?NG KíNH

?ng kính G OSS E 70-350 mm F4.5-6.3

SEL70350G
?nh c?a ?ng kính G OSS E 70-350 mm F4.5-6.3

18,990,000 VN?

Hình ?nh c?a ?ng kính G OSS E 70-350 mm F4.5-6.3
Hình ?nh c?a ?ng kính G OSS E 70-350 mm F4.5-6.3
Hình ?nh c?a ?ng kính G OSS E 70-350 mm F4.5-6.3
Hình ?nh c?a ?ng kính G OSS E 70-350 mm F4.5-6.3
Chi ti?t tinh t? t? 70 ??n 350 mm

Thi?t k? quang h?c và c? h?c ???c t?i ?u hóa cho hi?u su?t zoom ch?p siêu tele v??t tr?i cho than máy APS-C (t??ng ???ng 105-525 mm). Ch?t l??ng ?ng kính G ?n t??ng ???c duy trì ? toàn ph?m vi zoom, ngay ? t?n vi?n ?nh. T?t c? có trong ?ng kính zoom ch?p siêu tele 5x di ??ng, nh? g?n, tích h?p kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c.

?ng kính G có kh? n?ng zoom 5x khi ch?p siêu tele

Xem video

Hình ?nh Logo E-mount APS-C

Kết hợp xổ sốCùng v?i máy ?nh E-mount α t? Sony, ?ng kính APS-C E-mount cho máy ?nh ho?t ??ng v?i hi?u su?t cao h?n.

Th? vi?n ?nh c?a E 70-350 mm F4.5-6.3 G OSS
?ng kính G ?n ??nh t?i tiêu c? 350 mm (t??ng ???ng 525 mm)

Kết hợp xổ sốM?t th?u kính phi c?u và ba ph?n t? th?u kính ED (Tán s?c siêu th?p) trong m?t thi?t k? quang h?c chính xác giúp lo?i b? quang sai ? toàn ph?m vi zoom, bao g?m quang sai ??n s?c v?n có th? là m?t v?n ?? ? tiêu c? siêu tele. ?? s?c nét và kh? n?ng x? ly v??t tr?i ? toàn b? ph?m vi zoom, xuyên su?t vùng ?nh. M?t ?i?m c?ng n?a c?a ?ng kính G này ?ó là bokeh lung linh khi ch?p tele.?

Hình ?nh ?ng kính zoom siêu tele 5x nh? g?n, linh ho?t
?ng kính zoom 5x nh? g?n, di ??ng ?? ch?p siêu tele

M?c dù có ph?m vi zoom 5x l?n, ?ng kính nh? g?n này n?ng ch? có 625 gram, giúp c? b? máy ?nh tr? nên linh ??ng h?n. 70-350 mm (t??ng ???ng 105-525 mm) là ph?m vi ly t??ng ?? ch?p các ch? th? ? m?i tiêu c?. Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c tích h?p giúp d? dàng ch?p ???c ?nh s?c nét, kh?ng b? m? ngay c? khi kh?ng dùng chan máy ? tiêu c? siêu tele.

Hình ?nh mô-t? tuy?n tính XD trong ?ng kính APS-C
M?-t? tuy?n tính XD trong ?ng kính APS-C

C?ng ngh? m?-t? tuy?n tính XD (c?c ??ng) nguyên b?n c?a Sony dùng trong ?ng kính APS-C, cho hi?u su?t l?y nét t? ??ng hàng ??u nhanh, chính xác, b?n b?. Cùng kh? n?ng l?y nét t? ??ng theo th?i gian th?c nang cao c?a than máy APS-C nh? g?n m?i nh?t, h? th?ng có hi?u su?t cao và d? dàng thao tác ?? ch?p phong c?nh, ??ng v?t hoang d?, v.v.

Hình ?nh minh h?a kh? n?ng ki?m soát, ?? tin c?y và ?? linh ??ng cho m?i tình hu?ng
Kh? n?ng ki?m soát, ?? tin c?y và linh ??ng m?i lúc m?i n?i

?ng kính có c?ng t?c ch?ng rung quang h?c, nút gi? l?y nét tùy ch?nh và c?ng t?c khóa zoom làm t?ng thêm tính ti?n l?i khi ?i?u khi?n, cùng thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?mKết hợp xổ số làm t?ng thêm ?? tin c?y trong ?i?u ki?n m?i tr??ng kh?c nghi?t. T?t c? ?? làm nên m?t ?ng kính linh ??ng, có kh? n?ng ?i?u khi?n chuyên nghi?p và ?áng tin c?y m?i lúc, m?i n?i.

Hình ?nh c?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Thi?t k? ?ng kính G hoàn h?o c?a Sony nh?n m?nh vào ?? can b?ng khéo léo gi?a ?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh n?n ??p m?t, th? hi?n ???c s? tinh t? v? c?m quan c?a ng??i ngh? s?.

Kết hợp xổ số[1] Th?u kính phi c?u [2] Th?u kính ED (tán s?c siêu th?p)

Hình ?nh Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) m? t? m?c chi ti?t mà ?ng kính ch?p ???c, ?o b?ng ?? t??ng ph?n gi?a các ???ng cách ??u nhau.

Kết hợp xổ số[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? quang tam c?a ?ng kính (mm) [3] ? tiêu c? 70 mm/Kh?u ?? t?i ?a [4] ? tiêu c? 70 mm/Kh?u ?? F8 [5] ? tiêu c? 350 mm/Kh?u ?? t?i ?a [6] ? tiêu c? 350 mm/Kh?u ?? F8 [7] T?n s? kh?ng gian [8] 10 c?p ???ng/mm [9] 30 c?p ???ng/mm [10] Giá tr? h??ng tam [11] Giá tr? ti?p tuy?n

?i?u khi?n ?ng kính
Hình ?nh các b? ?i?u khi?n trên ?ng kính
Hình ?nh các b? ?i?u khi?n trên ?ng kính

1. Vòng zoom 2. Vòng l?y nét 3. Nút gi? l?y nét 4. C?ng t?c khóa zoom 5. Nút bù rung 6. C?ng t?c ch? ?? l?y nét

T??ng thích v?i E 70-350 mm F4.5-6.3 G OSS

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Kết hợp xổ sốM?t s? than máy ?nh có th? c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? ho?t ??ng ??y ??.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • ?ng kính G siêu tele v?i ph?m vi phóng ??i 5 l?n.

  • M?-t? tuy?n tính XD cho kh? n?ng ph?n h?i xu?t s?c và ?? rung th?p ?? b?n có th? L?y nét t? ??ng nhanh, chính xác và êm

  • M?t th?u kính phi c?u và ba th?u kính ED cho ?? phan gi?i cao trên toàn ph?m vi zoom

  • Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? gi? cho nh?ng b?c ?nh ch?p c?m tay kh?ng b? m?

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
1,1-1,5 m (3,61-4,93 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,23
???ng kính c?a kính l?c (mm)
67
Tr?ng l??ng
625 g (22,1 oz)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH160, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F67S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng