RX100 VII

Ki?u dáng g?n nh?, tính n?ng “pro”

Kết hợp xổ sốCác tính n?ng chuyên nghi?p cho c? ?nh t?nh và phim s? ?áp ?ng nhu c?u c?a các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p, nhà sáng t?o và vlogger.

MáY ?NH NH? G?N

Máy ?nh nh? g?n RX100 VII, kh? n?ng AF v? song

DSC-RX100M7
?nh c?a Máy ?nh nh? g?n RX100 VII, kh? n?ng AF vô song

29,990,000 VN?

Ph?m vi zoom r?ng và hi?u su?t t?c ?? v??t tr?i

Bên trong than máy nh? g?n, RX100 VII tích h?p m?i tính n?ng ?? mang l?i nh?ng hình ?nh tuy?t ??p. ?ng kính zoom 24-200 mm kèm theo kh? n?ng l?y nét t? ??ng siêu nhanh 0,02 giayKết hợp xổ số, tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c m?i, c?ng v?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh ???c t?ng c??ng và gi?c c?m micro ngoài ?? quay phim ch?t l??ng cao.

Kết hợp xổ sốTh? vi?n ?nh RX100 VII

Ph?m vi zoom r?ng và t?c ?? ch?p nhanh
Ph?m vi zoom r?ng và t?c ?? ch?p nhanh?
L?y nét t? ??ng và theo dõi ch? th? ?áng tin c?y
L?y nét t? ??ng và theo d?i ch? th? ?áng tin c?y?
Ch?t l??ng hình ?nh cao c?p
Ch?t l??ng hình ?nh cao c?p
Các tính n?ng làm phim chuyên nghi?p
Các tính n?ng làm phim chuyên nghi?p?
Thao tác d? dàng giúp b?n th?a s?c sáng t?o
Thao tác d? dàng giúp b?n th?a s?c sáng t?o
Ph?m vi zoom r?ng và t?c ?? ch?p nhanh
Kh? n?ng zoom l?n trong m?t than máy nh? g?n

?ng kính zoom 24-200 mm ?? phóng ??i l?n mang ??n ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i. V?i thi?t k? nh?m ??t ?? phan gi?i và ?? r? nét t?i ?a trên toàn b? ph?m vi zoom, thi?t b? mang ??n kh? n?ng ch?p tele v??t tr?i trong thi?t k? nh? g?n, giúp b?n có nhi?u tùy ch?n th? hi?n kh? n?ng sáng t?o.

B? ?ng kính ??y ??
B? ?ng kính ??y ???

?ng kính zoom ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-200 mmKết hợp xổ số F2.8-4.5 có ph?m vi zoom r?ng t??ng ???ng v?i hai ?ng kính zoom chu?n (24-70 mm và 70-200 mm), mà l?i v? cùng nh? g?n.

Quang h?c ?? phân gi?i cao
Quang h?c ?? phan gi?i cao?

Các ph?n t? th?u kính g?m b?n th?u kính AA (phi c?u tiên ti?n) và hai ph?n t? th?u kính ED (Tán s?c siêu th?p) k?t h?p cùng nhau ?? ??t ???c ?? phan gi?i v??t tr?i ??n t?n rìa ?nh, c?ng nh? trong toàn b? ph?m vi ch?p tele.??

C?m bi?n hình ?nh m?i cho t?c ?? c?c nhanh
C?m bi?n hình ?nh m?i cho t?c ?? c?c nhanh

C?m bi?n hình ?nh CMOS x?p ch?ng lo?i 1.0 m?i ???c phát tri?n và b? x? ly hình ?nh BIONZ X? m?i nh?t m? ra nh?ng kh? n?ng m?i v? t?c ?? và ch?t l??ng hình ?nh.

Ch?p liên t?c nhanh 20 hình/giây, theo dõi AF/AE chính xác
Ch?p liên t?c nhanh 20 hình/giay, theo d?i AF/AE chính xác

C?m bi?n hình ?nh m?i t?c ?? cao cho phép ch?p liên t?c t?i 20 hình/giay, ??ng th?i máy ?nh theo d?i ch? th? v?i s? phép tính l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng lên t?i 60 l?n/giayKết hợp xổ số, ngay c? khi ch? th? chuy?n ??ng b?t th??ng ho?c v?i t?c ?? cao.

Ch?p ?nh không b? ch?p ?en, d? dàng theo dõi
Ch?p ?nh kh?ng b? ch?p ?en, d? dàng theo d?i

Tính n?ng Ch?p ?nh kh?ng b? ch?p ?en cho phép theo d?i ch? th? mà kh?ng lo gián ?o?n màn hình LCD hay khung ng?m máy ?nh, hình ?nh c?p nh?t 60 hình/giay ?? gi?m thi?u ?? tr? th?i gian.

(A) Ch?p ?nh kh?ng b? ch?p ?en? (B) Ch?p ?nh có b? ch?p ?en

Ch?c n?ng Ch?p liên t?c m?t l?n m?i

[1] 90 hình/giay (0,011 giay) [2] 7 ?nh

Ch?c n?ng Ch?p liên t?c m?t l?n m?i

Ch?c n?ng Ch?p liên t?c m?t l?n m?i phát tri?nKết hợp xổ số s? ch?p ???c c? chuy?n ??ng r?t nhanh, nh? lúc chi?c v?t tennis ?ánh vào trái bóng, ch?p nhanh liên t?c b?y ki?u v?i t?c ?? l?a ch?n 90 hình/giay, 60 hình/giay ho?c 30 hình/giay. Ch?c n?ng này cho phép b?n b?t tr?n nh?ng kho?nh kh?c quy?t ??nh, ??ng th?i có th? s? d?ng cùng v?i ??ng h? h?n gi?. C? hai ??nh d?ng hình ?nh JPEG và RAW ??u ???c h? tr?.

L?y nét t? ??ng và theo d?i ch? th? ?áng tin c?y
Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng và t?c ?? l?y nét t? ??ng nhanh
Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng và t?c ?? l?y nét t? ??ng nhanh

RX100 VII v??t tr?i v?i t?ng c?ng 357 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu, bao ph? 68% khung hình. Kèm theo ?ó là 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n, cùng kh? n?ng l?y nét t? ??ng ch? 0,02 giay nhanh nh?t th? gi?i. ?

[1] Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo pha (357 ?i?m)
[2] Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n (425 ?i?m)?

Theo d?i trong th?i gian th?c các ch? th? chuy?n ??ng?

Tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c s? d?ng thu?t toán nh?n bi?t ch? th? (AI) d?a vào th?ng tin v? màu s?c, m?u hình (?? sáng), kho?ng cách c?a ch? th? (?? sau) và khu?n m?t/ánh m?t ?? theo d?i ch? th? khi ch? th? chuy?n ??ng. Vi?c duy trì l?y nét chính xác và ?n ??nh trên ch? th? chuy?n ??ng giúp b?n b?t tr?n m?i kho?nh kh?c hành ??ng quan tr?ng dù ?ang ch?p ?nh t?nh hay quay phim.

AF ánh m?t trong th?i gian th?c cho c? ?nh và phim
AF ánh m?t trong th?i gian th?c cho c? ?nh và phim

Hi?u su?t nh?n di?n và theo d?i ánh m?t c?i ti?n c?a Sony chính là bí quy?t ?? có ?nh chan dung ??p. Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c nh?n di?n m?t ng??i và duy trì l?y nét khi ch? th? chuy?n ??ng, cho phép b?n th?a s?c ch?p ?nh. Th?m chí b?n có th? l?y nét m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ch? th?.

AF theo ánh m?t ??ng v?t
AF theo ánh m?t ??ng v?t

Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c h? tr? ghi hình ??ng v?t c?ng nh? con ng??i. Ch?p ?nh chan dung thú c?ng th?t ??p nay ?? d? dàng h?n bao gi? h?t.

Ch?t l??ng hình ?nh cao c?p
Ch?p ?nh ?? phân gi?i cao và khi ánh sáng kém
Ch?p ?nh ?? phan gi?i cao và khi ánh sáng kém

C?m bi?n hình ?nh lo?i 1.0 l?n có ?? phan gi?i 20,1 MP, v?i c?ng ngh? chi?u sáng sau và d?i ISO tiêu chu?n 100-12800 c?i ti?n. Các m?c phan gi?i hình ?nh cao và ?? nhi?u th?p mang ??n ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i v?i k?t c?u chan th?c.

Tái t?o màu s?c và k?t c?u xu?t s?c
Tái t?o màu s?c và k?t c?u xu?t s?c?

C?m bi?n hình ?nh m?i phát tri?n và các thu?t toán x? ly hình ?nh c?a máy ?nh mang ??n k?t c?u và màu s?c chan th?c h?n. C? th?, s?c da c?a ng??i tr?ng t? nhiên, ??ng th?i màu s?c s?ng ??ng c?a hoa lá ???c tái t?o chính xác h?n.

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c ?? ch?p ?nh t?nh
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c ?? ch?p ?nh t?nh

Ch?p ?nh lu?n ??p v?i kh? n?ng bù hi?n t??ng rung máy ?nh c?m tay, k? c? khi thi?u sáng và ? kho?ng cách ch?p tele. Thu?t toán cho ?? ?n ??nh hình ?nh t??ng ???ng t?c ?? màn tr?p nhanh h?n 4,0 ?i?m d?ng t?i tiêu c? 200 mm.

[1] Kh?ng có Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? ( M? ph?ng )
[2] Có Ch?ng rung quang h?c SteadyShot

Màn tr?p ?i?n t? ch?ng bi?n d?ng k?t h?p ch?p yên l?ng
Màn tr?p ?i?n t? ch?ng bi?n d?ng k?t h?p ch?p yên l?ng?

RX100 VII có t?c ?? màn tr?p lên t?i 1/32000 giay, ??ng th?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh nhanh c?a c?m bi?n giúp h?n ch? hi?u ?ng cu?n màn tr?p có th? x?y ra khi ch?p ch? th? chuy?n ??ng nhanh. B?n c?ng có th? ch?p yên l?ng.?

Hi?u ?ng làm m?n da và Ki?u sáng t?o
Hi?u ?ng làm m?n da và các hi?u ?ng khác

Hi?u ?ng làm m?n da giúp gi?m nh?ng v?t nh?n nh? trên m?t và giúp da x?n sáng màu h?n ?? ?nh chan dung ??p h?n. Các tùy ch?n Ki?u sáng t?o và Hi?u ?ng ?nh cho phép b?n tinh ch?nh ?? ch?p ?nh ??c ?áo.

Các tính n?ng làm phim chuyên nghi?p
Quay phim 4K HDR (HLG) ?? phan gi?i cao và AF ?n ??nh

Máy ?nh h? tr? quay phim 4K (QFHD:3840×2160) tích h?p Kết hợp xổ số v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? và kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh. L?y nét t? ??ng m?m m?i, ?n ??nh là nh? các thu?t toán l?y nét t? ??ng c?i ti?n, ??ng th?i tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c (ng??i) c?ng ?? h? tr? quay phim. V?i kh? n?ng HLG (Hybrid Log-Gamma), b?n có th? th??ng th?c hình ?nh HDR mà ch? c?n k?t n?i máy ?nh v?i TV Sony t??ng thích v?i HDR (HLG) th?ng qua cáp USB.?

Các tính n?ng nang cao dành cho các nhà sáng t?o và vlogger

Kết hợp xổ sốQuay vlog ??p h?n v?i RX100 VII g?n nh?. Tính n?ng Theo d?i c?m ?ng m?i cho phim giúp b?n l?y nét t? ??ng nhanh chóng, d? dàng, ?áng tin c?y, ??ng th?i tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c (ng??i) ??m b?o l?y nét chính xác. Ngay c? khi b?n ?ang ?i b?, ch? ?? “Active” v?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh cho video 4K m??t mà, cùng màn hình selfie nghiêng ???c và ng? vào mic bên ngoài, c? vi?c b?t khung và ghi am ??u d? dàng.

Ngõ vào mic bên ngoài, cho âm thanh hay h?n
Ng? vào mic bên ngoài, cho am thanh hay h?n?

M?c dù kích th??c nh? g?n nh?ng RX100 VII có ng? vào micro. ???c các vlogger c?ng nh? chuyên gia ?ánh giá cao, ng? vào 3,5 mm tiêu chu?n cho phép ghi am chuyên nghi?p cho toàn b? phim và vlog c?a b?n.

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh t?ng c??ng khi quay phim 4K.
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh t?ng c??ng khi quay phim 4K.?

Quay video 4K m??t mà c? khi ?ang ?i b? v?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh c?a ch? ?? “Active” m?i ???c h? tr?. Và ?? m??t mà h?n, có ?? ?n ??nh nh? khi dùng gimbal, ?? có tính n?ng ch?nh s?a phim ??n gi?n trong Movie Edit add-on c?a Imaging Edge?.

Quay phim d?c tích h?p siêu d? li?u ?? xem trên ?i?n tho?i
Quay phim d?c tích h?p siêu d? li?u ?? xem trên ?i?n tho?i

Gi? ?ay, b?n có th? xem phim quay b?ng máy ?nh c?m th?ng ??ng theo ?úng h??ng trên PC và ?i?n tho?i th?ng minh nh? siêu d? li?u do máy ?nh thêm vào.

H? tr? S-Log nâng cao kh? n?ng sáng t?o
H? tr? S-Log nang cao kh? n?ng sáng t?o

Kết hợp xổ sốRX100 VII h? tr? C?u hình ?nh S-Log3 và S-Log2. Cho dù b?n c?n hình ?nh thu?c d?i t?n nh?y sáng cao và kh?ng gian màu r?ng cho khau h?u k? hay c?n b?c ?nh ??c ?áo ngay khi ch?p b?ng máy ?nh, RX100 VII s? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a b?n.

Ghi hình cách quãng ?? làm phim tua nhanh th?i gian
Ghi hình cách qu?ng cho phim tua nhanh th?i gian?

Ch?c n?ng Ghi hình cách qu?ng ti?n hành ch?p liên t?c v?i kho?ng th?i gian ??nh s?n t? 1 ??n 60 giay kèm theo d?i AE. B?n có th? xem tr??c hình ?nh tua nhanh th?i gian thành ph?m trên máy ?nh ho?c dùng PC t?p h?p thành m?t b? phim.

Thao tác d? dàng giúp b?n th?a s?c sáng t?o
Khung ng?m ?i?n t? truy c?p b?ng m?t l?n nh?n
Khung ng?m ?i?n t? truy c?p b?ng m?t l?n nh?n?

Kết hợp xổ sốXGA OLED Tru-Finder? có ?? phan gi?i x?p x? 2,35 tri?u ?i?m cho góc nhìn sáng, chi ti?t và có ?? t??ng ph?n cao. B?n có th? nhanh chóng truy c?p thi?t b? b?ng c?ng t?c b?t lên và thu g?n khi kh?ng s? d?ng.

Màn hình l?t ?? b?t khung hình d? dàng
Màn hình l?t ?? b?t khung hình d? dàng?

Kết hợp xổ sốMàn hình LCD lo?i 3.0 có ?? phan gi?i cao 921.000 ?i?m có th? l?t lên 180° và xu?ng kho?ng 90°, giúp b?n d? dàng b?t khung hình ch?p ?nh selfie ho?c ch?p t? các góc cao và th?p.

Thao tác c?m ?ng ?? ch?p ?nh m??t mà
Thao tác c?m ?ng ?? ch?p ?nh m??t mà

Ch? c?n ch?m vào màn hình ?? kh?i ??ng tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c cho ?nh t?nh ho?c phim. Các ch?c n?ng L?y nét c?m ?ng, B?ng c?m ?ng và Nút ch?p c?m ?ng c?ng có s?n.

D? dàng qu?n lý d? li?u
D? dàng qu?n ly d? li?u?

B?n có th? x?p h?ng ho?c b?o v? ?nh t?nh kh?i b? xóa ? ch? ?? phát l?i b?ng cách gán phím tùy ch?nh cho các ch?c n?ng này. B?n có th? hi?n th? hình ?nh ch?p liên t?c theo t?ng nhóm ?nh ch?p và có th? xóa ho?c b?o v? các nhóm b?ng m?t thao tác duy nh?t.

Các ch?c n?ng tùy ch?nh
Các ch?c n?ng tùy ch?nh

Kết hợp xổ sốCác ch?c n?ng c?a máy ?nh ???c kích ho?t t? nút Fn gi? có th? ???c gán l?nh riêng bi?t ?? ch?p ?nh t?nh và quay phim. B?n có th? truy c?p d? dàng và tho?i mái các ch?c n?ng và m?c menu th??ng dùng khi gán b?ng Menu c?a t?i và Vòng xoay c?a t?i.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốNh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

S? h?u ph?m vi zoom r?ng và ch?t l??ng hình ?nh s?n có c?a dòng s?n ph?m RX100, RX100 VII ???c trang b? thêm kh? n?ng l?y nét và ch?p liên t?c. V?i ng? vào mic m?i, video 4K HDR (HLG) cùng màn hình c?m ?ng d?ng l?t, s?n ph?m này c?ng là m?t l?a ch?n kh?ng h? kém c?nh ?? s?n xu?t video và vlog.
  • ?ng kính zoom ?? phan gi?i cao ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8-4.5

  • AF 0,02 giay, 357 ?i?m AF nh?n di?n theo pha m?t ph?ng tiêu ?i?m và 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n

  • Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c

  • Ch?p ??n 20 hình/giay kh?ng ch?p ?en v?i tính n?ng theo d?i AF/AE

  • Quay phim 4K HDR (HLG), ng? vào mic, màn hình c?m ?ng l?t 180 ??

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS? CMOS lo?i 1.0 (13,2mm x 8,8mm), t? l? khung hình 3:2
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
Kho?ng 20,1 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên/d??i), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có th? m? r?ng ??n ISO 64/80), Gi?m nhi?u ?a khung: T? ??ng (ISO 100-12800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng