Kết hợp xổ sốMASTER Series A9G

Siêu hình ?nh. ??nh am thanh
TIVI

A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

A9G Series
?nh c?a A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

49,900,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55A9G

49,900,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65A9G

69,900,000 VN?

77” (195 cm)

KD-77A9G

129,900,000 VN?

H?y xem vì sao các nhà làm phim háo h?c v?i MASTER Series

??o di?n và các nhà s?n xu?t c?a Jumanji - Trò ch?i k? ?o: Th?ng c?p ?? v? cùng kinh ng?c tr??c MASTER Series A9G khi ch?ng ki?n chi?c TV này truy?n t?i chu?n xác t?ng hình ?nh và am thanh c?a b? phim. H?y xem h? nói gì nhé!

Các tính n?ng n?i b?t
Khám phá chi ti?t theo ?úng y ?? tác gi?

Kết hợp xổ sốXem cách th?c chúng t?i k?t h?p B? x? ly hình ?nh X1??Ultimate m?nh m? nh?t v?i Pixel Contrast Booster? và tri?t ly MASTER Series ??c ?áo c?a mình ?? giúp y t??ng c?a tác gi? tr? nên ??c bi?t s?ng ??ng.??

Hình ?nh và am thanh hài hòa tuy?t h?o

Kết hợp xổ sốS?ng tr?n v?i hi?n t?i cùng hình ?nh chan th?c nh? cu?c s?ng và am thanh x?ng t?m ??ng c?p. Hình ?nh tinh t? ??n t?ng chi ti?t k?t h?p cùng Sound-from-Picture Reality? c?a chúng t?i cho hi?u su?t am thanh-hình ?nh tuy?t di?u.?

Chan th?c tuy?t ??nh

Kết hợp xổ sốV?i c?ng su?t x? ly ch?a t?ng có, B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate phát hi?n hàng tr?m ??i t??ng khác nhau trên màn hình và t?ng c??ng ?? sáng, chi ti?t và màu s?c m?t cách th?ng minh ?? m?i th? b?n xem tr? nên r? ràng, sáng s?a và v? cùng trung th?c.

T?i ?a hóa ?? t??ng ph?n OLED ? m?i màu s?c

Kết hợp xổ sốV?i s?c m?nh c?a B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate, chi?c TV OLED này s? k?t h?p màu ?en sau th?m và màu t? nhiên c?a OLED v?i Pixel Contrast Booster? ?? làm t?ng ?? t??ng ph?n màu s?c trong n?n có ?? sáng cao. M?i th? b?n xem s? tr? nên chan th?c v?i chi ti?t ??p và màu s?c s?ng ??ng.

Sound-from-Picture Reality?

C?ng ngh? Acoustic Surface Audio+? s? ??a am thanh ??n tai b?n t? các h??ng khác nhau, gi?ng nh? trong phòng hòa nh?c. Hai b? truy?n ??ng và hai loa subwoofer m?nh m? mang ??n am thanh ?a chi?u giúp b?n chìm ??m trong m?t tr?i nghi?m gi?i trí hoàn toàn m?i.?

Ch? ?? Loa trung tâm
V?t trang trí trung tam phát ra am thanh h?p d?n

S? d?ng BRAVIA làm loa trung tam ?? nghe l?i tho?i, gi?ng hát và ti?ng nh?c c? v?i ?? r? nét ?n t??ng. Ch? c?n k?t n?i h? th?ng r?p hát t?i nhà c?a b?n ?? m? ra m?t tr?i nghi?m ?i?n ?nh chìm ??m nh? th?t.

Tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?ích th?c
Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? cu?c s?ng cho b?n tr?i nghi?m chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng c?ng tràn am thanh vòm nh? bao b?c xung quanh.

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng


T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS? Display phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

??p t? m?i góc ??

Thi?t k? t?i gi?n, g?n gh? giúp b?n t?p trung vào y?u t? quan tr?ng - ?ó là hình ?nh.

Kéo
TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c TV Android Smart 4K này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

Ho?t ??ng t??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u và các thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh. ?i?u khi?n th?ng minh s? h?u thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

B? ?i?u khi?n t? xa thông minh
Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Tìm hi?u xem t?m nhìn c?a ??o di?n ???c hi?n th?c hóa th? nào trên chi?c ti-vi 4K HDR s? h?u màn hình OLED, Picture Processor X1? Ultimate và am thanh Acoustic Surface Audio+?.
  • Kích th??c s?n có 55” (139 cm), 65” (164 cm), 77” (195 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate

  • Acoustic Surface Audio+?

  • TV Android?

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này