TIVI

A8G | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

A8G Series
?nh c?a A8G | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

55” (139 cm)

KD-55A8G

Kh?ng có giá

65” (164 cm)

KD-65A8G

Kh?ng có giá

Các tính n?ng n?i b?t
Khám phá s?c ?en ?ích th?c và am thanh ng?t ngay

Nh?ng ch??ng trình gi?i trí có ?? phan gi?i 4K s? hi?n th? v? cùng chan th?c nh? s? k?t h?p gi?a s?c ?en sau th?m c?a màn hình OLED m?i nh?t cùng kh? n?ng x? ly m?nh m? c?a X1? Extreme và am thanh Acoustic Surface Audio? m?nh m?.?

Hình ?nh và am thanh hài hòa tuy?t h?o

S?ng tr?n v?i hi?n t?i cùng hình ?nh chan th?c nh? cu?c s?ng và am thanh x?ng t?m ??ng c?p. Hình ?nh tinh t? ??n t?ng chi ti?t k?t h?p cùng Sound-from-Picture Reality? c?a chúng t?i cho hi?u su?t am thanh-hình ?nh tuy?t di?u.?

C?ng su?t cao h?n, hi?u su?t m?nh h?n, v? ??p hoàn m? h?n

B? x? ly 4K HDR X1? Extreme có kh? n?ng x? ly hình ?nh trong th?i gian th?c m?nh m? cho hình ?nh chi ti?t c?c ??. Hình ?nh b?n xem ???c nang c?p lên g?n ch?t l??ng 4K HDR th?c s?.

?? t??ng ph?n khi?n m?i th? khác b? lu m?

Tr?i nghi?m ?? chan th?c ??nh cao v?i s?c ?en sau th?m và màu s?c t? nhiên. B? x? ly hình ?nh X1? Extreme có kh? n?ng ?i?u khi?n ??c l?p và chu?n xác h?n 8 tri?u ?i?m ?nh t? phát sáng. TV OLED 4K c?a Sony mang ??n ?? t??ng ph?n tinh t? v? song.

Sound-from-Picture Reality?

Kh?ng gi?ng nh? h?u h?t các loa TV khác, am thanh phát ra t? toàn b? màn hình, mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí thú v?, m?i m?. ?ó là s? hòa h?p hoàn h?o gi?a hình ?nh và am thanh.?

Dolby Vision™
Truy?n t?i tr?n v?n tr?i nghi?m xem v?i Dolby Vision?

Làm b?ng lên s?c s?ng c?a c?nh v?t v?i nh?ng ?i?m nh?n ?n t??ng, bóng t?i sau h?n và màu s?c r?c r?. Dolby Vision là m?t gi?i pháp HDR t?o nên tr?i nghi?m r?p chi?u phim l?i cu?n, chìm ??m ngay t?i nhà b?n.

Media Object

Xem video

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

Kết hợp xổ sốT?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS? Display phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

??p t? m?i góc ??

Thi?t k? t?i gi?n, g?n gh? giúp b?n t?p trung vào y?u t? quan tr?ng - ?ó là hình ?nh.?

Kéo
TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c Android TV? này c?a Sony cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Chiêm ng??ng s? chan th?c t?t ??nh c?a n?i dung gi?i trí 4K khi h?p kho?ng t?i sau v?i màn hình OLED m?i nh?t c?a chúng t?i cùng am thanh Acoustic Surface Audio?.
  • Kích th??c s?n có 55” (139 cm), 65” (164 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • 4K HDR Processor X1? Extreme

  • C?ng ngh? Acoustic Surface Audio

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này