Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Nh?, nh? và full-frame

C?ng ngh? c? h?c và quang h?c m?i nh?t mang hi?u su?t full-frame ??n v?i ?ng kính zoom chu?n g?n nh? nh?t th? gi?iKết hợp xổ số. D?u ?ng kính FE 28-60 mm F4-5.6 ???c thi?t k? ?? d? dàng mang theo trong túi cho m?c ?ích s? d?ng th??ng ngày, ?ng kính này v?n s? h?u tiêu c? 28 mm-60 mm ?? m? r?ng ph?m vi full-frame c?a b?n.

?ng kính zoom chu?n nh? g?n v?i hi?u su?t full-frame
Th? vi?n ?nh ch?p b?ng ?ng kính FE 28-60 mm F4-5.6
Hình ?nh ví d?
?ng kính zoom t??ng thích full-frame nh? và nh? nh?t th? gi?i

FE 28-60 mm F4-5.6 k?t h?p ch?t l??ng hình ?nh full-frame và thi?t k? nh?, nh? hàng ??u th? gi?i (167 g, 5,9 oz) qua thi?t k? c? h?c và quang h?c tuy?t ??nh g?m c?u trúc thu g?n và ba ph?n t? th?u kính phi c?u. ?? ch?p ?nh hàng ngày, ?i du l?ch và làm vlog, ?ay chính là ?ng kính ly t??ng dùng v?i máy ?nh full-frame E-mount nh? g?n – ti?n d?ng, di ??ng và cho ch?t l??ng hình ?nh cao.

Hình ?nh ví d?
?ng kính zoom chu?n v?i ?? phan gi?i full-frame toàn khung hình

?? mang t?i hi?u su?t quang h?c và ?? phan gi?i toàn khung hình c?n có cho hình ?nh full-frame, ?ng kính FE 28-60 mm F4-5.6 s? h?u ba ph?n t? th?u kính phi c?u. Hình dáng chính xác c?a các ph?n t? này giúp h?n ch? nhi?u bi?n d?ng hình ?nh và quang sai.?

Hình ?nh ví d?
Tiêu c? ly t??ng và kh? n?ng ch?p ?nh c?n c?nh

Ph?m vi l?y nét linh ho?t giúp b?n ch?p nhi?u ch? th? th??ng g?p m?i ngày. Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u ch? là 0,3 m (ch?p tele 0,45 m), b?n có th? ch?p c?n c?nh ?? ?n và hoa tuy?t ??p. Thi?t k? ?ng kính nh? g?n cho phép t? ch?p t?nh v?t trên bàn ??n quay vlog v?i ch?t l??ng full-frame.

Hình ?nh ví d?
??ng c? m?-t? tuy?n tính khai thác hi?u su?t AF t? các máy ?nh full-frame m?i nh?t

M?-t? tuy?n tính c?a Sony giúp l?y nét nhanh và chính xác, ??ng th?i v?n hành êm khi quay phim, ch?p ?nh. Khi b?t c?p v?i máy ?nh full-frame α m?i nh?t, nh? các ch?c n?ng AF nh? Theo d?i t?c thì và AF t?c thì theo ánh m?t, b?n có th? t? tin khóa nét nh?ng ch? th? chuy?n ??ng nhanh.

Minh h?a
Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

?? ??m b?o s? t? tin, ?áng tin c?y và d? s? d?ng trong nhi?u m?i tr??ng ch?p, thi?t k? nh?, g?n nh? còn ???c b?t kín ?? ch?ng b?i và ?m.

Minh h?a
C?u hình ?ng kính

Hi?u su?t quang h?c ?n t??ng cho máy ?nh Sony, ?? chính xác ???c thi?t k? nh?m mang l?i tính linh ho?t và ?? tin c?y trong nhi?u ?ng d?ng.

Kết hợp xổ số[1] Th?u kính phi c?u

Minh h?a
Bi?u ?? MTF

Bi?u ?? MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c ?? chi ti?t mà ?ng kính ch?p ???c, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

Kết hợp xổ số[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] ? tiêu c? 28 mm/Kh?u ?? t?i ?a [4] ? tiêu c? 28 mm/Kh?u ?? F8 [5] ? tiêu c? 60 mm/Kh?u ?? t?i ?a [6] ? tiêu c? 60 mm/Kh?u ?? F8 [7] T?n s? kh?ng gian [8] 10 c?p ???ng/mm [9] 30 c?p ???ng/mm

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Vòng zoom

Kh? n?ng t??ng thích c?a FE 28-60 mm F4-5.6

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính zoom chu?n full-frame nh? và nh? nh?t th? gi?i

  • ?ng kính zoom chu?n full-frame v?i ch?t l??ng hình ?nh cao

  • Hi?u su?t L?y nét t? ??ng nhanh và êm có ???c nh? m?-t? tuy?n tính

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

  • Kh?u ?? 7 lá mang t?i hi?u ?ng bokeh t? nhiên

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
R?ng 0,3 m (0,99 ft), Tele 0,45 m (1,48 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,16
???ng kính c?a kính l?c (mm)
40,5
Tr?ng l??ng
167 g (5,9 oz)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốN?p ??y ?ng kính tr??c: ALC-F405S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, Bao:-

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng