?NG KíNH

FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS

SEL200600G
?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS

47,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS
Hình ?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS
Hình ?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS
Hình ?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS
Hình ?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS
Khám phá th? gi?i v?i kh? n?ng zoom 200-600 mm

Ly t??ng ?? ch?p ??ng v?t và nhi?u ?ng d?ng; zoom siêu tele 200-600 mm lên ??n 840 mm ho?c 1200 mm v?i b? chuy?n ??i tele 1,4x và 2,0x; ch?t l??ng và AF hoàn h?o c?a ?ng kính G. Th?u kính phi c?u và th?u kính ED cho ?? phan gi?i c?c l?n ? toàn ph?m vi zoom; L?p ph? Nano AR c?a Sony kh?c ph?c hi?n t??ng chói và bóng m?. Bokeh c?ng r?t lung linh.?

Kh? n?ng zoom ch?p siêu tele 200-600 mm

Xem video

Th? vi?n ?nh c?a FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS
Zoom ??n 600 mm ho?c 1200 v?i b? chuy?n ??i tele

T??ng thích v?i b? chuy?n ??i tele 1,4x và 2,0x, cho tiêu c? t?i ?a 840 mm ho?c 1200 mm ? F13. Hai b? chuy?n ??i tele ??u có ch?t l??ng hàng ??u, cho hình ?nh và hi?u su?t AF v??t tr?i. Ph?m vi zoom và kh?u ?? v?i b? chuy?n ??i tele 1,4x là 280-840 mm, F8-9. V?i b? chuy?n ??i tele 2,0x, ph?m vi zoom và kh?u ?? là 400-1200 mm, F11-13.

?? phân gi?i cao trong toàn b? góc zoom
?? phan gi?i cao trong toàn b? góc zoom

Thi?t k? quang h?c m?i k?t h?p n?m th?u kính ED (Tán s?c siêu th?p) v?i m?t th?u kính phi c?u t?o nên ?? phan gi?i c?c l?n và ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i trên toàn ph?m vi zoom. Th?u kính phi c?u tri?t tiêu quang sai và bi?n d?ng hình c?u, còn th?u kính ED gi?m thi?u quang sai màu v?n là v?n ?? th??ng g?p ? tiêu c? siêu tele.

AF nhanh và chính xác dõi theo các ch? th? chuy?n ??ng nhanh
AF nhanh và chính xác d?i theo ch? th? chuy?n ??ng nhanh

Kết hợp xổ sốH? th?ng DDSSM (SSM truy?n ??ng tr?c ti?p) c?a Sony có c?ng su?t và ?? chính xác c?n thi?t ?? ?i?u khi?n c? c?u l?y nét c?a ?ng kính c?c nhanh và chu?n xác. Kh? n?ng ??nh v? chính xác lo?i b? thao tác th?a. L?y nét t? ??ng chính xác tuy?t ??i v?i t?c ?? v??t tr?i. H? th?ng DDSSM c?ng r?t êm ái.

Hi?u ?ng bokeh t? nhiên tuy?t ??p c?a ?ng kính G
Hi?u ?ng bokeh t? nhiên tuy?t ??p c?a ?ng kính G

C?u t?o kh?u ?? tròn 11 lá c?a ?ng kính cho bokeh ??p h?n, tr??ng ?nh n?ng ? tiêu c? siêu tele t?o nên nh?ng b?c ?nh ??p ??n ng? ngàng v?i hi?u ?ng bokeh có chi?u sau mà m?m m?i c?a ?ng kính G.

Kh? n?ng ?i?u khi?n c?c t?t và ?? tin c?y c?c cao
Kh? n?ng ?i?u khi?n c?c t?t và ?? tin c?y c?c cao

Kết hợp xổ sốC? c?u zoom bên trong t?c là chi?u dài ?ng kính khi zoom kh?ng ??i ?? b?n c?m máy trên tay mà v?n ?i?u khi?n ?n ??nh, v?ng ch?c. Các nút gi? l?y nét tùy ch?nh ? ba v? trí cách nhau 90° ?? b?n d? dàng s? d?ng dù xoay máy theo b?t k? h??ng nào. L?p ph? flo trên th?u kính tr??c k?t h?p v?i thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m giúp b?n hoàn toàn yên tam khi s? d?ng trong m?i tr??ng kh?c nghi?t.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Thi?t k? ?ng kính G hoàn h?o c?a Sony nh?n m?nh vào ?? can b?ng khéo léo gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh n?n ??p m?t, th? hi?n ???c s? tinh t? v? c?m quan c?a ng??i ngh? s?.

Kết hợp xổ số1. Th?u kính phi c?u 2. Th?u kính ED (tán s?c siêu th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính ch?p ???c, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

1. ?? t??ng ph?n (%) 2. Kho?ng cách t? quang tam c?a ?ng kính (mm) 3. ? tiêu c? 200 mm/Kh?u ?? t?i ?a 4. ? tiêu c? 200 mm/Kh?u ?? F8 5. ? tiêu c? 600 mm/Kh?u ?? t?i ?a 6. ? tiêu c? 600 mm/Kh?u ?? F8 7. T?n s? kh?ng gian 8. 10 c?p ???ng/mm 9. 30 c?p ???ng/mm 10. R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng zoom 2. Vòng l?y nét 3. Nút gi? l?y nét 4. ?? g?n chan máy 5. Giá ?? ?ng kính 6. Khuyên móc day 7. C?ng t?c ch? ?? l?y nét 8. B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét 9. Nút bù rung 10. Nút ch?n ch? ?? bù rung 11. D?u ngàm ?ng kính

T??ng thích v?i FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính G có kh? n?ng zoom ch?p siêu tele

  • Kh? n?ng d?n ??ng tr?c ti?p qua SSM giúp ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét êm ái v?i ?? chính xác cao

  • Thi?t k? quang h?c tiên ti?n k?t h?p m?t th?u kính phi c?u và n?m th?u kính ED cho phép zoom trên toàn ph?m vi

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
2,4 m (7,88 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,2
???ng kính c?a kính l?c (mm)
95
Tr?ng l??ng
2115 g (74,7 oz)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH157, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F95S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao m?m, Day ?eo ?ng kính

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng