FDR-AX700

Chan th?c nh? ?ang ng?m nhìn

???c thi?t k? cho hi?u su?t chuyên nghi?p và s? d?ng d? dàng, FDR-AX700 ghi hình chan th?c trên video 4K HDR (HLG), nh? tính n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid và nh?ng tính n?ng chuyên nghi?p khác.

MáY QUAY

Máy quay 4K HDR FDR-AX700

FDR-AX700
?nh c?a Máy quay 4K HDR FDR-AX700

49,900,000 VN?

Quay l?i chính xác nh?ng gì b?n th?y theo cách b?n thích

Ghi hình cu?c s?ng nh? chính m?t b?n nhìn th?y b?ng hình ?nh 4K HDR (HLG) chan th?c v?i c?m bi?n hình ?nh Exmor RS ? CMOS x?p ch?ng lo?i 1.0. Hi?u su?t v??t tr?i c?a L?y nét t? ??ng Fast Hybrid ??m b?o k?t qu? l?y nét t? ??ng và theo d?i l?y nét t? ??ng lu?n chính xác, nh?y và ?áng tin c?y. Nh? ?ó, b?n có th? ch?p ???c nh?ng b?c ?nh tuy?t v?i trong nh?ng pha hành ??ng ch?p nhoáng. V?i nh?ng tính n?ng chuyên nghi?p và ti?n s? d?ng nh? v?y, Handycam? s? th?a m?n m?i m?c ?ích ghi hình c?a b?n.

?ng kính AF Fast Hybrid
?ng kính AF Fast Hybrid

Kết hợp xổ sốKh? n?ng L?y nét t? ??ng hi?u su?t cao giúp b?n duy trì l?y nét ? ngay c? nh?ng ch? th? chuy?n ??ng nhanh.

4K HDR (HLG)
4K HDR (HLG)

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ch?p ?nh th? h? k? ti?p mang ??n nhi?u chi ti?t, ?? sáng và màu s?c h?n trong m?i l?n ch?p

V?n hành tiên ti?n
V?n hành tiên ti?n

Các tính n?ng v?n hành tiên ti?n giúp b?n ??t ???c k?t qu? chuyên nghi?p d? dàng h?n.

Quay chuyên nghi?p và ?a d?ng
Quay chuyên nghi?p và ?a d?ng

Các tính n?ng chuyên nghi?p mang ??n nh?ng kh? n?ng ghi hình m?i.

?ng kính AF Fast Hybrid
Hi?u su?t l?y nét t? ??ng v? song

Kết hợp xổ sốH? th?ng L?y nét t? ??ng c?c k? chính xác v?i 273 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha có th? khóa c? ??nh và theo d?i các ch? th? di chuy?n nhanh nh? ?oàn tàu ?ang ch?y và các ch? th? khó ?oán tr??c nh? nh?ng con v?t ch?y nhanh, trên toàn b? khung hình. V?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X t?c ?? cao và thu?t toán L?y nét t? ??ng m?i, FDR-AX700 l?y nét v?i t?c ??, ?? chính xác và s? linh ho?t ch?a t?ng có trong dòng máy Handycam?.

Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng
Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng

V?i m?t ?? lên t?i 273 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha che ph? kho?ng 84% di?n tích hình ?nh, c?m bi?n Exmor RS ? CMOS x?p ch?ng cho phép theo d?i ch? th? chính xác trên toàn b? khung hình.

Ph?n h?i l?y nét t? ??ng nhanh

H? th?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid v?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X x? ly hi?u qu? d? li?u t? c?m bi?n L?y nét t? ??ng theo pha trên di?n r?ng ?? l?y nét t?c ?? cao trên ngay c? nh?ng ch? th? chuy?n ??ng nhanh.

Ph?n h?i l?y nét t? ??ng nhanh
Theo d?i ch? th? ?áng tin c?y

M?t s? k?t h?p gi?a kh? n?ng xu?t d? li?u t?c ?? cao và hi?u su?t x? ly, cùng v?i thu?t toán L?y nét t? ??ng m?i ???c thi?t k? ??c bi?t cho vi?c quay phim, ??m b?o theo d?i ch? th? nhanh chóng, ?áng tin c?y và chính xác.

Ph?m vi ?? sâu theo dõi l?y nét t? ??ng
Ph?m vi ?? sau theo d?i l?y nét t? ??ng

Ch?n m?t trong n?m cài ??t Ph?m vi ?? sau theo d?i l?y nét t? ??ng, t? m?c "1" [H?P] ?? theo d?i các ch? th? chuy?n ??ng ch?m mà kh?ng chuy?n sang các ch? th? g?n ?ó, ??n m?c "5" [R?NG] ?? theo d?i các ch? th? chuy?n ??ng nhanh.
Kết hợp xổ số[1] R?NG [2 ] H?P

?? nh?y c?a vi?c chuy?n ch? th? l?y nét t? ??ng
?? nh?y c?a vi?c chuy?n ch? th? l?y nét t? ??ng

N?m m?c ?? nh?y c?a vi?c chuy?n ch? th? l?y nét t? ??ng, t? m?c "1" [KHóA] ?? duy trì l?y nét m?t ch? th?, ??n m?c "5" [NH?Y] ?? nhanh chóng chuy?n ??i gi?a các ch? th? khi b?n s?p x?p l?i b? c?c ?nh.
Kết hợp xổ số[1] KHóA [2] NH?Y

4K HDR (HLG)
Ch?p l?i cu?c s?ng m?t cách tinh t?

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) ??i di?n cho m?t cu?c cách m?ng v? hình ?nh, mang ??n ph?m vi màu s?c và ?? sáng r?ng h?n ?áng k? ?? phù h?p v?i ch?t l??ng hình ?nh 4K có ?? phan gi?i cao. FDR-AX700 giúp b?n d? dàng ghi hình HDR ?n t??ng b?ng c?ng ngh? quay Hybrid Log-Gamma (HLG) - mà kh?ng c?n ph?i x? ly thêm. B?n ch? c?n k?t n?i máy quay v?i m?t TV t??ng thích HLG c?a Sony qua cáp USB ?? th??ng th?c ngay l?p t?c.

V?n hành tiên ti?n
???c thi?t k? cho m?c ?ích s?n xu?t phim tiên ti?n

S?n xu?t phim v?i m?t lo?t tính n?ng ?i?u khi?n b?ng tay, nút ti?n d?ng và thi?t k? d? c?m, cùng v?i c?n thu phóng l?n ki?u b?p bênh giúp b?n d? dàng c?m máy ?? quay phim. Khung ng?m ?i?n t? ?? phan gi?i cao và màn hình c?m ?ng LCD giúp b?n d? dàng xem tr??c và ki?m soát pha ch?p v?i ?? chi ti?t chính xác. Hai khe c?m th? nh? ?a n?ng và ti?n d?ng ?? quay n?i ti?p m? r?ng ho?c quay sao l?u ??ng th?i.

Khung ng?m OLED ?? phân gi?i cao
Khung ng?m OLED ?? phan gi?i cao

Khung ng?m ?i?n t? OLED Tru-Finder? ?? phan gi?i cao v?i 2.359.000 ?i?m ?nh mang l?i ?? t??ng ph?n cao, màu s?c chính xác và kh? n?ng hi?n th? tuy?t v?i ngay c? d??i ánh sáng m?t tr?i.

Màn hình LCD Extra Fine
Màn hình LCD Extra Fine

Màn hình c?m ?ng LCD Extra Fine lo?i 3,5 (1555k ch?m) hi?n th? hình ?nh s?ng ??ng, r? ràng và cho phép b?n ch?n m?t ?i?m l?y nét t? ??ng b?ng cách ch?m vào màn hình.

Menu ???c c?i ti?n h?n, ho?t ??ng t?t h?n
Menu ???c c?i ti?n h?n, ho?t ??ng t?t h?n

Kết hợp xổ số???c ?i?u ch?nh t? máy quay chuyên nghi?p c?a Sony, h? th?ng menu giúp truy c?p nhanh h?n ??n các tính n?ng ?i?u khi?n nang cao và xem tr??c cài ??t tr?c ti?p.

Kh? n?ng ho?t ??ng cao
Các ch?c n?ng chuyên nghi?p và linh ho?t

Kết hợp xổ sốM?t lo?t các m?c tùy ch?nh kh?ng gian màu và h? s? gamma bao g?m c?u hình S-log2 và S-log3 mà các chuyên gia s? d?ng ?? sáng t?o linh ho?t trong x? ly h?u k?. Ngoài ra, v?i kh? n?ng quay phim ? nhi?u t?c ?? khung hình lên t?i 960(NTSC)/1000(PAL) hình/giay, b?n có th? th?y nh?ng chi ti?t ?áng kinh ng?c khi phát l?i các ?o?n phim chuy?n ??ng ch?m.

S-log2/S-log3
S-log2 / S-log3?

Các ???ng cong gamma S-log2 và S-log3 cho phép b?n ghi hình ph?m vi ?? sáng và màu s?c r?ng h?n, t?ng c??ng ti?m n?ng x? ly h?u k?. B?ng tra c?u (LUT-Look Up Tables) c?ng có s?n mi?n phí.
[1] M?c video (%) [2] Các ?i?m d?ng t??ng ??i t? m?c 18% xám [A] 18% xám [B] 90% tr?ng [C] 1300% c?a 90% tr?ng

C?u hình ?nh
C?u hình ?nh

B?n có th? s? d?ng nh?ng c?u hình ?nh d? tùy ch?nh ?? ???c ??nh c?u hình s?n ?? ti?t ki?m th?i gian và c?ng s?c khi ?i?u ch?nh màu s?c, chi ti?t và h? s? gamma ?? nhanh chóng ??t ???c m?t phong cách c? th? ho?c yêu c?u s?n xu?t.

Ch?c n?ng Zebra
Ch?c n?ng Zebra

C?ng c? ti?n d?ng này ch? ra các khu v?c có ?? ph?i sáng v?a ?úng và quá m?c b?ng hoa v?n k? s?c có th? ?i?u ch?nh, ngay c? khi b?n ?ang ghi hình b?ng S-log gamma.

T?m nhìn v??t xa gi?i h?n chuy?n ??ng trong th?i gian th?c

Các tính n?ng Chuy?n ??ng siêu ch?m và Chuy?n ??ng ch?m & nhanh cho phép b?n quay v?i nhi?u t?c ?? khác nhau, t? hành ??ng ch?p nhoáng nh?t v?i t?c ?? chuy?n ??ng siêu ch?m lên t?i 40x, cho ??n quay video chuy?n ??ng nhanh 60x v?i t?c ?? 1 hình/giay.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Ghi l?i cu?c s?ng nh? chính m?t b?n nhìn th?y v?i hình ?nh 4K HDR (HLG) chan th?c. Hi?u su?t v??t tr?i c?a L?y nét t? ??ng Fast Hybrid ??m b?o r?ng k?t qu? l?y nét t? ??ng và theo d?i l?y nét t? ??ng s? ??c bi?t chính xác, nh?y và ?áng tin c?y. B?n s? có nhi?u c? h?i h?n ?? ch?p ???c nh?ng b?c ?nh tuy?t v?i v? các hành ??ng ch?p nhoáng và máy quay Handycam này s? th?a m?n m?i m?c ?ích ghi hình c?a b?n.
  • Quay phim 4K HDR (HLG)

  • ?ng kính ZEISS Vario-Sonnar T* góc r?ng 29,0 mm

  • L?y nét t? ??ng theo pha lên t?i 273 ?i?m

  • Cài ??t th? c?ng linh ho?t

  • Chuy?n ??ng siêu ch?m lên t?i 960(NTSC)/1000(PAL) hình/giay

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n CMOS Exmor RS x?p ch?ng lo?i 1.0 (13,2 x 8,8 mm)
?i?m ?nh hi?u qu? (Video)
X?p x? 14,2 tri?u ?i?m ?nh (16:9)
Lo?i ?ng kính
ZEISS Vario-Sonnar T*
Zoom quang h?c
12x
Zoom hình ?nh r? nét
4K: 18x, HD: 24x
Lo?i màn hình
Màn hình Xtra Fine LCD? 8,8 cm (lo?i 3.5) (1555K) R?ng (16:9)

Có gì trong h?p

B? pin s?c (NP-FV70A) (1), B? chuy?n ??i AC (1), Day ngu?n (1), "H??ng d?n s? d?ng"(1), B? ?i?u khi?n t? xa (RMT-835 kèm theo pin (CR2025)) (1), Loa che n?ng (1), N?p ??y ?ng kính (1), Mi?ng ??m khung ng?m l?n (1)

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng