HT-S20R

Nghe am thanh vòm 5.1 kênh chan th?c

Hòa mình trong t?ng phan c?nh hành ??ng. V?i 5.1 kênh am thanh vòm chan th?c, b?n kh?ng ch? xem mà th?c s? s?ng trong t?ng h?i th? c?a b? phim.

R?P HáT T?? NHà & LOA THANH

H? th?ng loa thanh Home Cinema 5.1 kênh | HT-S20R

HT-S20R
?nh ch?p nghiêng HT-S20R

6,490,000 VN?

Cho m?i c?nh phim thêm ?áng nh?

Kết hợp xổ sốCh?n ch? ng?i ??p nh?t r?i th??ng th?c am thanh vòm chan th?c phát ra t? loa thanh, loa subwoofer và các loa sau. V?i c?ng su?t 400W và c?ng ngh? Dolby Digital?, b?n s? có c?m giác nh? ?ang ??ng gi?a nh?ng c?nh phim yêu thích.

Bi?u t??ng 5.1 kênh
?m thanh vòm 5.1 kênh chan th?c

Kết hợp xổ sốS? k?t h?p gi?a n?m loa th??ng và m?t loa subwoofer mang ??n tr?i nghi?m am thanh m?nh m?, trên toàn d?i t?n s?.

Bi?u t??ng 400W
T?ng c?ng su?t ??u ra 400W

Kết hợp xổ sốV?i t?ng c?ng su?t ??u ra 400W, m?i c?nh phim hi?n lên th?t s?ng ??ng.

Logo Dolby® Digital
C?ng ngh? Dolby? Digital

T?n h??ng am thanh vòm 5.1 kênh ch?t l??ng cao v?i Dolby? Digital.

Tr?i nghi?m am thanh vòm 5.1 kênh chan th?c

Cho b?n nh?c n?n th? hi?n ?úng ch?t phim v?i 5.1 kênh am thanh vòm chan th?c. Các loa sau và loa subwoofer bên ngoài k?t h?p cùng loa thanh 3 kênh cho am thanh s?ng ??ng, ??m ch?t ?i?n ?nh.

L?a ch?n cài ??t ly t??ng

M?t nút b?m, m?i am thanh – ch? c?n ch?n ch? ?? am thanh phù h?p r?i th??ng th?c. B?n có th? ch?n ch? ?? T? ??ng, Tiêu chu?n, R?p chi?u phim, ?m nh?c, Ban ?êm và Tho?i r?i ?i?u khi?n am l??ng loa subwoofer cho tr?i nghi?m thêm ly t??ng.

Ch? ?? r?p chi?u phim
Ch? ?? r?p chi?u phim

Kết hợp xổ sốC?m nh?n và l?ng nghe hành ??ng di?n ra kh?p xung quanh, khi am thanh ?i vòng ra sau l?ng và cu?n hút b?n vào b? phim.

Ch? ?? âm nh?c
Ch? ?? am nh?c

Th??ng th?c t?ng n?t nh?c s?ng ??ng, giai ?i?u phong phú c?a b?n nh?c b?n yêu thích v?i ch?t l??ng hoàn h?o.

Bi?u t??ng ch? ?? Tho?i
Ch? ?? Tho?i

Kết hợp xổ sốDù b?n mu?n nghe tin t?c bu?i sáng hay t?p cu?i c?a m?t b? phim, ch? ?? này s? ?i?u ch?nh cài ??t am thanh ?? làm n?i b?t l?i nói, cho b?n nghe kh?ng sót m?t t?.

Bi?u t??ng ch? ?? Ban ?êm
Ch? ?? Ban ?êm

Kết hợp xổ sốB?n xem phim bu?i ?êm? Ch?c n?ng này s? t?i ?u hóa s? can b?ng am thanh ?? b?n nghe th?t r? k? c? khi ch?nh am l??ng th?p.

M? b?n nh?c b?n thích

Kết hợp xổ sốKh?ng ch? có phim và truy?n hình – b?n còn có th? m? b?n nh?c yêu thích th?t d? dàng qua loa thanh.?

C?ng USB trên HT-S20R
C?ng USB

S? d?ng c?ng USB ?? c?m và phát n?i dung t? th? nh? USB.

HT-S20R v?i kh? n?ng k?t n?i Bluetooth®
Kh? n?ng k?t n?i Bluetooth?

S? d?ng c?ng ngh? kh?ng day Bluetooth? ?? phát tr?c ti?p nh?c t? ?i?n tho?i th?ng minh.

Cài ??t nhanh chóng ch? trong vài giay

Kết hợp xổ sốHT-S20R g?n nh? có th? s? d?ng ngay. B?n ch? c?n c?m ?i?n, k?t n?i loa thanh chính và các loa sau theo m? màu r?i b? trí loa sau và loa subwoofer n?i day là có th? th??ng th?c 5.1 kênh am thanh vòm chan th?c.

Bi?u t??ng HDMI
HDMI ARC

HDMI ARC (Kênh trao ??i am thanh) cho phép b?n k?t n?i v?i các lo?i TV t??ng thích ch? b?ng m?t cáp th?t g?n gàng.

Bi?u t??ng ngõ vào quang h?c
Ng? vào quang h?c

TV kh?ng t??ng thích v?i HDMI ARC thì sao? Ch? c?n k?t n?i v?i ng? vào quang h?c ?? nghe am thanh ch?t l??ng cao khi xem phim và nh?ng n?i dung khác.?

Bi?u t??ng ngõ vào analog
Ng? vào analog

N?u kh?ng dùng ???c HDMI ARC và ng? vào quang h?c, b?n ch? c?n k?t n?i TV b?ng ng? vào analog.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Tr?i nghi?m 5.1 kênh am thanh vòm chan th?c. Loa sau có day, m?t loa thanh 3 kênh và m?t loa subwoofer bên ngoài có day k?t h?p t?o ra am thanh m?nh m? ??m ch?t ?i?n ?nh, ??ng th?i kh? n?ng k?t n?i USB và Bluetooth? giúp b?n d? dàng phát các bài nh?c yêu thích.
  • ?m thanh vòm chan th?c 5.1 kênh s? tràn ng?p kh?p c?n phòng c?a b?n

  • Kh? n?ng k?t n?i Bluetooth? d? dàng giúp phát nh?c tr?c ti?p

  • Phát l?i am thanh USB

  • Thi?t l?p ??n gi?n v?i các ng? vào HDMI ARC, quang h?c và analog

  • Các ch? ?? am thanh giúp b?n xem phim và nghe nh?c hay h?n

T?ng c?ng su?t
400 W
Kênh khu?ch ??i
5.1 kênh
KíCH TH??C B? PH?N CHíNH - CH? Có TH?N MáY (D X R X C)?
760 x 52 x 86 mm
KíCH TH??C LOA SUBWOOFER (D X R X C)?
192 x 387 x 342 mm
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng