RX100 VI

C?n c?nh t?ng hành ??ng

S?n sàng thau tr?n c? th? gi?i. Thi?t b? nh? g?n này ???c trang b? hi?u su?t zoom cao v??t tr?i và kh? n?ng AF siêu nhanh ?? b?n có th? ghi l?i m?i kho?nh kh?c thoáng qua - theo cách b?n mu?n - c?ng nh? gi?i phóng hoàn toàn s?c sáng t?o c?a b?n than.

MáY ?NH NH? G?N

RX100 VI – ph?m vi zoom r?ng và l?y nét t? ??ng siêu nhanh

DSC-RX100M6
?nh c?a RX100 VI – ph?m vi zoom r?ng và l?y nét t? ??ng siêu nhanh

30,990,000 VN?

M? r?ng ph?m vi v?i zoom cao và l?y nét nhanh h?n

Hi?u su?t c?c ??nh trong m?t ki?u dáng thi?t k? trang nh?

T?t c? nh?ng tính n?ng b?n c?n ?? ghi l?i t?ng kho?nh kh?c ??u có ? ?ay - ph?m vi zoom r?ng 24-200 mm, l?y nét t? ??ng siêu nhanh, ch?p liên t?c t?c ?? cao, các ch?c n?ng quay video c?i ti?n và kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p - t?t c? n?m trong m?t than máy nh? g?n ??y ?n t??ng.

Th? vi?n ?nh RX100 VI

Ph?m vi zoom r?ng v?i ch?t l??ng hình ?nh t?i ?u
Ph?m vi zoom r?ng v?i ch?t l??ng hình ?nh t?i ?u
AF nhanh, gi? AF lâu v?i vùng l?y nét m?t ?? cao
AF nhanh, gi? AF lau v?i vùng l?y nét m?t ?? cao
Ch?p liên t?c và theo dõi AF/AE ?áng tin c?y
Ch?p liên t?c và theo d?i AF/AE ?áng tin c?y
M? r?ng ti?m n?ng quay video
M? r?ng ti?m n?ng quay video?
V?n hành chuyên nghi?p trong thi?t k? nh? g?n
V?n hành chuyên nghi?p trong thi?t k? nh? g?n
Ph?m vi zoom siêu r?ng
Khám phá th? gi?i nhi?u h?n v?i ph?m vi zoom r?ng h?n

Kết hợp xổ sốCh?t l??ng ?nh tuy?t ??p v?i ?? phan gi?i cao, t? góc r?ng ??n ch?p tele

T?ng chi ti?t trong RX100 VI ??u ???c thi?t k? t? m? ?? mang ??n ch?t l??ng hình ?nh v? song. Kính quang h?c s? h?u s?c m?nh ?áng kinh ng?c trong m?t thi?t k? nh? g?n, trong khi kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c giúp duy trì ?nh ?n ??nh ngay c? khi c?m máy trên tay ?? ch?p tele ? cu?i ph?m vi zoom. Ngoài ra, b? x? ly hình ?nh tiên ti?n mang ??n ?? phan gi?i hình ?nh t?t h?n v?i m?c nhi?u th?p.

Kính quang h?c tinh vi, hi?u su?t cao

?ng kính ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8-4.5 v?i thi?t k? m?i

Kết hợp xổ sốH? th?ng ?ng kính ???c c?u hình hi?u qu? ?? ??t ???c ?? phan gi?i và ?? r? nét t?i ?a trên toàn b? ph?m vi zoom, trong khi hi?u ch?nh c?u sai, quang sai coma và quang sai ??n s?c. Nh? ?ó, b?n có ???c kh? n?ng ch?p tele ?n t??ng trong m?t s?n ph?m có kích c? b? túi, cho s?c sáng t?o kh?ng ng?ng v??n xa.

