?NG KíNH

?ng kính FE 24-105 mm F4 G OSS

SEL24105G
?nh c?a ?ng kính FE 24-105 mm F4 G OSS

28,990,000 VN?

Hình ?nh c?a ?ng kính FE 24-105 mm F4 G OSS
Hình ?nh c?a ?ng kính FE 24-105 mm F4 G OSS
Hình ?nh c?a ?ng kính FE 24-105 mm F4 G OSS
Hình ?nh c?a ?ng kính FE 24-105 mm F4 G OSS
Zoom toàn di?n mà v?n v? cùng g?n nh?

Tiêu c? t? 24 mm ??n 105 mm cùng kh?u ?? F4 trên toàn ph?m vi zoom giúp ?ng kính G Lens mang ??n ch?t l??ng hình ?nh cao ?n ??nh. S?n ph?m còn có thi?t k? g?n nh? cho kh? n?ng di ??ng phù h?p v?i h? th?ng E-mount. Kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh, chính xác cùng ?? tin c?y cao m? r?ng thêm ph?m vi ?ng d?ng c?a ?ng kính zoom tuy?t v?i này.

FE 24-105mm F4 G OSS
Th? vi?n ?nh
?nh ??p hi?n th? kh?p màn hình trên toàn ph?m vi zoom
?nh ??p hi?n th? kh?p màn hình trên toàn ph?m vi zoom

Nh?ng ??c ?i?m quang h?c tiên ti?n cho ?? phan gi?i cao ?n ??nh trên toàn khung hình, trong toàn ph?m vi zoom. B?n th?u kính phi c?u gi?m quang sai hi?u qu? trong khi nh?ng ph?n t? kính ED (tán s?c c?c th?p) có tác d?ng gi?m thi?u quang sai ??n s?c. Kh?u ?? tròn cùng hình d?ng quang sai c?u ???c ?i?u khi?n tinh t? t?ng kh? n?ng bi?u ??t v?i hi?u ?ng bokeh n?n m??t mà, ??p m?t cùng nh?ng ?i?m nh?n t? nhiên làm s?c nét thêm chi ti?t ???c l?y nét.

Gi?i pháp m?t ?ng kính giúp ghi hình di ??ng, linh ho?t
Gi?i pháp m?t ?ng kính giúp ghi hình di ??ng, linh ho?t

Kết hợp xổ số?ng kính v?i hi?u su?t quang h?c v??t tr?i và t? l? zoom cao này ch? n?ng 663 g (23,4 oz.), có th? m? r?ng thêm v?i ?ng kính E-mount cho kh? n?ng di ??ng xu?t s?c và ?i?u khi?n d? dàng. Ch? v?i m?t ?ng kính hi?u su?t cao này th?i, b?n có th? ch?p ???c v? s? ch? th? trong nh?ng ?i?u ki?n v? cùng ?a d?ng. Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u 0,38 m (1,25 ft) và kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c tích h?p t?ng c??ng tính linh ho?t t?ng th?.

F4 ?n ??nh cùng AF ??ng nhanh, chính xác và c?c êm
F4 ?n ??nh cùng AF ??ng nhanh, chính xác và c?c êm

Kết hợp xổ sốKh?u ?? t?i ?a F4 sáng và ?n ??nh trên toàn ph?m vi zoom giúp duy trì ?? sáng c? khi thay ??i tiêu c?. H? th?ng ?i?u khi?n AF s? d?ng DDSSM c?a Sony giúp l?y nét nhanh, êm và chính xác. Thi?t k? quang h?c giúp gi?m thi?u thay ??i tiêu c?. V?i nh?ng y?u t? này, FE 24-105mm F4 G OSS chính là s? l?a ch?n ly t??ng cho c? ch?p ?nh và quay phim.

Kh? n?ng v?n hành và ?? tin c?y chuyên nghi?p
?? tin c?y và kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p

L?p m? flo ? th?u kính tr??c giúp ng?n bám dính t?p ch?t nh? d?u, b?i b?n và n??c vào tr??c ?ng kính, ??ng th?i giúp d? dàng v? sinh h?n trong tr??ng h?p b? m?t ?ng kính b? bám b?n. Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m cùng nút gi? l?y nét d? tùy ch?nh góp ph?n nang cao kh? n?ng v?n hành và ?? tin c?y chuyên nghi?p.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Thi?t k? c?a Sony G Lens nh?n m?nh s? can ??i duyên dáng gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh n?n tuy?t ??p có th? nang cao t?m nhìn c?a ng??i ngh? s?.

Kết hợp xổ số[1] Th?u kính phi c?u tiên ti?n (th?u kính AA) [2] Th?u kính phi c?u [3] Kính ED

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n m? t? kh? n?ng tái t?o chi ti?t c?a ?ng kính, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] T?i kho?ng cách 24 mm [4] T?i kho?ng cách 105 mm [5] T?n s? kh?ng gian [6] 10 c?p ???ng/mm [7] 30 c?p ???ng/mm [8] Kh?u ?? t?i ?a [9] Kh?u ?? F8 [10] R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

Kết hợp xổ số1. Vòng zoom / 2. C?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét / 3. Vòng l?y nét / 4. Nút gi? l?y nét / 5. C?ng t?c bù rung

Kh? n?ng t??ng thích c?a FE 24-105mm F4 G OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom chu?n G Lens

  • Hai th?u kính AA (phi c?u tiên ti?n) cho ?? phan gi?i xu?t s?c

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • Kh? n?ng d?n ??ng tr?c ti?p qua SSM giúp ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét êm ái v?i ?? chính xác cao

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,38 m (1,25 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,31
???ng kính c?a kính l?c (mm)
77
Tr?ng l??ng
663 g (23,4 oz)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH152, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F77S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng