S?n sàng k? nh?ng cau chuy?n hay

Bên trong than máy nh? g?n s?n sàng cho nh?ng c?nh hành ??ng ch?p nhoáng, FX6 trang b? c?m bi?n hình ?nh full-frame có ?? nh?y sáng cao v?i s?c m?nh giúp m? r?ng kh? n?ng làm phim sáng t?o c?a b?n.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy quay FX6 thu?c dòng ?i?n ?nh

ILME-FX6V
Hình ?nh s?n ph?m

Kết hợp xổ sốCh? thân máy (5,0 GHz và 2,4 GHz)

ILME-FX6V

Kh?ng có giá

Th?a s?c sáng t?o và k? chuy?n tr?c quan
Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Bi?u ??t ?n t??ng ??m ch?t ?i?n ?nh
Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Bi?n ??i kh? n?ng sáng t?o khi quay
Hình ?nh s?n ph?m
V?n hành chuyên nghi?p, m? r?ng m?nh m?
Bi?u ??t ?n t??ng ??m ch?t ?i?n ?nh
Hình ?nh ví d?
B?t tr?n hình ?nh v?i kho?ng nh?y sáng ISO m? r?ng

Ghi hình t?t trong ?i?u ki?n g?n nh? t?i m?t v?i d?i ISO m? r?ng ?n t??ng lên ??n 409600. C?m bi?n full-frame cùng v?i kh? n?ng thu ánh sáng ??t phá ??m b?o kh? n?ng ghi hình v? h?n.

Hình ?nh ví d?
Hình ?nh full-frame v?i hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p

Th?a s?c sáng t?o và ghi l?i hình ?nh 4K tuy?t ??p nh? c?m bi?n full-frame. Ghi l?i m?i chi ti?t trong c?nh v?i ?? sau tr??ng ?nh n?ng và hi?u ?ng bokeh ?n t??ng ?? th? hi?n phong cách ?i?n ?nh ?ích th?c.

C?ng ngh? màu s?c ?i?n ?nh v?i S-Cinetone?

Màu S-Cinetone, ???c phát tri?n cho FX9 n?i ti?ng c?a Sony, là giao di?n m?c ??nh trên FX6. ???c tinh ch?nh chính xác ?? ?áp ?ng yêu c?u c?a nh?ng ng??i sáng t?o n?i dung ngày nay v?i màu s?c r?c r? và t?ng màu da t? nhiên, giao di?n này t?o ra hình ?nh t??i t?n, s?ng ??ng ngay t? máy ?nh mà kh?ng c?n chuy?n t?ng màu, ??ng th?i gi? l?i nhi?u ?? r?ng d?i sáng ? khau h?u k?.

Minh h?a
?i?m ?nh l?n cho ?? nh?y sáng cao và ?? nhi?u th?p

C?m bi?n hình ?nh Exmor R? CMOS 10,2 megapixel full-frame chi?u sáng sau mang t?i kh? n?ng thu sáng ?n t??ng. T?c ?? xu?t nhanh và d?i t?n nh?y sáng v?i h?n 15 b??c d?ng cho ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i, kho?ng nh?y sáng r?ng và gi?m nhi?u.

Minh h?a
B? x? ly hình ?nh BIONZ XRTM m?nh m??

B? x? ly hình ?nh BIONZ XR t??ng x?ng kh? n?ng xu?t t?c ?? cao c?a c?m bi?n nh? c?ng su?t x? ly v??t tr?i. V?i ki?n trúc ??nh h??ng t??ng lai, b? x? ly cho hình ?nh ch?t l??ng cao nhanh h?n và c?i thi?n ?áng k? ?? nh?y c?a giao di?n máy quay.

Minh h?a
D?i t?n nh?y sáng ?n t??ng cho kh? n?ng bi?u ??t v? h?n

? ?? nh?y c? s? là ISO 800, FX6 có d?i t?n ??ng t?i ?u ?? ghi hình c?nh n?i th?t ?? sáng và phim tài li?u ngoài tr?i. ?? nh?y ISO 12800?nang cao ???c thi?t k???? ghi hình trong ?i?u ki?n ánh sáng kém nh? bu?i sáng và t?i. FX6 có d?i t?n ??ng v??t tr?i v?i h?n 15 ?i?m d?ng ? th?m chí còn v??t ngoài t?m nhìn c?a m?t ng??i trong nhi?u ?i?u ki?n ? cho b?n s? t? do sáng t?o ch?a t?ng có khi ch?nh màu và x? ly h?u k?.

Bi?n ??i kh? n?ng sáng t?o khi quay
L?y nét t? ??ng Fast Hybrid chính xác và b?n b?

AF trong khu v?c r?ng theo d?i th?ng minh và phát hi?n pha trên c?m bi?n ?? theo d?i ch? th? b?n b? g?n nh? toàn b? khung hình (AF theo pha m?t ph?ng tiêu 627 ?i?m bao quát kho?ng 89% vùng ?nh). H? th?ng l?y nét t? ??ng h?n h?p l?y nét chính xác ngay c? khi ghi hình ? ?? sau tr??ng ?nh n?ng v?i t?c ?? khung hình cao 120p ? 4K (QFHD).

Hình ?nh ví d?
Hình ?nh ví d?
H? tr? AF theo ánh m?t th?i gian th?c và Nh?n di?n khu?n m?t

Kết hợp xổ sốL?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c và Nh?n di?n khu?n m?t ??m b?o l?y nét chính xác, ?n ??nh cho các cu?c ph?ng v?n, s? ki?n và b?t k? n?i nào c?n l?y nét chính xác vào con ng??i. X? ly th?i gian th?c tinh vi l?y nét vào m?t chính xác ngay c? khi ch? th? nhìn xu?ng ho?c lên ? góc d?c, ?? ng??i ch?p t?p trung t?o nên b?c ?nh ??p nh?t.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ki?m soát l?y nét m?nh m? cho tay máy ??c hành

Kết hợp xổ sốV?i trên 7 c?p T?c ?? chuy?n ti?p l?y nét t? ??ng và 5 c?p ?? nh?y chuy?n ch? th? l?y nét t? ??ng, b?n có th? truy?n ??t hi?u qu? y t??ng sáng t?o khi chuy?n ch? th? ho?c ?i?u ch?nh tiêu c?.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ch?n ch? th? l?y nét t? ??ng b?ng vòng ch?nh ?ng kính

Kết hợp xổ sốKhi ch?c n?ng H? tr? l?y nét t? ??ng B?T, thao tác xoay vòng l?y nét cho phép ngay l?p t?c chuy?n t? l?y nét t? ??ng sang l?y nét b?ng tay ?? ??i nhanh ch? th?. Thao tác l?y nét t? ??ng ti?p t?c ngay khi ng??i dùng ng?ng xoay vòng l?y nét ?ng kính.

Hình ?nh ví d?
Khu v?c/v? trí l?y nét t? ??ng

?? l?y nét t? ??ng, b?n có th? ??t khu v?c m?c tiêu trong ch? ?? ?i?m linh ho?t, Vùng, R?ng và nhanh chóng thay ??i v? trí c?a khu v?c m?c tiêu trong khi quay ch? b?ng cách ch?m vào màn hình LCD.

L?y nét chu?n m?i khung hình ? th?ng s? 4K, 120fps

Hình ?nh ghi l?i ? T?c ?? khung hình cao bi?n hành ??ng th??ng ngày thành m?t b?a ti?c th? giác, th? hi?n chuy?n ??ng tinh t?. Chi?c FX6 có th? ghi t?i 120 hình/giay (fps) ? ?? phan gi?i 4K (QFHD). Các ch? ?? Ch?m và Nhanh (S&Q) giúp b?n toàn quy?n ki?m soát t?c ?? khung hình quay ???c t? 1 t?i 120 fps, cho phép ghi l?i chuy?n ??ng chính xác và Chuy?n ??ng siêu ch?m ??n 5 l?n (tín hi?u ra 24 fps) tuy?t ??p.

Hình ?nh s?n ph?m
L?y nét t? ??ng cùng ?ng kính Sony E-mount

Kết hợp xổ sốL?y nét t? ??ng nh?y và m??t v?i ?ng kính Sony E-mount nh? hi?u su?t quang h?c và kh? n?ng v?n hành v??t tr?i, ?áp ?ng yêu c?u cao c?a ho?t ??ng quay phim. C?ng ngh? thi?t b? truy?n ??ng ??c ?áo ? ?ng kính Sony E-mount cho hi?u su?t AF nhanh và chu?n h?n, giúp b?n th?a s?c sáng t?o.

Tích h?p Kính l?c ND ?i?n t? linh ho?t

FX6 có kính l?c Gi?m c??ng ?? sáng (ND) linh ho?t ?i?n t? ???c tích h?p s?n ??c ?áo c?a Sony. Kh?ng gi?ng nh? Kính l?c ND quang h?c th?ng th??ng, Kính l?c ND ?i?n t? trên FX6 có th? ???c ?i?u khi?n tuy?n tính t? 1/4 ND ??n 1/128 ND ho?c ??t thành t? ??ng. Ly t??ng trong các m?i tr??ng có th? thay ??i, b?n kh?ng c?n thay kính l?c khi ?i?u ki?n ánh sáng thay ??i ho?c ?? duy trì ?? sau tr??ng ?nh.

V?n hành chuyên nghi?p, m? r?ng m?nh m?
Hình ?nh s?n ph?m
Tr?ng l??ng nh?, theo m?-?un và m?nh m?

Kết hợp xổ sốDù than máy nh? b?ng v?i ch? 0,89 kg, FX6 làm t? h?p kim ma nhê v?n ?? c?ng cáp cho các ?i?u ki?n kh?c nghi?t th?c t?. V?i Báng tay c?m th?ng minh có th? tháo r?i, các ch?c n?ng chính n?m ngay trong t?m tay và có th? d? dàng ?i?u ch?nh b?ng m?t nút.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Kh? n?ng di ??ng quay ch?p nhanh

Ly t??ng khi quay ch?p ? góc th?p, tay c?m th?ng minh là m?t ph?n trong thi?t k? m?-?un c?a FX6. Vi?c c?u hình l?i cho m?i ?ng d?ng r?t d? dàng, bao g?m c? g?n lên gimbal, máy bay ?i?u khi?n t? xa ho?c v? b?o v? d??i n??c.

Minh h?a
Than và khung máy b?ng ma nhê cho ?? b?n cao, tr?ng l??ng nh?

Kết hợp xổ số?? ho?t ??ng ?n ??nh ? m?i tr??ng kh?c nghi?t, than chính, v? và tay c?m trên cùng ???c làm t? h?p kim ma nhê nh?, ?? ???c th? nghi?m s?n xu?t. Khung chính có ?? ch?c và ?? b?n cao v?i tr?ng l??ng t?i thi?u nh?m t?i ?a hóa kh? n?ng di ??ng.

Ki?n trúc ng?n máy ng?ng ho?t ??ng do nhi?t ?? cao

H? th?ng l?u th?ng kh?ng khí tùy ch?nh và thi?t k? khung ng?n máy ng?ng ho?t ??ng do nhi?t ?? cao khi ghi hình ? t?c ?? khung hình cao và ?? phan gi?i 4K (QFHD). S? l??ng b? t?n nhi?t, hình dáng l? th?ng khí và l? thoát khí c?ng nh? v? trí c?a qu?t ít ?n và ???ng d?n lu?ng khí ??u ?? ???c tính toán chính xác ?? ??m b?o ??t hi?u qu? th?ng khí t?i ?u.

Minh h?a
Hình ?nh ví d?
Quay 4:2:2 10 bit

Quay ngay b?ng máy ?nh v?i ?? sau 10 bit phong phú v? cùng ?n t??ng và kh? n?ng l?y m?u màu 4:2:2, cho phép linh ho?t h?n trong vi?c chuy?n t?ng màu, x? ly h?u k? và k?t h?p các y?u t? t?o hình ?nh hoàn ch?nh (compositing).

Minh h?a
H? tr? m? hóa All-Intra

Ngoài Long GOP, m? hóa All-Intra n?i b? gi? c?ng ?? ???c h? tr?. ??nh d?ng này m? hóa riêng t?ng khung hình ? t?c ?? bit lên t?i 600 Mb/giay, nh?m n?m b?t chuy?n ??ng ph?c t?p chính xác h?n, ??ng th?i giúp ch?nh s?a hi?u qu? h?n.
Kết hợp xổ số [1] All-Intra (All-I)?[2] Long GOP?[3] Nhóm ?nh

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ng? ra SDI RAW 16 bit?

V?i quy trình h?u k? ?òi h?i kh?t khe, máy ?nh có th? xu?t hình ?nh RAW 16 bit qua k?t n?i SDI ??n máy quay ngoài t??ng thích, còn t?p XAVC-I ???c ghi ??ng th?i trong máy ?nh. Ng? ra video RAW là d? li?u 4096 x 2160 ho?c 3840 x 2160 t? c?m bi?n hình ?nh v?i l?a ch?n t?c ?? khung hình 59,94/50/29,97/25/24/23,98.

Hình ?nh ví d?
Ch? ?? quay phù h?p cho c?ng vi?c c?a nhà sáng t?o

FX6 s? h?u các ch? ?? quay và ch? ?? cài ??t s?n nh? S-Cinetone giúp b?n ghi hình ??p t? ngay trên máy ho?c S-Log3/S-Gamut3 v?i ch? ?? Cine-EI giúp quay nh?ng hình ?nh ph?i sáng hoàn h?o ?? x? ly h?u k?.

Hình ?nh ví d?
C?u hình ?nh giúp d? dàng ??i ngay phong cách

Kết hợp xổ sốCó b?n lo?i c?u hình c?nh cài ??t s?n ?? ghi hình SDR (S-Cinetone, Tiêu chu?n, C?nh t?nh, ITU709) và hai cho HDR (HLG Live, HLG Natural), kèm theo 16 s? l?a ch?n nh?p 3D LUT c?a ng??i dùng ?? b?n ??t ???c phong cách nh? y mà kh?ng c?n x? ly h?u k?.

Hình ?nh s?n ph?m
Báng tay c?m và tay c?m th?ng minh ?n t??ng

Báng tay c?m th?ng minh và Tay c?m th?ng minh ti?n d?ng c?a Sony có th? ?i?u ch?nh d? dàng b?ng m?t nút. V?i nút ?i?u khi?n zoom, nút quay phim, nút gán l?nh kèm vòng xoay ?i?u ch?nh c?a ?i?u sáng, b?n có th? tho?i mái quay trong nhi?u gi?.

Hình ?nh s?n ph?m
Kh? n?ng k?t n?i chuyên nghi?p

Máy h? tr? nhi?u giao di?n chuyên nghi?p nh? ng? ra 12G-SDI và HDMIKết hợp xổ số, giao di?n ?i?u khi?n t? xa, ??u c?m TC ?? ??ng b? hóa nhi?u máy quay và SuperSpeed USB 5 Gb/giay (USB 3.2) h? tr? x? ly d? li?u thu?n l?i.

Hình ?nh s?n ph?m
C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng (MI)

C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng (MI) c?a Sony cung c?p k?t n?i ngu?n, tín hi?u và chuy?n ??i cho các ph? ki?n Sony t??ng thích, ch?ng h?n nh? h? th?ng micro kh?ng day UWP-D21 ho?c UWP-D22 .

Hình ?nh s?n ph?m
H? tr? ng? vào am thanh b?n kênh và quay phim

Ng? vào am thanh b?n kênh cho phép thu ti?ng ??ng th?i b?ng c? micro bên ngoài và micro tích h?p. B?n có th? s? d?ng micro kh?ng day UWP ho?c các b? chuy?n ??i am thanh XLR nh? XLR-K3M qua C?ng k?t n?i MI.

Hình ?nh s?n ph?m
Hai ng? vào XLR, c?i thi?n ch?t l??ng am thanh

Tay c?m c?a FX6 tích h?p hai ng? vào am thanh ??c l?p, ??u c?m XLR ti?p c?n d? dàng giúp k?t n?i micro chuyên nghi?p bên ngoài. B?n c?ng có th? k?t n?i các micro kh?ng day thu?c dòng UWP qua C?ng k?t n?i MI.

Hình ?nh s?n ph?m
Màn hình LCD linh ho?t 2,76 tri?u ?i?m ?? nét cao

Kết hợp xổ sốMàn hình LCD 3.5 inch cho phép l?y nét b?ng tay chính xác trong các ?i?u ki?n ch?p khó kh?n. ??t v? trí g?n và góc ?? linh ho?t cho phép ch?p ?nh tho?i mái phù h?p v?i s? thích và chan ?? khác nhau.

Hình ?nh s?n ph?m
?i?u khi?n menu nhanh v?i thao tác c?m ?ng

Màn hình LCD có menu ?i?u khi?n truy c?p nhanh. Ch? v?i m?t l?n ch?m, b?n có th? thay ??i m?, ch? ?? quét hình ?nh, kích th??c và t?n s? hình ?nh, ISO/?? nh?y c? b?n, ch? ?? quay/ch?p và am l??ng.

Hình ?nh s?n ph?m
Hai khe c?m t??ng thích CFexpress Type A

Hai khe c?m ph??ng ti?n h? tr? th? CFexpress Type A, cùng v?i th? SDXC UHS-I và UHS-II th?ng th??ng, ?? qu?n ly d? li?u và xóa b? ??m nhanh chóng. H? tr? các ch? ?? quay ??ng th?i, chuy?n ti?p, cách qu?ng và proxy.

???c k?t n?i m?ng cho kh? n?ng di ??ng cao

K?t n?i Wi-Fi? h? tr? các tính n?ng s?n xu?t kh?ng day tiên ti?n nh? ?i?u khi?n t? xa qua ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng và ?ng d?ng Content Browser Mobile. K?t n?i d? dàng v?i NFC m?t ch?m ho?c ghép n?i th? c?ng.

Minh h?a
Minh h?a
Siêu d? li?u giúp d? dàng ch?nh s?a trong Catalyst?

FX6 ghi l?i ba lo?i siêu d? li?u: kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh, c? cho clip và s? xoay máy. Siêu d? li?u có ích cho vi?c xem tr??c và chu?n b? s?a trong ph?n m?m Catalyst Browse mi?n phí ho?c ph?n m?m Catalyst Prepare giá r? c?a Sony.? ?
[1] Quay? [2] S?a

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Máy quay FX6 c?a dòng ?i?n ?nh mang s? nh? g?n và hi?u su?t mang tính cách m?ng ??n v?i nh?ng ng??i sáng t?o, v?i c?m bi?n hình ?nh full-frame và ?? nh?y sáng xu?t s?c. Các ch?c n?ng quay phim tiên ti?n hàng ??u mang l?i hi?u su?t mang tính ??t phá và th? vi?n giao di?n ?i?n ?nh, cùng v?i giao di?n chuyên nghi?p và Kính l?c ND ?i?n t? linh ho?t. L?u y: Vi?c v?n hành thi?t b? này t?i các khu dan c? có th? gay nhi?u sóng v? tuy?n.
  • Hi?u su?t full-frame v?i ?? nh?y sáng cao và giao di?n ?i?n ?nh cài ??t s?n

  • Các ch?c n?ng quay phim tiên ti?n bao g?m L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c và Nh?n di?n khu?n m?t

  • Quay 120 hình/giay ? t?c ?? khung hình cao 4K (QFHD)

  • Tích h?p Kính l?c ND ?i?n t? linh ho?t

  • C?ng ngh? màu s?c ?i?n ?nh v?i S-Cinetone

LO?I C?M BI?N
C?m bi?n hình ?nh CMOS full-frame 35 mm m?t chip
?i?m ?nh
X?p x? 12,9 megapixel (t?ng), x?p x? 10,2 megapixel (hi?u d?ng)
?? NH?Y
ISO 800/12800 (ch? ?? Cine EI, ngu?n sáng D55)
TíCH H?P KíNH L?C QUANG H?C
ND tuy?n tính linh ho?t, r? ràng (1/4 ND ??n 1/128 ND)
LO?I PH??NG TI?N
Khe c?m B có th? dùng ?? l?u d? li?u c?u hình., Th? CF express Type A / SD (2 khe)
LCD
8,8 cm (lo?i 3,5), X?p x? 2,76 tri?u ?i?m
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng