?NG KíNH

FE 12-24mm F4 G

SEL1224G
?nh c?a FE 12-24mm F4 G

36,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 12-24mm F4 G
Hình ?nh c?a FE 12-24mm F4 G
Siêu r?ng ?? th? hi?n kh?ng gian s?ng ??ng

Kết hợp xổ số?ng kính zoom 12-24 mm góc siêu r?ng nh? g?n này có tiêu c? ng?n nh?t so v?i m?i ?ng kính E-mount full-frame hi?n nay, v?i ?? phan gi?i G Lens trên toàn khung hình ? m?i kh?u ??. ?ay là l?a ch?n hoàn h?o ?? ch?p ?nh phong c?nh và ki?n trúc th?t sinh ??ng. V?i tính di ??ng v??t tr?i cùng kh? n?ng l?y nét t? ??ng êm ái, nhanh và chính xác, ?ay là l?a ch?n ly t??ng cho c? quay phim và ch?p ?nh t?nh.

Th? vi?n ?nh
FE 12-24mm F4 G
?? phân gi?i cao ? góc siêu r?ng
?? phan gi?i cao ? góc siêu r?ng

Kết hợp xổ số??c tính quang h?c góc siêu r?ng tinh t? s? ghi l?i các khung c?nh r?ng l?n v?i ?? phan gi?i và ?? trong tr?o v??t tr?i.

G?n nh? và d? mang theo
G?n nh? và d? mang theo

Thi?t k? m?i giúp gi?m ?áng k? chi?u dài t?ng th? và kích th??c th?u kính tr??c mà v?n duy trì hi?u su?t quang h?c cao nh?t có th?. Kh?ng nh?ng th?, ?ng kính ch? n?ng 565 g (20 oz.).

L?y nét t? ??ng nhanh chóng, êm ái cho ?nh t?nh và phim
L?y nét t? ??ng nhanh chóng, êm ái cho ?nh t?nh và phim

Kết hợp xổ số?ng kính này s? h?u m?t c? ch? l?y nét bên trong tiên ti?n ???c ?i?u khi?n b?ng h? th?ng SSM ?i?u khi?n tr?c ti?p (DDSSM) c?a Sony, giúp b?n khóa nét nhanh chóng, chính xác nh?ng v?n ??m b?o ho?t ??ng êm ái, m??t mà.

?i?u khi?n trong t?m tay và ?? tin c?y cao
?i?u khi?n trong t?m tay và ?? tin c?y cao

Nút gi? l?y nét có th? tùy ch?nh cho phép b?n ?i?u khi?n linh ho?t h?n n?a, còn thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m ??m b?o ?ng kính ho?t ??ng ?áng tin c?y ngay c? trong các ?i?u ki?n ??y th? thách.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Thi?t k? hoàn h?o c?a G Lens t? Sony nh?n m?nh vào s? can b?ng tinh t? gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh n?n ??p m?t góp ph?n nang cao góc nhìn th?m m? c?a ng??i ch?p.

[1] Phi c?u [2] Kính Super ED [3] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính ch?p ???c, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

Kết hợp xổ số[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] T?i kho?ng cách 12 mm [4] T?i kho?ng cách 24 mm [5] T?n s? kh?ng gian [6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm [8] Kh?u ?? t?i ?a [9] Kh?u ?? F8 [10] R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

Kết hợp xổ số1. Vòng ?i?u ch?nh zoom / 2. Nút gi? l?y nét (có th? tùy ch?nh) / 3. Loa che n?ng / 4. Vòng l?y nét / 5. C?ng t?c ch? ?? l?y nét?

Kh? n?ng t??ng thích c?a FE 12-24mm F4 G

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom góc siêu r?ng G Lens

  • M?-t? tuy?n tính cho phép ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét linh ho?t v?i ?? chính xác cao

  • Kh? n?ng d?n ??ng tr?c ti?p qua SSM giúp ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét êm ái v?i ?? chính xác cao

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,28 m (0,92 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,14
???ng kính c?a kính l?c (mm)
- (kh?ng th? g?n kèm)
Tr?ng l??ng
565 g (20 oz.)

Có gì trong h?p

N?p tr??c ?ng kính: Chuyên d?ng, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng