?NG KíNH

?ng kính G E 16-55 mm F2.8

SEL1655G
?nh c?a ?ng kính G E 16-55 mm F2.8

27,990,000 VN?

Hình ?nh c?a ?ng kính G E 16-55 mm F2.8
Hình ?nh c?a ?ng kính G E 16-55 mm F2.8
Hình ?nh c?a ?ng kính G E 16-55 mm F2.8
Hình ?nh c?a ?ng kính G E 16-55 mm F2.8
?ng kính zoom chu?n APS-C F2.8, t?c ?? cao

Kết hợp xổ số?ng kính zoom APS-C 16-55 mm ??u tiên c?a Sony (t??ng ???ng ?ng kính full-frame 24-82,5 mm) v?i kh?u ?? F2.8 kh?ng ??i v? cùng nh? g?n l?i có hi?u su?t ngang v?i dòng ?ng kính G. Thi?t k? quang h?c m?i cho ?? phan gi?i xu?t s?c trên toàn ?nh và hi?u ?ng bokeh ??p m?t lu?n có s?n khi c?n thi?t. ?ay là ?ng kính g?n nh?, ly t??ng cho nhi?u lo?i ch? th?.

?ng kính G zoom chu?n APS-C kh?u ?? F2.8 nh? g?n?

Xem video

E-mount APS-C

K?t h?p v?i máy ?nh α E-mount t? Sony, ?ng kính APS-C E-mount mang ??n hi?u su?t t?i ?u.

Th? vi?n ?nh v? ?ng kính E 16-55 mm F2.8 G
?? phân gi?i cao trong toàn ph?m vi zoom, ngay c? v?i F2.8
?? phan gi?i cao trong toàn ph?m vi zoom, ngay c? v?i F2.8

Hai th?u kính AA (phi c?u tiên ti?n) và hai th?u kính phi c?u h?n ch? quang sai cho ?? phan gi?i hình ?nh v??t tr?i c?a ?ng kính G, còn ba th?u kính ED (tán s?c c?c th?p) gi?m hi?n t??ng loang màu xu?ng t?i thi?u. L?p ph? Nano AR nguyên b?n c?a Sony giúp ch?ng chói và bóng m? v??t tr?i cho ?? t??ng ph?n r? nét. Kh? n?ng ki?m soát quang sai c?u chính xác và kh?u ?? tròn 9 lá góp ph?n t?o hi?u ?ng bokeh m??t mà.

G?n nh? và t??i sáng
G?n nh? và t??i sáng

V?i tr?ng l??ng ch? 494 gram (17,5 oz) trong ?ng kính zoom nh? g?n 16-55 mm F2.8 kh?ng ??i (t??ng ???ng ?ng kính full-frame 24-82,5 mm). ?ng kính này ly t??ng cho m?i phong cách ch?p, t? ?nh chan dung ??n ?nh ch?p nhanh th??ng ngày, k?t h?p than máy E-mount nh? g?n t?o thành m?t h? th?ng mang tính di ??ng cao l?i d? qu?n ly, có th? ?ng d?ng ?a d?ng trong nhi?p ?nh.

Mô-t? tuy?n tính XD giúp AF và theo dõi nhanh, chính xác
M?-t? tuy?n tính XD giúp AF và theo d?i nhanh, chính xác

Cùng lo?i m?-t? tuy?n tính XD (c?c ??ng) tiên ti?n giúp t?i ?a hóa hi?u su?t l?y nét c?a dòng ?ng kính G Master ???c s? d?ng trong ?ng kính APS-C này. M?-t? tuy?n tính XD t?n d?ng toàn b? ti?m n?ng t?c ?? c?a than máy ?nh, l?y nét và theo d?i c? ch? th? chuy?n ??ng nhanh v?i t?c ?? và ?? chính xác v??t tr?i. Thao tác c?ng v? cùng êm, cho phép ng??i quay video t?n d?ng l?i th? c?a kh?u ?? F2.8 kh?ng ??i khi quay.

C? ch? ?i?u khi?n chuyên nghi?p và ?? tin c?y cao
C? ch? ?i?u khi?n chuyên nghi?p và ?? tin c?y cao

Nút gi? l?y nét có th? tùy ch?nh, c?ng t?c AF/MF và tính n?ng MF ph?n h?i tuy?n tính giúp thao tác ?i?u khi?n thêm linh ho?t và chính xác ?? b?n ch?p ?nh c? trong các ?i?u ki?n khó kh?n, d? thay ??i. Ngoài ph?n t? th?u kính tr??c ???c ph? flo ch?ng n??c và b?i b?n, ?ng kính còn ch?ng b?i và ch?ng ?mKết hợp xổ số nên b?n có th? s? d?ng ? nh?ng m?i tr??ng ngoài tr?i ??y thách th?c.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Thi?t k? ?ng kính G hoàn h?o c?a Sony nh?n m?nh s? can b?ng gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p th? hi?n ???c c?m quan c?a ng??i ngh? s?.

[1] Th?u kính phi c?u tiên ti?n (AA) [2] Th?u kính phi c?u [3] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

Bi?u ?? MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c ?? chi ti?t mà ?ng kính ch?p ???c, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] ? tiêu c? 16 mm/Kh?u ?? t?i ?a [4] ? tiêu c? 16 mm/Kh?u ?? F8 [5] ? tiêu c? 55 mm/Kh?u ?? t?i ?a [6] ? tiêu c? 55 mm/Kh?u ?? F8 [7] T?n s? kh?ng gian [8] 10 c?p ???ng/mm [9] 30 c?p ???ng/mm [10] R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét 2. Nút gi? l?y nét 3. C?ng t?c ch? ?? l?y nét 4. Vòng zoom

Kh? n?ng t??ng thích c?a ?ng kính E 16-55 mm F2.8 G

Kết hợp xổ sốM?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính G zoom chu?n APS-C F2.8 nh? g?n, ?? phan gi?i cao

  • M?-t? tuy?n tính XD cho kh? n?ng ph?n h?i xu?t s?c và ?? rung th?p ?? b?n có th? L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm

  • Hai th?u kính AA, hai th?u kính phi c?u và ba th?u kính ED cho ?? phan gi?i cao trên toàn ph?m vi zoom

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,33 m (1,09 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,2
???ng kính c?a kính l?c (mm)
67
Tr?ng l??ng
494 g (17,5 oz)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH161, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F67S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao m?m

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng