?NG KíNH

FE 20 mm F1.8 G

SEL20F18G
?nh c?a FE 20 mm F1.8 G

21,490,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 20 mm F1.8 G
Hình ?nh c?a FE 20 mm F1.8 G
Hình ?nh c?a FE 20 mm F1.8 G
Hình ?nh c?a FE 20 mm F1.8 G
?ng kính prime 20mm F1.8 nh? g?n, ?? phan gi?i cao

C?ng ngh? quang h?c m?i nh?t c?a Sony cho ra m?t ?ng kính prime góc r?ng, kh?u ?? l?n ??t ???c ?? phan gi?i cao trên toàn ?nh dù ? kh?u ?? t?i ?a F1.8. Nh? thi?t k? nh? g?n nên khi ?i kèm v?i than máy E-mount, ?ng kính này t?o nên m?t h? th?ng di ??ng có hi?u su?t AF, kh? n?ng ?i?u khi?n và ?? tin c?y v??t tr?i, ?áp ?ng nhi?u nhu c?u ghi hình.

Hi?u su?t ngo?n m?c c?a ?ng kính G 20 mm F1.8

Xem video

Th? vi?n ?nh v? ?ng kính G FE 20 mm F1.8
Góc nhìn siêu r?ng 20 mm, ?? phân gi?i ?u vi?t t? F1.8
Góc nhìn siêu r?ng 20 mm, ?? phan gi?i ?u vi?t t? F1.8

Hai th?u kính AA (phi c?u tiên ti?n) trong thi?t k? quang h?c m?i giúp gi?m thi?u quang sai cho ?? phan gi?i toàn ?nh ?n t??ng ngay c? v?i kh?u ?? F1.8 r?ng nh?t c?a ?ng kính.

Thi?t k? g?n nh?, nâng cao kh? n?ng di ??ng và c?m n?m
Thi?t k? g?n nh?, nang cao kh? n?ng di ??ng và c?m n?m

Thi?t k? quang h?c tiên ti?n g?m 2 th?u kính AA nay có thêm s? h? tr? c?a h? th?ng c? h?c tinh ch?nh trong ?ng kính G ch? n?ng 373 gram (13,2 oz). Thi?t k? g?n nh? giúp t?ng kh? n?ng di ??ng khi dùng v?i than máy E-mount nh? g?n, ??ng th?i t?o ra h? th?ng can b?ng t?t ?? s? d?ng trên gimbal ho?c báng tay c?m ph? ki?n. ?ng kính G FE 20 mm F1.8 là ?ng kính linh ho?t, dùng ???c cho nhi?u tình hu?ng ch?p ?nh và quay phim.

Hi?u ?ng bokeh m??t mà, t? nhiên
Hi?u ?ng bokeh m??t mà, t? nhiên

Kết hợp xổ sốNgoài kh? n?ng ?i?u khi?n chính xác quang sai hình c?u có tác ??ng tr?c ti?p ??n ch?t l??ng c?a hi?u ?ng bokeh, ?ng kính G FE 20 mm F1.8 còn có kh?u ?? tròn 9 lá mang ??n hi?u ?ng bokeh m?n m??t cùng các vùng sáng r?t t? nhiên, v?n là ??c tr?ng c?a dòng ?ng kính G.

Ngu?n ?i?m ???c x? lý chân th?c
Ngu?n ?i?m ???c x? ly chan th?c

Hai th?u kính AA (phi c?u tiên ti?n) và ba kính ED (Tán s?c c?c th?p) ???c dùng ?? gi?m thi?u hi?n t??ng chói d?c ?? các ngu?n sáng ?i?m ???c tái t?o chính xác mà kh?ng b? nhòe màu.

Mô-t? XD t?i ?a hóa t?c ??, ?? chính xác và theo dõi AF
M?-t? XD t?i ?a hóa t?c ??, ?? chính xác và theo d?i AF

Hai m?-t? tuy?n tính XD (eXtreme Dynamic) d? dàng b?t nh?p v?i t?c ?? cao c?a nh?ng than máy ?nh tan ti?n nh?t hi?n nay, giúp t?n d?ng t?i ?a t?c ??, ?? chính xác và kh? n?ng theo d?i AF ?? b?t tr?n c? nh?ng ch? th? n?ng ??ng nh?t. Nh? các thu?t toán ?i?u khi?n m?i, b?n có th? ?i?u khi?n nhóm l?y nét l?n c?a ?ng kính m?t cách m??t mà, t?c thì cho kh? n?ng l?y nét t? ??ng ít rung, nhanh và yên l?ng.

Kh? n?ng ch?p c?n c?nh xu?t s?c, k? c? khi selfie
Kh? n?ng ch?p c?n c?nh xu?t s?c, k? c? khi selfie

Ngoài vi?c s? h?u tiêu c? ly t??ng 20 mm cho selfie, ?ng kính này còn có kho?ng cách l?y nét t?i thi?u ch? 0,19 m (0,63 ft) khi ch?p ? ch? ?? AF, và th?m chí còn g?n h?n n?a ? kho?ng cách 0,18 m (0,59 ft) khi ?i?u ch?nh l?y nét th? c?ng. ?ay là s? l?a ch?n tuy?t h?o ?? g?n trên gimbal/báng tay c?m, dù b?n ch?p selfie hay ch? th? khác.

V?n hành m??t mà, ?n ??nh v?i thi?t k? ?ng kính nh? g?n
V?n hành m??t mà, ?n ??nh v?i thi?t k? ?ng kính nh? g?n

Nút gi? l?y nét, c?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét, vòng kh?u ?? và các nút ?i?u khi?n khác ???c thi?t k? và b? trí ti?n l?i, cho quy trình làm vi?c tr?n tru. Có th? gán ch?c n?ng khác cho nút gi? l?y nét qua m?c cài ??t menu trên than máy ?nh ?? h? tr? nhu c?u ghi hình riêng c?a ng??i dùng. Ph?n t? th?u kính tr??c ???c ph? flo ?? ch?ng n??c và ch?ng b?i, còn thi?t k? ch?ng ?m và ch?ng b?i c?a ?ng kính mang l?i s? ?n ??nh c?n thi?t khi ghi hình ngoài tr?i dù ?i?u ki?n kh?c nghi?t.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

?ng kính G c?a Sony s? h?u thi?t k? hoàn h?o, nh?n m?nh vào s? can b?ng tinh t? gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p th? hi?n ???c c?m quan c?a ng??i ngh? s?.
[1] Th?u kính phi c?u tiên ti?n (AA) [2] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Ch?c n?ng chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? tái t?o, ???c ?o d??i d?ng ?? t??ng ph?n ??t ???c gi?a các ???ng gi?n cách c?c nh?.
[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm)
[3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian
[6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm
Kết hợp xổ số[8] Giá tr? bán kính [9] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Nút gi? l?y nét / 3. Vòng kh?u ?? / 4. C?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét / 5. D?u kh?u ?? / 6. C?ng t?c t?t ti?ng kh?u ??

Kh? n?ng t??ng thích c?a ?ng kính G FE 20 mm F1.8

Kết hợp xổ sốTham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính G Prime góc siêu r?ng

  • M?-t? tuy?n tính XD cho kh? n?ng ph?n h?i xu?t s?c và ?? rung th?p ?? b?n có th? L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm

  • Hai th?u kính AA và ba kính ED cho ?? phan gi?i cao trên toàn b? vùng ?nh

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Nút gi? l?y nét và nhi?u tính n?ng khác h? tr? các nhu c?u ghi hình chuyên nghi?p

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,19 m (AF), 0,18 m (MF) (0,63 ft (AF), 0,59 ft (MF))
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,20 (AF), 0,22 (MF)
???ng kính c?a kính l?c (mm)
67
Tr?ng l??ng
373 g (13,2 oz)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng