10,990,000 VN?

Hình ?nh c?a FE 85mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 85mm F1.8
Hình ?nh c?a FE 85mm F1.8
?? s?c nét và hi?u ?ng bokeh hoàn h?o khi ch?p chan dung

Kết hợp xổ số?? s?c nét và hi?u ?ng bokeh m??t mà kh?ng gì sánh ???c c?a ?ng kính ch?p tele t?m trung v??t tr?i ???c thi?t k? t? m? cho ch?p chan dung và SEL85F18 chính là l?a ch?n xu?t s?c. Thi?t k? nh? g?n thu?n ti?n d? di ??ng, có quang h?c hi?u su?t cao và kh?u ?? t?i ?a r?ng F1.8 cho ?nh ch?p v?i ch?t l??ng tuy?t h?o. M?t ?ng kính ph? hoàn h?o cho ng??i dùng máy ?nh toàn khung và APS-C.

Hi?u su?t ?ng kính v??t tr?i
Hi?u su?t ?ng kính v??t tr?i

Kết hợp xổ sốKính ED dùng trong bù quang sai ??n s?c, kh?u ?? tròn 9 lá và quang sai c?u ???c ki?m soát ch?t ch? cho ?? s?c nét v??t tr?i và hi?u ?ng bokeh m??t mà.

Linh ho?t và d? qu?n lý cho b?n ch? ??ng ghi hình
Linh ho?t và d? qu?n ly cho b?n ch? ??ng ghi hình

Thi?t k? g?n nh? (371g, 13,1 oz.) c?c k? phù h?p v?i các dòng α7 mang ??n s? pha tr?n hoàn h?o gi?a tính di ??ng và ch?t l??ng hình ?nh cao khi ch?p chan dung, s? ki?n và nhi?u h?n n?a.

L?y nét nhanh và chính xác
L?y nét nhanh và chính xác?

H? th?ng motor tuy?n tính kép tr?c ti?p ?i?u khi?n c? ch? l?y nét c?a ?ng kính mà kh?ng c?n ??n c? c?u can thi?p cho ho?t ??ng êm ái, chính xác, là l?a ch?n tuy?t v?i cho quay phim c?ng nh? ch?p ?nh t?nh.

Thi?t k? ch?t l??ng, tính n?ng linh ho?t
Các tính n?ng linh ho?t và ch?t l??ng?

Nút gi? l?y nét có th? tùy ch?nh, vòng l?y nét l?n và nh?y, thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m, cùng nh?ng c?i ti?n khác b? sung cho ch?t l??ng và tính linh ho?t v??t tr?i.

C?u hình ?ng kính
C?u hình ?ng kính

Hi?u su?t quang h?c ?n t??ng cho máy ?nh Sony, ?? chính xác ???c thi?t k? cho tính linh ho?t và ?? tin c?y trong nhi?u ?ng d?ng.

[1] Kính ED (tán s?c c?c th?p)

Bi?u ?? MTF
Bi?u ?? MTF

MTF (Bi?u ?? chuy?n ??i ?i?u bi?n) minh h?a kh? n?ng tái t?o chi ti?t r? nét c?a ?ng kính, ?o b?ng ?? t??ng ph?n ??t ???c gi?a các ???ng k? cách ??u.

Kết hợp xổ số[1] ?? t??ng ph?n (%) [2] Kho?ng cách t? tam quang h?c c?a ?ng kính (mm) [3] T?n s? kh?ng gian [4] 10 lp / mm [5] 30 lp / mm [6] Kh?u ?? c?c ??i [7] Kh?u ?? F8 [8] R: Giá tr? h??ng tam T: Giá tr? ti?p tuy?n

Kh? n?ng t??ng thích FE 85mm F1.8

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • Prime ch?p tele t?m trung

  • Kính ED (tán s?c c?c th?p) có kh? n?ng bù quang sai ??n s?c

  • Kh?u ?? tròn 9 lá ?em l?i các hi?u ?ng làm m? ??p m?t

  • Motor c?ng ngh? tuy?n tính l?y nét êm và chính xác

  • Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Kho?ng cách l?y nét t?i thi?u
0,8 m (2,63 ft)
T? l? phóng ??i hình ?nh t?i ?a (x)
0,13
???ng kính c?a kính l?c (mm)
67
Tr?ng l??ng
371g (13,1oz.)

Có gì trong h?p

Loa che n?ng (model): ALC-SH150, N?p tr??c ?ng kính: ALC-F67S, N?p sau ?ng kính: ALC-R1EM

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng