FDR-AX40

L?u gi? m?i k? ni?m c?a b?n

Kết hợp xổ sốCho b?n ???c s?ng l?i v?i nh?ng k? ni?m ?áng nh?. T?ng thêm hi?u ?ng ?? các b? phim 4K tr? nên vui nh?n và h?p d?n h?n. Giúp m?i ng??i l?u gi? m?i nh?ng ho?t ??ng ?áng nh?.

MáY QUAY

AX40 4K Handycam? có c?m bi?n Exmor R? CMOS

FDR-AX40
?nh c?a AX40 4K Handycam® có c?m bi?n Exmor R® CMOS

24,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.

C?i ti?n máy ?nh ?? nang cao h?n n?a tay ngh? ch?p ?nh c?a b?n.

Các tính n?ng than thi?n ?? t?o ra nh?ng th??c phim h?p d?n

Kết hợp xổ sốHandycam? 4K hàng ??u cho t?ng th??c phim thêm huy?n di?u. Tính n?ng ch?ng rung quang h?c SteadyShot? và t? ??ng l?y nét nhanh th?ng minh Fast Intelligent AF lu?n cho b?n s? an tam khi ghi hình. Thu am v?i am thanh vòm làm t?ng tính chan th?c c?a am thanh. Kh? n?ng quay phim t?c ?? cao, quay time-lapse và các hi?u ?ng khác giúp m?i th??c phim thêm nhi?u c?m xúc. Nhi?u ch?c n?ng ph?c t?p c?a máy quay nay ?? r?t than thi?n v?i ng??i dùng.

Y?u t? chính ?? có ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i
Y?u t? chính ?? có ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i

Nh?ng ch?c n?ng tiên ti?n c?a ?ng kính và c?m bi?n hình ?nh giúp nang cao ?? chính xác và ?? nh?y sáng trong tái t?o ?nh.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot™
Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Kết hợp xổ sốKh? n?ng ?n ??nh hình ?nh v??t tr?i cho phép ghi hình ?n ??nh trong ph?m vi zoom ngay c? khi ?ang b??c ?i.

Tính n?ng l?y nét Fast Intelligent Autofocus (AF)
Tính n?ng l?y nét Fast Intelligent Autofocus (AF)

Kết hợp xổ sốC? ch? d?n ??ng ?ng kính hi?u qu? v??t tr?i và tính n?ng d? ?oán kho?ng l?y nét t? ??ng có th? d?ch chuy?n ?i?m l?y nét t? xa ??n g?n ??i t??ng c?c k? nhanh chóng.?

Thu âm thanh ch?t l??ng cao
Thu am thanh ch?t l??ng cao

K?t c?u micro m?i thu am thanh t? n?m h??ng và gi?m ?? nhi?u am thanh ??n 40% cho m?i tr??ng ghi am th?c t?.?

T?n h??ng s? thú v? trong và sau khi quay phim
T?n h??ng s? thú v? trong và sau khi quay phim

Kết hợp xổ sốH?y sáng t?o v?i tính n?ng Ghi t?c ?? cao và quay phim time-lapse ?? t?o ra m?t th??c phim ?n t??ng.

Ch?t l??ng 4K th?t nh? cu?c s?ng

?ng kính và c?m bi?n hình ?nh m?i giúp t?ng thêm ?? s?c nét tuy?t v?i c?a ?? phan gi?i 4KKết hợp xổ số, cùng v?i ?? nh?y sáng ??c bi?t ?? quay phim ch?t l??ng cao trong ?i?u ki?n thi?u sáng.?

?ng kính ZEISS m?i zoom 20x t??ng thích ??nh d?ng 4K
?ng kính ZEISS? zoom 20x t??ng thích ??nh d?ng 4K

?ng kính ZEISS Vario-Sonnar? T* v?i góc r?ng nh?t 26,8mm cho phép nhi?u ch? th? h?n vào trong khung hình.?

C?m bi?n Exmor R® CMOS m?i cho ch?t l??ng 4K
C?m bi?n Exmor R? CMOS m?i cho ch?t l??ng 4K

Kết hợp xổ sốKích th??c ?i?m ?nh l?n h?n giúp c?i thi?n ?? nh?y sáng ?? quay phim ít nhi?u h?n ngay c? trong bóng t?i.

Chiêm ng??ng ??th? gi?i v?i ch?t l??ng hình ?nh 4K t?c ?? bit cao
S? k? di?u c?a hình ?nh 4K và HD t?c ?? bit cao

Ghi hình v?i t?c ?? bit cao ? ??nh d?ng XAVC S cho hình ?nh r? nét ngay c? v?i các c?nh quay có nhi?u chuy?n ??ng.

Xem phim 4K ch?t l??ng HD trên các thi?t b? kh?ng h? tr? 4K
Phát Full HD trên TV ho?c thi?t b? không h? tr? 4K
Phát Full HD trên TV ho?c thi?t b? kh?ng h? tr? 4K

Các b? phim ch?t l??ng 4K t? ??ng chuy?n ??i thành ch?t l??ng Full HD ?? phát trên TV HD.

D? dàng c?t khung hình trên TV nh? Trimming Playback
D? dàng c?t khung hình trên TV nh? Trimming Playback

L?n theo ngón tay trên màn hình LCD ?? c?t khung hình c?a phim 4K ?ang phát trên TV ? chu?n Full HD.?

Sony | Camera Channel
Sony | Camera Channel
Ghi hình c?c k? ?n ??nh ngay c? khi ?ang di chuy?n

?o?n phim ng?n d??i ?ay l?n l??t minh h?a cho các hi?u ?ng bù rung c?a tính n?ng ch?ng rung quang h?c SteadyShot? (bên ph?i) và tính n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c (bên trái).

Gi?m ?? rung c?a hình ?nh trong ph?m vi zoom r?ng
Gi?m ?? rung c?a hình ?nh trong ph?m vi zoom r?ng

?? quay phim ?n ??nh h?n t? góc r?ng ??n tele. ? ch? ?? ghi hình HD, ch? ?? Intelligent Active 5 tr?c giúp bù tr? rung l?c máy ?nh h?n n?a ngay c? khi ch?p trong lúc ch?y.

L?y nét v?i t?c ?? c?c nhanh

Kết hợp xổ sốTính n?ng t? ??ng l?y nét nhanh th?ng minh Fast Intelligent AF kh?ng ch? giúp t? ??ng l?y nét nhanh v??t tr?i, mà còn có ?? chính xác k? di?u.

Fast Intelligent AF t?ng t?c m?t cách thông minh
Fast Intelligent AF t?ng t?c m?t cách th?ng minh

Kết hợp xổ sốThu?t toán AF m?i t?i ?u hóa giao ti?p gi?a ?ng kính và b? x? ly hình ?nh ?? l?y nét t? ??ng nhanh h?n và h? th?ng ch?n ?oán vùng l?y nét t? ??ng hi?n ??i gi? cho ch? th? lu?n ???c l?y nét chi ti?t.

?m thanh s?ng ??ng nh? th?t

C?u trúc micro m?i ???c thi?t k? ?? thu ???c am thanh ch?t l??ng cao chan th?c v?i kho?ng 40% ti?ng ?n ???c gi?m thi?u.?

Ni?m vui tràn ng?p

Ni?m vui s? d?ng Handycam? còn ti?p t?c ngay khi ?? quay xong, khi b?n chuy?n ??i và ch?nh s?a tác ph?m c?a mình thành m?t th??c phim ?? ??i.

Hi?u ?ng ??c bi?t giúp nh?ng th??c phim tr? nên ?n t??ng h?n
Ghi hình t?c ?? cao ??i v?i các phim chuy?n ??ng ch?m

Quay phim ? t?c ?? khung hình cao ??n 100fps ? ?? phan gi?i Full HD. Phim chuy?n ??ng ch?m s? cho ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??nh ??n kinh ng?c trong t?ng hành ??ng.

Th?i gian thay ??i qua các ?o?n phim time-lapse 4K

Kết hợp xổ sốV?i tính n?ng Time-lapse Capture, các b?c hình t?nh ???c ch?p cách nhau m?t qu?ng th?i gian nh?t ??nh do b?n l?a ch?n và sau ?ó ???c n?i v?i nhau thành m?t ?o?n phim time-lapse 4K ch?t l??ng cao.

Các tính n?ng nâng cao cho phép ch?nh s?a chuyên nghi?p
Các tính n?ng nang cao cho phép ch?nh s?a chuyên nghi?p

Ghi m? th?i gian và bit ng??i dùng? ??? ? ?

Các ch?c n?ng này kh?ng th? thi?u cho vi?c ch?nh s?a nang cao. B? ?i?u khi?n t? xa tùy ch?n c?ng có th? giúp vi?c ch?nh s?a thu?n ti?n h?n.

Nhi?u ph? ki?n ?áp ?ng m?i nhu c?u

Các tùy ch?n ? m?c ?? chuyên nghi?p m? ra nh?ng kh? n?ng m?i.

T?ng thêm ni?m vui quay phim và giúp b?n t?o ra các tác ph?m chuyên nghi?p h?n nh? các ph? ki?n ???c thi?t k? ??c bi?t dành cho model này.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Máy quay 4K ghi l?i m?i chi ti?t hình ?nh v?i ch?t l??ng 4K Ultra HD ?áng kinh ng?c, g?i l?i cho b?n nh?ng ky ?c tuy?t v?i. Gi?m thi?u tình tr?ng rung ?nh v?i ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?. L?y nét t? ??ng v?i Fast Intelligent AF c?c chính xác. Nh?ng hình ?nh tuy?t ??p ???c ghi l?i t? ?ng kính ZEISS Vario-Sonnar? T* v?i zoom quang h?c 20x t??ng thích 4K và kh? n?ng ghi hình góc r?ng 26,8 mm s? ??ng m?i trong tam trí ng??i xem.
  • Máy quay 4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? v?i ch? ?? Intelligent Active 5 tr?c

  • ?ng kính ZEISS Vario-Sonnar? T* góc r?ng 26,8mm?

  • Zoom quang h?c 20x v?i kh? n?ng Zoom hình ?nh r? nét 30x/40x (4K/HD) ??

  • Quay phim time-lapse ch?t l??ng 4K

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n chi?u sáng sau Exmor R? CMOS lo?i 1/2.5 (7,20mm)
?i?m ?nh hi?u qu? (Video)
x?p x? 8,29 MP (16:9)
Lo?i ?ng kính
ZEISS Vario-Sonnar T*
Zoom quang h?c
20x
Zoom hình ?nh r? nét
4K: 30x HD: 40x
Lo?i màn hình
Màn hình Clear Photo LCD 7,5 cm (lo?i 3.0) (460 800 ?i?m) R?ng (16:9)

Có gì trong h?p

B? pin s?c (NP-FV70) (1), B? chuy?n ??i AC (1), Day ngu?n (1), H??ng d?n s? d?ng (1), Cáp HDMI (micro) (1), Ca?p Micro USB (1)

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng