?NG KíNH

?ng kính tele siêu zoom G Master 100-400mm cho máy ?nh

SEL100400GM
?nh c?a ?ng kính tele siêu zoom G Master 100-400mm cho máy ?nh

56,490,000 VN?

Hình ?nh c?a ?ng kính tele siêu zoom G Master 100-400mm cho máy ?nh
Hình ?nh c?a ?ng kính tele siêu zoom G Master 100-400mm cho máy ?nh
Hình ?nh c?a ?ng kính tele siêu zoom G Master 100-400mm cho máy ?nh
Hình ?nh c?a ?ng kính tele siêu zoom G Master 100-400mm cho máy ?nh
Th?ng tin v? G Master t?i liên k?t này
?ng kính zoom ch?p siêu tele s?c nét, AF liên t?c

?ng kính zoom ch?p siêu tele l?n ??u có trên dòng G Master ch? l?c c?a Sony có ph?m vi linh ho?t t? 100 - 400 mm. Nh? ?? phan gi?i v??t tr?i v?i AF nhanh và chính xác, ?ng kính giúp b?n k?p th?i ch?p các hành ??ng ? xa v?i ch?t l??ng cao. Ngoài ch?t l??ng hình ?nh ??ng c?p, ?ng kính tuy?t v?i này cung c?p kh? n?ng di ??ng, ?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành ?òi h?i trong ?ng d?ng chuyên nghi?p.

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
Th? vi?n ?nh
?ng kính zoom ch?p siêu tele 0
?ng kính zoom ch?p siêu tele G Master

Kết hợp xổ sốPh?m vi zoom 100 mm ??n 400 mm r?t ly t??ng ?? ch?p các ho?t ??ng th? thao, thiên nhiên hoang d? và các ch? th? t??ng t?, v?i ch?t l??ng hình ?nh và hi?u su?t l?y nét t? ??ng th?a m?n nhu c?u làm vi?c chuyên nghi?p.

T? ??ng l?y nét nhanh chóng và liên t?c
T? ??ng l?y nét nhanh chóng và liên t?c

S? k?t h?p t?i ?u gi?a m?-t? tuy?n tính kép và h? th?ng d?n ??ng DDSSM (SSM d?n ??ng tr?c ti?p) mang ??n ?? chính xác cao, kh? n?ng ph?n h?i nhanh nh?y và l?y nét liên t?c.

Hình ?nh ?? phân gi?i cao và AF nhanh v?i m?i tiêu c?
Hình ?nh ?? phan gi?i cao và AF nhanh v?i m?i tiêu c?

Quang h?c G Master chính xác ??m b?o ?? phan gi?i cao và nh?t quán trên toàn b? b? m?t ?nh ? b?t k? kho?ng cách l?y nét nào trong ph?m vi zoom c?a ?ng kính.

G?n nh? và d? mang theo
G?n nh? và d? mang theo

Kết hợp xổ sốThi?t k? bên ngoài m?-?un ???c c?i ti?n và các thành ph?n làm t? magiê giúp gi?m tr?ng l??ng và kích c? ?? mang l?i kh? n?ng di ??ng cao h?n.?

Kh? n?ng ch?p linh ho?t c?c ?n t??ng
Kh? n?ng ch?p linh ho?t c?c ?n t??ng

Kết hợp xổ sốC? ch? l?y nét n?i h? tr? kho?ng cách l?y nét t?i thi?u ch? 0,98 mét (3,22 ft.) ?? b?n có th? theo d?i và ch?p nh?ng ch? th? ? b?t k? kho?ng cách nào mà ch? c?n m?t ?ng kính.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Dòng ?ng kính G Master ??a hình ?nh và bi?u ??t lên m?t ??ng c?p hoàn toàn m?i v?i s? dung hòa tuy?t v?i gi?a ?? phan gi?i c?c cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n.

Kết hợp xổ số[1] Kính Super ED (tán s?c siêu th?p) [2] Kính ED (tán s?c c?c th?p)?

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? quá trình ?ng kính tái t?o các chi ti?t siêu nh? m?t cách hi?u qu?, ?o b?ng ?? t??ng ph?n ??t ???c gi?a các dòng có kho?ng cách h?p.

Kết hợp xổ số[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] T?i 100 mm / Kh?u ?? t?i ?a [4] T?i 100 mm / Kh?u ?? F8 [5] T?i 400 mm / Kh?u ?? t?i ?a [6] T?i 400 mm / Kh?u ?? F8 [7] T?n s? kh?ng gian [8] 10 lp / mm [9] 30 lp / mm [10] R: S? ?o h??ng tam T: S? ?o ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

Kết hợp xổ số1. Vòng l?y nét / 2. Vòng zoom / 3. C?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét / 4. B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét / 5. Nút gi? l?y nét / 6. B? ?i?u ch?nh ch?t l??ng zoom / 7. C?ng t?c bù rung / 8. C?ng t?c chuy?n ch? ?? bù rung / 9. D?u ngàm ?ng kính

Kh? n?ng t??ng thích v?i FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Kết hợp xổ sốM?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom ch?p siêu tele dòng G Master cao c?p

  • M?-t? tuy?n tính và Kh? n?ng d?n ??ng tr?c ti?p qua SSM (DDSSM) giúp ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét êm ái v?i ?? chính xác cao

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Kh?u ?? tròn 9 lá ?em l?i các hi?u ?ng làm m? ??p m?t

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m.

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,98 m / 3,22 ft
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,35
???ng kính c?a kính l?c (mm)
77
Tr?ng l??ng
1395 g (Kh?ng có ?? g?n chan máy; 49,3 oz. (Kh?ng có ?? g?n chan máy)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốLoa che n?ng (model): ALC-SH151, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F77S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao, Khác: ?? g?n chan máy

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng