HX99

Zoom m?nh m? v?i hi?u su?t ?n t??ng

Dù kích th??c nh? g?n nh?ng HX99 mang ??n ch?t l??ng hình ?nh cao cùng hi?u su?t v??t tr?i nh? các tính n?ng cao c?p nh? ?ng kính zoom 24-720 mm, quay video 4K, l?y nét t? ??ng nhanh và chính xác, khung ng?m ?i?n t? OLED ?? t??ng ph?n cao, vòng ?i?u khi?n ti?n l?i và màn hình c?m ?ng LCD d? dàng xoay nghiêng.

MáY ?NH NH? G?N

Máy ?nh nh? g?n HX99 v?i ?ng kính zoom 24-720 mm

DSC-HX99
?nh c?a Máy ?nh nh? g?n HX99 v?i ?ng kính zoom 24-720 mm

10,990,000 VN?

M?i th? b?n c?n nay n?m g?n trong tay b?n

V?i ?ng kính zoom ZEISS ? 24-720 mm và kh? n?ng quay video 4K

Là chi?c máy ?nh nh? nh?t th? gi?i v?i ?ng kính zoom 24-720 mm, HX99 là l?a ch?n ly t??ng ?? b?n mang ?i kh?p n?i. V?i ?ng kính ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-720 mm cùng các tính n?ng cao c?p nh? Fast Intelligent AF và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?c nh?y, chi?c máy ?nh này s? khi?n b?n kinh ng?c vì hi?u su?t c?c ??nh trong m?i ?i?u ki?n ch?p.

Ph?m vi zoom ?n t??ng
Ph?m vi zoom ?n t??ng
Hình ?nh ??p và rõ nét
Hình ?nh ??p và r? nét
T?c ?? l?y nét t? ??ng c?c nhanh
T?c ?? l?y nét t? ??ng c?c nhanh
?? linh ho?t cao
?? linh ho?t cao
Ph?m vi zoom ?n t??ng
Máy ?nh nh? g?n nh?t th? gi?i
có kh? n?ng zoom 24-720 mm

S? h?u ?ng kính ZEISS? Vario-Sonnar T* có ?? phóng ??i l?n

Dù r?t nh? g?n, chi?c máy ?nh này v?n có ph?m vi zoom r?ng, t? góc r?ng 24 mm ??n ch?p tele 720 mm, cùng kh? n?ng Zoom hình ?nh r? nét phóng ??i ch? th? mà v?n gi? ???c ?? phan gi?i cao ? tiêu c? ??n 1440 mm.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot™ cho ?nh ch?t l??ng cao

[1] SteadyShot T?T [2] SteadyShot B?T

Ch?ng rung quang h?c SteadyShotTM cho ?nh ch?t l??ng cao

Các thu?t toán ph?c t?p k?t h?p v?i c?m bi?n con quay h?i chuy?n c?a HX99 s? bù cho ?? rung c?a máy ?nh, giúp gi?m rung ?áng k? ngay c? khi c?m máy trên tay và ch?p v?i ?? zoom cao.

H? tr? zoom d? dàng b?t tr?n ch? th? chuy?n ??ng

Nh? có tính n?ng H? tr? zoom, b?n có th? d? dàng b?t tr?n ch? th? chuy?n ??ng trong khung ng?m khi ch?p tele. B?n ch? c?n gán ch?c n?ng này cho m?t nút và b?m, máy ?nh s? t?m th?i zoom ra ?? b?n nhìn th?y ch? th? và ?óng khung l?i nhanh chóng.

H? tr? zoom d? dàng b?t tr?n ch? th? chuy?n ??ng
Hình ?nh ??p và r? nét
Video 4K c?c nét cùng ?nh t?nh ch?t l??ng cao

C?ng ngh? hình ?nh tiên ti?n cho ch?t l??ng ?nh cao c? khi quay video và ch?p ?nh t?nh. B?n s? lu?n có nh?ng b?c hình tuy?t ??p ???c ?i?u ch?nh phù h?p v?i ?i?u ki?n ch?p dù là ?nh chan dung t? nhiên hay nh?ng hình ?nh s?ng ??ng, ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

Kh?c h?a t?ng chi ti?t ??p m?n màng
Kh?c h?a t?ng chi ti?t ??p m?n màng

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? x? ly hình ?nh tiên ti?n cho ?nh có ?? phan gi?i cao và ?? nhi?u th?p

S? k?t h?p c?m bi?n Exmor RTM CMOS chi?u sáng sau v?i ?? phan gi?i hi?u d?ng 18,2 MP và h? th?ng x? ly hình ?nh BIONZ XTM tiên ti?n giúp gi?m ?? nhi?u khi ch?p v?i cài ??t ISO cao nh? ISO6400 (m? r?ng). Nh?ng ???ng nét m?n màng ???c tái hi?n chính xác và ngay c? c?nh có ánh sáng y?u c?ng có th? ch?p l?i th?t ??p. Kh? n?ng tái t?o màu s?c c?ng ???c c?i thi?n, ??c bi?t là màu da.

Quay video 4K v?i hình ?nh ??p m?n màng

Quay video 4K (QFHD: 3840 x 2160) xu?t ?i?m ?nh ??y ?? và kh?ng ghép ?i?m ?nh

Máy ?nh ghi l?i l??ng th?ng tin l?n g?p 1,6 l?n l??ng th?ng tin yêu c?u ??i v?i video 4K, cho ?? phan gi?i v??t tr?i, gi?m h?n tình tr?ng nhi?u và r?ng c?a. H?n th?, video còn tái t?o ???c nh?ng ???ng nét m?n màng và chi ti?t, chính xác mà video full HD kh?ng th? ??t ???c.

T?c ?? l?y nét t? ??ng c?c nhanh
B?t tr?n t?ng kho?nh kh?c ??c bi?t

C?ng ngh? t? ??ng l?y nét nhanh k?t h?p v?i ch?p liên t?c có t?c ?? lên t?i 10 hình/giay giúp b?n b?t ???c ch? th? chuy?n ??ng, cho phép ch?p c?nh hành ??ng vào th?i kh?c quy?t ??nh d? dàng h?n.??

Fast Intelligent AF v?i ?? nh?y 0,09 giây
Fast Intelligent AF v?i ?? nh?y 0,09 giay

Thu?t toán nh?n di?n ??i t??ng theo kh?ng gian và trình ?i?u khi?n ?ng kính t?c ?? cao c?a HX99 n?m b?t c? nh?ng kho?nh kh?c ch?p nhoáng. Thu?t toán d? ?oán ?i?m l?y nét, và khi b?n b?m nh? nút ch?p, ch?c n?ng AF s? nhanh chóng l?y nét vào ch? th?.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t cho ?nh chân dung
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t cho ?nh chan dung

Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t s? phát hi?n và l?y nét vào m?t c?a các ch? th? chính. Tính n?ng này ho?t ??ng t?t ngay c? trong các tình hu?ng khó nh? ch? th? nhìn xu?ng ho?c khi g??ng m?t b? ng??c sáng ho?c ánh sáng y?u.

Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giây
Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giay

Ch?p ?nh liên t?c lên t?i 155 hình

Máy ?nh này th? hi?n kh? n?ng ch?p liên t?c c?c ?n t??ng trong tình hu?ng ch?p chuy?n ??ng nhanh. V?i nh?ng ?nh ch?p liên t?c, b?n c?ng có th? hi?n th?, xóa và b?o v? theo nhóm.

?? linh ho?t cao
Ch?p ?nh d? dàng h?n v?i nhi?u tính n?ng ti?n l?i

Kết hợp xổ sốThan máy nh? g?n ???c tích h?p r?t nhi?u tính n?ng ti?n l?i nh?m giúp b?n ch?p d? dàng h?n và tho?i mái h?n.

Các ch?c n?ng c?m ?ng ??n gi?n và tr?c quan
Các ch?c n?ng c?m ?ng ??n gi?n và tr?c quan

Ch?c n?ng L?y nét b?ng c?m ?ng cho phép d? dàng l?y nét b?ng cách ch?m vào màn hình, còn B?ng c?m ?ng s? di chuy?n ?i?m l?y nét th?t m??t mà khi b?n tr??t ngón tay trên màn hình LCD. B?n c?ng có th? nh?n nút ch?p b?ng cách ch?m vào màn hình.

Selfie d? h?n v?i màn hình LCD xoay nghiêng 180°
Selfie d? h?n v?i màn hình LCD xoay nghiêng 180°

B?n có th? xoay màn hình LCD siêu m?n lo?i 3.0 v?i ?? phan gi?i 922k ?i?mKết hợp xổ số lên trên kho?ng 180° ?? nhanh chóng ki?m tra b? c?c c?a b?c ?nh selfie ho?c ?nh l?u ni?m v?i b?n bè.

K?t n?i nhanh, d? dàng chia s?

T??ng thích v?i Wi-Fi?, NFCTM và Bluetooth?

B?n có th? ?i?u khi?n t? xa nút ch?p, zoom và các ho?t ??ng khác c?a máy ?nh qua k?t n?i kh?ng day trên ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng v?i ?ng d?ng Imaging Edge Mobile. ?ng d?ng này c?ng cho phép b?n truy?n ?nh và video kh?ng day. Khi k?t n?i Bluetooth? v?i ?i?n tho?i th?ng minh, b?n còn có th? t? ??ng g?n th? v? trí ??a ly n?i ch?p cho hình ?nh.

K?t n?i nhanh, d? dàng chia s?
Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốNh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Máy ?nh HX99 nh? g?n nh?t th? gi?i v?i ?ng kính 24 - 720 mm lu?n d? dàng ??ng hành cùng b?n. Máy ?nh có kh? n?ng quay video 4K , các tính n?ng Fast Intelligent AF, L?y nét t? ??ng theo ánh m?t và Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?TM c?ng nh? OLED Tru-Finder? có ?? t??ng ph?n caoTM, m?t vòng ?i?u khi?n ti?n d?ng cùng màn hình c?m ?ng có th? l?t 180° ?áp ?ng m?i ?i?u ki?n s? d?ng.
  • ?ng kính zoom ZEISS? Vario-Sonnar? T* 24-720 mm

  • Quay video 4K v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ??

  • Fast Intelligent AF và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t có ?? chính xác cao

  • Khung ng?m OLED Tru-Finder ?? t??ng ph?n cao, r? nét và vòng ?i?u khi?n ti?n l?i

  • Màn hình c?m ?ng LCD có th? xoay nghiêng 180° giúp b?n d? dàng t?o b? c?c khung hình khi ch?p selfie

Lo?i c?m bi?n
C?m ?ng Exmor R? CMOS lo?i 1/2.3 (7,82mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
X?p x? 18.2 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO 80-3200, có th? ch?n gi?i h?n trên / d??i), 80/100/200/400/800/1600/3200 (Có th? m? r?ng lên ISO 6400), Gi?m nhi?u ?a khung hình: T? ??ng (ISO 80-3200 cùng ph?m vi ???c ch?n ? ch? ?? T? ??ng), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800

Có gì trong h?p

B? pin s?c NP-BX1, B? chuy?n ??i AC, Cáp Micro USB, Day ?eo tay, H??ng d?n s? d?ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng