?NG KíNH

FE 400 mm F2.8 GM OSS

SEL400F28GM
?nh c?a FE 400 mm F2.8 GM OSS

315,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 400 mm F2.8 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 400 mm F2.8 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 400 mm F2.8 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 400 mm F2.8 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 400 mm F2.8 GM OSS
Video gi?i thi?u s?n ph?m FE 400 mm F2.8 GM OSS
G Master
Tìm hi?u thêm v? ?ng kính G Master
Ch?p siêu tele v?i G Master F2.8 ??t phá

Các c?ng ngh? ?ng kính tiên ti?n nh?t c?a Sony ?? ???c áp d?ng r?ng r?i trong ?ng kính siêu tele kh?u ?? l?n này, cho t?c ?? v??t tr?i, ?? phan gi?i G Master và hi?u ?ng bokeh n?i b?t cùng kh? n?ng ?i?u khi?n và ?? tin c?y chuyên nghi?p. H?n n?a, SEL400F28GM là ?ng kính siêu tele c?c nh?, cho phép b?n tho?i mái ghi hình khi c?m máy ?nh trên tay.

Th? vi?n ?nh FE 400 mm F2.8 GM OSS
T?c ?? t?i ?a hóa hi?u su?t c?a máy
T?c ?? t?i ?a hóa hi?u su?t c?a máy

M?-t? tuy?n tính XD (c?c n?ng ??ng) cho l?c ??y cao v??t tr?i, c?i thi?n t?i 5 l?nKết hợp xổ số hi?u su?t theo d?i ch? th? chuy?n ??ng c?a các lo?i than máy ?nh hi?n t?i và trong t??ng lai. Hai m?-t? m?i cùng các thu?t toán m?i phát tri?n d?n ??ng th?t êm ái cho nhóm th?u kính l?y nét l?n m?t cách nhanh chóng và chính xác h?n bao gi? h?t. Hi?u su?t ? t?c ?? t?i ?a c?a than máy ?nh tiên ti?n cho phép ch?p ?nh th? thao ho?c ??ng v?t hoang d? chuy?n ??ng liên t?c.

?? phân gi?i và hi?u ?ng bokeh G Master ?n t??ng
?? phan gi?i và hi?u ?ng bokeh G Master ?n t??ng

Các tiêu chu?n thi?t k? c?c cao ??m b?o ?? phan gi?i v??t tr?i ??n t?n mép hình ?nh. Ba ph?n t? fluorite giúp gi?m thi?u quang sai ??n s?c. Quang sai c?u ???c ki?m soát ch?t ch? trong khau thi?t k? và s?n xu?t ?? ??t hi?u ?ng bokeh ??p nh?t có th?. H? tr? các kính chuy?n ??i tele 1.4x và 2.0x hi?u su?t cao t?i ?uKết hợp xổ số, cho ?? phan gi?i và ?? t??ng ph?n n?i b?t ngay c? ? kho?ng cách 800 mm.

?ng kính nh? nh?t th? gi?i ch? n?ng 2.895 gam
Tr?ng l??ng nh? ?n t??ng ch? 2.895 g (102,2 ounce)

Kết hợp xổ sốThi?t k? quang h?c ??t phá g?m ba ph?n t? fluorite và gi?m s? l??ng ph?n t? ? m?t tr??c c?a vành ?ng kính ?? tr?ng l??ng ch? còn 2.895 gam (102,2 ounce). Các thành ph?n h?p kim ma nhê b?n c?ng góp ph?n gi?m tr?ng l??ng. Tính linh ??ng và kh? n?ng thao tác n?i b?t cùng kh? n?ng can b?ng ly t??ng cho phép v?n hành linh ho?t, d? dàng dù b?n c?m máy hay ??t máy trên chan máy ??n.

?? b?n và ?? tin c?y trong ?i?u ki?n ch?p khó kh?n
?? b?n và ?? tin c?y trong ?i?u ki?n ch?p khó kh?n

Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?mKết hợp xổ số mang ??n ?? tin c?y c?n thi?t ?? s? d?ng ngoài tr?i trong nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t. H?p kim ma nhê b?n ch?c dùng cho m?t ngoài vành ?ng kính, giá g?n chan máy và các thành ph?n vành bên trong có ?? b?n ch?c m?nh m? mà v?n gi?m t?i ?a tr?ng l??ng chung. Ph?n t? th?u kính tr??c ???c ph? flo ?? giúp ?ng kính lu?n s?ch s? mà l?i d? dàng lau s?ch b?i và d?u van tay.

Các tính n?ng cho nhu c?u ch?p ?nh chuyên nghi?p
Các tính n?ng cho nhu c?u ch?p ?nh chuyên nghi?p

DMF toàn th?i gian cho phép xoay vòng l?y nét ?? l?y nét b?ng tay th?t ??n gi?n, ngay c? ? ch? ?? AF-C. Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c cùng cài ??t Ch? ?? 3 m?i v?i thu?t toán tiên ti?n cho ?? ?n ??nh t?i ?u khi ch?p ho?t ??ng th? thao n?ng ??ng mà v?n giúp b?t khung hình d? dàng. B?n nút gi? l?y nét cùng m?t vòng l?y nét v?i tính n?ng MF ph?n h?i tuy?n tính cho phép ch?p linh ho?t h?n n?a.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Dòng ?ng kính G Master ??a hình ?nh và kh? n?ng bi?u hi?n lên t?m cao m?i ch?a t?ng có nh? s? pha tr?n tuy?t v?i gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t mà

Kết hợp xổ số[1] Th?u kính fluorite [2] Kính ED (tán s?c c?c th?p)?

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? ch?p ???c, d??i d?ng ?? t??ng ph?n có ???c gi?a các ???ng cách ??u.

[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính(mm) [3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian [6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm [8] R: Giá tr? bán kính T: Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

Kết hợp xổ số1. Vòng l?y nét / 2. Vòng ch?c n?ng / 3. Giá ?? ?ng kính / 4. Nút gi? l?y nét / 5. B? gá kính l?c / 6. L? g?n day ?eo / 7. C?ng t?c ch?n ki?u b?m trên giá ?? ?ng kính / 8. Khe c?m an toàn (có th? g?n day an toàn)?

?i?u khi?n ?ng kính

1. Nút ch?n ch? ?? l?y nét / 2. Nút ch?n DMF toàn th?i gian / 3. B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét / 4. Vòng xoay ch?n ch?c n?ng / 5. Nút ??T / 6. Nút bù rung / 7. Nút ch?n ch? ?? bù rung/ 8. Nút CòI BíP

T??ng thích v?i FE 400 mm F2.8 GM OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

M?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính siêu tele kh?u ?? l?n dòng G Master cao c?p

  • M?-t? tuy?n tính XD m?i phát tri?n ??t ???c kh? n?ng l?y nét t? ??ng c?c nhanh, chính xác và êm

  • Ba th?u kính fluorite cho ?? phan gi?i v??t tr?i

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • DMF toàn th?i gian và nhi?u tính n?ng khác h? tr? các nhu c?u ghi hình chuyên nghi?p

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
2,7 m (8,86 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,16
???ng kính c?a kính l?c (mm)
40,5 (khe c?m trong)
Tr?ng l??ng
2895 g (102,2 oz)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốLoa che n?ng (model): ALC-SH155, N?p tr??c ?ng kính: ?i kèm, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, H?p ??ng c?ng, Day ?eo ?ng kính, Day ?eo trên bao ??ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng