?NG KíNH

FE 16-35mm F2.8 GM

SEL1635GM
?nh c?a FE 16-35mm F2.8 GM

48,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 16-35mm F2.8 GM
Hình ?nh c?a FE 16-35mm F2.8 GM
Hình ?nh c?a FE 16-35mm F2.8 GM
G Master
Th?ng tin v? G Master t?i liên k?t này
Khám phá th? gi?i th?t chi ti?t v?i góc r?ng

Kết hợp xổ sốHi?u su?t c?a G Master trong ?ng kính zoom 16-35 mm F2.8 góc r?ng mang ??n v? vàn c? h?i ch?p ?nh sáng t?o. Cho dù cài ??t m?c zoom nào hay l?y nét t? bao xa, ?ng kính này s? mang ??n ?? phan gi?i ?u vi?t ?n ??nh trên toàn khung hình v?i hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p khi c?n. Thi?t k? g?n nh? giúp b?n thao tác d? dàng h?n trong các tình hu?ng ghi hình c?n di chuy?n nhi?u.

Th? vi?n ?nh
FE 16-35mm F2.8 GM
?? phân gi?i cao ? t?ng góc ch?p
?? phan gi?i cao ? t?ng góc ch?p

Thi?t k? quang h?c hoàn h?o giúp ??t ???c ?? phan gi?i và ?? t??ng ph?n c?c cao trên toàn khung hình khi ch?p ?nh phong c?nh, ki?n trúc và nh?ng ch? th? r?ng l?n khác.

Hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p
Hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p

Ch?p c?n c?nh ? kh?u ?? F2.8 ?? có ???c hình ?nh ch? th? s?c nét trên n?n ?nh sinh ??ng t?a tranh v? v?i hi?u ?ng bokeh t??i sáng và m??t mà.

S? cân b?ng hoàn h?o gi?a ?? phân gi?i và hi?u ?ng bokeh
S? can b?ng hoàn h?o gi?a ?? phan gi?i và hi?u ?ng bokeh

Kết hợp xổ sốThi?t k? quang h?c tiên ti?n g?m hai th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) c?a Sony giúp ??t ???c ?? phan gi?i v??t tr?i, ?? bi?n d?ng th?p cùng hi?u ?ng bokeh m??t mà, ??p m?t.

G?n nh? cho kh? n?ng di ??ng cao
G?n nh? cho kh? n?ng di ??ng cao

D?n ??u v? m?c ?? gi?m kích th??c và tr?ng l??ng, ?ng kính n?ng 680 g này là s? k?t h?p hoàn h?o v?i than máy E-mount nh? g?n, t?o nên m?t h? th?ng th?c s? di ??ng và d? qu?n ly.

M?o c?a chuyên gia v? s? d?ng ?ng kính
C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Dòng ?ng kính G Master ??a hình ?nh và kh? n?ng bi?u ??t lên t?m cao m?i ch?a t?ng có, dung hòa tuy?t v?i gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t mà

[1] ?ng kính XA (phi c?u c?c ??i) [2] ?ng kính phi c?u [3] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính ch?p ???c, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] T?i kho?ng cách 16 mm / Kh?u ?? t?i ?a [4] T?i kho?ng cách 16 mm / Kh?u ?? F8 [5] T?i kho?ng cách 35 mm / Kh?u ?? t?i ?a [6] T?i kho?ng cách 35 mm / Kh?u ?? F8 [7] T?n s? kh?ng gian [8] 10 c?p ???ng / mm [9] 30 c?p ???ng / mm [10] R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

Kết hợp xổ số1. Vòng l?y nét / 2. Vòng ?i?u ch?nh zoom / 3. C?ng t?c ch? ?? l?y nét / 4. D?u ngàm ?ng kính / 5. Nút gi? l?y nét

Kh? n?ng t??ng thích c?a FE 16-35mm F2.8 GM

Kết hợp xổ sốTham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom góc r?ng Dòng G Master cao c?p và hi?u ?ng bokeh m??t mà

  • Hai th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) cho ?? phan gi?i v??t tr?i

  • Kh?u ?? tròn 11 lá kh?u cho các hi?u ?ng làm m? ??y h?p d?n

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,28 m (0,92 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,19
???ng kính c?a kính l?c (mm)
82
Tr?ng l??ng
680 g (24 oz.)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốLoa che n?ng (model): ALC-SH149, N?p ??y ?ng kính tr??c: ALC-F82S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng