α9 II

C?m h?ng t? s? ?am mê chuyên nghi?p

Hi?u su?t t?c ?? v??t tr?i c?a α9 ?? làm thay ??i nhi?p ?nh th? thao và tin t?c, và gi? ?ay ???c tái sinh v?i nh?ng c?i ti?n b? sung giúp t?ng c??ng hi?u su?t quy trình làm vi?c chuyên nghi?p.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh α9 II full-frame v?i kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p

ILCE-9M2
?nh c?a Máy ?nh α9 II full-frame v?i kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p

99,990,000 VN?

Thi?t k? mang ??n t?c ??, ?n ??nh và hi?u su?t

Kết hợp xổ sốα9 II mang ??n nh?ng c?i ti?n ?áp ?ng nhu c?u c?a quy trình làm vi?c chuyên nghi?p, bao g?m kh? n?ng ?i?u khi?n ph?c t?p và k?t n?i m?ng ?? h? tr? nhi?u h?n khi ch?p ? ngoài tr?i, ho?t ??ng ?n ??nh ? c? nh?ng n?i kh?c nghi?t và t?c ?? v??t tr?i.

Th? vi?n ?nh a9 II
Th? vi?n ?nh α9 II
Hi?u su?t t?c ?? ???c c?i ti?n
Hi?u su?t t?c ?? ???c c?i ti?n
T? ??ng l?y nét nâng cao
T? ??ng l?y nét nang cao
Hình ?nh ch?t l??ng cao
Hình ?nh ch?t l??ng cao
H? tr? quy trình làm vi?c nâng cao
H? tr? quy trình làm vi?c nang cao
Tính linh ho?t và ?? tin c?y
Tính linh ho?t và ?? tin c?y
Thi?t k? mang ??n t?c ??
Làm nên l?ch s? v?i nh?ng kho?nh kh?c ch?a t?ng ghi l?i ???c
Ch?p liên t?c t?c ?? cao t?i 20 hình/giây
Ch?p liên t?c t?c ?? cao t?i 20 hình/giay

C?m bi?n CMOS Exmor RSTM full-frame ??t phá và b? x? ly BIONZ XTM cho phép ch?p liên t?c t?i ?a 20 hình/giayKết hợp xổ số v?i tính n?ng theo d?i AF/AE. Hi?u su?t t?c ?? cao ?n t??ng và b? nh? ??m m?nh m? cho phép b?n ch?p ???c kho?nh kh?c quan tr?ng.

Ch?p ?nh không b? ch?p ?en
Ch?p ?nh kh?ng b? ch?p ?en

H? th?ng màn tr?p ?i?n t? lo?i b? ???c ch?p ?en th??ng g?p ? máy ?nh có g??ng l?t SLR. B?n s? v?n nhìn th?y ch? th? khi nh?n nút ch?p khi xem tr?c ti?p 60 fps, v?i ?? tr? màn nh? nh?t khi ch?p liên t?c.
(A) Ch?p kh?ng ch?p ?en (B) Ch?p có ch?p ?en

Giá tr? AF/AE lên ??n 60 l?n/giây
Giá tr? AF/AE lên ??n 60 l?n/giay

ánh sáng ??n th?ng c?m bi?n hình ?nh mà kh?ng b? gián ?o?n v? m?t c? h?c. C?u trúc kh?ng g??ng l?t và c?ng ngh? t?ng c??ng t?c ?? cho phép AF/AE trên m?t ph?ng tiêu c? full-frame.
(1) Tính toán AF/AE (2) 60 l?n/giay (3) 20 khung hình/giay

T?c ?? màn tr?p ?i?n t? lên t?i 1/32000 giây
T?c ?? màn tr?p ?i?n t? lên t?i 1/32000 giay

T?c ?? màn tr?p ?i?n t? lên t?i 1/32000 giay v??t xa màn tr?p c? và t?o ra kh? n?ng bi?u ??t m?i cho ?nh. B?n c?ng có th? duy trì ?? sau tr??ng ?nh n?ng mà kh?ng c?n kính l?c ND, ngay c? khi có nhi?u ánh sáng.
(Ch? ?? A 1/20000 giay F8.0 ISO 1000, ch?p b?ng α9)

Không có âm thanh gây m?t t?p trung
Kh?ng có am thanh gay m?t t?p trung

Ví d?, màn tr?p ?i?n t? ch?ng bi?n d?ng cho phép ch?p yên l?ngKết hợp xổ số nên s? kh?ng h? có r?i ro v? ti?ng ?n c? h?c c?a g??ng l?t ho?c màn tr?p làm phá v? b?u kh?ng khí thi ??u c?ng th?ng c?a s? ki?n th? thao.

Ch?ng hi?n t??ng Flicker (nháy sáng) khi ghi hình
Ch?ng hi?n t??ng Flicker (nháy sáng) khi ghi hình

Máy phát hi?n nháy sáng do ánh sáng hu?nh quang và ánh sáng nhan t?o khác t?o ra, c? ch? màn tr?p nh?n di?n ?? lo?i b? sai l?ch ph?i sáng và màu s?c (? t?c ?? màn tr?p cao), ??ng th?i lo?i b? ???c s? kh?ng ??ng nh?t gi?a các ?nh ch?p liên t?c.
[1] B?T [2] T?T ch?ng rung

10 hình/giây v?i màn tr?p c?
10 hình/giay v?i màn tr?p c?

Màn tr?p c? gi? ?ay cho phép ch?p liên t?c ? t?c ?? t?i ?a 10 hình/giay và c?ng có th? s? d?ng v?i ?èn flash. B?n có th? ch?p liên t?c t?c ?? cao khi c?n.

L?u y: Máy ?nh này ???c trang b? c? màn tr?p c? và ?i?n t?. Các tính n?ng ???c m? t? trong ph?n này ch? y?u liên quan ??n ho?t ??ng c?a màn tr?p ?i?n t? tr? khi có m? t? khác.

C?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame tích h?p b? nh?
C?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame tích h?p b? nh?

C?m bi?n hình ?nh x?p ch?ng full-frame t?c ?? cao 24,2 megapixel l?u tr? d? li?u trong b? nh? tích h?p cho t?c ?? xu?t ?i?m ?nh nhanh nh? ch?p. C?m bi?n CMOS và b? x? ly hình ?nh BIONZ X nang cao k?t h?p v?i nhau th?c s? t?o nên "t? do k? thu?t s?".
[C?u trúc chi?u sáng sau x?p ch?ng tích h?p b? nh?]
(1) Vùng ?i?m ?nh (2) B? nh? tích h?p (3) M?ch x? ly tín hi?u t?c ?? cao (4) B? x? ly hình ?nh

Hi?u su?t l?y nét t? ??ng v??t tr?i
L?Y NÉT 4D: L?y nét t? ??ng ph?m vi r?ng
L?Y NéT 4D: L?y nét t? ??ng ph?m vi r?ng

Kết hợp xổ sốV?i 693 ?i?m AF theo pha và 425 ?i?m AF theo nh?n di?n t??ng ph?n, c?m bi?n cho phép l?y nét t? ??ng ph?m vi r?ng và m?t ?? bao ph? hình ?nh cao là 93%.

L?Y NÉT 4D: L?y nét t? ??ng nhanh
L?Y NéT 4D: L?y nét t? ??ng nhanh

Nh? có L?y nét t? ??ng Fast Hybrid nang cao và r?t nh?y, α9 II giúp l?y nét t? ??ng nhanh ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u, cho kh? n?ng ghi hình v??t tr?i.

L?Y NÉT 4D: Theo dõi ?n ??nh
L?Y NéT 4D: Theo d?i ?n ??nh

Kết hợp xổ sốAF kh?ng gián ?o?n và thu?t toán AF ???c t?i ?u hóa giúp c?i thi?n ?áng k? ?? chính xác và kh? n?ng theo d?i ?? l?y nét t? ??ng. Ngay c? trong quá trình nh? màn tr?p, AF v?n ho?t ??ng liên t?c, kh?ng ng?ng theo d?i chuy?n ??ng c?a ch? th?.

Liên k?t L?Y NÉT 4D
Tìm hi?u thêm v? 4D FOCUS
T?c ?? h?i ng? trí kh?n nhan t?o

C? l?y nét t? ??ng theo d?i th?i gian th?c và l?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c ??u ???c thi?t k? ?? theo d?i ch? th? th?t nhanh, chính xác và th?ng minh, nh? các thu?t toán d?a trên AI và kh? n?ng x? ly l??ng d? li?u kh?ng l? trong th?i gian th?c.

Theo dõi trong th?i gian th?c d?a trên AI
Theo d?i trong th?i gian th?c d?a trên AI

Sau khi xác ??nh ch? th?, b?n ch? c?n nh?n nút ch?p n?a ch?ng ?? duy trì ?i?m l?y nét chính xác. Nh?ng thay ??i v? v? trí ??u ???c theo d?i chính xác, giúp b?n b?t khung hình linh ho?t h?n và t?p trung sáng t?o ?? có ???c b?c ?nh ??p nh?t.

Công ngh? n?n móng
C?ng ngh? n?n móng

Thu?t toán nh?n d?ng AI x? ly hi?u qu? d? li?u màu s?c, ???ng nét, kho?ng cách, khu?n m?t và m?t t? c?m bi?n hình ?nh ?? có ?? chính xác cao.
(1) Khu?n m?t [AI] (2) M?t [AI] (3) Màu s?c (4) ???ng nét (5) Kho?ng cách (6) X? ly th?i gian th?c

L?y nét nhanh vào m?t m?t
L?y nét nhanh vào m?t m?t

Ngay c? khi m?t ??i t??ng khác ?i qua phía tr??c, AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c có th? duy trì l?y nét vào m?t m?t c?a ch? th? khi nh?n m?t n?a nút ch?p ho?c b?ng cách nh?n nút AF-ON ho?c nút tùy ch?nh.?

Ch?n m?t trái/ph?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n
Ch?n m?t trái/ph?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n

Kết hợp xổ sốTh?m chí b?n có th? ch?n m?t m?t c? th? — m?t trái ho?c m?t ph?i — tr??c ho?c trong khi ch?p b?ng nút tùy ch?nh. Vi?c ch?n m?t cho phép b?n t?p trung vào b? c?c, ánh sáng và các chi ti?t khác.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t dành cho ??ng v?t
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t dành cho ??ng v?t

T? ??ng phát hi?n và theo d?i nhanh, chính xác b?ng tính n?ng theo d?i m?t ??ng v?t và m?t ng??i giúp t?ng ?áng k? t? l? thành c?ng khi ch?p ?nh ??ng v?t hoang d? ho?c v?t nu?i.

Thêm nhi?u tính n?ng l?y nét t? ??ng ?? ch?p ?n ??nh
?áng tin c?y ngay c? trong ánh sáng y?u
?áng tin c?y ngay c? trong ánh sáng y?u

Các thu?t toán AF nang cao góp ph?n giúp AF chính xác ? m?c ánh sáng y?u nh? EV-3. Tùy ch?n ‘?u tiên l?y nét khi ch?p ?u tiên kh?u ??’ nh?m m?c ?ích l?y nét chính xác h?n trong ?i?u ki?n thi?u sángKết hợp xổ số và khi khép kh?u.

Khung l?y nét ???c c?i thi?n
Khung l?y nét ???c c?i thi?n

Kết hợp xổ sốNgay c? khi nh?n n?a ch?ng nút ch?p, b?n v?n có th? di chuy?n vùng l?y nét b?ng nút ch?n ?a n?ng ??n b?t k? v? trí nào. Có th? cài ??t màu khung hình l?y nét thành màu ?? ho?c tr?ng m?t cách d? dàng ?? phù h?p v?i c?nh.

Ch?t l??ng c?a hình ?nh tuy?t v?i
C?m bi?n CMOS x?p ch?ng nâng cao
C?m bi?n CMOS x?p ch?ng nang cao

Kết hợp xổ sốC?u hình kho?ng 24,2 megapixel, ?? nh?y cao, chi?u sáng sau, c?u trúc ?ng kính trên chip kín và nh?ng c?i ti?n khác c?a Sony mang l?i hình ?nh tuy?t v?i trong nhi?u ?i?u ki?n ch?p khác nhau.

H? th?ng x? lý hình ?nh m?i nh?t
H? th?ng x? ly hình ?nh m?i nh?t

B? x? ly hình ?nh BIONZ X m?i nh?t ho?t ??ng song song v?i LSI m?t tr??c nh?m t?i ?a hóa hi?u su?t c?m bi?n ?? phan gi?i cao.

Ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i
Ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i

Hi?u su?t ?? nh?y cao lên ??n ISO 51200 và nh?ng c?i ti?n trong thu?t toán mang l?i hình ?nh m??t mà nh? màu da t? nhiên và chuy?n t?ng màu m?n ? các vùng nh? b?u tr?i. Có ??u ra RAW 14 bit.?

Quad-VGA OLED Tru-Finder™ 3,68 tri?u ?i?m
Quad-VGA OLED Tru-Finder? 3,68 tri?u ?i?m

Kính ng?m (EVF) 3,68 tri?u ?i?m hi?n th? hình ?nh chi ti?t. Cài ??t t?c ?? khung hình kính ng?m 120 fpsKết hợp xổ số cho hình ?nh m??t mà, gi?m thi?u ?? nhòe do chuy?n ??ng. L?p ph? flo trên ?ng kính ngoài s? ch?ng b?i b?n và giúp lau chùi d? dàng h?n.

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p thân máy
?n ??nh hình ?nh quang ho?c 5 tr?c trong máy

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang ho?c 5 tr?c tích h?p than máy cho l?i th? v? t?c ?? màn tr?p 5,5 ?i?m d?ng. Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh xem tr?c ti?p cho phép d? c?n b? c?c ngay c? khi ch? th? chuy?n ??ng nhanh.
(1) L?c ngang (2) Nghiêng (3) Xoay

C?u trúc gi?m m?
C?u trúc gi?m m?

Sony ?? thi?t k? l?i c?m màn tr?p b?ng các vít h?m giúp tri?t tiêu m?i rung ??ng c?a màn tr?p, và thu?t toán ?n ??nh hình ?nh nang cao giúp gi?m m? hình ?nh m?t cách hi?u qu?. ?m thanh màn tr?p c?ng nh? h?n.

Quay phim 4K s?c nét

Thi?t b? có th? quay phim 4K s?c nét. Kh? n?ng xu?t ??y ?? ?i?m ?nh mà kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh có th? nén l?i kho?ng 2,4 l?n l??ng d? li?u c?n thi?t cho 4K (t??ng ???ng v?i l??ng d? li?u c?n cho 6K) trong ??u ra 4K 3840 x 2160. Linh ho?t v?i hi?u su?t L?y nét t? ??ng Fast Hybrid, ch?c n?ng AF theo ánh m?t, Theo d?i c?m ?ng, v.v.

Quay phim 4K s?c nét
Nhi?u ch?c n?ng quay phim
AF ánh m?t trong th?i gian th?c h? tr? quay phim
AF ánh m?t trong th?i gian th?c h? tr? quay phim

Tính n?ng AF theo ánh m?t th?i gian th?c m?i h? tr? quay phim b?ng cách phát hi?n hai m?t ch? th? và ti?p t?c theo d?i m?t m?t. Khi α9 II ?? d?i theo ánh m?t ?ó ?? l?y nét chính xác, b?n có th? hoàn toàn t?p trung vào tác nghi?p.

Theo dõi c?m ?ng ?? duy trì l?y nét ch? th?
Theo d?i c?m ?ng ?? duy trì l?y nét ch? th?

Khi quay phim b?ng α9 II, trên màn hình LCD, b?n ch?m tay vào m?t ch? th? và r?i ch? th? này s? ???c l?y nét t? ??ng và theo d?i b?ng Theo d?i c?m ?ng. N?u phát hi?n m?t ng??i, AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c c?ng s? ho?t ??ng và theo d?i.

T??ng thích v?i mic m?i ?a ch?c n?ng
T??ng thích v?i mic m?i ?a ch?c n?ng

Kết hợp xổ sốC?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng (C?ng k?t n?i MI) ???c t?ng c??ng thêm k?t n?i am thanh K? thu?t s?. S? d?ng Micro ECM-B1M Shotgun m?i ?? ghi am ch?t l??ng cao, ??ng th?i gi?m thi?u suy gi?m ch?t l??ng.

H? tr? quy trình chuyên nghi?p
Có th? truy?n d? li?u t?c ?? cao b?ng 1000BASE-T
Có th? truy?n d? li?u t?c ?? cao b?ng 1000BASE-T

Kết hợp xổ sốHi?n có th? truy?n d? li?u t?c ?? cao các t?p hình ?nh dung l??ng l?n m?t cách d? dàng, ?n ??nh ??n máy ch? FTP ???c ch? ??nh qua ??u n?i LAN h? tr? 1000BASE-T. FTPS (Giao th?c truy?n t?p qua SSL/TLS) ??m b?o tính b?o m?t cao.

H? tr? truy?n d? li?u FTP trong n?n
H? tr? truy?n d? li?u FTP trong n?n

?? ?áp ?ng nhu c?u truy?n d? li?u nhanh chóng và chuyên nghi?p, α9 II h? tr? truy?n d? li?u FTP trong n?n, trong và sau khi ch?p ?? truy?n t?p JPEG và RAW . Có th? ch? ??nh tr??c t?i ?a chín máy ch? FTP.

Thêm ghi nh? b?ng gi?ng nói vào ?nh
Thêm ghi nh? b?ng gi?ng nói vào ?nh

Ch?c n?ng Ghi nh? b?ng gi?ng nói m?iKết hợp xổ số cho phép b?n ghi l?i m? t? b?ng am thanh v? n?i dung ho?c ?i?u ki?n ch?p v?i th?i l??ng t?i ?a 60 giay, ?ính kèm ?nh d??i d?ng t?p .wav. IPTC và th?ng tin s? sê-ri máy ?nh c?ng có th? ???c nhúng vào t?p ?nh.

?i?u khi?n t? xa b?ng Remote Camera Tool
?i?u khi?n t? xa b?ng Remote Camera Tool

Có th? ?i?u khi?n t? xa b?ng ?ng d?ng máy tính Remote Camera ToolKết hợp xổ số, vi?c này r?t thu?n ti?n khi nhi?p ?nh gia kh?ng th? ti?p c?n ??i t??ng ch?p, ví d? ch?p ch? ?? ch?p toàn c?nh t? trên mái san thi ??u th? thao.

Cung c?p Wi-Fi b?ng t?n 5GHz
Cung c?p Wi-Fi? b?ng t?n 5GHz

C?ng nh? b?ng t?n 2,4 GHz, gi? ?ay b?n có th? truy?n t?c ?? cao qua Wi-Fi? 5GHz (LAN kh?ng day IEEE 802.11ac). B?n còn có th? ch?p t? xa kh?ng day b?ng PCKết hợp xổ số, lo?i b? h?t nh?ng v??ng víu do k?t n?i b?ng cáp ?? b?n th?a s?c sáng t?o.

Ch?p hình t? xa b?ng PC còn nhanh h?n k?t n?i có dây qua USB
Ch?p hình t? xa b?ng PC còn nhanh h?n k?t n?i có day qua USB

K?t n?i USB Type-CTM m?i ???c áp d?ng và nh?ng c?i ti?n trong thu?t toán ch?p hình t? xa trên PC giúp c?i thi?n ?áng k? v? t?c ?? truy?n. B?n có th? d? dàng truy?n hình ?nh RAW kh?ng nén có dung l??ng l?n mà kh?ng h? gián ?o?n quy trình làm vi?c.

Dành cho các chuyên gia
V?n hành d? dàng theo h??ng d?c
V?n hành d? dàng theo h??ng d?c

Kết hợp xổ sốVG-C4EM m?i cung c?p các nút ?i?u khi?n v?i v? trí, kích th??c, hình d?ng và v?t li?u ???c t?i ?u hóa t??ng t? nh? trên than máy ?nh ?? m? ph?ng “c?m giác” ?i?u khi?n khi c?m máy ?nh theo chi?u d?c.

Kéo dài th?i gian ch?p t?i kh? n?ng chuyên nghi?p
Kéo dài th?i gian ch?p t?i kh? n?ng chuyên nghi?p

α9 II s? d?ng pin NP-FZ100 dung l??ng cao. Ngoài ra, có th? s? d?ng hai pin này trong Báng tay c?m d?c VG-C4EM tùy ch?n ?? ch?p hình ???c lau h?n và kh?ng c?n lo l?ng v? pin khi ?i ch?p ? xa.

Hai khe c?m ph??ng ti?n, c? hai ??u h? tr? UHS-II
Hai khe c?m ph??ng ti?n, c? hai ??u h? tr? UHS-II

C? hai khe c?m ph??ng ti?n ??u t??ng thích v?i UHS-I và UHS-II ?? ghi d? li?u nhanh. α9 II có th? ??ng th?i ho?c tu?n t? th?c hi?n vi?c quay phim, tách d? li?u RAW/JPEG và ?nh t?nh/phim, ??ng th?i sao chép d? li?u gi?a các th?.

L?u/t?i cài ??t
L?u/t?i cài ??t

Kết hợp xổ sốCh?c n?ng m?i L?u/t?i cài ??t giúp l?u và t?i cài ??t máy ?nh vào và t? th? nh? SD ?? d? dàng chia s? v?i các máy ?nh α9 II khác. D??i “Ch?c n?ng truy?n FTP” là ch?c n?ng “L?u/t?i cài ??t”, giúp l?u và t?i các cài ??t liên quan ??n FTP.

Ch?n ?nh hi?u qu?
Ch?n ?nh hi?u qu?

Kết hợp xổ sốáp d?ng x?p h?ng sao và b?o v? hình ?nh trên màn hình phát l?i ngay khi b?n xem l?i ?nh. Gi? ?ay b?n còn có th? xem l?i các b? s?u t?p ?nh l?n khi m?i l?n nh?y ???c 10 ho?c 100 ?nh và xem l?i ?nh theo nhóm ??i v?i ?nh ch?p liên t?c.

Giao di?n menu ???c c?i thi?n
Giao di?n menu ???c c?i thi?n

Hình minh h?a các th?ng s? cài ??t phím tùy ch?nh trên màn hình menu giúp d? hi?u h?n v? cách s? d?ng. Ngoài ra, b?n có th? chuy?n ??i gi?a các tab menu b?ng vòng xoay phía tr??c ho?c nút Fn mà ch? c?n dùng m?t tay.

Imaging Edge
Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge? trên PC

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính Imaging Edge. Dùng ‘Remote’ ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên màn hình PC; ‘Viewer’ ?? xem tr??c, ?ánh giá và ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; ‘Edit’ ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? phan ph?i.

Capture One (dành cho Sony)
Capture One (dành cho Sony)

Capture One Express (cho Sony)Kết hợp xổ số là ph?n m?m ch?nh s?a mi?n phí giành gi?i th??ng cho phép chuy?n ??i ?nh RAW, qu?n ly d? dàng và cung c?p nhi?u c?ng c? ch?nh s?a. V?i Capture One Pro (cho Sony), b?n còn có th? ch?p hình qua k?t n?i.

T? gi?i thi?u s?n ph?m α9
T? gi?i thi?u s?n ph?m
α9 H??ng d?n thi?t l?p nhanh α9 II
α9 H??ng d?n thi?t l?p nhanh l?y nét t? ??ng α9 II
iMovie và Final Cut Pro X
Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i iMovie và Final Cut Pro X.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Kh? n?ng v?n hành, k?t n?i, ?? tin c?y ?? ???c tinh ch?nh ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p, ngoài AF ho?t ??ng ?n ??nh thì còn có: ch?p liên t?c t?i 20 fps kh?ng b? ch?p ?en, kh? n?ng ch?p kh?ng ti?ng ??ng, cùng màn tr?p ch?ng bi?n d?ng và kh?ng rung.
  • C?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame 24,2 megapixel 35 mm có b? nh? tích h?p

  • B? x? ly BIONZ X?

  • Ghi hình liên t?c t?c ?? cao 20 hình/giayv?i tính n?ng theo d?i AF/AE

  • Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng v?i 693 ?i?m AF nh?n di?n theo pha và 425 ?i?m theo nh?n di?n t??ng ph?n

  • ??u n?i LAN 1000BASE-T, Wi-Fi? 5 GHz h? tr? truy?n d? li?u nhanh

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS CMOS full frame (35,6 × 23,8 mm) 35mm
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
[?nh t?nh], Màn tr?p c?: ISO 100-51200 (s? ISO t? ISO 50 ??n ISO 204800 có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), AUTO (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), Màn tr?p ?i?n t?: ISO 100-25600 (s? ISO t? ISO 50 tr? lên có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), AUTO (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), [Phim] T??ng ???ng ISO 100-51200 (s? ISO ??n ISO 102400 có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 500 l?n ch?p (Khung ng?m)/x?p x? 690 l?n ch?p (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,3 cm (lo?i 0,5) (màu), Quad-VGA OLED
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng