Th? nh? & SSD

Th? nh? CFexpress Type A dòng CEA-G

CEA-G160T / CEA-G80T
?nh c?a Th? nh? CFexpress Type A dòng CEA-G

80GB

CEA-G80T

5,490,000 VN?

160GB

CEA-G160T

9,990,000 VN?

Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Thi?t b? l?u tr? t?c ?? siêu cao cho nhà sáng t?o

Kết hợp xổ sốChu?n CFexpress Type A m?i giúp nh?ng chi?c máy ?nh nh? g?n ??t t?c ?? x? ly siêu cao cho ho?t ??ng sáng t?o video hi?n ??i. Tiêu chu?n này t?i ?a hóa kh? n?ng c?a máy ?nh dòng α c?ng nh? nh?ng b? x? ly hình ?nh m?i nh?t. V?i nh?ng nhà sáng t?o h??ng t?i ??ng c?p hi?u su?t và bi?u ??t cao h?n, chi?c th? nh? g?n này là v?t d?ng kh?ng th? thi?u.

Th? h? hi?u su?t m?i

Kết hợp xổ sốCFexpress Type A – Chu?n m?i cho thi?t b? l?u tr? nh? g?n

??y m?nh các quy trình làm vi?c chuyên nghi?p v? video và nhi?p ?nh b?ng th? nh? CFexpress Type A c?a Sony – ly t??ng cho nh?ng máy ?nh tan ti?n nh? chi?c α7S III. ?ay là th? CFexpress Type A ??u tiên trên th? gi?i, ??t t?c ?? phi th??ng g?n g?p ??i lo?i th? SDXC t?t nh?t, trong khi v?n s? h?u kích th??c nh? g?n kh?ng quá chênh l?ch. V?i t?c ?? ghi lên t?i 700 MB/giayKết hợp xổ số cùng ?? b?n ??ng c?p chuyên nghi?p, th? Sony CFexpress Type A m? ra v? s? ti?m n?ng m?i v? hình ?nh.

Hình ?nh ví d?
T?c ?? ph?n h?i phi th??ng

??nh d?ng RAW kh?ng nén ?? ch?p liên t?c các c?nh hành ??ng nhanh nh? ?ua m? t? và thiên nhiên hoang d? giúp m? r?ng ?áng k? kh? n?ng nhi?p ?nh. T?c ?? ghi lên t?i 700 MB/giayKết hợp xổ số v??t tr?i h?n h?n c? nh?ng th? SDXC t?t nh?t, ??m b?o xóa b? ??m máy ?nh c?c nhanh, cho phép b?n ch?p liên t?c và nhanh nh?y.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Quay video ?áng tin c?y

???c t?i ?u hóa ?? liên t?c ghi d? li?u b?ng th?ng cao, th? Sony CFexpress Type A v? cùng ly t??ng cho vi?c quay video t?c ?? bit cao chuyên nghi?p nh? 4K 120p trên các lo?i máy ?nh chú tr?ng ?? tin c?y nh? α7S III. Th? này còn s? h?u t?c ?? VPG (??m b?o hi?u su?t video) 400 giúp b?n an tam h?n và quay video ?n ??nh h?n.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Quy trình làm vi?c c?c k? hi?u qu?

T?ng t?c quy trình làm vi?c v?i ??u ??c th? MRW-G2 t?i ?u, cùng t?c ?? ??c lên t?i 800 MB/giayKết hợp xổ số ?? truy?n d? li?u và sao l?u. Nh? ?nh ?? phan gi?i cao và video t?c ?? bit cao, quy trình làm vi?c s? c?c tr?n tru, cho b?n th?a s?c phát huy trí t??ng t??ng ?? hoàn thành d? án.

Ch?c ch?n. ?áng tin c?y. S?n sàng s? d?ng.

Khi k?t h?p v?i thi?t b? chuyên nghi?p nh? chi?c α7S III, th? nh? CFexpress Type A là l?a ch?n ly t??ng cho bu?i ch?p ?nh th? thao, bu?i ghi hình t?i ??a ?i?m hay nh?ng chuy?n thám hi?m ngoài tr?i. S?n ph?m h? tr? thao tác lau trong m?i tr??ng chuyên nghi?p, b?t ch?p nh?ng m?i tr??ng khó kh?n nh?t – t? núi tuy?t ??n sa m?c – giúp b?n t? tin ghi hình, thay ??i và l?u tr?.

Hình ?nh ví d?
Thách th?c c? nh?ng ??a hình khó kh?n nh?t

Nh? thi?t k? th? TOUGH ??c ?áo c?a Sony, th? CFexpress Type A ch?u l?c b? cong g?p 10 l?n so v?i th? CFexpress tiêu chu?n. ???c thi?t ?? cho ?? tin c?y tuy?t ??i, ?? c?ng c?a th? ?? ???c ki?m nghi?m ch?u l?c t?i 150 newton, giúp b?o v? d? li?u khi th? r?i t? ?? cao t?i 7,5 mét – g?p 5 l?n m?c ?? cho phép c?a chu?n CFexpress Type A.?

Hình ?nh ví d?
Thách th?c c? nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Kết hợp xổ sốV?i th? nh? CFexpress Type A, b?n có th? an tam làm vi?c trong ?i?u ki?n nhi?t ?? kh?c nghi?t, m?i tr??ng có t?nh ?i?n m?nh và d??i c??ng ?? tia UV hay tia X m?nh. Nh? kh? n?ng ch?ng b?i và ?m ??t chu?n IP57, d? li?u c?a b?n lu?n an toàn k? c? khi th? r?i ? b?i bi?n hay v? tình b? b? vào máy gi?t.

Minh h?a
Quét và theo d?i th? nh?

Theo th?i gian, b? nh? flash s? c?n d?n và kh?ng th? ghi thêm d? li?u. Khi dùng v?i ??u ??c th? MRW-G2, Ti?n ích quét ph??ng ti?n c?a Sony s? t? ??ng quét th? nh? CFexpress Type A ?? b?n lu?n n?m r? tình tr?ng th? và hành ??ng k?p th?i tr??c khi th? h?t dung l??ng.

Kh?i ph?c các t?p ?? m?t

Ngay c? khi m?c sai l?m, b?n v?n có th? tránh ???c tình hu?ng th?m h?a v?i ph?n m?m c?u h? mà khách hàng mua th? nh? c?a Sony có th? t?i xu?ng ?? kh?i ph?c các t?p b? xóa do v? tình c?ng nh? ?nh và video b? h?ng v? nh?ng ??nh d?ng ph? bi?n khác nhau.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Th?n t?c, ?áng tin c?y và nh? g?n dành cho các chuyên gia ?òi h?i hi?u su?t cao nh?t trong nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t. Th? nh? CEA-G80T và CEA-G160G b?o v? các b?n ghi, ??ng th?i thúc ??y quy trình làm vi?c c?a các nhi?p ?nh gia, nhà quay phim c?ng nh? nh?ng ng??i ?am mê.
  • Than máy nh? g?n; kích th??c 20 x 28 x 2,8 mm (R x C x D)

  • Có phiên b?n b? nh? 80 GB và 160 GB

  • T?c ?? ghi c?c nhanh lên t?i 700 MB/giay??? ch?p liên ti?p ?nh có ?? phan gi?i cao; VPG (??m b?o hi?u su?t video) 400

  • Quy trình làm vi?c c?i ti?n v?i t?c ?? ??c c?c cao lên t?i 800 MB/giay

  • B?N B?, chu?n IP57 cho ?? tin c?y ?áp ?ng nhu c?u chuyên nghi?p

T?c ?? truy?n (Ghi)
700 MB/giay
T?c ?? truy?n (??c)
800 MB/giay
Giao di?n
PCI Express th? h? th? 3 x1
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng