Chi?c TV ly t??ng c?a b?n là gì?

Kết hợp xổ sốH?y ?? chúng t?i giúp b?n ch?n m?t chi?c TV Sony có th? ??a tr?i nghi?m gi?i trí c?a b?n lên m?t c?p ?? hoàn toàn m?i.

B?c th?y c?a ?? trung th?c

Kết hợp xổ sốChúng t?i mong mu?n thi?t k? TV giúp truy?n ??t trung th?c y t??ng c?a nhà s?n xu?t. MASTER Series ?áp ?ng nh?ng tiêu chí k? thu?t nghiêm ng?t và mang l?i nh?ng hình ?nh ??p ??. L?n ??u tiên, nhà s?n xu?t ?? có th? t??ng t??ng ra vi?c t?m nhìn c?a mình ???c tái hi?n t?i gia ?ình.?

?ón nh?n th? gi?i th?c

TV OLED c?a chúng t?i là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a hình ?nh và am thanh trong m?t thi?t k? hài hòa. Ng?m nhìn s?c ?en thu?n túy ?? th?y ???c ?? t??ng ph?n c?c ??nh. Nghe am thanh tr?c ti?p t? màn hình. Trung th?c nh? cu?c s?ng v?y.

C?m nh?n v? ??p 4K HDR hoàn m?

Ti vi 4K HDR c?a chúng t?i k?t h?p tinh hoa c?ng ngh? 4K ??t ?? sáng, màu s?c và chi ti?t ??nh cao. T?t c? t?o nên hình ?nh trung th?c s?c nét v??t tr?i trên TV BRAVIA.

Soundbar ?? phan gi?i cao

Các cu?c h?i tho?i, am nh?c và hi?u ?ng tr? nên s?ng ??ng nh? th?t nh? am thanh ba chi?u trong nh? pha lê, ?m thanh ?? phan gi?i cao và am tr?m m?nh m? t? loa subwoofer kh?ng day. Tr?i nghi?m ??ng c?p m?i c?a am thanh home cinema, v?i thi?t k? t??ng x?ng v?i TV BRAVIA c?a b?n.

Máy chi?u 4K c?a Sony
Máy chi?u phim 4K

Kết hợp xổ sốPhòng khách nhà b?n s? bi?n thành r?p chi?u phim ti?n nghi, tho?i mái; h?y t?n h??ng nh?ng b? phim thú v? v?i ?? trung th?c cao.

Khám phá ??u phát Blu-ray
B? phim yêu thích c?a b?n lu?n chan th?c r? nét

Kết hợp xổ sốT?ng c??ng góc xem 4K v?i màu s?c s?ng ??ng và phát l?i chi ti?t b?ng ??u phát Blu-ray c?a Sony.

?m thanh ch?t l??ng nh? r?p chi?u phim

Cho dù b?n xem ? phòng khách c?a c?n h? nh? trong th? tr?n hay ? phòng khách r?ng ? vùng ngo?i ? thì v?n có nhi?u l?a ch?n ?? thi?t l?p home cinema t?t nh?t.

Loa soundbar c?a Sony mang ??n âm thanh vòm c?a r?p chi?u phim
?m thanh r? ràng, s?c nét

Loa soundbar c?a Sony mang ??n am thanh vòm c?a r?p chi?u phim

Tr?i nghi?m âm thanh vòm home cinema c?a Sony
M?t bu?i ?i xem phim – t?i gia

Kết hợp xổ sốMang ??n tr?i nghi?m am thanh vòm kênh 5.1 chan th?c v?i h? th?ng ?a n?ng.

DàNH CHO NG??I S? H?U MáY