RX0 II

Nh? mà có v?. Ch?p ?nh ??p dù ? ?au
MáY ?NH NH? G?N

RX0 II – máy ?nh cao c?p siêu nh? g?n

DSC-RX0M2
?nh c?a RX0 II – máy ?nh cao c?p siêu nh? g?n

12,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
Ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao t? m?t than máy siêu nh? g?n

RX0 II là ng??i b?n ??ng hành ly t??ng trên m?i n?o ???ng. V?i c?m bi?n chu?n 1.0 m?nh m? và ?ng kính ZEISS? Tessar T* có ?? bi?n d?ng th?p, RX0 II giúp b?n ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ??p, dù trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u, và sau ?ó d? dàng chia s? ?nh v?i ?i?n tho?i th?ng minh. Ngoài ra, máy ?nh c?ng có ch?c n?ng quay phim 4K tích h?p, kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh ?n t??ng, kho?ng cách l?y nét t?i thi?u 20 cm ?? ???c c?i ti?n cùng màn hình LCD có th? l?t 180°.

Thi?t k? b?n ch?c, hi?u su?t m?nh m?

Ngoài c?u trúc m?nh m?Kết hợp xổ số và ch?c n?ng di ??ng, m?u máy ?nh này còn có thi?t k? n?i g? ti?n d?ng và ??n gi?n, v?i các ???ng th?ng g?n m?t và kh?ng có ph?n nh? ra th?a th?i. Than máy làm t? h?p kim duralumin siêu b?n nên v?a c?ng v?a nh?.?

Ti?n l?i mang theo, nang t?m phong cách
Ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i
Ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i
B?t tr?n m?i kho?nh kh?c cu?c s?ng
B?t tr?n m?i kho?nh kh?c cu?c s?ng
Ch?n phong cách ghi hình c?a riêng b?n
Nang t?m sáng t?o
S? h?u nhi?u công ngh? hình ?nh
S? h?u nhi?u c?ng ngh? hình ?nh
Ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i
?nh t?nh và phim ?? phân gi?i cao, s?c nét
?nh t?nh và phim ?? phan gi?i cao, s?c nét

Than máy c?a RX0 II tuy nh? nh?ng l?i s? h?u r?t nhi?u c?ng ngh? hình ?nh t?i tan ?? mang ??n nh?ng b?c ?nh ??p trong m?i ?i?u ki?n ghi hình. Ch?c n?ng Zoom hình ?nh r? nét cho phép zoom t?i ?a 2x nh?ng v?n ??m b?o gi?m thi?u suy gi?m ch?t l??ng.

Chi ti?t ?áng kinh ng?c và ?? nhi?u th?p
Chi ti?t ?áng kinh ng?c và ?? nhi?u th?p

C?m bi?n CMOS Exmor RS? chu?n 1.0 ph?i h?p ho?t ??ng v?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X? tiên ti?n ?? mang ??n d?i t?n nh?y sáng r?ng, gi?m nhi?u, cho hình ?nh chi ti?t nh? th?t và hi?u ?ng chuy?n t?ng màu phong phú.

?ng kính ZEISS® Tessar T*
?ng kính ZEISS? Tessar T*

?ng kính góc r?ng ZEISS? Tessar T* 24 mmKết hợp xổ số F4 mang ??n nh?ng b?c ?nh ??p trong h?u nh? m?i tình hu?ng ch?p, v?i ?? t??ng ph?n và ?? s?c nét ???c t?ng c??ng và ?? bi?n d?ng gi?m h?n.

Ch? ?? Làm m?n da
Hi?u ?ng làm m?n da

?? có ?nh chan dung và ?nh selfie ??p h?n, b?n có th? dùng ch? ?? Làm m?n da (Soft Skin) c?a máy ?nh ?? gi?m nh?ng v?t nh?n nh? trên m?t và ?? x?n c?a da trong khi v?n gi? nguyên ?? r? nét c?a m?t và mi?ng ch? th?.

L?y nét t? ??ng dò tìm theo m?t (Eye AF)
L?y nét t? ??ng dò tìm theo m?t (Eye AF)

Khi b?n ch?p ?nh chan dung và ?nh selfie, ch?c n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?a RX0 II s? ???c thi?t l?p m?t cách ti?n l?i, cho phép l?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?a ch? th?.

Nh?ng th??c phim s?ng ??ng và s?c nét

Ch?c n?ng quay phim 4KKết hợp xổ số tích h?p s?n v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ??

RX0 II cho phép b?n quay phim 4K v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? và kh?ng ghép ?i?m ?nh, s? d?ng kh? n?ng l?y m?u ??n 1,7 l?n ?? t?o ra hình ?nh trong v?t và c?nh hành ??ng ??p m?t. Dù có kích th??c nh? g?n nh?ng máy ?nh v?n h? tr? ch?c n?ng quay phim 4K 30pKết hợp xổ số?tích h?p s?n (QFHD: 3840 x 2160). Do ?ó, ?ay là m?t l?a ch?n ly t??ng ?? quay phim có ch?t l??ng hình ?nh cao khi ?i du l?ch ho?c quay l?i c?nh s?ng th??ng ngày.

Phim hay nay càng thêm m?n nh?n

Có ???c nh?ng th??c phim tuy?t ??p nh? kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh ?i?n t? m?i. Ti?n ích Ch?nh s?a phim cho ?i?n tho?i th?ng minh kh?ng ch? mang ??n hình ?nh m??t mà nh? ghi hình b?ng gimbalKết hợp xổ số, mà còn t? ??ng gi? ch? th? trong khung hình, ngay c? khi b?n c?t phim ?? hi?n th? trên màn hình d?c c?a ?i?n tho?i và ?? chia s? trên m?ng x? h?i.

B?t tr?n m?i kho?nh kh?c cu?c s?ng
Thi?t k? b?n ch?c cho b?n tho?i mái ghi hình

Siêu nh? g?n và nh?, RX0 II s? h?u thi?t k? v?a b?n ch?c v?a linh ho?t. B?n có th? d? dàng c?t máy vào trong túi ho?c móc vào day ?eo ?? mang ??n nh?ng n?i mà tr??c kia b?n kh?ng th? ghi hình.?

Siêu nh? g?n và luôn s?n sàng cho m?i hành trình
Siêu nh? g?n và lu?n s?n sàng cho m?i hành trình

RX0 II là m?t chi?c máy ?nh chuyên nghi?p v?i thi?t k? nh? nh?n ?? b?n d? dàng mang theo ??n m?i n?i và ghi l?i nh?ng b?c ?nh ch?t l??ng cao. V?i thi?t k? ??n gi?n kh?ng có các ph?n nh? ra, b?n s? d? dàng b? trí, ?óng gói và b?o qu?n máy ?nh.?

Ch?ng n??c/ch?ng bám b?i

? ?? sau ??n 10 mét/33 foot

Dù b?n l?n ? vùng n??c ng?t, ghi hình bên b? b?i hay d??i tr?i m?a b?o - RX0 II s? m? r?ng ti?m n?ng ghi hình c?a b?n.Kết hợp xổ số?Kh?ng c?n ph?i b?o v? kh?i n??c m?a hay tia n??c b?n n?a và b?n có th? tho?i mái ghi hình dù ? gi?a sa m?c ??y cát và b?i. Tho?i mái tác nghi?p trong m?i ??a hình mà kh?ng c?n bao ch?ng th?m n??c chuyên d?ng hay ph? ki?n b? sung.

Ch?ng n??c
Ch?ng rung l?c
Ch?ng va ??p

T? ?? cao 2,0 mét/6,5 foot

Nh? thi?t k? ch?ng va ??p c?a máy ?nh, b?n s? kh?ng c?n ph?i lo l?ng v? nh?ng tai n?n tình c? x?y ra - than máy ch?c ch?n c?a RX0 II ???c thi?t k? ?? ch?u ???c va ??p khi r?i t? ?? cao 2,0 mét/6,5 foot.

Ch?ng móp méo

Lên t?i 200 kgf/440 lbf/2000 N

Kh?ng c?n ph?i thao tác quá nh? nhàng v?i thi?t b? – b?n có th? tho?i mái ?út máy ?nh vào trong túi xách ho?c túi qu?n áo và mang ?i kh?p m?i n?i mà kh?ng c?n ph?i lo l?ng.

Ch?ng va ??p
Nang t?m sáng t?o
Màn hình LCD có th? xoay cho ?nh selfie hoàn h?o

Màn hình LCD c?a máy ?nh có th? nghiêng kho?ng 180° lên trên, giúp b?n d? dàng l?y khung cho ?nh selfie và quay vlog. V?i thi?t k? ch?ng n??c và ch?ng bám b?i, b?n th?m chí có th? dùng máy ?nh d??i n??c.?Màn hình c?ng có th? nghiêng xu?ng d??i kho?ng 90° ?? h? tr? ghi hình t? góc cao.

Màn hình LCD có th? xoay cho ?nh selfie hoàn h?o
Kh? n?ng ?i?u khi?n m? r?ng v?i báng tay c?m tùy ch?n
Kh? n?ng ?i?u khi?n m? r?ng v?i báng tay c?m tùy ch?n

Báng tay c?m VCT-SGR1 có các nút ?i?u khi?n tích h?p cho phép b?n nh?n nút ch?p, s? d?ng nút ghi hình và ch?c n?ng zoom c?a máy ?nh ngay t? báng tay c?m. B?n c?ng có th? chuy?n ??i báng tay c?m ?? dùng làm chan máy ?? bàn.

Micro ngoài cho am thanh ch?t l??ng cao

Dù có kích th??c siêu nh? g?n nh?ng RX0 II l?i trang b? m?t gi?c c?m micr? cho phép b?n c?m micr? ngoài ?? có ???c am thanh ch?t l??ng cao h?n khi quay vlog và quay phim.?

Micro ngoài cho âm thanh ch?t l??ng cao
S? h?u nhi?u c?ng ngh? hình ?nh?
Phim chuy?n ??ng siêu ch?m 960 hình/giay/ 1000 hình/giay

Ghi hình ? t?c ?? khung hình lên t?i 960 hình/giay / 1000 hình/giay ?? ghi l?i nh?ng hành ??ng thoáng qua và t?o các c?nh phim chuy?n ??ng siêu ch?m. Th?m chí, b?n có th? ghi hình ? ?? phan gi?i Full HD v?i t?c ?? lên t?i 120 hình/giay /100 hình/giay.

Ghi hình ??nh gi? ?? quay phim tua nhanh th?i gian

Tính n?ng ghi hình ??nh gi? m?i c?a máy ?nh cho phép ghi hình liên t?c v?i kho?ng th?i gian ??nh s?n t? 1 ??n 60 giay. Sau ?ó, b?n có th? ch?nh s?a nh?ng b?c ?nh t?nh này trên PC ?? t?o thành m?t b? phim tua nhanh th?i gian.

Ch?p liên t?c ? t?c ?? lên t?i 16 hình/giây v?i hi?n t??ng ch?p ?en gi?m h?n
Ch?p liên t?c ? t?c ?? t?i 16 hình/giay, gi?m h?n ch?p ?en

Nh? kh? n?ng ch?p liên t?c c?a RX0 II, b?n có th? ch?p t?t h?n nh?ng kho?nh kh?c chuy?n ??ng quan tr?ng và bi?u c?m thoáng qua trên g??ng m?t. M?i l?n ch?p có th? cho ra t?i ?a 129Kết hợp xổ số??nh JPEG (Tiêu chu?n).?

Màn tr?p ch?ng bi?n d?ng dù ? m?c 1/32.000 giây
Màn tr?p ch?ng bi?n d?ng dù ? m?c 1/32.000 giay?

Màn tr?p ch?ng bi?n d?ng có t?c ?? màn tr?p lên t?i 1/32.000 giay, v?i thi?t k? giúp gi?m thi?u hi?n t??ng cu?n màn tr?p th??ng là nguyên nhan gay ra bi?n d?ng hình ?nh khi ch?p nh?ng ch? th? chuy?n ??ng nhanh.

C?u hình ?nh ?áp ?ng nhu c?u x? lý chuyên nghi?p
C?u hình ?nh ?áp ?ng nhu c?u x? ly chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốV?i tính n?ng C?u hình ?nh và S-Log2, b?n có th? ??t t?ng màu chung cho tác ph?m c?a mình ngay t? than máy ?nh c?ng nh? ?i?u ch?nh các th?ng s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng hình ?nh cu?i cùng c?a phim.?

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốNh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

?i?u khi?n nhi?u máy ?nh qua k?t n?i không dây
?i?u khi?n nhi?u máy ?nh qua k?t n?i kh?ng day

Kết hợp xổ sốCách b? trí hoàn h?o ?? ch?p ?nh th?ng th??ng b?ng ?i?n tho?i th?ng minh

Imaging Edge Mobile c?a Sony cho phép ?i?u khi?n nhi?u máy ?nh t? ?i?n tho?i th?ng minh ho?c thi?t b? di ??ng. Nh? kh? n?ng k?t n?i kh?ng day, b?n s? có thêm s? linh ho?t khi ??nh v? các máy ?nh có thi?t k? nh? g?n, ch?c ch?n cho m?i hành trình.?

Ghi hình v?i nhi?u máy ?nh nh? k?t n?i có dây
Ghi hình v?i nhi?u máy ?nh nh? k?t n?i có day

Kết hợp xổ sốKh? n?ng ?i?u khi?n chính xác ?áp ?ng nhu c?u c?a quy trình chuyên nghi?p

V?i H?p ?i?u khi?n máy ?nh (CCB-WD1) tùy ch?n,Kết hợp xổ số b?n có th? ?i?u khi?n ??ng th?i nhi?u máy ?nh, theo d?i và thay ??i th?ng s? cài ??t t? m?t PC k?t n?i ? xa. Nh? ?ó, các máy ?nh s? có k?t n?i ?n ??nh giúp quá trình ??ng b? hóa chính xác nhi?u máy ?nh di?n ra su?n s?, cho phép truy?n t?p nhanh chóng t? các máy ?nh ?? qu?n ly t?p d? dàng h?n.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

RX0 II có kích th??c siêu nh? g?n v?i than máy ch?c ch?n, c?ng cáp có th? ch?ng n??c, ch?ng va ??p và ch?ng móp méo. Màn hình có th? l?t 180° cho phép b?n t? l?y khung hình cho ?nh t? ch?p chan dung và nh?ng cu?c phiêu l?u ?? quay vlog, ??ng th?i c?m bi?n lo?i 1.0 và b? x? ly hình ?nh cao c?p mang ??n s?c ?? da tuy?t ??p và cho phép L?y nét t? ??ng theo ánh m?t. Tích h?p quay phim 4K 30p v?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh.
  • ?ng kính F4 góc r?ng ZEISS? Tessar T* 24 mm

  • Than máy b?n b?, ch?ng n??c

  • Màn hình LCD l?t 180 ??

  • Tích h?p quay phim 4K

  • T?i ?a 960 hình/giay / 1000 hình/giay cho hi?u ?ng chuy?n ??ng siêu ch?m

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS? CMOS lo?i 1.0 (13,2mm x 8,8mm), t? l? khung hình 3:2
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
X?p x? 15,3 MP
Ch?ng n??c
Có (t??ng ???ng IPX8)
Ch?ng va ??p
Có (200 kgf / 2000 N / 440 lbf)
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO 125-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên/d??i), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có th? m? r?ng ??n ISO 80/100), Gi?m nhi?u ?a khung hình: T? ??ng (ISO 200-25600), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng