A8H

?m thanh trong tr?o ??ng b? cùng s?c ?en c?c sau t? OLED

?m thanh hòa quy?n hình ?nh t?o b?i b? x? ly hình ?nh m?nh m? ??nh cao trên TV 4K OLED trong thi?t k? m?t m?ng hoàn m?.

TIVI

A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

A8H Series
?nh c?a A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55A8H

44,900,000 VN?

65” (164 cm)

KD-65A8H

64,900,000 VN?

T? hào ??t gi?i th??ng
Gi?i th??ng HDTVtest
“TV A8 cho chuy?n ??ng s?c nét nh?t mà chúng t?i t?ng th?y trên màn hình OLED tiêu dùng’’
gi?i th??ng l?a ch?n c?a biên t?p viên techradar
“Chúng t?i ch?a t?ng th?y TV OLED hay b?t k? TV nào có kh? n?ng ?i?u khi?n, s? tinh t? c?ng nh? ?? sau và nh?t quán c?a m?c ?? t?i xu?t s?c ??n v?y”
Gi?i th??ng What HIFI
“Sony A8 th?c s? là chi?c TV v??t tr?i’’
3 tính n?ng hàng ??u
Hình cá th? hi?n ?? t??ng ph?n c?a OLED
B? x? ly mang l?i s? tinh túy t? v? ??p c?a OLED

???c trang b? b? x? ly m?nh m? dành cho TV 8KKết hợp xổ số phan tích chính xác d? li?u hình ?nh ?? làm n?i b?t ?? t??ng ph?n m?nh c?a OLED v?i màu ?en thu?n khi?t, ?? sáng c?c ??i, hình ?nh ??y chan th?c.

Bu?i hòa nh?c th? hi?n âm thanh và hình ?nh hài hòa
?m thanh và hình ?nh hài hòa - màn hình chính là loa?

B?ng vi?c ?? màn hình ho?t ??ng nh? loa, am thanh và hình ?nh ?n kh?p m?t cách hoàn h?o nh? vi?c am thanh phát ra t? ?úng v? trí trên màn hình giúp mang ??n tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?n t??ng h?n.?

Ý t??ng thi?t k? one slate t?i gi?n
Y t??ng thi?t k? one slate siêu m?ng

V?i thi?t k? one slate siêu m?ng c?a chúng t?i, màn hình tràn ??n c?nh c?a TV, giúp b?n ??m chìm trong hình ?nh mà kh?ng b? phan tam.

Kết hợp xổ sốCáC TíNH N?NG KHáC

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
B? x? ly mang l?i s? tinh túy t? v? ??p c?a OLED

???c trang b? b? x? ly m?nh m? dành cho TV 8KKết hợp xổ số phan tích chính xác d? li?u hình ?nh ?? làm n?i b?t ?? t??ng ph?n m?nh c?a OLED v?i màu ?en thu?n khi?t, ?? sáng c?c ??i, hình ?nh ??y chan th?c.

T?ng c??ng màu s?c và ?? t??ng ph?n giúp t?ng ?? sau và tính chan th?c

Th??ng th?c các màu s?c chan th?c, khám phá chi ti?t trong t?ng vùng t?i và vùng sáng. V?i Pixel Contrast Booster, màu s?c và ?? t??ng ph?n s? ???c t?ng c??ng ? các vùng sáng ?? b?n có th? th??ng th?c các c?nh v?i s?c thái và màu s?c ??y s?ng ??ng, ?? sau ?n t??ng h?n, k?t c?u tinh t? và ?? t??ng ph?n màu ?en thu?n khi?t ch? có ? OLED.?

Chi ti?t chú v?t trên màn hình LCD chi?u sáng vi?n
LCD chi?u sáng vi?n
Chi ti?t chú v?t trên OLED thông th??ng
OLED th?ng th??ng
Chi ti?t chú v?t trên OLED c?a Sony v?i Pixel Contrast Booster
OLED c?a Sony v?i Pixel Contrast Booster
Hai chi?c xu?ng trên h? lúc bình minh
Màu s?c và ?? t??ng ph?n trung th?c h?n n?a

Object-based HDR remaster

V?i Object-based HDR remaster, màu s?c trong t?ng ch? th? ???c phan tích và ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n, kh?ng gi?ng nh? TV ch? ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n theo m?t ???ng cong t??ng ph?n t? ?en sang tr?ng. Vì các ch? th? ???c nang c?p riêng bi?t nên chi?c TV này có th? tái t?o ?? sau và k?t c?u t?t h?n, hình ?nh chan th?c h?n.

?? phân gi?i ??nh cao v?i 4K X-Reality™ PRO
?? phan gi?i m?nh m? cho m?i n?i dung b?n xem

M?i n?i dung ??u có th? nang lên ?? phan gi?i 4K s?ng ??ng nh? các tính n?ng ??c ?áo c?a Sony. X1? Ultimate nhanh g?p ??i X1? Extreme s? phan tích, x? ly chính xác d? li?u ?? làm phong phú hình ?nh 4KKết hợp xổ số b?ng chi ti?t, k?t c?u chan th?c. Ngay c? hình ?nh quay 2K và Full HD c?ng ???c 4K X-Reality? PRO nang lên g?n 4K nh? c? s? d? li?u 4K riêng. Sau ?ó, ?? phan gi?i t?ng ch? th? ???c t?i ?u hóa b?ng Object-based Super Resolution ?? tái t?o k?t c?u v?i ?? chan th?c cao.

Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

Kết hợp xổ sốB?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

D?i màu r?ng c?a TRILUMINOS
Hình ?nh xe chuy?n ??ng nhanh c?c chi ti?t v?i X-Motion Clarity
C?nh hành ??ng dù nhanh v?n sáng r?

Kết hợp xổ sốHình ?nh t?o thành nh? hàng tri?u ?i?m ?nh ???c ?i?u ch?nh riêng hi?n th? th?t r? nét trên màn hình OLED. Thêm c?ng ngh? X-Motion Clarity? h? tr?, ngay c? hành ??ng nhanh c?ng c?c m??t và s?c nét. Hình ?nh chuy?n ??ng ???c ?i?u ch?nh chính xác ?? gi?m thi?u ?? m?, ?? c?nh t?c ?? cao v?n chan th?c mà kh?ng b? m?t nét khi quá sáng.

Màu s?c ??p t? m?i góc ?? v?i Sony OLED
Màu s?c ??p t? m?i góc ??

Dù b?n xem TV t? hai bên, hình ?nh v?n m?n nh?n y nh? khi xem t? chính di?n. Màn hình OLED t? phát sáng giúp cho màu s?c lu?n ?n ??nh và chan th?c, b?t k? b?n ?ang xem ? v? trí nào.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh và hình ?nh hài hòa - màn hình chính là loa?

B?ng vi?c ?? màn hình ho?t ??ng nh? loa, am thanh và hình ?nh ?n kh?p m?t cách hoàn h?o nh? vi?c am thanh phát ra t? ?úng v? trí trên màn hình giúp mang ??n tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?n t??ng h?n.?

?m thanh t? màn hình, mang l?i tr?i nghi?m ??m chìm tuy?t v?i

?m thanh trên các TV th?ng th??ng có loa n?m bên d??i màn hình th??ng kh?ng ?n kh?p v?i hình ?nh. V?i Acoustic Surface Audio c?a chúng t?i, màn hình s? chính là loa. M?t thi?t b? truy?n ??ng tiên ti?n phía sau màn hình s? rung m?t cách kín ?áo ?? t?o am thanh, nh? ?ó nh?ng gì b?n nghe s? ??n t? ?úng v? trí hành ??ng trong c?nh ?ang chi?u – l?i tho?i c?a các nhan v?t, ti?ng ??ng c? phát ra t? xe h?i.

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos?

??m chìm trong am thanh nh? hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

T?n h??ng am thanh ?a chi?u v?i S-Force Front Surround

L?ng nghe am thanh vòm tách b?ch nh? m?t h? th?ng loa ?a chi?u t? TV. B?ng cách x? ly ngu?n vào, c?ng ngh? gi? l?p am thanh S-Force Front Surround t? TV tái hi?n nên m?t h? th?ng loa am thanh vòm ?a chi?u ?? b?n t?n h??ng am thanh thêm mê ??m.

S-Force Front Surround giúp tái t?o h? th?ng loa âm thanh vòm
Nghe rõ gi?ng nói v?i Voice Zoom
Nghe r? gi?ng nói

Kết hợp xổ sốV?i Voice Zoom, b?n có th? nghe r? l?i nói phát ra mà kh?ng c?n ph?i t?ng am l??ng – ly t??ng khi xem các b?n tin và phim tài li?u.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Hình ?nh và am thanh ??nh cao trong m?i m?i tr??ng

Kết hợp xổ sốH?y ng?i th?t th? gi?n và t?n h??ng tr?i nghi?m xem tuy?t v?i nh?t. C?ng ngh? t?i ?u hóa theo m?i tr??ng xung quanh ??c ?áo c?a Sony t? ??ng ?i?u ch?nh hình ?nh và am thanh theo m?i tr??ng c?a b?n.

?? sáng ???c tinh ch?nh cho c?n phòng c?a b?n?

Kết hợp xổ sốTrên TV th?ng th??ng, ?? sáng duy trì kh?ng ??i b?t k? phòng có ?? sáng t?i ra sao, d?n ??n nhi?u khi hình ?nh quá t?i ho?c quá sáng. S?n ph?m TV OLED 4K này tích h?p m?t c?m bi?n ánh sáng giúp t?i ?u hóa ?? sáng c?a hình ?nh theo ?i?u ki?n phòng, t?ng ?? sáng trong phòng sáng và gi?m trong phòng t?i, ?? b?n có ???c tr?i nghi?m xem t?t nh?t.

C?m bi?n ánh sáng làm gi?m ?? sáng trong phòng t?i
GI?M ?? SÁNG TRONG PHÒNG T?I
C?m bi?n ánh sáng làm t?ng ?? sáng trong phòng sáng
T?NG ?? SÁNG TRONG PHÒNG SÁNG
?m thanh tùy ch?nh theo m?i tr??ng c?a b?n

Tr?i nghi?m am thanh có th? thay ??i tùy thu?c vào m?i tr??ng trong phòng c?a b?n. Ví d?: rèm h?p th? am thanh trong khi các v?t th? tr??c TV có th? làm xáo tr?n ???ng ?i c?a am thanh, làm gi?m ch?t l??ng am thanh b?n nghe. S?n ph?m TV 4K Ultra HD này phát hi?n các v?t th? và tái t?o am thanh ???c t?ng c??ng và t?i ?u hóa theo phòng c?a b?n.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Y t??ng thi?t k? one slate siêu m?ng

V?i thi?t k? one slate siêu m?ng c?a chúng t?i, màn hình tràn ??n c?nh c?a TV, giúp b?n ??m chìm trong hình ?nh mà kh?ng b? phan tam.

Xem thi?t k? tuy?t ??p c?a chúng t?i khi?n b?n chìm trong khung c?nh hành ??ng

Thi?t k? one slate m?ng và gi?n ??n giúp b?n t?p trung vào màn hình, ??ng th?i hòa quy?n trong b?t k? c?n phòng nào.

Kéo
?nh ch?p m?t bên TV cho th?y t?m màn hình không có vi?n
Vi?n kim lo?i m?ng?

Cho b?n ch? t?p trung t?i ?a vào hình ?nh.

?nh c?n c?nh chân ?? linh ho?t
Chan ?? kim lo?i linh ho?t, d? k?t n?i loa thanh?

B?n có th? ch?nh h??ng chan ?? linh ho?t ?? màn hình TV kh?ng gay ?nh h??ng ??n tr?i nghi?m xem, ngay c? khi dùng kèm m?t loa thanh.?

Chi ti?t cách b? trí cáp
T?i ?u ?? ?n ?i day cáp k?t n?i

Chan ?? TV c?ng chính là ph?n h? tr? ?n gi?u cáp k?t n?i hi?u qu? giúp cho TV tr?ng ??p h?n mà kh?ng b? v??ng víu khi nhìn.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n nên v? cùng b?n b?. Kh?ng ch? trang b? kh? n?ng ch?ng ?m mà còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, TV này s? ???c b?o v? tr??c sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch cùng chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng sét
Sét

M?t b? ch?ng sét giúp TV c?a b?n ???c b?o v? khi có sét ?ánh

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Truy c?p d? dàng, thao tác ??n gi?n

?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, t?i thêm ?ng d?ng v?i thao tác ??n gi?n trên Sony Android TV? 4K. M?i nhu c?u xem phim hay truy?n hình ??u ???c ?áp ?ng t?c th?i.

M? ra th? gi?i gi?i trí v? t?n

Ch? c?n ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n và th??ng th?c phim, ch??ng trình, nh?c, game, th? thao và nhi?u n?i dung gi?i trí khác trên BRAVIA Android TV. Và v?i Chromecast built-in, b?n có th? chia s? n?i dung t? di ??ng ??n màn hình TV th?t d? dàng.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

Smart TV Android c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
T??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

Kết hợp xổ sốV?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

TV Bravia v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit
Cu?c s?ng th?ng minh m?i c?a b?n

Kết hợp xổ sốTruy?n ??n màn hình l?n h?n, t?t h?n b?ng Chromecast?

Chromecast cho phép b?n truy?n video, game và các ?ng d?ng yêu thích t? thi?t b? di ??ng sang TV mà v?n ??m b?o ch?t l??ng hoàn h?o. Nh?ng gì b?n c?n làm ch? là ch?m lên nút Cast (Truy?n) trên màn hình c?a thi?t b? Android ho?c iOS ?? phát trên màn hình l?n. Truy?n n?i dung mà v?n ti?p t?c duy?t ch??ng trình trên ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.

Logo Chromecast built-in
?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng
?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u, thi?t b? khác qua HDMI v?i TV OLED Smart ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng b? ?i?u khi?n th?ng minh có thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? h?n v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Tr?i nghi?m n?i dung ?úng y tác gi??

Vi?c nén k? thu?t s? hình ?nh t? phim lên TV làm kém ch?t l??ng hình ?nh, tr?i nghi?m xem kh?ng ?úng nh? y ??o di?n. M?t lo?t các tính n?ng ??c ?áo s? giúp b?n xem n?i dung gi?i trí ch?t l??ng nh? phim tr??ng ? ngay t?i nhà mà v?n c?m nh?n ???c ?úng y ?? c?a ??o di?n.

Netflix Calibrated mode
Ch?t l??ng phòng thu v?i Netflix Calibrated Mode

Ch? ?? này ???c phát tri?n riêng ?? b?n t?n h??ng các ch??ng trình g?c c?a Netflix và cho ch?t l??ng hình ?nh gi?ng nh? c?a màn hình theo d?i t?i phim tr??ng ngay trên TV. V?i Netflix Calibrated Mode, y ?? và t?m nhìn c?a tác gi? ???c gi? nguyên v?n.

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? th?t cho b?n tr?i nghi?m xem chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng ng?p tràn am thanh vòm.

Gia ?ình ?ang th??ng th?c phim
Logo CalMAN Ready
Gi? tr?n ?am mê c?a nhà sáng t?o

?? x? ly s? bi?n ??i c?a màu s?c trong khau s?n xu?t, TV này ?? tích h?p ph?n m?m hi?u ch?nh t? ??ng Calman hi?u su?t cao c?a Portrait Displays, cho phép hi?u ch?nh ? c?p ?? ch?a t?ng có cùng kh? n?ng tinh ch?nh mà cài ??t hình ?nh th?ng th??ng kh?ng có ???c. Nh? ?ó, màu s?c ???c tái t?o v?i ?? chan th?c cao, chu?n theo tín hi?u TV g?c và có th? thích ?ng v?i nh?ng thay ??i nh? nh?t v? màu s?c xu?t hi?n theo th?i gian. TV này Tích h?p s?n Calman, cho phép khách hàng t?n d?ng ph?n m?m mà các nhà sáng t?o hình ?nh s? d?ng trong khau h?u k?, khau ki?m soát ch?t l??ng, th? hi?n m?nh m? cam k?t c?a chúng t?i trong vi?c mang ??n hình ?nh ???c hi?u ch?nh màu s?c chính xác và chuyên nghi?p cho s?n ph?m s? d?ng t?i nhà.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này