WX800

Mang theo m?i n?i, tác nghi?p m?i lúc

WX800 ghi l?i nh?ng nét ??p ??i th??ng và chia s? th?t d? dàng. Dù b?n ch?p ?nh t?nh hay quay video 4K Kết hợp xổ số, ?ng kính zoom m?nh m? c?a máy ?nh k?t h?p v?i c?ng ngh? AF nhanh, chính xác cùng màn hình c?m ?ng LCD có th? xoay nghiêng 180° s? t?o nên nh?ng b?c ?nh selfie ??p nh?t ngay c? ? góc ch?p khó; hay nh? khi b?n c?m máy và ch?p tele, ?nh s? v?n r? nét.

MáY ?NH NH? G?N

Máy ?nh WX800 zoom cao nh? g?n | Quay phim 4K

DSC-WX800
?nh c?a Máy ?nh WX800 zoom cao nh? g?n | Quay phim 4K

whiteblack

9,990,000 VN?

Nh? g?n mà m?nh m?, ??ng hành cùng b?n trên m?i n?o ???ng

Là máy ?nh nh? g?n nh?t trên th? gi?i????c trang b? kh? n?ng zoom 24-720?mm, WX800 có c?ng ngh? Fast Intelligent AF và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t giúp b?n ch?p ???c ch? th? t? r?t xa mà v?n ??p, ??ng th?i kh? n?ng k?t n?i Wi-Fi?/NFC? tích h?p s?n giúp b?n d? dàng chia s? ?nh.?

Ph?m vi zoom ?n t??ng
Ph?m vi zoom ?n t??ng
Hình ?nh ??p và rõ nét
Hình ?nh ??p và r? nét
T?c ?? l?y nét t? ??ng c?c nhanh
T?c ?? l?y nét t? ??ng c?c nhanh
Tính n?ng thu?n ti?n và d? s? d?ng
Tính n?ng thu?n ti?n và d? s? d?ng
Ph?m vi zoom ?n t??ng
Máy ?nh nh? g?n nh?t th? gi?i
có kh? n?ng zoom 24-720 mm

Kết hợp xổ sốS? h?u ?ng kính ZEISS? Vario-Sonnar T* có ?? phóng ??i l?n

Dù r?t nh? g?n, chi?c máy ?nh này v?n có ph?m vi zoom r?ng, t? góc r?ng 24 mm ??n ch?p tele 720 mm, cùng kh? n?ng Zoom hình ?nh r? nét phóng ??i ch? th? mà v?n gi? ???c ?? phan gi?i cao ? tiêu c? ??n 1440 mm.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot™ cho ?nh ch?t l??ng cao

[1] SteadyShot T?T [2] SteadyShot B?T

Ch?ng rung quang h?c SteadyShotTM cho ?nh ch?t l??ng cao

Các thu?t toán ph?c t?p k?t h?p v?i c?m bi?n con quay h?i chuy?n c?a WX800 s? bù cho ?? rung c?a máy ?nh, giúp gi?m rung ?áng k? ngay c? khi c?m máy trên tay và ch?p v?i ?? zoom cao.

H? tr? zoom d? dàng b?t tr?n ch? th? chuy?n ??ng

Nh? có tính n?ng H? tr? zoom, b?n có th? d? dàng b?t tr?n ch? th? chuy?n ??ng trong khung ng?m khi ch?p tele. B?n ch? c?n gán ch?c n?ng này cho m?t nút và b?m, máy ?nh s? t?m th?i zoom ra ?? b?n nhìn th?y ch? th? và ?óng khung l?i nhanh chóng.?

H? tr? zoom d? dàng b?t tr?n ch? th? chuy?n ??ng
Hình ?nh ??p và r? nét
Video 4K c?c nét cùng ?nh t?nh ch?t l??ng cao

C?ng ngh? hình ?nh tiên ti?n cho ch?t l??ng ?nh cao c? khi quay video và ch?p ?nh t?nh. B?n s? lu?n có nh?ng b?c hình tuy?t ??p ???c ?i?u ch?nh phù h?p v?i ?i?u ki?n ch?p dù là ?nh chan dung t? nhiên hay nh?ng hình ?nh s?ng ??ng, ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

Kh?c h?a t?ng chi ti?t ??p m?n màng
Kh?c h?a t?ng chi ti?t ??p m?n màng

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? x? ly hình ?nh tiên ti?n cho ?nh có ?? phan gi?i cao và ?? nhi?u th?p

S? k?t h?p c?m bi?n Exmor RTM CMOS chi?u sáng sau v?i ?? phan gi?i hi?u d?ng 18,2 MP và h? th?ng x? ly hình ?nh BIONZ XTM tiên ti?n giúp gi?m ?? nhi?u khi ch?p v?i cài ??t ISO cao nh? ISO6400 (m? r?ng). Nh?ng ???ng nét m?n màng ???c tái hi?n chính xác và ngay c? c?nh có ánh sáng y?u c?ng có th? ch?p l?i th?t ??p. Kh? n?ng tái t?o màu s?c c?ng ???c c?i thi?n, ??c bi?t là màu da.

Quay video 4K v?i hình ?nh ??p m?n màng

Kết hợp xổ sốQuay video 4K (QFHD: 3840 x 2160) xu?t ?i?m ?nh ??y ?? và kh?ng ghép ?i?m ?nh

Máy ?nh ghi l?i l??ng th?ng tin l?n g?p 1,6 l?n l??ng th?ng tin yêu c?u ??i v?i video 4K, cho ?? phan gi?i v??t tr?i, gi?m h?n tình tr?ng nhi?u và r?ng c?a. H?n th?, video còn tái t?o ???c nh?ng ???ng nét m?n màng và chi ti?t, chính xác mà video full HD kh?ng th? ??t ???c.

T?c ?? l?y nét t? ??ng c?c nhanh
B?t tr?n t?ng kho?nh kh?c ??c bi?t

Kh? n?ng t? ??ng l?y nét nhanh cùng tính n?ng ch?p liên t?c lên t?i 10fps giúp b?n khóa nét ???c ch? th? chuy?n ??ng nhanh, d? dàng b?t tr?n nh?ng th?i kh?c quy?t ??nh.?

Fast Intelligent AF v?i ?? nh?y 0,09 giây
Fast Intelligent AF v?i ?? nh?y 0,09 giay

Kết hợp xổ sốThu?t toán nh?n di?n ??i t??ng theo kh?ng gian và trình ?i?u khi?n ?ng kính t?c ?? cao c?a WX800 n?m b?t c? nh?ng kho?nh kh?c ch?p nhoáng. Thu?t toán d? ?oán ?i?m l?y nét, và khi b?n b?m nh? nút ch?p, ch?c n?ng AF s? nhanh chóng l?y nét vào ch? th?.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t cho ?nh chân dung
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t cho ?nh chan dung

Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t s? phát hi?n và l?y nét vào m?t c?a các ch? th? chính. Tính n?ng này ho?t ??ng t?t ngay c? trong các tình hu?ng khó nh? ch? th? nhìn xu?ng ho?c khi g??ng m?t b? ng??c sáng ho?c ánh sáng y?u.

Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giây
Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giay

Ch?p ?nh liên t?c lên t?i 155 hình

Kết hợp xổ sốMáy ?nh này th? hi?n kh? n?ng ch?p liên t?c c?c ?n t??ng trong tình hu?ng ch?p chuy?n ??ng nhanh. V?i nh?ng ?nh ch?p liên t?c, b?n c?ng có th? hi?n th?, xóa và b?o v? theo nhóm.

Tính n?ng thu?n ti?n và d? s? d?ng
Ch?p ?nh selfie và chia s? ?nh ch?a bao gi? d? dàng ??n th?

Màn hình LCD xoay ???c c?a máy ?nh giúp b?n xem b? c?c khung hình tr??c khi ch?p selfie còn tính n?ng Chia s? m?t ch?m cho phép truy?n ?nh t?i thi?t b? di ??ng ?? chia s? v?i b?n bè th?t d? dàng.?

Các ch?c n?ng c?m ?ng ??n gi?n và tr?c quan
Các ch?c n?ng c?m ?ng ??n gi?n và tr?c quan

L?y nét b?ng c?m ?ng cho phép d? dàng l?y nét b?ng cách ch?m vào màn hình. B?n c?ng có th? nh?n nút ch?p b?ng cách ch?m vào màn hình LCD.

Selfie d? h?n v?i màn hình LCD xoay nghiêng 180°
Selfie d? h?n v?i màn hình LCD xoay nghiêng 180°

B?n có th? xoay màn hình LCD siêu m?n lo?i 3.0 v?i ?? phan gi?i 922k ?i?m lên trên kho?ng 180° ?? nhanh chóng ki?m tra b? c?c c?a b?c ?nh selfie ho?c ?nh l?u ni?m v?i b?n bè.

Tính n?ng Menu c?a tôi linh ho?t
Tính n?ng Menu c?a t?i linh ho?t

Kết hợp xổ sốV?i Menu c?a t?i, b?n có th? ??ng ky t?i 30 m?c menu ?? truy c?p nhanh và t?o các menu tùy ch?nh c?a riêng mình. B?n c?ng có th? xóa các m?c và thay ??i th? t? ?? l?p ???c m?t menu d? dùng, ?áp ?ng nhu c?u riêng c?a b?n.?

D? dàng chia s? không dây nh? ?ng d?ng PlayMemories Mobile
D? dàng chia s? kh?ng day nh? ?ng d?ng Imaging Edge Mobile

B?n có th? ?i?u khi?n nút ch?p máy ?nh, zoom và các ho?t ??ng khác t? xa trên ?i?n tho?i di ??ng ho?c máy tính b?ng, ??ng th?i truy?n ?nh và video kh?ng day. Khi k?t n?i Bluetooth? v?i ?i?n tho?i th?ng minh, b?n còn có th? t? ??ng g?n th? v? trí ??a ly cho hình ?nh.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Máy ?nh WX800 nh? g?n nh?t th? gi?i v?i ?ng zoom 24 - 720 mm cho b?n d? dàng mang theo. Các tính n?ng hi?u su?t cao g?m có quay video 4K , Fast Intelligent AF, L?y nét t? ??ng theo ánh m?t và Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?TM. Màn hình c?m ?ng LCD có th? l?t 180° cho phép ch?p ?nh và ch?p selfie ? góc khó ch?p nh?t mà v?n ??p nh?t, ??ng th?i kh? n?ng k?t n?i Wi-Fi?/NFCTM còn cho phép b?n chia s? hình ?nh tr?c tuy?n d? dàng.
  • ?ng kính zoom ZEISS? Vario-Sonnar T* 24-720 mm

  • Quay video 4K v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ??

  • Tính n?ng Fast Intelligent AF và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t giúp b?n b?t ???c ngay kho?nh kh?c

  • Màn hình c?m ?ng LCD có th? xoay nghiêng 180° giúp b?n d? dàng t?o b? c?c khung hình khi ch?p selfie

  • Tính n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?TM giúp b?n lu?n có nh?ng b?c ?nh ch?p tele ch?t l??ng cao

Lo?i c?m bi?n
C?m ?ng Exmor R? CMOS lo?i 1/2.3 (7,82mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
X?p x? 18.2 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO 80-3200, có th? ch?n gi?i h?n trên / d??i), 80/100/200/400/800/1600/3200 (Có th? m? r?ng lên ISO 6400), Gi?m nhi?u ?a khung hình: T? ??ng (ISO 80-3200 cùng ph?m vi ???c ch?n ? ch? ?? T? ??ng), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800

Có gì trong h?p

B? pin s?c NP-BX1, B? chuy?n ??i AC, Cáp Micro USB, Day ?eo tay, H??ng d?n s? d?ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng