?NG KíNH

FE 35 mm F1.8

SEL35F18F
?nh c?a FE 35 mm F1.8

13,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 35 mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 35 mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 35 mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 35 mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 35 mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 35 mm F1.8
?ng kính m?t tiêu c? nhanh, linh ho?t

Cho ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i c? ? kh?u ?? t?i ?a F1.8, ?ng kính m?t tiêu c? 35 mm g?n nh? cho máy ?nh full-frame này là m?t s? l?a ch?n linh ho?t cho m?i m?c ?ích, t? ch?p ?nh t?nh v?t trên bàn cho ??n c?nh ngoài tr?i tuy?t ??p. Kh? n?ng AF nhanh, chính xác và êm c?a ?ng kính phù h?p ?? quay video c?ng nh? ch?p ?nh t?nh.

?ng kính prime g?n nh? tiêu c? 35mm, kh?u ?? F1.8 nhanh nh?y

Xem video

Th? vi?n ?nh ?ng kính FE 35 mm F1.8
Hình ?nh ph?n G?n nh? v?i ph?m vi full-frame
G?n nh? v?i ph?m vi full-frame

Nh? thi?t k? quang h?c c?i ti?n, ?ng kính kh?u ?? l?n này có tr?ng l??ng ch? 280 g (9,9 oz) ???ng kính 65,6 mm và chi?u dài 73 mm. S? thu?n ti?n và kh? n?ng di ??ng cùng ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i t?o nên l?a ch?n toàn di?n cho vi?c ch?p ?nh t?nh và quay video. ?ay là ?ng kính full-frame mà còn can b?ng t?t v?i than máy APS-C, cho ?? dài tiêu c? t??ng ???ng 52,5 mm ?? ch?p ?nh chan dung và ?nh phong c?nh.

Hình ?nh ph?n ?? phân gi?i cao ? m?i góc ch?p nh? kh?u ?? r?ng nh?t
?? phan gi?i cao ? m?i góc ch?p nh? kh?u ?? r?ng nh?t

Kết hợp xổ sốTh?u kính phi c?u ???c ?ng d?ng có chi?n l??c trong thi?t k? nang cao c?a ?ng kính ?? lo?i b? quang sai quang h?c và ??t ?? phan gi?i cao ngay c? ? ngo?i biên ?nh. Hi?u ?ng bokeh m?n màng c?ng có s?n khi c?n, ???c h? tr? b?i c? ch? kh?u ?? tròn 9 lá góp ph?n t?o vùng sáng v? cùng t? nhiên. Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u 0,22 m (0,73 ft) và ?? phóng ??i t?i ?a 0,24 l?n c?ng giúp ?ng kính tr? nên h?u ích ?? ch?p c?n c?nh.

Hình ?nh ph?n Linh ho?t và ?áng tin c?y trong nhi?u tình hu?ng ch?p
Linh ho?t và ?áng tin c?y trong nhi?u tình hu?ng ch?p

Nút gi? l?y nét ???c b? trí thu?n ti?n kh?ng ch? giúp ?i?u khi?n gi? l?y nét d? dàng mà còn có ?? ???c gán nhi?u ch?c n?ng khác th?ng qua menu m? trên than máy ?nh. ?ng kính c?ng có c?ng t?c ch? ?? l?y nét cho phép chuy?n ??i t?c thì gi?a l?y nét t? ??ng và b?ng tay. Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?mKết hợp xổ số ??m b?o ?? tin c?y t?i ?a trong nh?ng ?i?u ki?n ??y thách th?c.

Hình ?nh ph?n Theo dõi AF êm, ?áng tin c?y cho quay phim và ch?p ?nh
Theo d?i AF êm, ?áng tin c?y cho quay phim và ch?p ?nh

Kết hợp xổ số?? sau tr??ng ?nh h?p ? kh?u ?? r?ng F1.8 làm cho vi?c l?y nét tr? nên r?t quan tr?ng. T?c ?? ph?n h?i nhanh và ?? chính xác cao c?a h? th?ng ?i?u khi?n l?y nét t? ??ng b?ng m?-t? tuy?n tính ??m b?o thao tác AF nhanh, chính xác và êm. Hi?u su?t AF v??t tr?i ??t ???c c? khi ch?p ?nh và quay phim v?i hi?u ?ng “dao ??ng” ?? ?i?u khi?n l?y nét liên t?c tinh t?.

Hình ?nh c?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Hi?u su?t quang h?c ?n t??ng cho máy ?nh Sony, ?? chính xác ???c thi?t k? nh?m mang l?i tính linh ho?t và ?? tin c?y trong nhi?u ?ng d?ng.

Kết hợp xổ số[1] Th?u kính phi c?u

Hình ?nh Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? ch?p ???c, d??i d?ng ?? t??ng ph?n có ???c gi?a các ???ng gi?n cách c?c nh?.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian [6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm [8] Giá tr? bán kính [9] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

Kết hợp xổ số1. Vòng l?y nét 2. Nút gi? l?y nét 3. C?ng t?c ch? ?? l?y nét

Kh? n?ng t??ng thích c?a ?ng kính FE 35mm F1.8

Kết hợp xổ sốTham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

M?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính m?t tiêu c? tiêu chu?n có kh?u ?? F1.8 nhanh

  • Theo d?i AF êm, ?áng tin c?y cho quay phim và ch?p ?nh

  • Kh?u ?? tròn 9 lá mang l?i hi?u ?ng bokeh m??t mà

  • Th?u kính phi c?u cho ?? phan gi?i cao ? m?i góc ch?p

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,22 m (0,73 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,24
???ng kính c?a kính l?c (mm)
55
Tr?ng l??ng
280 g (9,9 oz)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH159, N?p ??y ?ng kính tr??c: ALC-F55S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng