RX10 IV

L?y nét siêu nhanh, zoom v??t tr?i

Tr?i nghi?m RX10 giúp nang cao kh? n?ng c?a chi?c máy ?nh ?a n?ng và cho ch?t l??ng hình ?nh cao ch?a t?ng có.

MáY ?NH NH? G?N

RX10 IV v?i 0,03s. Zoom quang h?c AF/25x

DSC-RX10M4
?nh c?a RX10 IV v?i 0,03s. Zoom quang h?c AF/25x

38,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
L?y nét t? ??ng t?c ?? cao k?t h?p v?i ph?m vi zoom siêu r?ng

Gi? ?ay, b?n có th? ch?p ?nh và quay phim tuy?t ??p d? dàng h?n vào b?t c? lúc nào. RX10 IV m?i kh?ng ch? là m?t chi?c máy ?nh nh? g?n, th?ng minh và ?a n?ng — chi?c máy này còn s? h?u nh?ng c?ng ngh? ??t phá mà ??n c? các chuyên gia c?ng ph?i ??c ao, t? h? th?ng l?y nét t? ??ng siêu nhanh so v?i các s?n ph?m cùng lo?i, ?ng kính huy?n tho?i v?i ph?m vi zoom 25x, ??n kh? n?ng x? ly hình ?nh v? cùng m?nh m?, chính xác và nhi?u tính n?ng khác.?

Kết hợp xổ sốTh? vi?n ?nh RX10 IV

L?y nét t? ??ng phát tri?n nh?y v?t
L?y nét t? ??ng phát tri?n nh?y v?t
N?m b?t kho?nh kh?c ?áng giá nh?t
N?m b?t kho?nh kh?c ?áng giá nh?t
Zoom góc r?ng v?i ?? phân gi?i cao
Zoom góc r?ng v?i ?? phan gi?i cao
Quay nh?ng th??c phim c?m xúc h?n
Quay nh?ng th??c phim c?m xúc h?n
Kh? n?ng ho?t ??ng chuyên nghi?p
Kh? n?ng ho?t ??ng chuyên nghi?p?
L?y nét t? ??ng phát tri?n nh?y v?t
L?y nét t? ??ng theo m?t ng??i theo th?i gian th?c
L?y nét t? ??ng theo m?t ng??i theo th?i gian th?c

Kết hợp xổ sốHi?u su?t nh?n di?n và theo d?i ánh m?t tiên ti?n c?a Sony chính là bí quy?t ?? có ?nh chan dung ??p. Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c nh?n di?n m?t ng??i và duy trì l?y nét khi ch? th? chuy?n ??ng, cho phép b?n th?a s?c ch?p ?nh.

L?y nét t? ??ng th?i gian th?c theo m?t ??ng v?t
L?y nét t? ??ng th?i gian th?c theo m?t ??ng v?t

Các thu?t toán nh?n di?n theo m?t cho nh?ng b?c ?nh ch?p chan dung ng??i ??p tuy?t v?i nay c?ng ?? ???c ?i?u ch?nh cho ??ng v?t ?? b?n ch?p ?nh chan dung thú c?ng và ??ng v?t hoang d? ??p m?t.

Thao tác nang cao ch? v?i m?t cú ch?m d? dàng

?i?u khi?n l?y nét nh?y bén h?n ngay c? khi ?ang ghi hình

V?i m?u RX10 IV ?áng ao ??c, kh? n?ng ?i?u khi?n l?y nét tr?c quan, linh ho?t n?m ngay trên ??u ngón tay.?

Ch?n ?i?m l?y nét d? dàng v?i AF qua b?ng c?m ?ng
Ch?n ?i?m l?y nét d? dàng v?i AF qua b?ng c?m ?ng

Kết hợp xổ sốTr??t ngón tay ?? di chuy?n tiêu c?, thao tác d? dàng khi xem l?i trên khung ng?m.?

Ch?m vào ch? th? ti?p theo v?i Touch Focus
Ch?m vào ch? th? ti?p theo v?i Touch Focus

Ch? c?n ch?m vào màn hình LCD ?? l?y nét ch? th? ?? ch?n.

?i?u khi?n l?y nét t? ??ng nhanh h?n, trong ph?m vi r?ng h?n

M? r?ng và c?i ti?n ch? ?? v?n hành l?y nét t? ??ng

Thao tác ch?m cùng nh?ng c?i ti?n khác trong l?y nét t? ??ng t?n d?ng t?i ?a t?c ??, s? chính xác và tính linh ho?t cao c?a h? th?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid khi ch?p liên t?c và ch?p qua ?ng kính tele siêu r?ng.?

B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét
B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét lu?n s?n sàng

B? gi?i h?n này cho phép l?y nét nhanh h?n theo kho?ng cách tính t? ch? th?.

Ch? ?? AF-A
Ch? ?? AF-A t? ??ng t?i ?u hóa ch? ?? AF

T? ??ng chuy?n ??i gi?a L?y nét t? ??ng m?t l?n và Dò tìm l?y nét t? ??ng liên t?c, tùy theo ch? ?? nào là t?i ?u.

V?i AF-ON, b?n không c?n khóa nét
V?i AF-ON, b?n kh?ng c?n khóa nét

Kết hợp xổ sốV?i tính n?ng này, b?n có th? ch?p l?i kho?nh kh?c ngay l?p t?c mà kh?ng c?n khóa nét.

N?m b?t kho?nh kh?c ?áng giá nh?t
Ch?p liên t?c ??n 24 khung hình/giay

Lu?n n?m b?t nh?ng kho?nh kh?c ??p nh?t, ngay c? khi ch?p chuy?n ??ng nhanh. RX10 IV ???c trang b? chip ngo?i vi LSI t?c ?? cao và b? x? ly hình ?nh BIONZ X? v? cùng m?nh m?, cho phép ch?p liên t?c ngay c? khi dò tìm l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng, v?i t?c ?? t?i ?a là 24 khung hình/giay cho t?i ?a 249Kết hợp xổ số khung hình cùng lúc.

Ch?p t?c ?? cao v?i 24 khung hình/giây khi dò tìm AF/AE
Ch?p t?c ?? cao v?i 24 khung hình/giay khi dò tìm AF/AE

C?i ti?n các tính n?ng ?? nang cao kh? n?ng ch?p

Kết hợp xổ sốNgay c? ?nh ch?p liên t?c ? t?c ?? 24 khung hình/giay tr?ng v?n v? cùng m??t mà và l?ng l?y khi b?n xem l?i trên khung ng?m ?i?n t? có kh? n?ng gi?m thi?u ?? tr? hi?n th? trong quá trình ch?p.??

Màn tr?p ?i?n t? ho?t ??ng êm ái

Kết hợp xổ sốCh?p c?nh có ?? nhi?u cao mà kh?ng h? gay ra ti?ng ??ng?

Ch?p các bu?i bi?u di?n tr?c ti?p, thiên nhiên hoang d? và nh?ng c?nh hành ??ng v?i s? t?p trung cao ??, b?ng cách thi?t l?p màn tr?p ?i?n t? ? ch? ?? ch?p yên l?ngKết hợp xổ số. V?i t?c ?? lên ??n 1/32000 giay, màn tr?p này còn gi?m thi?u bi?n d?ng ?nh.

Màn tr?p ?i?n t? ho?t ??ng êm ái
Zoom góc r?ng v?i ?? phan gi?i cao
Tuy?t v?i ??n t?ng chi ti?t

RX10 IV c?a Sony s? h?u ?ng kính có kh?u ?? c?c l?n, b? x? ly BIONZ X tiên ti?n ??m b?o ?? phan gi?i cao ??n t?n vi?n ?nh, kh? n?ng ch?p bokeh r?c r?, ch?p c?n c?nh ?n ??nh cùng nhi?u tính n?ng khác. Ch?t l??ng c?a m?i ?nh t?nh c?ng nh? ?nh phim, ngay c? khi ch?p ? t?c ?? cao nh?t, v?n v??t tr?i nh? chính s? cách tan ?n trong m?u Cyber-shot sáng giá này.

Theo ?u?i s? hoàn h?o v? m?t quang h?c

Nh?ng hình ?nh ??p kh?ng t? v?t c?n nhi?u y?u t? tinh ch?nh v??t tr?i h?n?

?ng kính zoom tích h?p s?n v?i ?? phóng ??i cao ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-600 mm F2.4-4 cho ?? t??ng ph?n và s?c nét tuy?t v?i trong m?i khung hình, qua ?ng kính tele có ph?m vi góc t? r?ng ??n siêu r?ng.?

Theo ?u?i s? hoàn h?o v? m?t quang h?c
BIONZ X tiên ti?n
BIONZ X tiên ti?n

Kh? n?ng x? ly hình ?nh m?nh m? ch?a t?ng có?

Thu?t toán tiên ti?n c?a b? x? ly hình ?nh BIONZ X c?i thi?n ch?t l??ng hình ?nh b?ng cách nang cao ?? phan gi?i, gi?m thi?u ?? nhi?u, kh?c h?a nh?ng gì ?ang di?n ra m?t cách tr?n v?n và tinh t? nh?t.

Quay nh?ng th??c phim c?m xúc h?n
Quay phim 4K v?i tính n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid

Các tính n?ng ghi hình chuyên nghi?p cho hình ?nh chuyên nghi?p h?n

Tính n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid giúp l?y nét t? ??ng nhanh h?n, chính xác h?n, ??ng th?i kh? n?ng quay phim 4K (QFHD: 3840x2160) v?i thu?t toán hi?n th? toàn b? ?i?m ?nh và kh?ng l?ng ghép ?i?m ?nh ??m b?o ?? phan gi?i c?a m?i c?nh quay ??u làm hài lòng các chuyên gia.

Ghi hình Chuy?n ??ng siêu ch?m ? ph?m vi zoom siêu tele

Kết hợp xổ sốTh?i gian ghi hình kéo dài t?i ?a

Tính n?ng Chuy?n ??ng siêu ch?m ph? bi?n ?? ???c nang t?m v?i th?i gian ghi hình t?i ?a t?ng lên ?áng k? (lên t?i 4 giay ? ch? ?? ?u tiên ch?t l??ng và 7 giay ? ch? ?? ?u tiên th?i gian ch?p). Nh? ph?m vi siêu tele lên t?i 600 mm, b?n có th? quay l?i nh?ng th??c phim chuy?n ??ng siêu ch?m c?c ?n t??ng v?i ch? th? ???c quay c?n c?nh, b?t k? tình hu?ng ch? cho phép ghi hình toàn c?nh nh? c?nh ??ng v?t hoang d? hay s? ki?n th? thao.

Kh? n?ng ho?t ??ng chuyên nghi?p?
V?n hành nhanh chóng

Kết hợp xổ sốL?y nét, giám sát, thi?t l?p ?i?u ch?nh và nh?ng ch?c n?ng quan tr?ng khác kh?ng ch? d? s? d?ng trong m?i th?i ?i?m — mà còn ???c thi?t k? ?? ph?c v? cho ch?p ?nh chuyên nghi?p. ?

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n vi?c ghi hình t? xa; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly vi?c s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One (dành cho Sony)
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.?

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốNh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Ph?n h?i l?y nét t? ??ng c?c nhanh, (0,03 giay) lên ??n 24 hình/giay v?i ch?p liên t?c dò tìm l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng, ?ng kính 24-600mm F2.4-4 và c?m bi?n Exmor RS?, m?i tính n?ng trong m?t máy ?nh duy nh?t.
  • ?ng kính kh?u ?? l?n, ?? phan gi?i cao, t?c ?? cao F2.4-4 ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-600 mm

  • C?m bi?n l?y nét t? ??ng theo pha Exmor RS? CMOS x?p ch?ng lo?i 1.0 x?p x? 20,1 MP hi?u d?ng tích h?p chip DRAM

  • B? x? ly hình ?nh BIONZ X? v?i kh? n?ng tái t?o chi ti?t và gi?m nhi?u ?u vi?t

  • Ph?n h?i l?y nét t? ??ng trong 0,03 giay v?i 315 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu

  • Ch?p liên t?c lên ??n 24 hình/giay v?i tính n?ng l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng lên ??n 249 l?n ch?p

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS? CMOS lo?i 1.0 (13,2mm x 8,8mm), t? l? khung hình 3:2
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
Kho?ng 20,1 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên / d??i), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có th? m? r?ng ??n ISO64/80), Gi?m nhi?u ?a khung: T? ??ng (ISO100-12800), 100/ 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600

Có gì trong h?p

B? pin s?c NP-FW50, B? chuy?n ??i AC-UUD12, Cáp Micro USB, Day ?eo vai, N?p ??y ?ng kính, N?p c?ng, Loa che n?ng, Mi?ng ??m khung ng?m, H??ng d?n s? d?ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng