?NG KíNH

FE 600 mm F4 GM OSS

SEL600F40GM
?nh c?a FE 600 mm F4 GM OSS

389,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 600 mm F4 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 600 mm F4 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 600 mm F4 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 600 mm F4 GM OSS
Hình ?nh c?a FE 600 mm F4 GM OSS
Logo G MASTER
Tìm hi?u thêm v? ?ng kính G Master
?ng kính siêu tele G Master 600 mm F4

Kết hợp xổ sốKh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh, ?? phan gi?i G Master xu?t s?c và hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p trong m?t ?ng kính di ??ng nh?, can b?ng. ?ng kính XA nguyên b?n c?a Sony và m?-t? tuy?n tính XD ?óng góp vào hi?u su?t quang h?c và c? h?c ??nh cao, ??m b?o kh? n?ng ch?p ???c nh?ng hình ?nh s?ng ??ng, b?t m?t t? xa. Ly t??ng cho ho?t ??ng nhi?p ?nh th? thao, tin t?c và t? nhiên.

?ng kính siêu tele kh?u ?? l?n G Master

Xem video

Th? vi?n ?nh FE 600 mm F4 GM OSS
Mô-t? XD h? tr? AF nhanh, chính xác, b?n b?
M?-t? XD h? tr? AF nhanh, chính xác, b?n b?

Hai ??ng c? tuy?n tính XD (c?c ??ng) giúp l?y nét t? ??ng nhanh, chu?n và dò tìm l?y nét t?t. SEL600F40GM s? h?u ??c ?i?m t?i ?u c?a than máy ?nh hi?n ??i, d? dàng duy trì chính xác ?i?m l?y nét trên ch? th? chuy?n ??ng nhanh trong th? thao và thiên nhiên. Thu?t toán ki?m soát phát tri?n riêng cho các ??ng c? này giúp ??nh v? nhanh nhóm l?y nét l?n v?i ?? tr? và ?? rung t?i thi?u.

Th?u kính XA l?n cho ?? phân gi?i, hi?u ?ng bokeh c?c ??p
Th?u kính XA l?n cho ?? phan gi?i, hi?u ?ng bokeh c?c ??p

Thi?t k? quang h?c G Master chu?n xác s? d?ng ba th?u kính fluorite giúp ch?n quang sai ??n s?c v?n là v?n ?? v?i ?ng kính ch?p tele. Ngoài ra, còn có th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) ?? lo?i b? hi?n t??ng bokeh d?ng van hành. M?i th?u kính ???c hi?u ch?nh ??c l?p ?? ??t ?? can b?ng hoàn h?o gi?a ?? phan gi?i và hi?u ?ng bokeh. Ng??i dùng c?ng có th? mua thêm ?ng kính chuy?n ??i tele 1.4x và 2.0xKết hợp xổ số v?i th?u kính XA.

Kh? n?ng di ??ng n?i b?t: nh? h?n m?i ?ng kính cùng lo?i
Kh? n?ng di ??ng n?i b?t: nh? h?n m?i ?ng kính cùng lo?i

Kết hợp xổ sốCh? n?ng 3,040 gram bao g?m c? ?? g?n chan máy, ?ng kính này can b?ng hoàn h?o v?i than máy ?nh ?ng kính E-mount g?n và nh?, giúp b?n d? dàng x? ly và ?i?u khi?n. Kh? n?ng lia máy chính xác, tr?n tru b?t k? b?n c?m tay hay g?n trên chan máy ??n.

?? tin c?y và ?? b?n cho ?i?u ki?n s? d?ng ??y th? thách
?? tin c?y và ?? b?n cho ?i?u ki?n s? d?ng ??y th? thách

Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m cho ?? tin c?y c?n thi?t ?? s? d?ng ngoài tr?i trong các ?i?u ki?n ??y th? thách, ??ng th?i ph?n t? th?u kính tr??c có l?p m? flo ch?ng n??c, d?u và các ch?t b?n. H?p kim ma nhê c?ng cáp kh?ng ch? t?o nên ph?n ngoài vành ?ng kính và khu v?c g?n chan máy mà còn cho các thành ph?n bên trong vành, cho ?? ch?c và ?? b?n t?i ?a.

Các tính n?ng c?i ti?n h? tr? nhu c?u s? d?ng chuyên nghi?p
Các tính n?ng c?i ti?n h? tr? nhu c?u s? d?ng chuyên nghi?p

Khi B?T FULL TIME DMF, tính n?ng l?y nét b?ng tay ho?t ??ng ngay khi v?n vòng l?y nét, k? c? ? ch? ?? AF-C. Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh c?a c?ng ngh? Ch?ng rung quang h?c SteadyShot g?m MODE 2 h? tr? ch?p ?nh lia máy, MODE 3 h? tr? ch?p th? thao và thiên nhiên. MODE 3 cho hình ?nh khung ng?m ?n ??nh h?n, d? l?y khung hình h?n.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

?ng kính G Master series ??a nhi?p ?nh và kh? n?ng bi?u ??t lên t?m cao m?i nh? s? k?t h?p hài hòa ?? phan gi?i c?c cao và hi?u ?ng bokeh làm m? n?n m??t mà
[1] Th?u kính fluorite [2] Th?u kính phi c?u c?c ??i (th?u kính XA) [3] Th?u kính ED (tán s?c siêu th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Ch?c n?ng chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính có th? tái t?o, ???c ?o d??i d?ng ?? t??ng ph?n ??t ???c gi?a các ???ng gi?n cách c?c nh?.
[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm)
[3] Kh?u ?? t?i ?a [4] Kh?u ?? F8 [5] T?n s? kh?ng gian
[6] 10 c?p ???ng / mm [7] 30 c?p ???ng / mm
[8] Giá tr? bán kính [9] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính

1. Vòng l?y nét / 2. Vòng ch?c n?ng / 3. Giá ?? ?ng kính / 4. Nút gi? l?y nét / 5. B? gá kính l?c / 6. L? g?n day ?eo / 7. C?ng t?c ch?n ki?u b?m trên giá ?? ?ng kính / 8. Khe c?m an toàn (có th? g?n day an toàn)?

công t?c

Kết hợp xổ số1. Nút ch?n ch? ?? l?y nét / 2. Nút ch?n DMF toàn th?i gian / 3. B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét / 4. Vòng xoay ch?n ch?c n?ng / 5. Nút ??T / 6. Nút bù rung / 7. Nút ch?n ch? ?? bù rung/ 8. Nút CòI BíP

T??ng thích FE 600 mm F4 GM OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

M?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính siêu tele kh?u ?? l?n dòng G Master cao c?p

  • M?-t? tuy?n tính XD m?i phát tri?n ??t ???c kh? n?ng l?y nét t? ??ng c?c nhanh, chính xác và êm

  • Ba th?u kính fluorite cho ?? phan gi?i v??t tr?i

  • ?ng kính Sony có l?p ph? Nano AR giúp lo?i b? hi?n t??ng chói và bóng m?

  • DMF toàn th?i gian và nhi?u tính n?ng khác h? tr? các nhu c?u ghi hình chuyên nghi?p

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
4,5 m (14,8 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,14
???ng kính c?a kính l?c (mm)
40,5
Tr?ng l??ng
3040 g (107,3 oz)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH158, N?p tr??c ?ng kính, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM, H?p ??ng c?ng, Day ?eo ?ng kính, Day ?eo trên bao ??ng

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng