?ng d?ng & ph?n m?m
Ph?n m?m, ?ng d?ng và d?ch v? c?a chúng t?i h? tr? óc sáng t?o c?a b?n
Imaging Edge Mobile
Imaging Edge Mobile

?ng d?ng di ??ng

?ng d?ng di ??ng ?a n?ng này h? tr? t? ??ng truy?n h?t ?nh t?nh trong khi ghi hình qua Wi-Fi? nh? ch?c n?ng ‘T? ??ng truy?n trong n?n sang ?T th?ng minh’ và chia s? qua SNS, v?a d? v?a nhanh, c?ng nh? g?i phim 4K t? máy ?nh t?i thi?t b? di ??ng, ki?m tra t? xa d?ng xem tr?c ti?p c?a máy ?nh trên thi?t b? di ??ng và thêm d? li?u v? trí vào t?p ?nh.

Ti?n ích Ch?nh s?a phim
Ti?n ích Ch?nh s?a phim

?ng d?ng di ??ng

Nh? ?ng d?ng ch?nh s?a phim này, vi?c làm phim tr? nên ??n gi?n mà v?n ??m b?o hình ?nh ?n ??nh, m??t mà nh? ghi hình b?ng gimbalKết hợp xổ số. B?n c?ng có th? thay ??i khung hình m?t cách t?i ?u cho các ch? th? chuy?n ??ng và c?t g?n theo nhi?u t? l? khung hình ?? phù h?p nh?t v?i t? l? khung hình c?a phim trên SNS.

Minh h?a
Imaging Edge Webcam

Kết hợp xổ số?ng d?ng cho máy tính ?? bàn

?ng d?ng cho phép d? dàng k?t n?i v?i máy ?nh Sony ?? dùng làm webcam ch?t l??ng cao ph?c v? vi?c truy?n phát tr?c ti?p ho?c h?i th?o qua m?ng.

Remote/Viewer/Edit
Remote/Viewer/Edit

?ng d?ng máy tính ?? bàn

Kết hợp xổ sốNang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng ch?nh s?a Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên máy tính; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? th? vi?n ?nh; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p Sony RAW và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

IPTC
B? cài ??t tr??c siêu d? li?u IPTC

T?o và xu?t siêu d? li?u IPTC cho α9, ?? t? ??ng g?n b?n quy?n và các m? t? khác vào ?nh c?a b?n ngay khi ch?p xong.

Capture One dành cho Sony
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.

PlayMemories
PlayMemories Home
PlayMemories Home

D? dàng nh?p ?nh và video vào máy Mac? ho?c PC v?i các c?ng c? ch?nh s?a và chia s? ??n gi?n ?? có nh?ng b?c ?nh ??p nh?t.

Ph?n m?m h?u ích khác
Logo Action Cam
B? t?o Phim Action Cam

Ph?n m?m mi?n phí này s? h?u các tính n?ng thú v? nh? quay ch?m, ch?ng kh?p d? li?u GPS, ch?nh s?a nhi?u máy ?nh, giúp b?n tr? thành ng?i sao trong chính tuy?t ph?m hành ??ng c?a mình.

Logo máy quay video nh?c
MVR studio

"MVR studio" giúp b?n nh?p và d? dàng ch?nh s?a am thanh và video ghi b?ng máy quay video nh?c HDR-MV1, sau ?ó nang cao ch?t l??ng am thanh v?i hi?u ?ng am thanh và ch?nh s?a d?ng sóng r?i chia s? trên YouTube.