K?t n?i hình ?nh và trí t??ng t??ng

Y t??ng One Mount k?t h?p c?ng ngh? hình ?nh tiên ti?n nh?t c?a Sony qua n?n t?ng E-mount, k?t n?i li?n m?ch full-frame và APS-C, ?nh t?nh và phim, ng??i c?m máy nghi?p d? và chuyên nghi?p qua hàng lo?t ?ng kính và than máy ?nh linh ho?t mang ??n ti?m n?ng sáng t?o v? h?n.

One Mount. K?t n?i li?n m?ch v?i E-mount.

V?a nh? v?a nh? g?n, E-mount k?t n?i APS-C v?i full-frame, máy ?nh kh?ng g??ng l?t Alpha v?i máy quay chuyên nghi?p và thi?t b? c? b?n nh?t v?i thi?t b? cao c?p. B?n có th? s? d?ng ?ng kính full-frame trên than máy APS-C, và th?m chí l?p ?ng kính E-mount vào máy quay chuyên nghi?p.

E-mount. Gi?i phóng s?c m?nh bên trong.
Hình ?nh Thi?t k? tích h?p s?n sàng b??c vào t??ng lai
Thi?t k? tích h?p s?n sàng b??c vào t??ng lai

Kết hợp xổ sốPh??ng pháp thi?t k? toàn di?n t?n d?ng thu?t toán v? than máy cho t?c ?? ghi hình và kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh, chính xác, ?n ??nh hình ?nh t?t, v.v. Thi?t k? quang h?c th?c s? v?ng vàng k?t h?p than máy có ?? phan gi?i siêu cao ??m b?o ?? s?c nét tinh t? ? m?i góc c?nh.

Phù h?p cho c? ?nh t?nh và phim

Kết hợp xổ sốKh?ng nh? h? ?ng kính khác, quay phim lu?n là ph?n thi?t y?u trong thi?t k? ?ng E-mount. K?t h?p v?i than máy, b? truy?n ??ng và thu?t toán AF hi?n ??i s? cho kh? n?ng l?y nét m??t mà, ?áng tin c?y. Khó kh?n khi l?y nét nh? góc ng?m thay ??i liên t?c (breathing) và thay ??i màu theo tr?c ???c x? ly, còn ki?m soát ?i?u sáng kh?ng b?m nút s? cho b?n kh? n?ng v?n hành c?n thi?t khi quay phim.

Hình ?nh Phù h?p cho c? ?nh t?nh và phim
Kh? n?ng v? h?n

Kết hợp xổ sốE-mount m? ra th? gi?i bi?u ??t cho c? nhi?p ?nh gia và ng??i quay video. Ng??i dùng tho?i mái chuy?n ??i t? APS-C sang full-frame, x? ly c?nh quay vlog v?i ?ng kính ghi hình nhanh hay l?p ?ng kính ch?p siêu tele vào máy quay khi làm phim tài li?u v? th? gi?i t? nhiên.

Th?a s?c sáng t?o v?i One Mount
Hình ?nh Máy ?nh không g??ng l?t Alpha
Máy ?nh kh?ng g??ng l?t Alpha
Hình ?nh ?ng kính E-mount Alpha
?ng kính E-mount Alpha
Hình ?nh Máy quay chuyên nghi?p
Máy quay chuyên nghi?p
C?ng ngh? ???c t?n d?ng b?i One Mount
Tr?i nghi?m th? gi?i c?a trí t??ng t??ng