Th? nh? & SSD

C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G

SF-G SERIES (T)
?nh c?a C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G

Giá kh?i ?i?m:

3,290,000 VN?

32GB

SF-G32T

Kh?ng có giá

64GB

SF-G64T

3,290,000 VN?

128GB

SF-G128T

5,990,000 VN?

Hình ?nh c?a C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G
Hình ?nh c?a C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G
Hình ?nh c?a C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G
C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G ?ang ho?t ??ng
C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G ?ang ho?t ??ng
C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G ?ang ho?t ??ng
C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G ?ang ho?t ??ng
gi?i_th??ng_th?_gi?i_tipa
??t gi?i th??ng t?i TIPA 2019?

Gi?i pháp l?u tr? hình ?nh t?t nh?t
?úc nguyên kh?i tan ti?n và t?c ?? ghi nhanh h?n

Kh?ng có gì là khó ??i v?i th? SD có c?u t?o m?nh m? nh?t

Gi?i thi?u th? SD nhanh h?n, m?nh m? h?n.

Kết hợp xổ số???c thi?t k? cho hi?u su?t chuyên nghi?p và ?? tin c?y tuy?t ??nh, ?ay chính là th? SD m?nh m? nh?t. Dù ?i?u ki?n ghi hình khó kh?n, c?u hình TOUGH c?a dòng SF-G c?ng s? mang l?i hi?u su?t và ?? b?n hoàn toàn ?áng tin c?y.

?? m?nh m? ?? ???c ch?ng minh
V? s? m?nh m? ?? b?o v? d? li?u c?a b?n
V? s? m?nh m? ?? b?o v? d? li?u c?a b?n

Thi?t k? ?úc b?ng nh?a siêu m?nh m? giúp th? c?u hình TOUGH c?a dòng SF-G ch?ng u?n cong g?p 18 l?n so v?i th? SD th?ng th??ng. ?ó chính là ?? b?n b? mà b?n có th? tin t??ng ?? ghi hình trong m?i ?i?u ki?n m?i tr??ng và th?i ti?t khó kh?n nh?t.

Ch?ng b?i, ch?t b?n, n??c, bùn ??t và m?i ch?t gây khó ch?u khác
Ch?ng bùn ??t, ch?t b?n và m?i tình hu?ng b?t l?i

V? cùng an tam ghi l?i nh?ng hình ?nh ?n t??ng. Ch?ng b?i, ch?t b?n, n??c, bùn ??t và m?i ch?t gay khó ch?u khác ?? b?n t? tin ngay c? trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t.

?? b?n ch?c v??t tr?i và kh? n?ng b?o v? t?t
B?n ch?c v??t tr?i, b?o v? kh?i m?i tác ??ng?

???c làm b?ng ch?t li?u ch?c ch?n ?úc nguyên kh?i, th? SD m?i ch?u ???c va ??p khi r?i t? ?? cao lên t?i 5 m .

thi?t k? ?úc nguyên kh?i
C?u trúc ?úc nguyên kh?i ??u tiên trên th? gi?i t?o ra th? SD v? cùng b?n ch?c.?

Kết hợp xổ sốV?i thi?t k? ?úc nguyên kh?i tiên ti?n và v?t li?u có ?? b?n cao, th? c?u hình TOUGH c?a dòng SF-G giúp các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p lu?n an tam và ???c b?o v? dù h? ch?p ?nh ? ?au.?

SD không g? ??u tiên trên th? gi?i
Th? SD kh?ng g? ??u tiên gia t?ng ?? b?n

C?u hình th? TOUGH c?a dòng SF-G m?i lo?i b? ph?n g? m?nh mai ? khu v?c k?t n?i c?ng nh? khóa ch?ng ghi, nh?ng b? ph?n có trên th? SD th?ng th??ng và th??ng gay khó kh?n cho quá trình ghi d? li?u n?u b? v?.

?? b?n và ?? tin c?y v??t tr?i cho m?c ?ích s? d?ng chuyên nghi?p
Th? SD nhanh nh?t th? gi?i

Dù b?n ch?p ?nh t?nh có ?? phan gi?i cao hay quay video 4K thì th? c?u hình TOUCH c?a dòng SF-G v?n v??t tr?i v? t?c ?? ??c và ghi d? li?u trong phan khúc th? SD UHS-II. Th? nh? t?c ?? cao có th?i gian xóa vùng ??m nhanh sau khi ch?p liên t?c và quá trình truy?n n?i dung t?i máy tính hi?u qu?.

t?c ?? ghi
T?c ?? ghi siêu nhanh h? tr? ch?p liên t?c

V?i t?c ?? ghi ??u ngành lên t?i 299 MB/giay, th? c?u hình TOUGH c?a dòng SF-G ???c t?i ?u hóa ?? ch?p liên t?c và xóa vùng ??m nhanh.

t?c ?? truy?n
Sao l?u và truy?n d? li?u nhanh h?n

B?n s? có nhi?u th?i gian ghi hình, ??ng th?i c?n ít th?i gian truy?n và sao l?u d? li?u h?n v?i t?c ?? ??c lên t?i 300 MB/giay th?ng qua giao di?n UHS-II.

h? tr? v90
T?i ?u hóa cho video ?? phan gi?i cao

H? tr? C?p t?c ?? video cao nh?t - V90 - ?? quay video 4K ?n ??nh và t?c ?? bit cao.

?? tin c?y ???c h? tr? v?ng ch?c

Kết hợp xổ sốPh?n m?m tùy ch?nh giúp th? c?a b?n lu?n ho?t ??ng ? m?c cao nh?t.

sd scan utility
SD Scan Utility

Kết hợp xổ sốTheo th?i gian, t?t c? b? nh? th? SD s? c?n d?n và th? s? kh?ng còn ghi d? li?u ?n ??nh n?a. SD Scan Utility c?a Sony th??ng xuyên t? ??ng quét th? nh? SD c?a b?n và th?ng báo khi th? g?n ??t gi?i h?n.

Kh?i ph?c t?p cho th? nh?

??ng lo. Ngay c? khi m?c sai l?m, b?n v?n có th? tránh ???c tình hu?ng th?m h?a v?i ph?n m?m c?u h? có th? t?i xu?ng ?? kh?i ph?c các t?p b? xóa do v? tình và các t?p ?nh c?ng nh? video b? h?ng v? nh?ng ??nh d?ng ph? bi?n nh?t hi?n nay.?

khôi ph?c t?p

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Gi?i thi?u th? SD b?n nh?t, nhanh nh?t th? gi?i Thi?t k? dành cho gi?i chuyên nghi?p chuyên s? d?ng trong nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t và yêu c?u hi?u su?t ? m?c cao nh?t. V?i kh? n?ng ch?u u?n l?n h?n chu?n th? SD 18 l?n, chu?n ch?ng n??c và ch?ng b?i cao nh?t (IP68), t?c ?? ??c nhanh nh?t lên t?i 300 MB/giay và t?c ?? ghi nhanh nh?t lên t?i 299 MB/giay, c?u hình TOUGH c?a dòng SF-G s? b?o v? tác ph?m chuyên nghi?p.
  • C?u hình TOUGH c?a dòng SF-G k?t h?p v?i thi?t k? ch?ng b? ?è g?y và ch?ng s?c

  • Thi?t k? kh?ng có g? trên b? m?t và kh?ng có khóa g?t giúp t?ng ?? tin c?y, gi?m thi?u nguy c? n?t g?y

  • Ch?ng b?i và n??c ? c?p cao nh?t (IP68)

  • T?c ?? ghi nhanh nh?t th? gi?i, lên t?i 299 MB/giay cho phép ch?p liên t?c và ch?p ? ?? phan gi?i cao

  • C?ng c? quét th? SD Scan Utility s? theo d?i tình tr?ng c?a th? và cho b?n bi?t tr??c khi th? ??t ??n gi?i h?n chu k? ghi.

T?c ?? truy?n (Ghi)
Lên t?i 299 MB/giay (HD312), Lên t?i 90 MB/giay (SDR104)
T?c ?? truy?n (??c)
Lên t?i 300 MB/giay (HD312), Lên t?i 95 MB/giay (SDR104)
C?p t?c ??
Class 10 (SD Speed Class), Class 3 (UHS Speed Class), V90 (Video Speed Class)
Giao di?n
UHS-II
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng