?NG KíNH

FE 24mm F1.4 GM

SEL24F14GM
?nh c?a FE 24mm F1.4 GM

37,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 24mm F1.4 GM
Hình ?nh c?a FE 24mm F1.4 GM
Hình ?nh c?a FE 24mm F1.4 GM
Hình ?nh c?a FE 24mm F1.4 GM
Hình ?nh Gmaster
Tìm hi?u thêm ?ng kính G Master
?? phan gi?i ?n t??ng trong m?t ?ng kính prime di ??ng v?i F1.4

Nh? áp d?ng c?ng ngh? hàng ??u, G Master có hi?u su?t c?c ??nh v?i ?? phan gi?i cao ?n ??nh và hi?u ?ng bokeh t? nhiên dù ? kh?u ?? r?ng nh?t F1.4. Kh?ng ch? nh? và nh? nh?t so v?i s?n ph?m cùng lo?iKết hợp xổ số, ??m b?o tính di ??ng t?i ?a, ?ng kính còn cho phép ?i?u khi?n l?y nét t? ??ng nhanh, chu?n cùng các ch?c n?ng ?i?u khi?n và ?? tin c?y hàng ??u.?

Khám phá G Master m?i

Xem video

FE 24mm F1.4 GM
Th? vi?n ?nh
Hình ?nh Công ngh? quang h?c tiên ti?n cho ?? phân gi?i cao dù ? kh?u ?? f1.4
C?ng ngh? quang h?c tiên ti?n cho ?? phan gi?i cao dù ? kh?u ?? F1.4

Kết hợp xổ sốHai th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) gói g?n trong m?t thi?t k? quang h?c ?áp ?ng các yêu c?u nghiêm ng?t t? G Master, giúp ?óng góp vào ?? phan gi?i cao ??y nh?t quán xuyên su?t vùng hình ?nh. Ba th?u kính ED (Tán s?c siêu th?p) c?ng ???c tích h?p ?? h?n ch? m?t cách hi?u qu? quang sai ??n s?c. Thi?t k? quang h?c tan ti?n này giúp gi?m thi?u ?? chói ??i x?ng d?c, nh? v?y mà các ?i?m sáng ??u ???c tái t?o chính xác.

Hình ?nh minh h?a thi?t k? quang h?c hi?n ??i tái t?o trung th?c các ngu?n sáng ?i?m
Thi?t k? quang h?c hi?n ??i tái t?o trung th?c các ngu?n sáng ?i?m

Thi?t k? quang h?c m?i k?t h?p 2 th?u kính XA ?? chính xác cao s? h?n ch? chói d?c, m?t hi?n t??ng quang sai th??ng g?p ? ?ng kính kh?u ?? l?n. Hi?n t??ng chói d?c khi?n các ngu?n sáng ?i?m phan b? kh?ng t? nhiên, th? hi?n r? d?n v? phía rìa ?nh.

Hình ?nh Thi?t k? quang h?c tiên ti?n và DDSSM m?i trong ?ng kính nh? g?n, tr?ng l??ng nh?
Thi?t k? quang h?c tiên ti?n trong ?ng kính g?n nh?

Thi?t k? quang h?c m?i s? d?ng 2 th?u kính XA, m?t cho th?u kính tr??c th??ng là th?u kính l?n nh?t trong ?ng kính, v?a giúp gi?m ???ng kính t?ng th? v?a mang ??n tr?ng l??ng nh? ??n khó tin, ch? 445 gam (15,7 oz), nh? k?t h?p v?i h? th?ng ?i?u ch?nh tiêu c? DDSSM (Direct Drive SSM) m?i. V?i tr?ng l??ng g?n nh? nh? v?y, ?ng kính này chính là c?p ??i hoàn h?o cho than máy E-mount nh? g?n, cho kh? n?ng di ??ng v??t tr?i.

Hình ?nh Hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p v?i G Master
Hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p v?i G Master

Kh?u ?? tròn g?m 11 lá kh?u cho hi?u ?ng bokeh thêm m?m m?i, t? nhiên nh? thi?t k? tiên ti?n và quy trình s?n xu?t ??m b?o ki?m soát chính xác quang sai c?u. Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u 0,24 m (0,79 ft) và ?? phóng ??i t?i ?a 0,17x mang l?i kh? n?ng ch?p c?n c?nh k?t h?p v?i góc ng?m r?ng c?a ?ng kính cho góc nhìn tuy?t ??p, t?n d?ng t?t hi?u ?ng bokeh sau và m??t.

Hình ?nh L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm ái cho ?nh t?nh và phim
L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác, êm ái cho ?nh t?nh và phim

DDSSM c?ng su?t l?n mang thi?t k? m?i ???c t?i ?u hóa cho ?ng kính này, cho l?c ??y l?n h?n x?p x? ba l?n so v?i h? th?ng ?i?u ch?nh tiêu c? ??i tr??c. Nh? có c?ng su?t cao h?n, h? th?ng DDSSM m?i cho phép ?i?u khi?n l?y nét nhanh h?n, chính xác h?n và êm h?n ?? ??t hi?u su?t v??t tr?i khi ch?p ?nh t?nh và quay phim.

Hình ?nh minh h?a ?i?u khi?n chuyên nghi?p, ?? tin c?y cho ?nh t?nh và phim
?i?u khi?n chuyên nghi?p, ?? tin c?y cho ?nh t?nh và phim

Nút gi? l?y nét tùy ch?nh, vòng kh?u ??, c?ng t?c n?c kh?u ??, L?y nét th? c?ng ph?n h?i tuy?n tính, thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?mKết hợp xổ số cùng l?p ph? flo cho th?u kính tr??c, t?t c? t?o nên m?t s?n ph?m ly t??ng cho c? ch?p ?nh t?nh và quay phim.

Hình ?nh c?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

?ng kính G Master Series mang ??n t?m cao m?i ch?a t?ng có cho nhi?p ?nh và kh? n?ng bi?u ??t nh? s? k?t h?p hài hòa ?? phan gi?i c?c cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t mà

Kết hợp xổ số[1] Th?u kính phi c?u c?c ??i (th?u kính XA) [2] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Hình ?nh Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Ch?c n?ng chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? tái t?o, ???c ?o d??i d?ng ?? t??ng ph?n ??t ???c gi?a các ???ng gi?n cách c?c nh?.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm)
[3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian
[6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm [8] Giá tr? bán kính
[9] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính
Hình ?nh các b? ?i?u khi?n trên ?ng kính
Hình ?nh các b? ?i?u khi?n trên ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Vòng kh?u ?? / 3. Nút gi? l?y nét / 4. C?ng t?c chuy?n ch? ?? l?y nét / 5. D?u kh?u ?? / 6. C?ng t?c n?c kh?u ??

Kh? n?ng t??ng thích c?a FE 24mm F1.4 GM

Kết hợp xổ sốTham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Kết hợp xổ sốM?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính prime góc r?ng cao c?p G Master Series

  • Kh? n?ng d?n ??ng tr?c ti?p qua SSM giúp ?i?u khi?n ?ng kính l?y nét êm ái v?i ?? chính xác cao

  • Kh?u ?? tròn 11 lá kh?u cho các hi?u ?ng làm m? ??y h?p d?n

  • Hai th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) trong m?t thi?t k? quang h?c hi?n ??i góp ph?n mang ??n ?? phan gi?i cao cho G Master

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,24 m (0,79 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,17
???ng kính c?a kính l?c (mm)
67
Tr?ng l??ng
445 g (15,7 oz)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốLoa che n?ng (model): ALC-SH154, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F67S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng