Nhanh chóng và ?áng tin c?y

Sony nang cao hi?u su?t quy trình làm vi?c trên t?ng b??c.