FDR-AXP55?

Kh?i d?y kho?nh kh?c tuy?t v?i

H?y l?u gi? l?i nh?ng kho?nh kh?c ?n t??ng. Theo ?u?i ni?m ?am mê và l?u gi? ky ?c còn m?i v?i th?i gian. V?i máy quay 4K Handycam? trong tay, nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? nh?t s? kh?ng bao gi? phai nhòa.

MáY QUAY

AXP55 4K Handycam? v?i Máy chi?u tích h?p

FDR-AXP55
?nh c?a AXP55 4K Handycam® v?i Máy chi?u tích h?p

29,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.

Kết hợp xổ sốC?i ti?n máy ?nh ?? nang cao h?n n?a tay ngh? ch?p ?nh c?a b?n.

Các tính n?ng tiên ti?n ?? t?o ra nh?ng th??c phim tuy?t v?i

Hi?u su?t v? song tích h?p trong chi?c máy quay 4K Handycam? hàng ??u. C?ng ngh? ch?ng rung quang h?c SteadyShot? và Fast Intelligent AF giúp ??t ???c chính xác nh?ng hình ?nh mà b?n mu?n. C?u trúc micro m?i thu am thanh t? m?i h??ng trong m?i tr??ng xung quanh. B?n th?m chí có th? ?ùa ngh?ch v?i th?i gian c?a chuy?n ??ng ho?c s? d?ng các ch?c n?ng ch?nh tay mang phong cách chuyên nghi?p. Kh? n?ng và ni?m vui là v? t?n.

Y?u t? chính ?? có ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i
Y?u t? chính ?? có ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i

Kết hợp xổ sốNh?ng ch?c n?ng tiên ti?n c?a ?ng kính và c?m bi?n hình ?nh giúp nang cao ?? chính xác và ?? nh?y sáng trong tái t?o ?nh.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot™
Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh v??t tr?i cho phép ghi hình ?n ??nh trong ph?m vi zoom ngay c? khi ?ang b??c ?i.

Tính n?ng l?y nét Fast Intelligent Autofocus (AF)
Tính n?ng l?y nét Fast Intelligent Autofocus (AF)

C? ch? d?n ??ng ?ng kính hi?u qu? và tính n?ng d? ?oán kho?ng l?y nét t? ??ng có th? d?ch chuy?n ?i?m l?y nét t? xa ??n g?n ??i t??ng m?t cách nhanh chóng.

Thu âm thanh ch?t l??ng cao
Thu am thanh ch?t l??ng cao

K?t c?u micro m?i thu am thanh t? n?m h??ng và gi?m ?? nhi?u am thanh ??n 40% cho m?i tr??ng ghi am th?c t?.?

T?n h??ng s? thú v? trong và sau khi quay phim
T?n h??ng s? thú v? trong và sau khi quay phim

H?y sáng t?o v?i tính n?ng Ghi t?c ?? cao và quay phim time-lapse ?? t?o ra m?t th??c phim ?n t??ng.? ??

Thu âm thanh ch?t l??ng cao
Thêm nhi?u ch?c n?ng chuyên nghi?p? ??

Quay phim nh? m?t chuyên gia v?i các ch?c n?ng thi?t l?p th? c?ng, EVF, cùng v?i M? th?i gian và ghi d? li?u Bit ng??i dùng.?

Ch?t l??ng 4K th?t nh? cu?c s?ng

?ng kính và c?m bi?n hình ?nh ???c thi?t k? m?i giúp t?ng c??ng ?? nét cho ?? phan gi?i 4K v?i ?? nh?y sáng ??c bi?t ?? quay phim ch?t l??ng cao trong ?i?u ki?n thi?u ánh.

?ng kính ZEISS m?i zoom 20x t??ng thích ??nh d?ng 4K
?ng kính ZEISS? zoom 20x t??ng thích ??nh d?ng 4K

Kết hợp xổ số?ng kính ZEISS Vario-Sonnar? T* v?i góc r?ng t?i ?a 26,8mm cho phép "b?t hình" ch? th? nhi?u h?n vào trong khung hình.

C?m bi?n Exmor R® CMOS m?i cho ch?t l??ng 4K
C?m bi?n Exmor R? CMOS m?i cho ch?t l??ng 4K

Kích th??c ?i?m ?nh l?n h?n c?i thi?n ?? nh?y sáng giúp quay phim ít nhi?u h?n ngay c? trong bóng t?i.

Chiêm ng??ng ??th? gi?i v?i ch?t l??ng hình ?nh 4K t?c ?? bit cao
S? k? di?u c?a hình ?nh 4K và HD t?c ?? bit cao

Ghi hình v?i t?c ?? bit cao ? ??nh d?ng XAVC S cho hình ?nh r? nét ngay c? v?i các c?nh quay có nhi?u chuy?n ??ng.

Xem phim 4K ch?t l??ng HD trên các thi?t b? kh?ng h? tr? 4K
Phát Full HD trên TV ho?c thi?t b? không h? tr? 4K
Phát Full HD trên TV ho?c thi?t b? kh?ng h? tr? 4K

Kết hợp xổ sốCác b? phim ch?t l??ng 4K t? ??ng chuy?n ??i thành ch?t l??ng Full HD ?? phát trên TV HD.

D? dàng c?t khung hình trên TV nh? Trimming Playback
D? dàng c?t khung hình trên TV nh? Trimming Playback

Kết hợp xổ sốQuét ngón tay trên màn hình LCD ?? c?t khung hình c?a phim 4K ?ang phát trên TV ? chu?n Full HD.

Sony | Camera Channel
Sony | Camera Channel
Ghi hình c?c k? ?n ??nh ngay c? khi ?ang di chuy?n

?o?n phim ng?n d??i ?ay l?n l??t minh h?a cho các hi?u ?ng bù rung c?a tính n?ng ch?ng rung quang h?c SteadyShot? (bên ph?i) và tính n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c (bên trái).

Gi?m ?? rung c?a hình ?nh trong ph?m vi zoom r?ng
Gi?m ?? rung c?a hình ?nh trong ph?m vi zoom r?ng

?? quay phim ?n ??nh h?n t? góc r?ng ??n tele. ? ch? ?? ghi hình HD, ch? ?? Intelligent Active 5 tr?c giúp bù tr? rung l?c máy ?nh h?n n?a ngay c? khi ch?p trong lúc ch?y.

L?y nét v?i t?c ?? c?c nhanh

Kết hợp xổ sốTính n?ng t? ??ng l?y nét nhanh th?ng minh Fast Intelligent AF kh?ng ch? giúp t? ??ng l?y nét nhanh v??t tr?i, mà còn có ?? chính xác k? di?u.

Fast Intelligent AF t?ng t?c m?t cách thông minh
Fast Intelligent AF t?ng t?c m?t cách th?ng minh

Kết hợp xổ sốThu?t toán AF m?i t?i ?u hóa giao ti?p gi?a ?ng kính và b? x? ly hình ?nh ?? l?y nét t? ??ng nhanh h?n và h? th?ng ch?n ?oán vùng l?y nét t? ??ng hi?n ??i gi? cho ch? th? lu?n ???c l?y nét chi ti?t.

?m thanh s?ng ??ng nh? th?t

C?u trúc micro m?i ???c thi?t k? ?? thu ???c am thanh ch?t l??ng cao chan th?c v?i kho?ng 40% ti?ng ?n ???c gi?m thi?u.?

Ni?m vui tràn ng?p

Kết hợp xổ sốNi?m vui s? d?ng Handycam? còn ti?p t?c ngay khi ?? quay xong, khi b?n chuy?n ??i và ch?nh s?a tác ph?m c?a mình thành m?t th??c phim ?? ??i.

Hi?u ?ng ??c bi?t giúp nh?ng th??c phim tr? nên ?n t??ng h?n
Ghi hình t?c ?? cao ??i v?i các phim chuy?n ??ng ch?m

Quay phim ? t?c ?? khung hình cao ??n 100fps ? ?? phan gi?i Full HD. Phim chuy?n ??ng ch?m s? cho ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??nh ??n kinh ng?c trong t?ng hành ??ng.

Th?i gian thay ??i qua các ?o?n phim time-lapse 4K

Kết hợp xổ sốV?i tính n?ng Time-lapse Capture, các b?c hình t?nh ???c ch?p cách nhau m?t qu?ng th?i gian nh?t ??nh do b?n l?a ch?n và sau ?ó ???c n?i v?i nhau thành m?t ?o?n phim time-lapse 4K ch?t l??ng cao.?

Tr?i nghi?m th?t vui ngay c? khi ?? quay xong

Kết hợp xổ sốGi? ?ay, th?t d? dàng ?? trình chi?u nhanh m?t b? phim, tr?c ti?p t? ngu?n ??n b?t k? ai mà b?n mu?n chia s? mà kh?ng c?n thi?t b? h? tr?, thi?t l?p ph?c t?p hay các b??c chu?n b? phi?n toái.

Chi?u phim t?c th?i v?i máy chi?u tích h?p
Chi?u phim t?c th?i v?i máy chi?u tích h?p

Kết hợp xổ sốTh?t ??n gi?n - b?n có th? chi?u phim trên b?t k? m?t ph?ng màu tr?ng nào.

H?y khám phá ti?m n?ng quay phim chuyên nghi?p c?a b?n?

Kết hợp xổ sốCác tính n?ng chuyên nghi?p bao g?m vòng l?y nét th? c?ng và nút b?m ?? ?i?u khi?n các ch?c n?ng có th? gán ???c khác nhau, khung ng?m ?i?n t?, M? th?i gian và ghi d? li?u bit ng??i dùng.

Các tính n?ng nâng cao cho phép ch?nh s?a chuyên nghi?p
Các tính n?ng nang cao cho phép ch?nh s?a chuyên nghi?p

Ghi d? li?u Time Code và User Bit

Các ch?c n?ng này kh?ng th? thi?u cho vi?c ch?nh s?a nang cao. B? ?i?u khi?n t? xa tùy ch?n c?ng có th? giúp vi?c ch?nh s?a thu?n ti?n h?n.

Nhi?u ph? ki?n ?áp ?ng m?i nhu c?u

Các tùy ch?n ? m?c ?? chuyên nghi?p m? ra nh?ng kh? n?ng m?i.

T?ng thêm ni?m vui quay phim và giúp b?n t?o ra các tác ph?m chuyên nghi?p h?n nh? các ph? ki?n ???c thi?t k? ??c bi?t dành cho model này.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Th?i h?n vào ky ?c v?i máy quay 4K. Ghi l?i t?ng chi ti?t tuy?t v?i v?i ch?t l??ng 4K Ultra HD. Gi?m thi?u tình tr?ng rung ?nh v?i ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?. L?y nét t? ??ng v?i Fast Intelligent AF c?c chính xác. Ghi l?i nhi?u c?nh quay có ch?t l??ng tuy?t v?i b?ng ?ng kính ZEISS Vario-Sonnar? T* có kh? n?ng zoom quang h?c 20x t??ng thích 4K v?i góc quay r?ng nh?t là 26,8 mm.
  • Máy quay 4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? v?i ch? ?? Intelligent Active 5 tr?c

  • ?ng kính ZEISS Vario-Sonnar? T* góc r?ng 26,8mm

  • Zoom quang h?c 20x v?i kh? n?ng Zoom hình ?nh r? nét 30x/40x (4K/HD) ?

  • Cài ??t th? c?ng linh ho?t

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n chi?u sáng sau Exmor R? CMOS lo?i 1/2.5 (7,20mm)
?i?m ?nh hi?u qu? (Video)
x?p x? 8,29 MP (16:9)
Lo?i ?ng kính
ZEISS Vario-Sonnar T*
Zoom quang h?c
20x
Zoom hình ?nh r? nét
4K: 30x HD: 40x
Lo?i màn hình
Màn hình Xtra Fine LCD? 7,5 cm (lo?i 3,0) (921 600 ?i?m) R?ng (16:9)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng