HDR-PJ675

V?n nguyên nh?ng ky ?c

Máy quay HD Handycam? cho hình ?nh ?n ??nh trong m?i l?n b?m máy, kh? n?ng ?n ??nh và t? ??ng l?y nét (AF) giúp c?nh quay m??t mà và m?i khung c?nh trong phim ??u chan th?c và ??y c?m xúc.

MáY QUAY

PJ675 Handycam? có máy chi?u tích h?p

HDR-PJ675
?nh c?a PJ675 Handycam® có máy chi?u tích h?p

14,990,000 VN?

Quay phim ?n ??nh ngay c? khi ch?y

C?ng ngh? ch?ng rung quang h?c Balanced Optical SteadyShot? ??c ?áo c?a Sony giúp bù tr? rung l?c cho máy ?nh nay có thêm ch? ?? Intelligent Active, vì v?y b?n có th? quay phim ?n ??nh h?n ngay c? khi ?ang ch?y.?

Cho c?nh quay s?c nét và ?n ??nh h?n v?i ph?m vi zoom r?ng
Intelligent Active 5-tr?c giúp h?n ch? rung máy

Kết hợp xổ sốHi?u ?ng ch?ng rung còn ho?t ??ng hi?u qu? ngay c? khi ?ang ghi hình v?i các thi?t l?p tele.

Ch? ?? Intelligent Active thông minh m?i giúp t?ng c??ng s? ?n ??nh hình ?nh
Ch? ?? Intelligent Active cho hình ?nh m?n và ?n ??nh

C?ng ngh? phan tích khung hình s? bù rung cho m?i khung hình trong t?ng c?nh quay.

L?y nét nhanh h?n và ?áng tin c?y h?n

Tính n?ng t? ??ng l?y nét nhanh th?ng minh Fast Intelligent AF kh?ng ch? giúp t? ??ng l?y nét nhanh v??t tr?i, mà còn có ?? chính xác k? di?u.

Fast Intelligent AF t?ng t?c m?t cách thông minh
Fast Intelligent AF ho?t ??ng nhanh và th?ng minh

Thu?t toán AF m?i t?i ?u hóa giao ti?p gi?a ?ng kính và b? x? ly hình ?nh ?? l?y nét t? ??ng nhanh h?n và h? th?ng ch?n ?oán vùng l?y nét t? ??ng hi?n ??i gi? cho ch? th? lu?n ???c l?y nét chi ti?t.

Ch?t l??ng hình ?nh v?i ?? phan gi?i tuy?t ??nh
Góc r?ng 26,8mm

?ng kính Sony G? cho góc r?ng lên t?i 26,8mm— m?t góc quan sát ?? r?ng ?? bao quát các s? ki?n khi b?n kh?ng có kh?ng gian lùi l?i phía sau ?? l?y khung hình cho toàn c?nh.

Góc r?ng 26,8mm sang ph?i
Góc r?ng 26,8mm sang trái
Tiêu chu?n-
-R?ng
XAVC S
??nh d?ng XAVC S tiên ti?n v?i bitrate lên ??n 50Mbp

Kết hợp xổ sốGhi hình v?i t?c ?? bit cao ? ??nh d?ng XAVC S cho hình ?nh r? nét ngay c? v?i các c?nh có nhi?u chuy?n ??ng.?

Thu l?i nh?ng am thanh t??ng x?ng v?i phim ch?t l??ng cao
Âm thanh vòm 5.1 cho c?m giác thêm chân th?c
Micro 5.1 kênh cho am thanh vòm

M?t micro tích h?p thu am thanh r? nét và chan th?c.? ??

Ch?c n?ng gi?m ?n My Voice Cancelling giúp âm thanh hài hòa h?n
H?y gi?ng nói c?a t?i

Kết hợp xổ sốL?c gi?ng nói c?a ng??i quay khi ?ang quay phim.

Thêm ni?m vui sau khi ghi hình

Các ch?c n?ng ti?n l?i và hi?u ?ng xu?t s?c ngay trong t?m tay b?n. H?y th??ng th?c m?t b? phim time-lapse. B?m nút ?? t?o clip n?i b?t. Quay c? m?t th??c phim dài mà kh?ng b? r?i. Th?t tuy?t v?i khi ni?m vui kéo dài v? t?n.

Ng?m th? gi?i thay ??i qua các th??c phim time-lapse

V?i tính n?ng Time-lapse Capture, các c?nh quay t?nh ???c thu l?i cách nhau m?t qu?ng th?i gian nh?t ??nh do b?n l?a ch?n và sau ?ó ???c n?i v?i nhau thành m?t ?o?n phim time-lapse ch?t l??ng cao.

Thi?t b? làm phim xu?t s?c
Highlight Movie Maker

T? ??ng t?o nh?ng ?o?n phim n?i b?t v?i nh?c n?n h?p d?n.

Máy chi?u tích h?p
Máy chi?u tích h?p

B?n ch? c?n chi?u phim ho?c các ngu?n n?i dung bên ngoài lên b?t c? b? m?t ph?ng nào có s?n.

Nhi?u ph? ki?n ?áp ?ng m?i nhu c?u

Kết hợp xổ sốCác tùy ch?n ? m?c ?? chuyên nghi?p m? ra nh?ng kh? n?ng m?i.

T?ng thêm ni?m vui quay phim và giúp b?n t?o ra các tác ph?m chuyên nghi?p h?n nh? các ph? ki?nKết hợp xổ số ???c thi?t k? ??c bi?t dành cho model này.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

T?n h??ng góc nhìn m?i m? c?a nh?ng kho?nh kh?c quy giá. Handycam? m?i. Ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? v?i ch? ?? Intelligent Active có th? giúp ?n ??nh cho các c?nh ???c ghi hình b?ng tay v?i góc r?ng (lên t?i 26,8 mm) và ghi hình khi phóng to trong ph?m vi zoom quang h?c 30x, ngay c? khi b?n ?ang ch?y. Tính n?ng l?y nét Fast Intelligent AF và Ghi hình time-lapse c?ng ???c tích h?p trong hình dáng nh? g?n này.
  • Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? v?i ch? ?? Intelligent Active 5-tr?c

  • Fast Intelligent AF

  • ?ng kính G góc r?ng 26,8 mm có kh? n?ng zoom quang h?c 30x

  • Ghi hình time-lapse

  • Highlight Movie Maker

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n chi?u sáng sau Exmor R? CMOS lo?i 1/5.8 (3,1mm)
?i?m ?nh hi?u qu? (Video)
x?p x? 2,29 MP (16:9)
Lo?i ?ng kính
G Lens
Zoom quang h?c
30x
Zoom hình ?nh r? nét
60x
Lo?i màn hình
Màn hình Clear Photo LCD 7,5 cm (lo?i 3.0) (460 800 ?i?m) R?ng (16:9)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng