?NG KíNH

FE 135mm F1.8 GM

SEL135F18GM
?nh c?a FE 135mm F1.8 GM

39,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 135mm F1.8 GM
Hình ?nh c?a FE 135mm F1.8 GM
Hình ?nh c?a FE 135mm F1.8 GM
Logo G MASTER
Tìm hi?u thêm v? ?ng kính G Master
?ng kính m?t tiêu c? F1.8 135 mm v?i ?? phan gi?i, hi?u ?ng bokeh và kh? n?ng AF siêu vi?t

?ng d?ng ?u vi?t c?a c?ng ngh? quang h?c tan ti?n nh?t c?a Sony ?? t?o ra ?ng kính ch?p tele tiêu c? c? ??nh kh?u ?? r?ng, mang ??n ?? phan gi?i v??t tr?i trên toàn ?nh k? c? ? kh?u ?? F1.8, cùng hi?u ?ng bokeh tinh t? là d?u ?n c?a G Master series.

?ng kính ch?p tele m?t tiêu c? F1.8 G Master

Xem video

Th? vi?n ?nh FE 135mm F1.8 GM
Th?u kính XA và Siêu ED mang ??n ?? phân gi?i cao
Th?u kính XA và Siêu ED mang ??n ?? phan gi?i cao

XA (phi c?u c?c ??i), kính Siêu ED (tán s?c siêu th?p) và th?u kính ED (tán s?c c?c th?p) ???c tri?n khai chính xác trong thi?t k? quang h?c tan ti?n, ?i?u ch?nh quang sai hi?u qu?, trong khi h? th?ng l?y nét n?i k?t h?p v?i các bi?n pháp hi?u ch?nh quang sai này ?? ??m b?o duy trì ?? phan gi?i cao nh?t có th? cho t?ng chi ti?t trên kh?p ph?m vi l?y nét c?a ?ng kính.

?? sâu tr??ng ?nh h?p v?i hi?u ?ng bokeh c?a 6 2B62B6
?? sau tr??ng ?nh h?p v?i hi?u ?ng bokeh c?a G Master

Kết hợp xổ số?? chính xác b? m?t c?c cao c?a các th?u kính XA, s? ki?m soát quang sai phi c?u k? l??ng ? c? giai ?o?n thi?t k? và s?n xu?t cùng kh?u ?? tròn 11 lá kh?u, t?t c? hòa tr?n v?i nhau ?? mang ??n hi?u ?ng bokeh m??t mà, tinh t? cho G Master, giúp t?i ?a hóa ti?m n?ng sáng t?o v?i ?? sau tr??ng ?nh n?ng s?n có ? ?ng kính F1.8 135 mm này.

Hai mô-t? tuy?n tính XD phía tr??c và phía sau cho kh? n?ng AF nhanh, chính xác và êm
Hai m?-t? tuy?n tính XD phía tr??c và phía sau cho kh? n?ng AF nhanh, chính xác và êm

Kết hợp xổ sốM?-t? tuy?n tính XD (siêu ??ng) t?i tan c?a Sony c?ng ?óng vai trò c?c quan tr?ng, giúp máy duy trì l?y nét trên ch? th? chan dung chuy?n ??ng, ng??i bi?u di?n trên sau kh?u ho?c các ch? th? ??ng t??ng t? v?i t?c ??, ?? chính xác và ?? tin c?y ?n t??ng, trong khi v?n có kh? n?ng ki?m soát l?y nét êm ái, g?n nh? kh?ng rung.

C? ch? l?y nét n?i t?ng c??ng kh? n?ng ch?p ?nh c?n c?nh
C? ch? l?y nét n?i t?ng c??ng kh? n?ng ch?p ?nh c?n c?nh

Dù ?ay là ?ng kính ch?p tele 135 mm, h? th?ng l?y nét n?i ki?m soát hi?u qu? quang sai ? m?i kho?ng cách l?y nét ?? giúp ?ng kính có th? ??t ???c kho?ng cách l?y nét c?c ti?u 0,7 m (2,3 ft) và ?? phóng ??i c?c ??i 0,25 l?n ?? ch?p ?nh c?n c?nh. B?n có th? ch?p các ph? ki?n nh? và các ch? th? khác v?i ?? phan gi?i ?n t??ng và hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p, m?m m?i.

Hình ?nh v??t tr?i, v?n hành linh ho?t v?i ?? tin c?y cao
Hình ?nh v??t tr?i, v?n hành linh ho?t v?i ?? tin c?y cao

Các tính n?ng quan tr?ng bao g?m nút gi? l?y nét có th? tùy ch?nh, b? gi?i h?n ph?m vi l?y nét, vòng kh?u ?? v?i các n?c d?ng ?i?u ch?nh ???c, thi?t k? ch?ng b?i & ?m cùng th?u kính tr??c ph? flo. T?t c? làm nên m?t ?ng kính ?áp ?ng ???c các yêu c?u chuyên nghi?p v? kh? n?ng ki?m soát và ?? tin c?y cho c? ?nh t?nh và phim.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

?ng kính G Master Series ??a nhi?p ?nh và kh? n?ng bi?u ??t lên t?m cao m?i nh? s? k?t h?p hài hòa ?? phan gi?i c?c cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t mà
[1] Th?u kính phi c?u c?c ??i (th?u kính XA) [2] Kính siêu ED [3] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Ch?c n?ng chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? tái t?o, ???c ?o d??i d?ng ?? t??ng ph?n ??t ???c gi?a các ???ng gi?n cách c?c nh?.
[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm)
[3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian
[6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm
Kết hợp xổ số[8] Giá tr? bán kính [9] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Vòng kh?u ?? / 3. C?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét / 4. Nút gi? l?y nét / 5. Ch? s? kh?u ?? / 6. B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét / 7. C?ng t?c khóa kh?u ??

Kh? n?ng t??ng thích c?a FE 135mm F1.8 GM

Kết hợp xổ sốTham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

.M?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ?? ch?c n?ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính ch?p tele m?t tiêu c? Premium G Master Series

  • M?-t? tuy?n tính XD cho kh? n?ng ph?n h?i xu?t s?c và ?? rung th?p ?? b?n có th? L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm

  • Th?u kính XA và kính Super ED mang t?i ?? phan gi?i cao trên toàn b? vùng ?nh

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • C?ng t?c b? gi?i h?n ph?m vi l?y nét cùng các tính n?ng khác h? tr? cho nhu c?u ghi hình chuyên nghi?p

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,7 m (2,3 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,25
???ng kính c?a kính l?c (mm)
82
Tr?ng l??ng
950 g (33,6 oz)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốLoa che n?ng (model): ALC-SH156, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F82S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng