HT-ST5000

M?t ph??ng di?n am thanh m?i

Kết hợp xổ sốKhám phá m?t t?m cao m?i c?a am thanh r?p chi?u phim ??m chìm ngay t?i nhà. V?i Dolby Atmos, b?n s? ???c th??ng th?c am thanh vòm ba chi?u hay ??n s?ng s?.

R?P HáT T?? NHà & LOA THANH

Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích h?p Bluetooth? và Wi-Fi

HT-ST5000
?nh c?a Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích h?p Bluetooth® và Wi-Fi

36,900,000 VN?

?ánh giá 5 sao t? What HiFi?
HT-ST5000, ??t ???c ?ánh giá 5 sao t? What Hi-Fi?

Kết hợp xổ số'S?n ph?m này c?a Sony th?c s? tuy?t ??nh v?i ??y ?? các tính n?ng và là Soundbar duy nh?t hi?n nay có trang b? c?ng ngh? Dolby Atmos, th?t x?ng ?áng ?? chúng t?i ?? c?' (tháng 5 n?m 2017)

Âm thanh ?? phân gi?i cao
S?ng ??ng nh? bi?u di?n tr?c ti?p

Th??ng th?c nh?ng s?c thái am thanh tinh t? nh?t ch?t l??ng h?n c? CD v?i ?m thanh ?? phan gi?i cao. Ni?m ?am mê am nh?c quy t? trong t?ng chi ti?t t? tín hi?u ??n loa mang ??n c?m giác nh? ngh? s? ?ang bi?u di?n tr??c m?t b?n.

Khám phá tr?i nghi?m am thanh ??m chìm tr?n v?n

C?ng ngh? S-Force PRO Front Surround 7.1.2 kênh

Kết hợp xổ sốH? th?ng am thanh vòm gi? l?p k?t h?p X? ly tín hi?u k? thu?t s? v?i S-Force PRO Front Surround cùng c?ng ngh? m?t sóng ?? m? ph?ng tr??ng am thanh ba chi?u t? nhiên ch? t? m?t loa soundbar và loa subwoofer.

Hình minh h?a âm thanh vòm
?m thanh vòm t?i gi?n

Kết hợp xổ sốCh? s? d?ng loa tr??c, c?ng ngh? x? ly tr??ng am k? thu?t s? ??c ?áo c?a Sony tái t?o tr??ng am thanh vòm theo ph??ng th?c gi? l?p, cho am thanh h??ng ??n b?n t? c? hai phía. Vì kh?ng c?n thêm loa sau nên b?n có th? th??ng th?c am thanh vòm phong phú ??m ch?t ?i?n ?nh mà kh?ng chi?m nhi?u kh?ng gian trong phòng khách.

Logo Dolby Atmos
Dolby Atmos

Dolby Atmos mang ??n ?? chan th?c ?áng kinh ng?c v?i am thanh vòm 360°, b? trí am thanh chu?n xác trong m?i tr??ng xung quanh ?? am thanh t? các kênh loa 7.1.2 (g?m c? ?m thanh vòm ?o phía sau) hoàn toàn bao quanh b?n - th?m chí t? bên trên.

Logo DTS:X
DTS:X

Kết hợp xổ sốGi?i m? DTS:X mang l?i am thanh vòm ?a chi?u thích nghi v?i c?u hình loa c?a b?n trong th?i gian th?c. ?m thanh có th? ???c ??nh v? chu?n xác xung quanh và phía trên b?n nh? 9 kênh loa (bao g?m c? loa ?m thanh vòm ?o) và gi?i m? am thanh d?a trên phan tích ch? th?.

V?t li?u ch?t l??ng, thi?t k? t?i ?u

???c thi?t k? và ch? t?o v?i các thành ph?n ch?t l??ng cao ?? mang ??n am thanh ??m chìm tuy?t ??nh.

Ch?t l??ng am thanh và hình ?nh t?i ?u

Kết hợp xổ sốXem và nghe chính xác ??n t?ng chi ti?t v?i kh? n?ng phát ?m thanh ?? phan gi?i cao và hình ?nh HDR, mang ??n hi?u su?t m?nh m? cho phim và nh?c.

Xem hình ?nh r? ràng v?i HDR

HDR cho phép mang ??n hình ?nh có ?? chi ti?t, màu s?c và ?? t??ng ph?n v??t tr?i, v?i ph?m vi ?? sáng r?ng h?n nhi?u so v?i các ??nh d?ng video khác.

HDR
D?I T??NG PH?N ??NG
HDR2
THÔNG TH??NG
Lu?n lu?n k?t n?i

Kết hợp xổ sốTi?p t?c b? sung cho thi?t l?p Home Cinema c?a b?n v?i 3 ng? vào HDMI t??ng thích HDCP 2.2, 1 ng? ra HDMI ARC, SPDIF quang h?c, AUX analog và m?t k?t n?i USB.

HDMI
3 c?ng HDMI

D? dàng k?t n?i v?i thi?t b? hi?n t?i c?a b?n b?ng 3 ng? vào HDMI và 1 ng? ra HDMI ARC.

USB
C?ng USB

Kết hợp xổ sốCh? c?n k?t n?i thi?t b? USB c?a b?n ?? th??ng th?c ?m thanh ?? phan gi?i cao.

B? khu?ch ??i k? thu?t s? S-Master HX
B? khu?ch ??i k? thu?t s? S-Master HX

Amply k? thu?t s? S-Master HX gi?m ?? bi?n d?ng ?? cho k?t qu? chính xác v?i d?i t?n s? cao (trên 40kHz).

DSEE HX
C? ch? t?ng c??ng am thanh k? thu?t s? HX

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? nang c?p DSEE HX s? d?ng m?t thu?t toán ?? phan tích nh?c c?a b?n và thay th? m?i hòa am b? m?t, kh?i ph?c tín hi?u am thanh t?i ch?t l??ng g?n ??t ?? phan gi?i cao.

Clear Audio+
ClearAudio+

Kết hợp xổ sốT? ch? ?? game ??n ch? ?? phim ho?c nh?c - ClearAudio+ t? ??ng ?i?u ch?nh cài ??t am thanh phù h?p v?i nh?ng gì b?n ?ang xem ho?c nghe.

Th??ng th?c am nh?c c?a b?n

T?n h??ng kh? n?ng phát nh?c t?c thì và d? dàng v?i NFC và c?ng ngh? kh?ng day Bluetooth?.

Phát tr?c ti?p am thanh kh?ng day ch?t l??ng cao

LDAC là c?ng ngh? am thanh c?a Sony cho phép b?n th??ng th?c am thanh kh?ng day ch?t l??ng cao qua Bluetooth?. V?i t?c ?? truy?n d? li?u nhanh g?p ba l?n, LDAC s? mang ??n cho b?n tr?i nghi?m nghe nh?c kh?ng day cao c?p.

NFC
K?t n?i ngay l?p t?c

K?t n?i m?t ch?m One-touch th?ng qua NFC ?? truy?n phát nh?c ngay l?p t?c t? ?i?n tho?i th?ng minh ?? ch?n th?ng qua b? thu.

Bluetooth®
Phát tr?c ti?p qua Bluetooth?

Phát tr?c ti?p nh?c kh?ng day t? ?i?n tho?i th?ng minh, máy tính b?ng ho?c máy tính xách tay c?a b?n v?i c?ng ngh? Bluetooth?.?

Không dây
Phát tr?c ti?p kh?ng day

Kết hợp xổ sốK?t n?i internet v?i Wi-Fi tích h?p ?? truy c?p nhanh vào các d?ch v? nh?c, ch?ng h?n nh? Spotify và nhi?u d?ch v? khác th?ng qua Chromecast built-in và phát tr?c ti?p nh?c t? các thi?t b? trong m?ng t?i nhà c?a b?n.

B?t ??u nghe nhanh h?n

Nghe ti?p nh?ng giai ?i?u ?a thích c?a b?n ngay t?c thì. Nút dành riêng cho D?ch v? am nh?c này cho phép b?n ti?p t?c nghe trên m?t thi?t b? khác t? ?úng ?o?n ?ang nghe d? v?i Spotify .

D? dàng truy c?p vào h? th?ng am nh?c c?a b?n

T?n h??ng kh? n?ng truy c?p d? dàng vào kho nh?c phong phú và nhi?u h?n n?a, nh? có Chromecast built-in (tr??c ?ay là Google Cast?) và Spotify Connect.

Chromecast built-in
Chromecast built-in

Phát tr?c ti?p nh?c, radio tr?c tuy?n và podcast t? ?i?n tho?i th?ng minh, máy tính b?ng ho?c máy tính xách tay ??n thi?t b? am thanh c?a b?n. Ch? c?n ch?m vào nút Truy?n.

D?ch v? âm nh?c Spotify
Spotify Connect

Phát Spotify qua thi?t b? am thanh v?i ?ng d?ng Spotify làm ?i?u khi?n t? xa.

Phát tr?c ti?p v?i Chromecast built-in

Phát tr?c ti?p nh?c, podcast và radio t? h?n 100 ?ng d?ng am nh?c, bao g?m c? Google Play? Music và nhi?u h?n n?a.

Media Object


Xem s?n ph?m ?ang ho?t ??ng

Nh?ng am thanh lu?n bên b?n

Phát nh?c tr?c ti?p cho m?i kh?ng gian trong nhà v?i Sony | Music Center

H?y th??ng th?c am nh?c tuy?t v?i trên kh?p ng?i nhà v?i tr?i nghi?m nghe ?a kh?ng gian ???c ?i?u khi?n th?ng qua ?ng d?ng Sony | Music Center (tr??c kia là SongPal). S? d?ng ?ng d?ng Sony | Music Center ?? k?t n?i m?t s? loa soundbar và loa kh?ng day c?a Sony v?i nhau, sau ?ó phát tr?c ti?p t? d?ch v? am nh?c b?n yêu thích ho?c phát t? TV qua k?t n?i HDMI, c?ng quang ho?c analog.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c h? tr? 7.2.1 kênh và c?ng ngh? Dolby Atmos, ST-5000 mang ??n am thanh vòm ba chi?u nh? r?p chi?u phim tràn ng?p kh?p ng?i nhà c?a b?n.
  • T??ng thích ?m thanh ?? phan gi?i cao

  • Dolby Atmos mang ??n am thanh vòm ba chi?u

  • Nang c?p DSEE HX kh?i ph?c ch?t l??ng cho các t?p nén

  • B? khu?ch ??i k? thu?t s? S-Master HX cho ch?t l??ng am thanh tinh khi?t

  • ?m nh?c tuy?t v?i ch? trong m?t b??c v?i ClearAudio+

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng