TIVI

A8F | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

KD-55A8F / KD-65A8F
?nh c?a A8F | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55A8F

Kh?ng có giá

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65A8F

Kh?ng có giá

Các tính n?ng n?i b?t
Ti?n g?n ?? trung th?c h?n bao gi? h?t

H?y tr?i nghi?m s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a màn hình OLED, b? x? ly và nh?ng c?ng ngh? am thanh m?i nh?t c?a chúng t?i ?? mang ??n th? gi?i gi?i trí ngo?n m?c trên TV 4K HDR.?

?? t??ng ph?n khi?n m?i th? khác b? lu m?

Tr?i nghi?m ?? chan th?c ??nh cao v?i màu ?en sau th?m và màu s?c t? nhiên. H?n 8 tri?u ?i?m ?nh t? phát sáng ???c b? x? ly X1? Extreme ?i?u khi?n ??c l?p và chu?n xác. TV OLED 4K c?a Sony mang ??n ?? t??ng ph?n tinh t? v? song.

C?ng su?t cao h?n, hi?u su?t m?nh h?n, v? ??p hoàn m? h?n

B? x? ly 4K HDR X1? Extreme có kh? n?ng x? ly hình ?nh trong th?i gian th?c m?nh m? cho hình ?nh chi ti?t c?c ??. Hình ?nh b?n xem ???c nang c?p lên g?n ch?t l??ng 4K HDR th?c s?.

?m thanh tuy?t v?i nh?t

Kh?ng gi?ng nh? h?u h?t các loa TV khác, am thanh ??n v?i b?n t? toàn b? màn hình, ?em ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí thú v?, m?i m?. ?ó là s? hòa h?p hoàn h?o gi?a hình ?nh và am thanh.?

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

Kết hợp xổ sốT?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? nh?ng n?i dung gi?i trí b?n mong mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, TV 4K HDR tích h?p Android TV? s? mang ??n cho b?n nh?ng b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng ch? trong ch?p m?t.

TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Kết hợp xổ sốNetflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
Thi?t k? màn hình tinh t?

Chi?c TV OLED 4K HDR này s? h?u thi?t k? t?i gi?n, can ??i ?? b?n lu?n t?p trung vào y?u t? quan tr?ng - hình ?nh.

Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

B?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Tr?i nghi?m TV OLED 4K HDR, s? h?u Dolby Vision, Acoustic Surface và t? l? t??ng ph?n cao v?i màu ?en thu?n túy.
  • Kích th??c s?n có 55” (139 cm), 65” (164 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • 4K HDR Processor X1? Extreme

  • OLED

  • C?ng ngh? Acoustic Surface?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này