FDR-AX100E

Cau chuy?n c?a b?n v?i hình ?nh 4K.

Kết hợp xổ sốFDR-AX100E h? tr? ?? phan gi?i 4K, mang ??n hình ?nh r? nét g?p 4 l?n so v?i Full HD. Cho phép b?n ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c s?ng ??ng nh? th?t v?i ?? r? nét ?n t??ng.

MáY QUAY

Máy quay 4K AX100E

FDR-AX100E
?nh c?a Máy quay 4K AX100E

35,900,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.

Kết hợp xổ sốC?i ti?n máy ?nh ?? nang cao h?n n?a tay ngh? ch?p ?nh c?a b?n.

Chìa khóa ?? b??c vào th? gi?i 4K tuy?t ??nh
Hình c?n c?nh ?ng kính Zeiss
?ng kính T* ZEISS Vario-Sonnar?

Kết hợp xổ sốH?y th??ng th?c ?ng kính 29 mm ZEISS Vario-Sonnar? T * góc r?ng tinh ch?nh cho video 4K. Ly t??ng ?? ghi l?i nh?ng c?nh t??ng thiên nhiên hùng v? và kh? n?ng zoom quang h?c lên ??n 12x.

C?m bi?n CMOS Exmor R®
C?m bi?n CMOS Exmor R? chu?n 1.0

Di?n tích ti?p nh?n ánh sáng c?a c?m bi?n này l?n h?n kho?ng 4,9 l?n so v?i các c?m bi?n hi?n t?i, giúp t?ng ?? s?c nét cho hình ?nh, gi?m nhi?u ?nh và cho phép t?o nên nh?ng hi?u ?ng làm m? h?u c?nh ??c s?c.

Chip BIONZ X
B? x? ly hình ?nh BIONZ X tiên ti?n

BIONZ v??t tr?i cho hình ?nh thêm s?ng ??ng nh? th?t, ??ng th?i còn cho phép b? sung các tính n?ng m?i nh? t?c ?? x? ly nhanh h?n.

Ch?c n?ng ki?m soát tr?c quan ??nh hình t?m nhìn c?a b?n
Tay c?m Handycam®
Ng?m nhìn t?ng chi ti?t r?c r?

Kết hợp xổ sốB?n s? ph?i v? cùng ng?c nhiên v?i nh?ng th??c phim r? nét h?n Full HD g?p 4 l?n. Tr?i nghi?m s? khác bi?t b?ng cách s? d?ng thanh tr??t bên d??i.

Hình ?nh b?y c?u ch?t l??ng chu?n
Hình ?nh ch?t l??ng 4K (3840 x 2160)
Hình ?nh b?y c?u ch?t l??ng cao
FULL HD
Bi?u ??
4K: m?t k? nguyên m?i ??y h?ng kh?i

Kết hợp xổ sốH?y tr?i nghi?m kh?ng gian m?i r?ng m? v?i hình ?nh ch?t l??ng có ?? phan gi?i cao g?p b?n l?n so v?i ch?t l??ng hình ?nh Full HD.

H?y tr?i nghi?m l?i th? c?a ??nh d?ng XAVC S

Kết hợp xổ sốH? tr? ch?t l??ng HD t?c ?? bit cao

Kết hợp xổ số???c chuy?n th? t? ??nh d?ng chuyên nghi?p ph? bi?n, XAVC S là tiêu chu?n t?i ?u ?? quay phim 4K/HD. V?i vi?c h? tr? lên ??n HD 50Mbps, b?n có th? quay phim ?? phan gi?i cao ngay c? trong các c?nh quay nhanh và chuy?n ??ng nhi?u.

logo
T? c?nh v?t ??n màn hình

Kết hợp xổ sốV?i m?t lo?t các s?n ph?m TV Ultra HD 4K và máy chi?u, Sony h? tr? hình ?nh 4K xuyên su?t t? lúc quay phim cho ??n khi phát.

Logo AVCHD
Ch?p ngh? thu?t

Kết hợp xổ sốV?i kh? n?ng quay phim Full HD 1080 50p ho?c 24p, b?n có th? l?a ch?n phong cách cho mình khi ghi l?i nh?ng chuy?n ??ng gi?ng nh? phim trong video c?a b?n.

Hình ?nh chi ti?t trên TV BRAVIA? 4K

Tr?i nghi?m ch?t l??ng phim nh? ?ang xem t?i r?p v?i hình ?nh 4K b?ng cách k?t n?i máy quay v?i cáp HDMI kèm theo.

Tr?i nghi?m Full HD ??nh cao

Th??ng th?c n?i dung Full HD v?i t?n s? l?y m?u c?c cao trên TV HD c?a b?n, s? d?ng ph?n th?ng d? c?a d? li?u 4K ?? t? ??ng h? các c?nh quay 4K xu?ng Full HD. ?? c?t gi?m m?t hình ?nh 4K xu?ng Full HD, ??n gi?n ch? c?n v? ngón tay c?a b?n trên màn hình LCD c?a máy quay ?? xác ??nh khu v?c.

Nh?ng c?nh quay phù h?p v?i màn hình l?n
Handycam® ??c l?p
FDR-AX100E

L?n ??u tiên k?t h?p các tính n?ng nh? quay phim 4K, giao di?n ?i?u khi?n tr?c quan và kích th??c nh? g?n, FDR-AX100E quy?n r? m?i ánh nhìn c?a nh?ng ai ?am mê các dòng máy quay.

C?n c?nh Handycam® ??c l?p
FDR-AX1

Kết hợp xổ sốHandycam? FDR-AX1 ??ng c?p chuyên nghi?p v?i ng? vào mic XLR và ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i. V?i video ch?t l??ng 4K/60p và ??nh d?ng ng? ra v? cùng than thi?n, chi?c máy quay này làm hài lòng nh?ng nhà quay phim khó tính nh?t.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • Quay phim 4K

  • C?m bi?n Exmor R? CMOS lo?i 1.0

  • C?m bi?n hình ?nh BIONZ X

  • ?ng kính T* ZEISS Vario-Sonnar?

  • Cài ??t th? c?ng linh ho?t

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n CMOS Exmor R? chi?u sáng sau lo?i 1,0 (13,2 x 8,8 mm)
?i?m ?nh hi?u qu? (Video)
X?p x? 14,2 tri?u ?i?m ?nh (16:9)
Lo?i ?ng kính
ZEISS Vario-Sonnar T*
Zoom quang h?c
12x
Zoom hình ?nh r? nét
4K: 18x HD: 24x
Lo?i màn hình
Màn hình Xtra Fine LCD? 8,8cm (lo?i 3,5) (921K) R?ng (16:9)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

?ánh giá

Ý ki?n chuyên gia