?NG KíNH

FE 100mm F2.8 STF GM OSS

SEL100F28GM
?nh c?a FE 100mm F2.8 STF GM OSS

33,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 100mm F2.8 STF GM OSS
Hình ?nh c?a FE 100mm F2.8 STF GM OSS
Hình ?nh c?a FE 100mm F2.8 STF GM OSS
G Master
Th?ng tin v? G Master t?i liên k?t này
STF? mang ??n ?? s?c nét và hi?u ?ng bokeh kh?ng gì sánh ???c

?ng kính v??t tr?i ch?p tele t?m trung 100mm này là c?ng c? sáng t?o v??t tr?i cho ?? phan gi?i tuy?t h?o G Master cùng quang h?c STF (Chuy?n vùng l?y nét m??t) cho hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p. T? ??ng l?y nét DDSSM nhanh, chính xác, êm và kh? n?ng ch?p ?nh c?n c?nh phóng ??i lên t?i 0.25x. ?n ??nh hình ?nh Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? tích h?p giúp gi?m m? x?y ra khi ch?p thi?u sáng ho?c macro.

?? phân gi?i và hi?u ?ng bokeh 0 6B06B0 ?i?n hình
?? phan gi?i và hi?u ?ng bokeh G Master ?i?n hình

K? thu?t và thi?t k? quang h?c tiên ti?n mang ??n ?? phan gi?i c?c cao và hi?u ?ng bokeh tuy?t h?o cho phép k?t h?p hi?u su?t t?ng th?, thu l?i thành y t??ng G Master.

Hi?u ?ng bokeh không th? t?t h?n
Hi?u ?ng bokeh kh?ng th? t?t h?n

Kết hợp xổ số?ng kính này ???c thi?t k? ??c bi?t ?? t?o hi?u ?ng bokeh m??t mà, t? nhiên mà kh?ng làm m? n?n. K?t qu? ??t ???c là hình ?nh có chi?u sau t? nhiên.?

?? phân gi?i trung th?c nh? cái tên 0 6B06B0
?? phan gi?i trung th?c nh? cái tên G Master

Kết hợp xổ số?? phan gi?i và ?? s?c nét cao c?a ?nh r?ng có th? ?áp ?ng yêu c?u MTF 50 ???ng trên m?t milimet, ?ay là c? s? c?a thi?t k? quang h?c G Master.

AF cho phép b?n t?p trung vào sáng t?o
L?y nét t? ??ng cho b?n t?p trung sáng t?o?

Kết hợp xổ sốC? ch? l?y nét DDSSM (truy?n ??ng tr?c ti?p SSM) l?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm, cho phép ng??i dùng t?p trung hoàn toàn vào vi?c ch?p ?nh t?nh hay quay phim ch?t l??ng.

M?o c?a chuyên gia v? s? d?ng ?ng kính
C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Dòng ?ng kính G Master ??a hình ?nh và bi?u ??t lên t?m cao m?i ch?a t?ng có v?i s? pha tr?n tuy?t v?i gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t.

[1] APD [2] ?ng kính phi c?u [3] Kính ED

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? ch?p ???c, d??i d?ng ?? t??ng ph?n có ???c gi?a các ???ng cách ??u.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính(mm) [3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian [6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm [8] R: Giá tr? bán kính T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính
?i?u khi?n ?ng kính
?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Vòng kh?u ?? / 3. Ch? s? chuy?n ??i macro / 4. Thang chuy?n ??i macro / 5. Nút gi? l?y nét (có th? tùy ch?nh) / 6. C?ng t?c khóa kh?u ?? / 7. C?ng t?c bù rung / 8. C?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét / 9. Vòng chuy?n ??i macro / 10. Nút m? khóa chuy?n ??i macro / 11. D?u ngàm ?ng kính / 12. Thang kh?u ?? / 13. Vòng l?p / 14. Vòng cao su g?n ?ng kính / 15. Ch? s? kh?u ?? / 16. Ch? s? loa che n?ng

Kh? n?ng t??ng thích FE 100mm F2.8 STF GM OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính cao c?p dòng G Master ch?p tele t?m trung

  • B? ph?n gi?m nhi?m quang h?c (APD) cho hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p

  • L?p m? Nano AR cho ?? r? nét xu?t s?c

  • Kh? n?ng d?n ??ng tr?c ti?p qua SSM (DDSSM) giúp ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét êm ái v?i ?? chính xác cao

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,85m / 2,79 ft. (? v? trí "0,85m-∞"); 0,57m / 1,87 ft. (? v? trí "0,57m-1,0m")
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,14 (? v? trí "0,85m-∞"); 0,25 (? v? trí "0,57m-1,0m")
???ng kính c?a kính l?c (mm)
72
Tr?ng l??ng
700g (24,7oz.)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH147, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F72S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng