?NG KíNH

FE 12-24 mm F2.8 GM

SEL1224GM
SEL1224GM

72,990,000 VN?

Hình ?nh s?n ph?m 1
Hình ?nh s?n ph?m 2
Hình ?nh s?n ph?m 3
Hình ?nh s?n ph?m 4
Logo G MASTER
Tìm hi?u thêm v? ?ng kính G Master
?ng kính zoom F2.8 12-24 mm siêu r?ng

Kết hợp xổ số?ng kính zoom 12-24 mm kh?u ?? F2.8 c? ??nh này mang ??n góc ng?m siêu r?ng ? tiêu c? 12 mm. Thi?t k? quang h?c m?i k?t h?p v?i M?-t? tuy?n tính XD tiên ti?n c?a Sony ?em l?i ch?t l??ng ?nh G Master xu?t s?c trong m?t ?ng kính nh? có kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh, chính xác, thao tác ?i?u khi?n m??t mà cùng ?? tin c?y cao.

?ng kính zoom G Master kh?u ?? l?n góc siêu r?ng

Xem video

Th? vi?n ?nh ch?p b?ng ?ng kính FE 12-24 mm F2.8 GM
Kh?u ?? t?i ?a F2.8 sáng r? trong ph?m vi t? 12 mm ??n 24 mm

Kết hợp xổ sốGóc ng?m siêu r?ng 12 mm trên ?ng kính linh ho?t này mang ??n kh? n?ng làm n?i b?t kho?ng cách và sáng t?o nh?ng cách ph?i c?nh linh ??ng v??t ra kh?i ph?m vi c?a m?t ng??i. M? r?ng kh?ng gian màu ngh? thu?t v?i hình ?nh có chi?u sau và cu?n hút.

?nh m?u ch?p b?ng SEL1224GM
Quang h?c tan ti?n v?i th?u kính XA l?n nh?t trên ?ng kính α

Ba th?u kính XA (phi c?u c?c ??i), trong ?ó có th?u kính l?n nh?t t?ng có, cùng v?i m?t th?u kính phi c?u trong thi?t k? quang h?c tan ti?n mang ??n ?? phan gi?i G Master ?n t??ng trên toàn vùng ?nh. Hai th?u kính Siêu ED (Tán s?c siêu th?p) và ba th?u kính ED (tán s?c c?c th?p) s? gi?m quang sai ??n s?c, còn L?p m? Nano AR II m?i giúp gi?m thi?u ?? chói và bóng m? cho hình ?nh r? nét.

?nh m?u ch?p b?ng SEL1224GM
?? sáng F2.8 c? ??nh

?ng kính zoom 12-24 mm v?i kh?u ?? t?i ?a F2.8 c? ??nh là l?a ch?n ly t??ng ?? ch?p c?nh ?êm, b?u tr?i sao và nh?ng ch? th? thi?u sáng khác ? ?? nh?y th?p mà kh?ng ph?i dùng t?c ?? tr?p c?c ch?m.

Hình ?nh s?n ph?m g?n trên thân máy và quay v? bên trái
Góc siêu r?ng và kh?u ?? l?n trong ?ng kính zoom g?n nh?

Thi?t k? quang h?c tiên ti?n v?i 4 th?u kính phi c?u, trong ?ó có 3 th?u kính XA, và thi?t k? c? h?c v?i m?-t? tuy?n tính XD nguyên b?n c?a Sony, h?i t? trong ?ng kính zoom 12-24 mm kh?u ?? F2.8 c? ??nh nh? và nh?, cho ch?t l??ng ?nh ?n t??ng. Kh?ng ch? ly t??ng cho ch?p phong c?nh, c?nh ?êm và ki?n trúc, ?ng kính còn có tính di ??ng cao, phù h?p v?i các nhi?p ?nh gia th? thao n?ng ??ng mu?n ch?p góc r?ng.

?nh m?u ch?p b?ng SEL1224GM
M?-t? tuy?n tính XD cho AF và theo d?i nhanh, chu?n, ?n ??nh

B?n M?-t? tuy?n tính XD, 2 m?-t? cho m?i nhóm l?y nét c?a ?ng kính, mang ??n kh? n?ng l?y nét t? ??ng và theo d?i nhanh, chính xác, giúp t?n d?ng t?i ?a ti?m n?ng t?c ?? c?a than máy ?nh α hi?u su?t cao. Thu?t toán ?i?u khi?n m?i t?i ?a hóa kh? n?ng ph?n h?i c?a h? th?ng M?-t? tuy?n tính XD trong khi v?n ??m b?o s? ??ng b? tr?n tru gi?a các nhóm l?y nét. Ho?t ??ng êm v?i ?? rung r?t nh?.

Hình ?nh s?n ph?m th? hi?n công t?c ch? ?? l?y nét và hình minh h?a mô t? thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m
Kh? n?ng ?i?u khi?n và ?? tin c?y cho ?ng d?ng chuyên nghi?p

Nút gi? l?y nét, c?ng t?c ch? ?? l?y nét, vòng zoom, vòng l?y nét và các nút ?i?u khi?n khác ???c thi?t k? và b? trí ti?n l?i, cho quy trình làm vi?c tr?n tru. Có th? gán các ch?c n?ng khác cho nút gi? l?y nét qua m?c cài ??t menu trên than máy ?nh ?? h? tr? nhu c?u ghi hình riêng. Ph?n t? th?u kính tr??c ???c ph? flo cùng v?i thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m ??m b?o ?? tin c?y cao trong nh?ng m?i tr??ng kh?c nghi?t.

Hình minh h?a c?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

?ng kính G Master Series ??a nhi?p ?nh và kh? n?ng bi?u ??t lên t?m cao m?i ch?a t?ng có nh? s? k?t h?p ?n t??ng gi?a ?? phan gi?i c?c cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t mà
[1] ?ng kính phi c?u c?c ??i (?ng kính XA) [2] ?ng kính phi c?u [3] Kính Siêu ED [4] Kính ED (tán s?c siêu th?p)

Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n c?a SEL1224GM
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c ?? chi ti?t mà ?ng kính có th? tái t?o, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.
[1] ? tiêu c? 12 mm / Kh?u ?? t?i ?a [2] ? tiêu c? 12 mm / Kh?u ?? F8
[3] ? tiêu c? 24 mm / Kh?u ?? t?i ?a [4] ? tiêu c? 24 mm / Kh?u ?? F8
[5] ?? t??ng ph?n (%) [6] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm)
[7] T?n s? kh?ng gian [8] 10 c?p ???ng/mm [9] 30 c?p ???ng/mm
[10] Giá tr? h??ng tam [11] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Nút gi? l?y nét / 3. Vòng zoom/ 4. C?ng t?c ch? ?? l?y nét

Kh? n?ng t??ng thích c?a ?ng kính FE 12-24 mm F2.8 GM

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom góc siêu r?ng Premium G Master Series

  • M?-t? tuy?n tính XD cho kh? n?ng ph?n h?i xu?t s?c và ?? rung th?p ?? b?n có th? L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm

  • Ba th?u kính XA, m?t th?u kính phi c?u, hai kính Siêu ED và ba kính ED (tán s?c c?c th?p) cho ?? phan gi?i cao trên toàn b? ph?m vi zoom

  • L?p m? Nano AR II c?a Sony giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Nút gi? l?y nét và nhi?u tính n?ng khác h? tr? các nhu c?u ghi hình chuyên nghi?p

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,28 m (0,92 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,14
???ng kính c?a kính l?c (mm)
-
Tr?ng l??ng
847 g (29,9 oz)

Có gì trong h?p

N?p ??y tr??c c?a ?ng kính: ?i kèm, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao ??ng: Có (bao ??ng m?m), T?m kính l?c

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng