Máy ?nh k? thu?t s? ZV-1

Khi t? ng? kh?ng th? di?n ??t h?t

*?nh ch?p khi s? d?ng Báng tay c?m VCT-SGR1 tùy ch?n

MáY ?NH NH? G?N

Máy ?nh k? thu?t s? ZV-1

ZV-1
?nh c?a Máy ?nh k? thu?t s? ZV-1

whiteblack

Giá bán t?

18,990,000 VN?

Thi?t k? hoàn h?o ?? ghi l?i nh?ng th??c phim m?i ngày.
Tái hi?n th? gi?i trong hình ?nh
Chia se? d? dàng
Nh?, nh? g?n và d? s? d?ng
Phong cách chuyên nghi?p
V??t qua m?i di?n ??t b?ng l?i nói
Thi?t k? hoàn h?o ?? ghi l?i nh?ng th??c phim m?i ngày.

Kết hợp xổ sốB?n kh?ng c?n kinh nghi?m c?ng có th? quay video th?t ??p. V?i ZV-1, m?i video b?n quay v? mình và th? gi?i c?a mình s? th?t ?n t??ng mà kh?ng c?n cài ??t ph?c t?p.

Hi?u ?ng bokeh n?n cho c?m giác chuyên nghi?p
Hi?u ?ng bokeh n?n cho c?m giác chuyên nghi?p

C?m bi?n CMOS lo?i 1.0 c? l?n và ?ng kính kh?u r?ng cho hình ?nh hi?u ?ng bokeh n?n chuyên nghi?p và chi ti?t r? ràng k? c? khi ph?i trong nh?ng ?i?u ki?n ánh sáng kém khó x? ly.

?? máy ?nh b?t ánh m?t b?n
?? máy ?nh b?t ánh m?t b?n

V?i c?ng ngh? AIKết hợp xổ số, v? trí l?y nét t? ??ng s? c? ??nh trên m?t và m?t b?n mà kh?ng chuy?n sang ch? th? khác. Khi b?n mu?n ??i v? trí l?y nét, ch? c?n ch?m vào ch? th? khác trên màn hình, máy ?nh s? l?y nét vào ?ó.

Chuy?n v? trí l?y nét nhanh và chính xác

Kết hợp xổ sốH? th?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid c?a ZV-1 giúp b?n chuy?n v? trí l?y nét t? m?t ng??i sang n?n c?nh th?t nhanh và ??n gi?n, cho video v?a phong cách l?i v?a d? xem.

Ki?m soát hi?u ?ng bokeh chuyên nghi?p ch? v?i m?t ch?m

Kết hợp xổ sốCh? c?n nh?n c?ng t?c Bokeh, b?n có th? b?t và t?t hi?u ?ng bokeh n?n – kh?ng c?n ch?nh th? c?ng ph?c t?p. Gi? ?ay, b?n có th? d? dàng ch?n ph?ng n?n m? chuyên nghi?p ho?c l?y nét toàn c?nh mà ch? c?n nh?n m?t nút.

Product Showcase Setting, Tuy?t v?i ?? ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c yêu thích

Ch??c n?ng Gi??i thiê?u sa?n pha?m cho phe?p ba?n dê? da?ng thiê?t la?p la?y ne?t va?o sa?n pha?m chi? v??i 1 nu?t ba?m duy nha?t. Ba?n chi? ca?n ??a sa?n pha?m ca?n quay ra tr???c ma?y a?nh, ma?y se? t?? ???ng la?y ne?t va?o sa?n pha?m. Khi ??a sa?n pha?m xu??ng va? tiê?p tu?c no?i vê? sa?n pha?m, ma?y se? t?? ???ng t??c thi? la?y ne?t va?o khu?n m??t, a?nh m??t cu?a ng???i no?i

Quay th?t ??p ? b?t k? ?âu
Quay th?t ??p ? b?t k? ?au

Kết hợp xổ sốZV-1 có th? ghi hình ??p ngay c? khi ?ang di chuy?n. V?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh tuy?t v?i, b?n có th? v?a ?i v?a quay video m??t mà, và khi ánh sáng thay ??i do tr?i n?ng lên hay khi b?n vào nhà, tính n?ng ph?i sáng t? ??ng (AE) lu?n theo d?i ?? ??m b?o khu?n m?t b?n lu?n r?ng ng?i.

Cho âm thanh v??t tr?i h?n n?a
Cho am thanh v??t tr?i h?n n?a

B?n có th? thu ti?ng th?t r? ngay c? khi ghi hình ? n?i ??ng ng??i. Micro ??nh h??ng 3 capsule ??c ?áo thu r? ti?ng t? phía tr??c máy ?nh, ly t??ng cho c?ng tác quay phim.?

Mút ch?p l?c gió h? tr? ghi hình ngoài tr?i
Mút ch?p l?c gió h? tr? ghi hình ngoài tr?i

Mút ch?p l?c gió kèm theo máy có tác d?ng gi?m ti?ng gió ?? b?n yên tam ghi hình ngoài tr?i. Kh?ng ch? ??t ???c ch?t l??ng am thanh cao c?p, b?n còn ti?t ki?m ???c th?i gian quay l?i và s?a c?nh quay b? ti?ng gió làm ?nh h??ng.

Dùng mic b?n thích thu âm thanh b?n mu?n
Dùng mic b?n thích thu am thanh b?n mu?n

Kết hợp xổ sốV?i gi?c c?m micr? và c?ng k?t n?i MI, b?n có th? tùy y ch?n mic ?? thu ???c ?úng am thanh mong mu?n.

Tái hi?n th? gi?i trong hình ?nh

ZV-1 k?t h?p s? ??n gi?n v?i hi?u su?t m?nh m?, m? ra nh?ng c? h?i sáng t?o cho b?n th?a s?c t??ng t??ng.

Video s?ng ??ng qua hình ?nh chuy?n ??ng ch?m
Video s?ng ??ng qua hình ?nh chuy?n ??ng ch?m

M?i chuy?n ??ng ??u ??m ch?t ?i?n ?nh h?n v?i video Chuy?n ??ng siêu ch?m, ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c ch?p nhoáng ?? phát ch?m h?n ??n 40 l?n so v?i th?i gian th?c.

Tua nhanh th?i gian cho hi?u ?ng ??m ch?t ?i?n ?nh
Tua nhanh th?i gian cho hi?u ?ng ??m ch?t ?i?n ?nh

Ch? ?? ghi hình cách qu?ngKết hợp xổ số t? ??ng ch?p m?t lo?t ?nh cách nhau 1 – 60 giay, t? ?ó b?n có th? dùng PC làm video tua nhanh th?i gian ??m ch?t ?i?n ?nh, v?i nh?ng ?ám may tr?i nhanh nh? dòng n??c hay m?t ngày tr?i qua trong vài giay.

Ch?p hình tuy?t ??p, quay video th?t ch?t
Ch?p hình tuy?t ??p, quay video th?t ch?t

ZV-1 có m?i tính n?ng b?n c?n ?? ghi l?i nh?ng hình ?nh s? c?c k? thu hút trên trang cá nhan hay kênh video. ?ng kính ZEISS? 24-70 mmKết hợp xổ số s?c nét t?p trung ánh sáng vào c?m bi?n hình ?nh CMOS Exmor RS? lo?i 1.0 c? l?n, t?p h?p trong b? x? ly hình ?nh BIONZ X? m?nh m?.

Th? hi?n cá tính v?i hi?u ?ng sáng t?o
Th? hi?n cá tính v?i hi?u ?ng sáng t?o

Hi?u ?ng ?nh và Phong cách sáng t?o cho kh? n?ng th? hi?n hình ?nh g?n nh? v? h?n – t? hi?u ?ng ??n s?c và phan màu ??n gi?n ??n hi?u ?ng thu nh? c?nh v?t ph?c t?p.

Chia se? d? dàng

B?n s? kh?ng còn ph?i ch?p nh?n ghi hình b?ng ?i?n tho?i th?ng minh ch? ?? chia se? n?i dung nhanh chóng. ZV-1 v?a ghi hình tuy?t ??p v?a k?t n?i m??t mà, giúp b?n ??ng bài nhanh h?n, d? dàng h?n.

Truy?n sang ?i?n tho?i thông minh trong ch?c lát
Truy?n sang ?i?n tho?i th?ng minh trong ch?c lát

?ng d?ng Imaging EdgeTM Mobile mi?n phí cho iOS và Android cho phép b?n truy?n, s?a và t?i ngay hình ?nh trong ZV-1 lên các n?n t?ng m?ng x? h?i th?t nhanh chóng và ??n gi?n, b?t k? b?n ? ?au.

Phù h?p v?i m?i n?n t?ng
Phù h?p v?i m?i n?n t?ng

Dùng Movie Edit add-on ?? t?ng c??ng ?n ??nh hình ?nh cho c?nh quay rung quá nhi?u, ho?c b? c?c l?i khung hình và c?t khung video cho ?úng t? l? khung hình c?a các trang m?ng x? h?i ph? bi?n.

D? dàng quay phim d?c cho thi?t b? di ??ng
D? dàng quay phim d?c cho thi?t b? di ??ng

V?i tính n?ng t? ??ng g?n th? video quay h??ng d?c, b?n có th? t?i lên nh?ng n?i dung dành riêng cho màn hình ?i?n tho?i th?ng minh.

Nh?, nh? g?n và d? s? d?ng

M?t tr?i nghi?m ch?p ?nh thú v? b?t ??u v?i m?t máy ?nh b? túi. Nh? g?n và nh?, ZV-1 giúp ghi l?i nh?ng th??c phim d? dàng và ? b?t k? ?au.

Lên hình ? tr?ng thái hoàn h?o

Kết hợp xổ sốMàn hình l?t c?m ?ng LCD giúp b?n có ???c nh?ng góc quay hoàn h?o, ngay c? khi b?n ??ng tr??c ?ng kính.

B?t ??u quay là b?n bi?t ngay
B?t ??u quay là b?n bi?t ngay

Phía tr??c máy ?nh có ?èn báo quay r?t r? giúp b?n bi?t khi nào máy ?ang quay, và b?n có th? d? dàng t?t ?èn ?i n?u mu?n. B?n s? kh?ng bao gi? quên b?m nút quay n?a.

Báng tay c?m t?i ?u ?? t? ghi hình
Báng tay c?m t?i ?u ?? t? ghi hình

Kết hợp xổ sốTay c?m thi?t k? sau h?n, tho?i mái và ?n ??nh h?n giúp gi?m m?i cho ch?p ?nh selfie.

T??ng thích v?i báng tay c?m
T??ng thích v?i báng tay c?m ?i?u khi?n kh?ng day

T?o nên nh?ng tác ph?m tuy?t v?i m?i lúc m?i n?i v?i báng tay c?m nh? g?n. ?i?u ch?nh góc ch?p và chuy?n ??i t?c th?i sang chan máy mini ?? quay và ch?p ?nh t? s??ng ??y sáng t?o và ?n ??nh. K?t n?i qua c?ng MULTI ?? ?i?u khi?n ghi hình và zoomKết hợp xổ số ngay trên báng c?m, tho?i mái cho c? ng??i thu?n tay ph?i ho?c tay trái.

Phong cách chuyên nghi?p

Máy ?nh b? túi c?ng có th? quay video ch?t l??ng chuyên nghi?p, v?i chi tiê?t 4K HDR tuy?t ??p và c?ng c? ph?i sáng m?nh m? cho n?i dung c?c ?n t??ng.

Các ch?c n?ng quay phim 4K HDR chuyên nghi?p
Các ch?c n?ng quay phim 4K HDR chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốZV-1 quay video 4K HDR c?c chi ti?t nh? kh? n?ng l?y m?u l?i ?i?m ?nh 1,7 l?n, cho b?n ghi l?i th?c t? cu?c s?ng v?i ch?t l??ng hoàn h?o.

S-Log gamma cho quy trình làm vi?c chuyên nghi?p
S-Log gamma cho quy trình làm vi?c chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốCác c?u hình ?i?u khi?n S-Log2 và S-Log3 h? tr? làm chu?n màu khi ch?p trên máy và ch?nh màu linh ho?t, cùng nhi?u cài ??t c?u hình ?nh giúp b?n sáng t?o tr?i nghi?m th?m m? hoàn h?o.

Kính l?c ND tích h?p
Kính l?c ND tích h?p

Kết hợp xổ sốKính l?c gi?m c??ng ?? sáng (ND) m? ra v? vàn kh? n?ng sáng t?o th?ng qua ?i?u khi?n ?? ph?i sáng video, t?ng c??ng ?? sau tr??ng ?nh và ch?p màn tr?p ch?m kh?c h?a hình ?nh n??c, ánh sáng và chuy?n ??ng m?t cách k? ?o.

Imaging Edge Desktop
Imaging Edge Desktop?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng Imaging Edge Desktop. Dùng ‘Remote’ ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; ‘Viewer’ ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n và ‘Edit’ ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly các tác ph?m hi?u qu? h?n.

Capture One dành cho Sony
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (cho Sony)-ph?n m?m mi?n phí ??t gi?i, cho phép chuy?n ??i ?nh RAW, qu?n ly d? dàng, cung c?p c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. V?i Capture One Pro (cho Sony), b?n có thêm nhi?u c?ng c? ch?nh s?a cùng kh? n?ng ghi hình có k?t n?i.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Ma?y a?nh ZV-1 ????c thiê?t kê? da?nh riêng cho ca?c ba?n thi?ch quay la?i nh??ng khoa?nh kh??c hàng nga?y v??i ma?n hi?nh LCD ca?m ??ng la?t ngang, ba?ng ca?m tiê?n du?ng va? ?e?n ba?o hiê?u ghi hi?nh. Micro ?i?nh h???ng (3 ?a?u thu), v??i ma?n ch??ng ??n khi gio? th??i giu?p tiê?ng thu se? trong tre?o h?n. V??i 2 ti?nh n?ng n??i tr??i la? xoa? ph?ng v??i 1 nút ba?m va? ch??c n?ng gi??i thiê?u sa?n pha?m se? la?m video cu?a ba?n ??n gia?n va? thu? vi? h?n bao gi?? hê?t.
  • C?m bi?n hình ?nh Exmor RS CMOS l?n lo?i 1.0

  • B? x? ly hình ?nh BIONZ XTM

  • Quay phim 4K

  • Micro ??nh h??ng có 3 ??u c? v?i mút ch?n gió

  • Màn hình LCD ?a góc, báng tay c?m trên than máy và ?èn quay phim

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS? CMOS lo?i 1.0 (13,2mm x 8,8mm), t? l? khung hình 3:2
S? l??ng ?i?m ?nh (Hi?u d?ng)
Kho?ng 20,1 Megapixel
?? nh?y ISO (?nh t?nh)(Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
T? ??ng (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên/d??i), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Có th? m? r?ng ??n ISO64/80), Gi?m nhi?u ?a khung: T? ??ng (ISO 100-12800), 100/ 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng