RX100 V

T?c ?? l?y nét t? ??ng ?n t??ng, thi?t k? nh? g?n

Kh? n?ng l?y nét t? ??ng (AF) và ch?p liên t?c nhanh nh?t th? gi?iKết hợp xổ số mang ??n cho b?n ?u th? c?n thi?t ?? ghi l?i t?ng kho?nh kh?c ch? trong nháy m?t.

MáY ?NH NH? G?N

RX100 V Máy ?nh nh? g?n cao c?p s? d?ng c?m bi?n lo?i 1.0 v?i hi?u su?t l?y nét t? ??ng ?u vi?t

DSC-RX100M5
?nh c?a RX100 V Máy ?nh nh? g?n cao c?p s? d?ng c?m bi?n lo?i 1.0 v?i hi?u su?t l?y nét t? ??ng ?u vi?t

24,990,000 VN?

Truy c?p vào trang web v? RX100V (DSC-RX100M5A) th? h? m?i nh?t

Kết hợp xổ số* Trang web này dành cho RX100V (DSC-RX100M5) th? h? tr??c

Máy ?nh nh? g?n hi?u su?t t?t nh?t v?i c?m bi?n lo?i 1.0

Khám phá RX100 V — chi?c máy ?nh nh? g?n t?i ?u ?? quay phim và ch?p ?nh ??p ??n t?ng chi ti?t. Thi?t b? k? th?a c?m bi?n hình ?nh lo?i 1.0 n?i ti?ng c?a dòng RX100, c?i ti?n v?i kh? n?ng AF siêu nhanh 0,05 giay, 315 ?i?m AF cho ph?m vi l?y nét theo pha toàn di?n nh?t th? gi?i trong các s?n ph?m cùng lo?i, ch?p liên t?c ? t?c ?? t?i 24 hình/giay v?i tính n?ng theo d?i AF/ AE và quay phim 4K v??t tr?i.?

L?y nét t? ??ng nhanh h?n, chính xác h?n
L?y nét t? ??ng nhanh h?n, chính xác h?n

L?y nét t? ??ng trong 0,05 giay, r?ng 315 ?i?m

Ch?p liên t?c 24 hình/giây
Ch?p liên t?c 24 hình/giay

V?i tính n?ng theo d?i AF/AE ??ng

H? th?ng x? lý hình ?nh tiên ti?n
H? th?ng x? ly hình ?nh tiên ti?n?

Ch?t l??ng và t?c ?? v??t tr?i?

M? r?ng ph?m vi h? tr? cho ?? phân gi?i cao 4K
M? r?ng ph?m vi h? tr? cho ?? phan gi?i cao 4K

Lu?n s?c nét và r? ràng

Chuy?n ??ng siêu ch?m
Chuy?n ??ng siêu ch?m

Quay c?nh hành ??ng ? t?c ?? ch?m h?n ?? thu ???c chi ti?t ??p h?n

Các ch?c n?ng linh ho?t h?n
Các ch?c n?ng linh ho?t h?n

L?a ch?n ch?p theo s? thích

L?y nét t? ??ng nhanh h?n, chính xác h?n
S?n ph?m ??u tiên trong dòng RX100 có t?c ?? l?y nét t? ??ng 0,05 giay

Kh? n?ng l?y nét t? ??ng c?i ti?n nh? h? th?ng l?y nét t? ??ng tiên ti?n k?t h?p t?c ?? l?y nét t? ??ng siêu nhanh 0,05 giayKết hợp xổ số v?i ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng, dày ??c s? d?ng 315 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha.?

Ph?m vi AF r?ng 315 ?i?m giúp l?y nét chu?n xác

315 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha ???c phan vùng dày ??c mang ??n ph?m vi l?y nét r?ng nh?t th? gi?i (65% vùng hình ?nh c?a c?m bi?n hình ?nh m?i) giúp l?y nét t? ??ng và theo d?i ?n ??nh, ngay c? v?i nh?ng ch? th? nh?, chuy?n ??ng nhanh.?

Hoàn thành l?y nét t? ??ng ch? trong 0,05 giây

[1] ?i?m l?y nét [2] L?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n [3] L?y nét t? ??ng theo pha

Hoàn thành l?y nét t? ??ng ch? trong 0,05 giay

H? th?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid, k?t h?p l?y nét t? ??ng theo pha t?c ?? cao v?i l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n c?c chính xác, cho phép máy ?nh c? ??nh l?y nét và ch?p các ch? th? chuy?n ??ng ch? trong 0,05 giay.?

Ch?p liên t?c 24 hình/giay
Ch?p liên t?c lên t?i 24 fps v?i theo d?i AF/AE chính xác

Kh? n?ng theo d?i m??t h?n giúp l?u l?i tr?n v?n c?nh s?c và gi?m ch?p t?t

Ch?p t?i ?a 150 ?nh ?? phan gi?i cao 20,1 MP v?i ch? ?? ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 24 hình/giay cùng tính n?ng theo d?i AF/AE. Gi?m hi?n t??ng khung ng?m b? ch?p t?t giúp theo d?i ch? th? chuy?n ??ng trên màn hình EVF/LCD d? dàng h?n.

Ch?p êm h?n, ?nh chan th?c h?n

Chuy?n sang màn tr?p ?i?n t? và t?t am thanh ?? nh? nhàng ti?p c?n và ch?p thú c?ng c?ng nh? các ch? th? khác, ngay c? khi s? d?ng ch? ?? ch?p liên t?c.?

Ch?p êm h?n, ?nh chân th?c h?n
H? th?ng x? ly hình ?nh tiên ti?n?
Phía sau c?ng ngh? l?y nét t? ??ng & ch?p liên t?c tiên ti?n

Kết hợp xổ sốC?m bi?n Exmor RS? CMOS, BIONZ X? và LSI ngo?i vi

?i?u khi?n hi?u qu? c?m bi?n hình ?nh Exmor RS CMOS 20,1 megapixel hi?u d?ng m?i phát tri?n, v?i c?m bi?n l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu, b? x? ly hình ?nh BIONZ X t?c ?? cao và LSI ngo?i vi ?? nang c?p giúp h? tr? x? ly hình ?nh. Khi k?t h?p cùng nhau, chúng ??t th?i gian ph?n h?i AF 0,05 giay và ch?p liên t?c t?c ?? cao v?i tính n?ng theo d?i AF/AE t?i x?p x? 24 hình/giay.

C?m bi?n hình ?nh hàng ??u cho máy quay video và máy ?nh k? thu?t s?.

Ch?t l??ng hình ?nh và kh? n?ng ch?p liên t?c v??t tr?i

Ch?p nhanh h?n mà kh?ng ph?i ?ánh ??i ch?t l??ng hình ?nh. RX100 V có th? ch?p hình ?nh ?? phan gi?i cao h?n 20 MP v?i t?c ?? lên ??n 24 hình/giay, nh? kh? n?ng x? ly hình ?nh và t?c ?? ph?n h?i nang cao.?

Ch?t l??ng hình ?nh và kh? n?ng ch?p liên t?c v??t tr?i
M? r?ng ph?m vi h? tr? cho ?? phan gi?i cao 4K
?áp ?ng v??t tr?i m?i yêu c?u quay phim 4K c? b?n

Quay phim 4K v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? mà kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh nén nhi?u g?p 1,7 l?n l??ng d? li?u c?n thi?t cho phim 4K, cho b?n t?n h??ng nh?ng b? phim 4K v? cùng s?ng ??ng.?

?áp ?ng v??t tr?i m?i yêu c?u quay phim 4K c? b?n
Chuy?n ??ng siêu ch?m
Th?i gian quay dài g?p ??i ?? ghi l?i nhi?u hành ??ng h?n

Tính n?ng chuy?n ??ng siêu ch?m m? r?ng t?i t?c ?? 960 hình/giay

RX100 V có th? quay ? ch? ?? chuy?n ??ng siêu ch?m, t?i 960 hình/giay (g?p 40 l?n t?c ?? th?ng th??ng) trong th?i gian g?p ??i so v?i s?n ph?m ti?n nhi?m, giúp ghi l?i nhi?u chi ti?t h?n cho c?nh hành ??ng thêm ?n t??ng.

Các ch?c n?ng linh ho?t h?n
K? th?a kh? n?ng ki?m soát linh ho?t h?n

RX100 V k? th?a khung ng?m ?i?n t? OLED có th? thu g?n tuy?t v?i, L?p m? ZEISS? T* ch?ng ph?n x?, các nút tùy ch?nh/vòng ?i?u khi?n ?a n?ng cùng màn hình LCD có th? xoay nghiêng 180 ?? t?o nên s? khác bi?t v?i s?n ph?m ti?n nhi?m. ? ??

Imaging Edge
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n vi?c ghi hình t? xa; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.?

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

iMovie
Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i Final Cut Pro X và iMovie.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Khám phá RX100 V — chi?c máy ?nh ??u tiên c?a dòng RX100 có L?y nét t? ??ng Fast Hybrid k?t h?p v?i L?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu và L?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n ?? có ???c t?c ?? l?y nét nhanh 0,05 giay. T?c ?? l?y nét t? ??ng, m?t h? th?ng tiên ti?n cho phép ghi hình liên t?c lên ??n 24 hình/giay v?i tính n?ng theo d?i AF/AE, cùng v?i kh? n?ng quay phim 4K ?? phan gi?i cao và nhi?u ch?c n?ng quay phim ??ng c?p chuyên nghi?p khác.
  • Ph?n h?i l?y nét t? ??ng trong 0,05 giay v?i 315 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu

  • Ch?p liên t?c lên ??n 24 hình/giay v?i AF/AE cho t?i ?a 150 l?n ch?p

  • C?m bi?n CMOS x?p ch?ng lo?i 1.0 x?p x? 20.1 MP hi?u d?ng tích h?p chip DRAM

  • ?ng kính ZEISS? Vario-Sonnar? T*

  • Chuy?n ??ng siêu ch?m lên ??n 960 hình/giay

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS? CMOS lo?i 1.0 (13,2mm x 8,8mm), t? l? khung hình 3:2
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
Kho?ng 20,1 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO125 - 12800, có th? ch?n gi?i h?n trên / d??i), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có th? m? r?ng ??n ISO80/100), Kh? nhi?u ?a khung: T? ??ng (ISO125 - 12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600

Có gì trong h?p

B? pin s?c NP-BX1, B? chuy?n ??i AC-UUD12, Cáp Micro USB, Day ?eo tay, B? chuy?n ??i có day ?eo, H??ng d?n s? d?ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng