??1. Bi?u giá ti?n c?ng s?a ch?a s?n ph?m tính phí

  Có hi?u l?c t? ngày 01 tháng 10 n?m 2020? ? ? ?

  S?n ph?m/
  M?c s?a ch?a

  Ti?n c?ng s?a ch?a tính phí (VN?)

  TV (M?c1) áp d?ng cho vi?c s?a ch?a TV d??i 55 inch.

  250.000

  TV (M?c?2) áp d?ng cho vi?c s?a ch?a TV t? 55 inch tr? lên.

  TTBH ph?i c? ít nh?t 2 nhan viên th?c hi?n d?ch v? t?i nhà cho vi?c s?a ch?a TV t? 55 inch tr? lên.

  400.000

  Máy ch?p hình Alpha (M?c 1)

  300.000

  Máy ch?p hình Alpha (M?c 2)

  500.000

  Máy ch?p hình Alpha (M?c 3)

  1.000.000

  M?c 1: Ph?m vi: Làm v? sinh, ki?m tra ch?c n?ng, ??i ph? ki?n, thay th? các vòng cao su, nang c?p FW than máy và ?ng kính, các s?a ch?a khác kh?ng tháo l?p và kh?ng ?òi h?i k? thu?t can ch?nh. S?a ch?a ??n gi?n, bao g?m thay v? máy nút b?m/vòng xoay, bo bàn phím, bo flash, kh?i flash, màn hình LCD/EVF.

  M?c 2: Ph?m vi: S?a ch?a ph?c t?p bao g?m thay main board và các bo khác, kh?i Shutter unit, kh?i Anti shake unit, kh?i MB charge unit, kh?i CMOS sensor và t?t c? các s?a ch?a ph?i tháo toàn b? máy.

  M?c 3: Ph?m vi: T?t c? các s?a ch?a ph?i tháo l?p ?ng kính.

  Máy ch?p ?nh k? thu?t s? Cybershot

  200.000

  Máy quay phim Creative Pro

  500.000

  Máy quay phim khác

  300.000

  Dàn am thanh Hifi, Home Theater, Ampli

  400.000

  Máy ch?i game Play Station 4 (PS4)

  300.000

  Máy ch?i game Play Station 5 (PS5)

  400.000

  Máy tính Vaio, máy tính b?ng

  200.000

  ?i?n tho?i di ??ng (M?c ti?n c?ng này ch? áp d?ng trong tr??ng h?p ??i máy tính phí)

  150.000

  Các lo?i s?n ph?m khác

  150.000

  2. Trong tr??ng h?p vi?c s?a ch?a ???c th?c hi?n t?i nhà khách hàng, Phí d?ch v? t?i nhà mà khách hàng

  ph?i tr? t?i ?a s? ???c tính nh? sau:

  Phí d?ch v? t?i nhà

  Kích c? TV

  ??n 10 km

  Trên 10 km

  Phí d?ch v? t?i nhà cho m?i tr??ng h?p ??i máy TV, ho?c s?a ch?a TV t?i nhà khách hàng và có thay màn hình ho?c thay t?m màn hình O-CELL

  áp d?ng cho TV nh? h?n 55 inch

  450.000

  Thêm 15.000 VN? cho m?i km t?ng thêm

  áp d?ng cho TV t? 55 inch tr? lên

  650.000

  Phí d?ch v? t?i nhà cho m?i tr??ng h?p s?a ch?a khác.

  T?t c? kích c? TV

  150.000

  ?

  Kho?ng cách ???c tính trên ?? dài c?a m?t chi?u ?i, t? v? trí trung tam x?/ph??ng n?i nhà khách hàng tr?c thu?c ??n v? trí Trung tam b?o hành g?n nh?t, tr? nh?ng tr??ng

  h?p ??c bi?t do Sony ch? ??nh.

  Phí d?ch v? t?i nhà ch? ???c áp d?ng cho các s?n ph?m do Sony quy ??nh trong chính sách b?o hành hi?n hành.

  L?u y:

  - Bi?u giá trên là ti?n c?ng s?a ch?a tính phí t?i ?a t?i Trung tam b?o hành Sony. Trong tr??ng h?p vi?c s?a ch?a ???c th?c hi?n t?i nhà khách hàng, các lo?i phí d?ch v?

  t?i nhà s? ???c áp d?ng.

  - Phí giao nh?n áp d?ng cho các s?n ph?m ph?i chuy?n giao cho n?i khác s?a ch?a theo ch? ??nh c?a Sony là 50.000 VN?/s?n ph?m.

  - Giá trên ch?a bao g?m VAT.

  - Vi?c s?a ch?a và linh ki?n thay th? s? ???c b?o hành 03 tháng k? t? ngày Quy khách nh?n l?i s?n ph?m.

  - Quy khách s? ph?i tr? Phí ki?m tra xác ??nh h? h?ng trong tr??ng h?p Quy khách t? ch?i s?a ch?a.

  - Ch? báo giá tr??c khi t?ng chi phí s?a ch?a l?n h?n 500.000?, ho?c khi có yêu c?u báo giá tr??c c?a Quy khách.