?NG KíNH

E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

SEL18135
?nh c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

15,790,000 VN?

Hình ?nh c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Hình ?nh c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Hình ?nh c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Hình ?nh c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
Hình ?nh c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
?ng kính zoom g?n nh? có ?? phóng ??i cao

V?i ph?m vi zoom r?ng t? 18 mm góc r?ng ??n 135 mm ch?p tele, ?ng kính này cho phép ghi hình m?i ch? th? và trong m?i hoàn c?nh. Nh? thi?t k? g?n nh?, linh ??ng có kh? n?ng t?n d?ng t?i ?a ??nh d?ng E-mount APS-C c?ng nh? ho?t ??ng l?y nét t? ??ng nhanh, chu?n và êm, ?ng kính này chính là m?t gi?i pháp hoàn h?o ?? b?n s? d?ng m?i lúc, m?i n?i.

E-mount APS-C

K?t h?p v?i máy ?nh α E-mount t? Sony, ?ng kính APS-C E-mount mang ??n hi?u su?t t?i ?u.

Th? vi?n ?nh
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
?ng kính g?n nh? v?i kh? n?ng zoom 7,5x

Kết hợp xổ số?ng kính ch? n?ng 325 g (11,5 oz) v?i ???ng kính ch? 67,2 mm và dài 88 mm. Khi ch?p tele và ??y zoom lên h?t c?, tiêu c? ??t 202,5 mm (t??ng ???ng ??nh d?ng 35 mm), cho phép b?n ch?p ? m?i hoàn c?nh nh? ch?p th?ng th??ng, ch?p phong c?nh, ??ng v?t hoang d?, chan dung và nhi?u ?ng d?ng khác.

?? phân gi?i cao ? t?ng góc ch?p
?? phan gi?i cao ? t?ng góc ch?p

Kết hợp xổ sốThi?t k? quang h?c m?i ch?a m?t th?u kính phi c?u góp ph?n ??m b?o ?n ??nh ?? phan gi?i cao trên toàn b? b?c hình, t? trung tam ra các góc, ??ng th?i hai kính ED (Tán s?c c?c th?p) giúp lo?i b? hi?u qu? quang sai ??n s?c. Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c tích h?p giúp b?n d? dàng ghi l?i hình ?nh kh?ng b? m? c? khi ?ang c?m máy trên tay.

?nh c?n c?nh v?i hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p
?nh c?n c?nh v?i hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p

Kết hợp xổ sốKho?ng cách l?y nét t?i thi?u ch? 0,45 m (1,48 ft) (?? phóng ??i t?i ?a 0,29x) giúp b?n d? dàng ch?p c?n c?nh hoa, k?o và ??ng v?t hoang d?, ??m b?o l?y nét ch? th? chính xác cùng hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p. Thi?t k? kh?u ?? tròn nang cao ch?t l??ng c?a hi?u ?ng bokeh.

L?y nét t? ??ng nhanh, chu?n và êm, cho ?nh t?nh và phim
L?y nét t? ??ng nhanh, chu?n và êm, cho ?nh t?nh và phim

M?t m?-t? tuy?n tính chính xác ?i?u khi?n h? th?ng l?y nét t? ??ng c?a ?ng kính, cho thao tác nhanh, chính xác và êm ái, ly t??ng cho c? quay phim và ch?p ?nh t?nh.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Hi?u su?t quang h?c ?n t??ng cho máy ?nh Sony, ?? chính xác ???c thi?t k? ?? mang ??n tính linh ho?t và ?? tin c?y trong nhi?u ?ng d?ng.

[1] Kính ED [2] Th?u kính phi c?u

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? kh? n?ng tái t?o chi ti?t c?a ?ng kính, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] T?i kho?ng cách 18 mm [4] T?i kho?ng cách 135 mm [5] T?n s? kh?ng gian [6] 10 c?p ???ng/mm [7] 30 c?p ???ng/mm [8] Kh?u ?? t?i ?a [9] Kh?u ?? F8 [10] R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng zoom / 2. C?ng t?c ch? ?? l?y nét / 3. Vòng l?y nét?

Kh? n?ng t??ng thích c?a E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom chu?n có ?? phóng ??i cao APS-C

  • Thi?t k? quang h?c tiên ti?n k?t h?p th?u kính phi c?u cho ?? phan gi?i cao ? m?i góc ??

  • C?ng ngh? m?-t? tuy?n tính tiên ti?n giúp ki?m soát l?y nét nhanh, chính xác và êm ái

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,45 m
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0 29
???ng kính c?a kính l?c (mm)
55
Tr?ng l??ng
325 g (11,5 oz)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốLoa che n?ng (model): ALC-SH153, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F55S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng