Kết hợp xổ sốMASTER Series A9F

Tuy?t ph?m t??ng ph?n ??nh cao
TIVI

A9F | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

A9F Series
?nh c?a A9F | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55A9F

Kh?ng có giá

65” (164 cm)

KD-65A9F

Kh?ng có giá

Các tính n?ng n?i b?t
T?i ?a hóa ?? t??ng ph?n OLED ? m?i màu s?c

Kết hợp xổ sốV?i s?c m?nh c?a B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate, chi?c TV có ch?t l??ng hình ?nh xu?t s?c này k?t h?p s?c ?en sau th?m cùng màu t? nhiên c?a OLED v?i Pixel Contrast Booster? ?? c?i thi?n ?? t??ng ph?n màu trong n?n có ?? sáng cao. M?i th? b?n xem s? tr? nên chan th?c v?i chi ti?t ??p và màu s?c s?ng ??ng.

Chan th?c tuy?t ??nh?

V?i kh? n?ng x? ly ch?a t?ng có, B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate phát hi?n hàng tr?m ??i t??ng khác nhau trên màn hình và t?ng c??ng ?? sáng, chi ti?t và màu s?c m?t cách th?ng minh ?? m?i th? b?n xem tr? nên r? ràng, sáng s?a và v? cùng trung th?c.

Lan t?a am thanh ?a chi?u

V?i Acoustic Surface Audio+?, b?n s? ???c tr?i nghi?m am thanh ??n t? nhi?u h??ng gi?ng nh? trong khán phòng hòa nh?c. Ba b? truy?n ??ng cùng hai loa subwoofer m?nh m? cho am thanh ?a chi?u ?? b?n ??m chìm trong tr?i nghi?m gi?i trí hoàn toàn m?i.?

V?t trang trí trung tam phát ra am thanh h?p d?n

S? d?ng BRAVIA làm loa trung tam ?? nghe l?i tho?i, gi?ng hát và ti?ng nh?c c? v?i ?? r? nét ?n t??ng. Ch? c?n k?t n?i h? th?ng r?p hát t?i nhà c?a b?n ?? m? ra m?t tr?i nghi?m ?i?n ?nh chìm ??m nh? th?t.

Ch? ?? Loa trung tâm
Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

Kết hợp xổ sốT?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

TV Android™
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c TV Android? Smart này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

Ho?t ??ng t??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

Thi?t k? màn hình tinh t?

Chi?c TV OLED 4K HDR này s? h?u thi?t k? t?i gi?n, can ??i ?? b?n lu?n t?p trung vào y?u t? quan tr?ng - hình ?nh.

Kéo
TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Netflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

B?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Tr?i nghi?m ?? chan th?c v? song trên TV 4K HDR này v?i màn hình OLED tiên ti?n, B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate m?nh m? và am thanh Acoustic Surface Audio+? c?c ch?t.
  • Kích th??c s?n có 55” (139 cm), 65” (164 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate

  • Acoustic Surface Audio+?

  • TV Android?

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này