Kính quang h?c tinh vi, hi?u su?t cao
Ph?m vi zoom r?ng trong than máy nh? g?n

??c tính quang h?c c?a ?ng kính (15 th?u kính trong 12 nhóm) mang ??n ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i trên ph?m vi zoom r?ng m?c dù hình dáng nh? g?n.

Quang h?c ?? phan gi?i cao

Các ph?n t? th?u kính g?m b?n ?ng kính AA (phi c?u tiên ti?n) và hai ph?n t? th?u kính ED (Tán s?c siêu th?p) k?t h?p cùng nhau ?? ??t ???c ?? phan gi?i tuy?t v?i ??n t?n rìa ?nh, trong toàn b? ph?m vi ch?p tele.

Kh?u ?? l?n

Kh?u ?? l?n trên toàn ph?m vi zoom cho phép t?c ?? màn tr?p nhanh và l??ng l?n hi?u ?ng bokeh. Ngay c? ? ph?m vi ch?p tele trung bình, máy ?nh v?n duy trì kh?u ?? F4 ? tiêu c? 100 mm và F4.5 ? tiêu c? 200 mm.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot™

[1] SteadyShot T?T [2] SteadyShot B?T

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh tiên ti?n cho t?c ?? màn tr?p nhanh h?n 4,0 b??c d?ng

Sony t? hào v? h? th?ng ?n ??nh hình ?nh tinh vi c?a mình và gi? ?ay còn c?i ti?n h? th?ng này h?n n?a ?? b?n ???c tr?i nghi?m c?p ?? ?n ??nh t??ng ???ng nh? khi nang t?c ?? màn tr?p 4,0 b??c d?ng ?? ch?p tele ? tiêu c? 200 mm. Ghi hình ch?t l??ng cao dù ? ph?m vi xa và trong ?i?u ki?n ánh sáng kém, v?i kh? n?ng ghi hình c?m tay ?n ??nh.

C?m bi?n CMOS
C?m bi?n CMOS x?p ch?ng lo?i 1.0 hi?u su?t cao

C?m bi?n CMOS lo?i 1.0 s? d?ng c?u trúc x?p ch?ng tiên ti?n ?? t?ng t?c ?? x? ly, trong khi c?ng ngh? chi?u sáng sau c?a c?m bi?n giúp t?ng hi?u qu? thu nh?n ánh sáng ?? ??t ???c ph?m vi nh?y sáng r?ng (ISO 80-12800), ??ng th?i gi?m nhi?u.

BIONZ X
B? x? ly hình ?nh tiên ti?n BIONZ X? góp ph?n nang cao ch?t l??ng hình ?nh?

Kết hợp xổ sốNh?ng c?i ti?n trong thu?t toán x? ly BIONZ X góp ph?n mang l?i ?? phan gi?i cao h?n, gi?m m?c ?? nhi?u c?ng nh? kh? n?ng nh?n di?n khu?n m?t và ánh m?t chính xác h?n. T?c ?? c?a b? x? ly hình ?nh ???c c?i thi?n cho phép dò tìm AF/AE nhanh h?n.

AF nhanh, gi? l?y nét lau
H? th?ng l?y nét t? ??ng Fast Hybrid
H? th?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid ??t t?c ?? AF nhanh nh?t trong phan khúc, 0,03 giay.

S?n ph?m s? h?u kh? n?ng l?y nét t? ??ng c?c nhanh, ??ng ??u trong phan khúcKết hợp xổ số là nh? k?t h?p l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu có t?c ?? nhanh và kh? n?ng theo d?i tuy?t v?i v?i l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n có ?? chính xác cao.

Vùng bao ph? r?ng t? vùng l?y nét t? ??ng theo pha di?n r?ng 315 ?i?m
Vùng bao ph? r?ng t? vùng l?y nét t? ??ng theo pha di?n r?ng 315 ?i?m

315 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu bao ph? x?p x? 65% khu v?c ?nh. C?u hình di?n r?ng và m?t ?? cao c?a các ?i?m ??m b?o ghi l?i nh?ng ch? th? ? xa, nh? và chuy?n ??ng nhanh - th??ng khó l?y nét - ??n t?n rìa ?nh.
[1] Vùng bao ph? l?y nét t? ??ng theo pha (315 ?i?m)
Kết hợp xổ số[2] Vùng bao ph? l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n (25 ?i?m)?

Duy trì AF lâu trên ch? th? chuy?n ??ng nhanh
Duy trì AF lau trên ch? th? chuy?n ??ng nhanh

Khi ch? th? chuy?n ??ng nhanh và ??i h??ng, C?ng ngh? theo d?i AF m?t ?? cao s? theo k?p hành ??ng, t?p trung các ?i?m AF xung quanh v? trí c?a ch? th?.
[1] Các ?i?m l?y nét t? ??ng trên màn hình th?c t? [2] Thu?t toán l?y nét t? ??ng (kh?ng hi?n th? trên màn hình th?c t?)

AF theo ánh m?t tiên ti?n, h?p v?i ?nh chân dung
AF ánh m?t trong th?i gian th?c, cho ?nh chan dung

Kết hợp xổ sốH? th?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c tinh vi có hi?u su?t theo d?i tuy?t v?i, nh? kh? n?ng l?y nét chính xác theo ánh m?t c?a ch? th? ?? h? tr? ch?p ?nh chan dung ??p h?n.

D?ch chuy?n l?y nét tr?c quan nh? l?y nét c?m ?ng
D?ch chuy?n l?y nét tr?c quan nh? l?y nét c?m ?ng

Tính n?ng L?y nét c?m ?ng cho phép b?n ??t ?i?m l?y nét d? dàng b?ng cách ch?m vào màn hình, trong khi l?y nét t? ??ng b?ng B?ng c?m ?ng cho phép b?n ??nh v? ?i?m l?y nét khi s? d?ng khung ng?m b?ng cách kéo ngón tay.

??ng b? l? nh?ng pha hành ??ng
Ghi l?i m?i kho?nh kh?c, ? t?c ?? 24 hình/giay, v?i tính n?ng theo d?i AF/AE

Kết hợp xổ sốCh?p liên t?c các ch? th? chuy?n ??ng nhanh m?t cách ?áng tin c?y

Khi b?n mu?n b?t tr?n m?i kho?nh kh?c c?a hành ??ng, tính n?ng ch?p liên t?c s? ghi l?i t?i ?a 24 khung hình m?t giay và lên ??n 233 ?nh ch?p liên t?c.

Video truy?n c?m h?n
Phim 4K ch?t l??ng nang cao ?? linh ho?t trong s?n xu?t

S?n ph?m ??u tiên h? tr? HDR (HLG)Kết hợp xổ số trong s? nh?ng máy ?nh Cyber-shot?

Kết hợp xổ sốNh? kh? n?ng quay phim HLG (Hybrid Log-Gamma) c?a s?n ph?m, gi? b?n có th? th??ng th?c ngay video HDR (D?i t?n nh?y sáng cao), v?i ph?m vi màu s?c và ?? sáng l?n h?n, mà kh?ng c?n x? ly thêm (K?t n?i s?n ph?m v?i TV Sony t??ng thích HDR(HLG) b?ng cáp USB ?? chi?u phim HDR(HLG))

L?y nét t? ??ng Fast Hybrid cho c?nh phim m??t mà
L?y nét t? ??ng Fast Hybrid cho c?nh phim m??t mà

L?y nét t? ??ng Fast Hybrid cho phép t?n d?ng vùng l?y nét t? ??ng theo pha di?n r?ng -- c? khi quay phim l?n ch?p ?nh t?nh -- ?? l?y nét nhanh và m??t mà. Th?a s?c sáng t?o cùng kh? n?ng ?i?u ch?nh t?c ?? AF ch?ng h?n nh? v?i hi?u ?ng l?y nét ch?m.

Ch? ?? ghi hình S-Gamut và S-Log3 cho b?n linh ho?t h?n ? giai ?o?n h?u k?
Ch? ?? ghi hình S-Gamut và S-Log3 cho b?n linh ho?t h?n ? giai ?o?n h?u k?

???ng cong gamma S-Log2 và S-Log3 ghi l?i nhi?u m?c sáng và màu s?c h?n, cho b?n t? do sáng t?o khi ch?nh s?a màu ? giai ?o?n h?u k? trong khi gi?m thi?u ?i?m cháy sáng.
Kết hợp xổ số[1] M?c sáng trên video (%) [2] ?i?m d?ng t??ng ?ng t? M?c xám 18% [A] M?c xám 18% [B] M?c tr?ng 90% [C] 1300% c?a M?c tr?ng 90%

Tính ti?n d?ng cao
Truy c?p khung ng?m ?i?n t? ch? v?i m?t l?n b?m
Truy c?p khung ng?m ?i?n t? ch? v?i m?t l?n b?m

S?n sàng s? d?ng ch? v?i m?t thao tác b?m nút, khung ng?m có th? thu g?n là m?t màn hình ?i?n phát quang h?u c? có ?? phan gi?i x?p x? 2,35 tri?u ?i?m, v?a hi?n th? ch? th? c?c k? chi ti?t v?a tái t?o t?ng màu trung th?c.

Nút ch?p c?m ?ng cho phép v?n hành tr?c quan
Nút ch?p c?m ?ng cho màn hình LCD có th? xoay

Nút ch?p c?m ?ng là m?t gi?i pháp thay th? tr?c quan cho thao tác nh?n nút ch?p và có th? d? s? d?ng h?n trong m?t s? tình hu?ng, tùy thu?c vào cách c?m máy ?nh. B?n có th? xoay nghiêng màn hình kho?ng 180° h??ng lên và 90° h??ng xu?ng.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One
Capture One dành cho Sony

Kết hợp xổ sốCapture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.?

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

iMovie
Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i Final Cut Pro X và iMovie.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

RX100 VI mang ??n ph?m vi zoom r?ng v?i ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??p cho chi?c máy ?nh kích c? b? túi hi?u su?t cao. V?i ph?m vi zoom 24-200 mm, c?m bi?n CMOS lo?i 1.0, l?y nét t? ??ng theo pha, l?y nét t? ??ng c?c nhanh 0,03 giay, theo d?i AF/AE lau, ch?p liên t?c 24 hình/giay và quay phim t??ng thích 4K HDR (HLG) , thi?t b? lu?n s?n sàng x? ly m?i tình hu?ng.
  • ?ng kính zoom ?? phan gi?i cao ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8-4.5

  • C?m bi?n Exmor RS? CMOS x?p ch?ng lo?i 1.0 x?p x? 20.1 megapixel hi?u d?ng tích h?p chip DRAM

  • B? x? ly hình ?nh BIONZ X? v?i kh? n?ng tái t?o chi ti?t và gi?m nhi?u ?u vi?t

  • Ph?n h?i l?y nét t? ??ng trong 0,03 giay v?i 315 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu

  • Ch?p liên t?c lên ??n 24 hình/giay v?i tính n?ng AF/AE cho t?i ?a 233 ?nh ch?p

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS? CMOS lo?i 1.0 (13,2mm x 8,8mm), t? l? khung hình 3:2
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
Kho?ng 20,1 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO125 - 12800, có th? ch?n gi?i h?n trên / d??i), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có th? m? r?ng ??n ISO80/100), Gi?m nhi?u ?a khung hình: T? ??ng (ISO125 - 12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600

Có gì trong h?p

B? pin s?c NP-BX1, B? chuy?n ??i AC, cáp Micro USB, Day ?eo tay, b? chuy?n ??i day ?eo, H??ng d?n s? d?ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng