Th? vi?n Xperia

Kết hợp xổ sốCùng Xperia nang t?m tr?i nghi?m ghi hình. ?iê?n thoa?i th?ng minh Xperia gói g?n nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n c?a máy ?nh Sony Alpha vào m?t thi?t b? nh? g?n trong lòng bàn tay. H?y ng?m vài b?c ?nh ??p ch?p b?ng Xperia.

Ghi l?i kho?nh kh?c

Kết hợp xổ sốB?n ch? c?n ng?m và ch?p, còn l?i ?? có Xperia lo. ?nh ch?p s? lu?n ??p, ?i?u ki?n ánh sáng y?u c?ng kh?ng làm khó ???c b?n. Ch?t l??ng v??t tr?i ? m?i ?nh ch?p.

L?y nét vào m?t t? ??ng

V?i c?ng ngh? AF vào ??i m?t c?a máy ?nh Sony Alpha, b?n s? l?y nét ???i t???ng nhanh h?n và ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ?? l?i ?n t??ng khó quên.

?ng kính góc siêu r?ng 16 mm
?ng kính góc r?ng 16 mm
?ng kính linh ho?t 26 mm
?ng kính 26 mm
?ng kính ch?p chân dung và tele 52 mm
?ng kính ch?p chan dung và tele 52 mm

Camera ba ?ng kính

Kết hợp xổ sốCh?t l??ng hình ?nh lu?n v??t tr?i v?i camera ba ?ng kính.

Bokeh khi ch?p c?n c?nh v?i hi?u ?ng làm m? n?n
Bokeh khi ch?p c?n c?nh

Th?a s?c sáng t?o ?? ??i t??ng n?i b?t trên n?n ?nh m? ?o.

Bokeh khi ch?p chân dung v?i hi?u ?ng làm m? n?n nh? nhàng.
Bokeh khi ch?p chan dung

Kết hợp xổ sốCh?p chan dung th?t ??p v?i hi?u ?ng làm m? n?n nh? nhàng.

Kh? n?ng ki?m soát t?i ?a

Ch? ?? th? c?ng có m?t s? cài ??t giúp b?n ?i?u khi?n sáng t?o h?n ?? ??t ???c hình ?nh cu?i cùng. T? t?c ?? màn tr?p ??n giá tr? ph?i sáng, b?n n?m toàn quy?n ki?m soát ?? có b?c ?nh hoàn h?o.

Phòng tri?n l?m ngh? thu?t
Dominika Koszowska, nhi?p ?nh gia
Dominika Koszowska, nhi?p ?nh gia

Kết hợp xổ sốDominika là ch? nhan danh hi?u MPA Photographer of the Year (Nhi?p ?nh gia c?a n?m) t?i L? trao gi?i nhi?p ?nh di ??ng l?n th? 8. C? t?t nghi?p ngành Thi?t k? ?? h?a t?i Vi?n C?ng ngh? th?ng tin Katowice & Khoa ?? h?a t?i H?c vi?n M? thu?t, Ba Lan.

T?n d?ng khung c?nh các mùa trong n?m, c?nh quan thành ph? và cách b? c?c khéo léo ?? nang cao ch?t l??ng ?nh chu?p, Dominika ch?p l?i nh?ng b?c ?nh phong c?nh v?a th? hi?n k? thu?t cao v?a có chi?u sau v? c?m xúc. Tác ph?m c?a c? ???c tr?ng bày t?i nhi?u tri?n l?m ngh? thu?t trên kh?p th? gi?i.

?nh do Dominika Koszowska ch?p
?nh do Dominika Koszowska ch?p
?nh do Dominika Koszowska ch?p
?nh do Dominika Koszowska ch?p
Cinema Pro

Kết hợp xổ sốQuay phim ??m ch?t ?i?n ?nh. Cùng các k? s? máy quay k? thu?t s? c?a Sony, chúng t?i t?o ra Cinema Pro d?a trên thi?t b? c?a các nhà sáng t?o th?c th?. Ch? ?? này có các Giao di?n màu cài ??t s?n chuyên nghi?p, t? l? khung hình 21:9, ?? phan gi?i HDR 4K và cài ??t 24 hình/giay.

Tr?i nghi?m c?ng ngh? tiên ti?n trong b? phim ng?n “TASTE”

Quay b?ng Cinema Pro trên Xperia

Kết hợp xổ sốM?i giác quan s? chìm ??m trong “TASTE” (H??ng v?) – m?t b? phim ng?n c?a Shep Films ???c quay hoàn toàn b?ng c?ng ngh? camera tiên ti?n c?a Xperia và h?p tác s?n xu?t cùng Sony Innovation Studios. "TASTE" là cau chuy?n v? m?t ??u b?p s? d?ng c?ng ngh? hoàn toàn m?i ?? ghi l?i h??ng v? b?ng c?m bi?n quang h?c hi?n ??i. Chúng t?i theo chan c? ?i mu?n n?i thu th?p nguyên li?u m?i ?? ch? bi?n m?t món ?n ch?a t?ng có.

K?ch b?n & ??o di?n: Chris Caldwell & Zeek Earl, ??o di?n, Shep Films Ra m?t toàn c?u t?i Liên hoan phim CinefestOZ, do Ch? t?ch Glenn Gainor c?a Sony Innovation Studio gi?i thi?u

Các ??o di?n Zeek Earl và Chris Caldwell
Khám phá quá trình làm phim ”TASTE”

Kết hợp xổ sốT? ánh ?èn ph? th? r?c sáng ??n mi?n quê yên ?, h?y theo d?i hành trình ?áng nh? khi Zeek Earl & Chris Caldwell c?a Shep Films làm phim ng?n “TASTE” hoàn toàn b?ng Xperia. V?i ê-kíp vài ng??i và thi?t b? quay t?i gi?n là camera Xperia, ??o di?n Zeek Earl và Chris Caldwell tam s? v? cau chuy?n ??c ?áo h? tr?i nghi?m khi làm phim – quay phim ? b?i c?nh m?i l? và táo b?o mà ?oàn làm phim v?i máy quay th?ng th??ng kh?ng th? ti?p c?n.

K?ch b?n & ??o di?n: Chris Caldwell & Zeek Earl, ??o di?n, Shep Films Ra m?t toàn c?u t?i Liên hoan phim CinefestOZ, do Ch? t?ch Glenn Gainor c?a Sony Innovation Studio gi?i thi?u

Venice, Y – Quay b?ng ch? ?? Cinema Pro

Kết hợp xổ sốAdam Nicholas, nhà làm phim chuyên nghi?p

M?t s? tính n?ng có th? kh?ng tích h?p trong m?i s?n ph?m.