A9S

Hình ?nh s?ng ??ng, am thanh ??m chìm cùng OLED

T?n h??ng màu ?en sau và s?c màu t? nhiên c?a OLED trong chi?c TV nh? g?n h?n. B? x? ly m?nh m? nêu b?t chi ti?t trong t?ng c?nh v?i am thanh màn hình hòa quy?n v?i hình ?nh. Th??ng th?c ch?t l??ng hình ?nh và am thanh tuy?t v?i trong ki?u dáng nh? g?n ??p m?t.

TIVI

A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

A9S Series
?nh c?a A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

48” (121 cm)

KD-48A9S

39,900,000 VN?

S?n ph?m ??t gi?i
Logo S?n ph?m xu?t s?c n?m 2020 c?a What HI-FI
Logo l?i ?ánh giá c?a What HI-FI tháng 10/2020

Kết hợp xổ số"Kh?ng nghi ng? gì, ?ay chính là TV d??i 55 inch xu?t s?c nh?t b?n có th? mua lúc này, th?m chí có th? là s?n ph?m xu?t s?c nh?t t? tr??c ??n nay" - What HiFi?, tháng 10/2020

Logo Gi?i th??ng What HI-FI n?m 2020
Các tính n?ng n?i b?t
Hình cá th? hi?n ?? t??ng ph?n c?a OLED
S?c m?nh x? ly ?u vi?t, OLED thêm hoàn m? trong kích th??c nh?

???c trang b? b? x? ly m?nh m? dành cho TV 8KKết hợp xổ số phan tích chính xác d? li?u hình ?nh ?? làm n?i b?t ?? t??ng ph?n m?nh c?a OLED v?i màu ?en thu?n khi?t, ?? sáng c?c ??i, hình ?nh ??y chan th?c.

Bu?i hòa nh?c th? hi?n âm thanh và hình ?nh hài hòa
?m thanh và hình ?nh hài hòa - màn hình chính là loa?

Kết hợp xổ sốB?ng vi?c ?? màn hình ho?t ??ng nh? loa, am thanh và hình ?nh ?n kh?p m?t cách hoàn h?o nh? vi?c am thanh phát ra t? ?úng v? trí trên màn hình giúp mang ??n tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?n t??ng h?n.?

Ý t??ng thi?t k? one slate t?i gi?n
Thi?t k? t?i gi?n ??a b?n ??m chìm vào hình ?nh

Vi?n siêu m?ng giúp b?n t?p trung vào màn hình và th?t s? ??m chìm trong tr?i nghi?m xem. V?i kích c? nh? g?n, ki?u dáng m?ng và thi?t k? one slate ??n gi?n, chi?c TV này hoàn toàn hài hòa khi ??t trong phòng khách nhà b?n.

Kết hợp xổ sốCáC TíNH N?NG KHáC

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
S?c m?nh x? ly ?u vi?t, OLED thêm hoàn m? trong kích th??c nh?

B? x? ly m?nh m? c?ng ???c dùng trong TV 8K phan tích chính xác d? li?u hình ?nh ?? làm n?i b?t ?? t??ng ph?n m?nh c?a OLED v?i màu ?en thu?n khi?t, ?? sáng c?c ??i và hình ?nh ??y chan th?c.

T?ng c??ng màu s?c và ?? t??ng ph?n giúp t?ng ?? sau và tính chan th?c

Th??ng th?c các màu s?c chan th?c, khám phá chi ti?t trong t?ng vùng t?i và vùng sáng. V?i Pixel Contrast Booster, màu s?c và ?? t??ng ph?n s? ???c t?ng c??ng ? các vùng sáng ?? b?n có th? th??ng th?c các c?nh v?i s?c thái và màu s?c ??y s?ng ??ng, ?? sau ?n t??ng h?n, k?t c?u tinh t? và ?? t??ng ph?n màu ?en thu?n khi?t ch? có ? OLED.?

Chi ti?t chú v?t trên màn hình LCD chi?u sáng vi?n
LCD chi?u sáng vi?n
Chi ti?t chú v?t trên OLED thông th??ng
OLED th?ng th??ng
Chi ti?t chú v?t trên OLED c?a Sony v?i Pixel Contrast Booster
OLED c?a Sony v?i Pixel Contrast Booster
Hình ?nh nh?ng con thuy?n trên m?t h? th? hi?n ?? sâu và k?t c?u t?t h?n.
Màu s?c và ?? t??ng ph?n trung th?c h?n n?a

Kết hợp xổ sốObject-based HDR remaster

V?i Object-based HDR remaster, màu c?a t?ng ch? th? trên màn hình ???c phan tích và ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n, kh?ng gi?ng h?u h?t TV ch? ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n theo m?t ???ng cong t??ng ph?n ?en sang tr?ng. Vì các ch? th? ???c nang c?p riêng bi?t nên TV nh? này có th? tái t?o ?? sau, k?t c?u t?t h?n, hình ?nh chan th?c h?n.

?? phan gi?i m?nh m? cho m?i n?i dung b?n xem

M?i n?i dung ??u có th? nang lên ?? phan gi?i 4K s?ng ??ng nh? các tính n?ng ??c ?áo c?a Sony. X1? Ultimate nhanh g?p ??i X1? Extreme s? phan tích, x? ly chính xác d? li?u ?? làm phong phú hình ?nh 4K b?ng chi ti?t, k?t c?u chan th?c. Ngay c? hình ?nh quay 2K và Full HD c?ng ???c 4K X-Reality? PRO nang lên g?n 4K nh? c? s? d? li?u 4K riêng. Sau ?ó, ?? phan gi?i t?ng ch? th? ???c t?i ?u hóa b?ng Object-based Super Resolution ?? tái t?o k?t c?u v?i ?? chan th?c cao.

?? phân gi?i ??nh cao v?i 4K X-Reality™ PRO
D?i màu r?ng c?a TRILUMINOS
Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

B?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

C?nh chuy?n ??ng nhanh c?c chi ti?t v?i X-Motion Clarity
C?nh hành ??ng dù nhanh v?n sáng r?

Hình ?nh t?o thành nh? hàng tri?u ?i?m ?nh ???c ?i?u ch?nh riêng hi?n th? th?t r? nét trên màn hình OLED. Thêm c?ng ngh? X-Motion Clarity? h? tr?, ngay c? hành ??ng nhanh c?ng c?c m??t và s?c nét. Hình ?nh chuy?n ??ng ???c ?i?u ch?nh chính xác ?? gi?m thi?u ?? m?, ?? c?nh t?c ?? cao v?n chan th?c mà kh?ng b? m?t nét khi quá sáng.

Màu s?c ??p t? m?i góc ?? v?i Sony OLED
Màu s?c ??p t? m?i góc ??

Kết hợp xổ sốDù b?n xem TV t? hai bên, hình ?nh v?n m?n nh?n y nh? khi xem t? chính di?n. Màn hình OLED t? phát sáng giúp cho màu s?c lu?n ?n ??nh và chan th?c, b?t k? b?n ?ang xem ? v? trí nào.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh và hình ?nh hài hòa - màn hình chính là loa?

B?ng vi?c ?? màn hình ho?t ??ng nh? loa, am thanh và hình ?nh ?n kh?p m?t cách hoàn h?o nh? vi?c am thanh phát ra t? ?úng v? trí trên màn hình giúp mang ??n tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?n t??ng h?n.?

?m thanh t? màn hình, mang l?i tr?i nghi?m ??m chìm tuy?t v?i

Kết hợp xổ số?m thanh trên các TV th?ng th??ng có loa n?m bên d??i màn hình th??ng kh?ng ?n kh?p v?i hình ?nh. V?i Acoustic Surface Audio c?a chúng t?i, màn hình s? chính là loa. M?t thi?t b? truy?n ??ng tiên ti?n phía sau màn hình s? rung m?t cách kín ?áo ?? t?o am thanh, nh? ?ó nh?ng gì b?n nghe s? ??n t? ?úng v? trí hành ??ng trong c?nh ?ang chi?u – l?i tho?i c?a các nhan v?t, ti?ng ??ng c? phát ra t? xe h?i.?

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos?

??m chìm trong am thanh nh? hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

T?n h??ng am thanh ?a chi?u v?i S-Force Front Surround

L?ng nghe am thanh vòm tách b?ch nh? m?t h? th?ng loa ?a chi?u t? TV. B?ng cách x? ly ngu?n vào, c?ng ngh? gi? l?p am thanh S-Force Front Surround t? TV tái hi?n nên m?t h? th?ng loa am thanh vòm ?a chi?u ?? b?n t?n h??ng am thanh thêm mê ??m.

S-Force Front Surround giúp tái t?o h? th?ng loa âm thanh vòm
Nghe rõ gi?ng nói v?i Voice Zoom
Nghe r? gi?ng nói

V?i Voice Zoom, b?n có th? nghe r? l?i nói phát ra mà kh?ng c?n ph?i t?ng am l??ng – ly t??ng khi xem các b?n tin và phim tài li?u.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Hình ?nh và am thanh ??nh cao trong m?i m?i tr??ng

Kết hợp xổ sốH?y ng?i th?t th? gi?n và t?n h??ng tr?i nghi?m xem tuy?t v?i nh?t. C?ng ngh? t?i ?u hóa theo m?i tr??ng xung quanh ??c ?áo c?a Sony t? ??ng ?i?u ch?nh hình ?nh và am thanh theo m?i tr??ng c?a b?n.

?? sáng ???c tinh ch?nh cho c?n phòng c?a b?n?

Kết hợp xổ sốTrên TV th?ng th??ng, ?? sáng duy trì kh?ng ??i b?t k? phòng có ?? sáng t?i ra sao, d?n ??n nhi?u khi hình ?nh quá t?i ho?c quá sáng. S?n ph?m TV OLED 4K này tích h?p m?t c?m bi?n ánh sáng giúp t?i ?u hóa ?? sáng c?a hình ?nh theo ?i?u ki?n phòng, t?ng ?? sáng trong phòng sáng và gi?m trong phòng t?i, ?? b?n có ???c tr?i nghi?m xem t?t nh?t.

C?m bi?n ánh sáng làm gi?m ?? sáng trong phòng t?i
GI?M ?? SÁNG TRONG PHÒNG T?I
C?m bi?n ánh sáng làm t?ng ?? sáng trong phòng sáng
T?NG ?? SÁNG TRONG PHÒNG SÁNG
?m thanh tùy ch?nh theo m?i tr??ng c?a b?n

Tr?i nghi?m am thanh có th? thay ??i tùy thu?c vào m?i tr??ng trong phòng c?a b?n. Ví d?: rèm h?p th? am thanh trong khi các v?t th? tr??c TV có th? làm xáo tr?n ???ng ?i c?a am thanh, làm gi?m ch?t l??ng am thanh b?n nghe. S?n ph?m TV 4K Ultra HD này phát hi?n các v?t th? và tái t?o am thanh ???c t?ng c??ng và t?i ?u hóa theo phòng c?a b?n.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Thi?t k? t?i gi?n ??a b?n ??m chìm vào hình ?nh

Vi?n siêu m?ng cho b?n t?p trung vào màn hình và ??m chìm trong tr?i nghi?m xem. V?i kích c? nh? g?n, ki?u dáng m?ng và thi?t k? one slate ??n gi?n, TV này hoàn toàn hài hòa v?i phòng khách nhà b?n.

Thi?t k? one slate, kh?ng phan tán

Thi?t k? one slate m?ng và gi?n ??n giúp b?n t?p trung vào màn hình và l?i hòa quy?n tinh t? v?i b?t k? c?n phòng nào.

Kéo
?nh ch?p m?t bên TV cho th?y t?m màn hình không có vi?n
Vi?n kim lo?i m?ng?

Cho b?n ch? t?p trung t?i ?a vào hình ?nh.

?nh c?n c?nh chân ?? linh ho?t
Chan ?? nh?m ? gi?a

Kết hợp xổ sốThi?t k? tuy?t ??p ?? ?n nh?p v?i phòng khách c?a b?n.

Chi ti?t cách b? trí cáp
T?i ?u ?? ?n ?i day cáp k?t n?i

Chan ?? TV c?ng chính là ph?n h? tr? ?n gi?u cáp k?t n?i hi?u qu? giúp cho TV tr?ng ??p h?n mà kh?ng b? v??ng víu khi nhìn.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n nên v? cùng b?n b?. Kh?ng ch? trang b? kh? n?ng ch?ng ?m mà còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, TV này s? ???c b?o v? tr??c sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch cùng chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng sét
Sét

M?t b? ch?ng sét giúp TV c?a b?n ???c b?o v? khi có sét ?ánh

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Gi?i trí th?ng minh h?n

Khám phá h?n 400.000 b? phim và ch??ng trình t?i m?t n?i duy nh?t. ?i?u khi?n TV b?ng gi?ng nói và d? dàng xem n?i dung trong ?i?n tho?i th?ng minh ngay trên TV.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c TV Android này cho b?n th??ng th?c ngay các b? phim và ch??ng trình t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

Smart TV Android c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
??a n?i dung b?n thích lên màn hình l?n

Nh?ng video, ?nh, game, v.v. b?n thích trên thi?t b? iOS ho?c Android ??u có th? ??a lên màn hình l?n m?t cách nhanh chóng và d? dàng.

Thi?t b? Android và ?i?n tho?i thông minh truy?n ph??ng ti?n t?i TV Sony b?ng Apple AirPlay và Chromecast
Thi?t k? dành cho game th?
Chi ti?t game hành ??ng
Ch?i game m??t và nh?y h?n

TV tích h?p BRAVIA Sync nh?n bi?t khi b?n k?t n?i máy ch?i game và t? ??ng chuy?n TV sang ch? ?? game, cho phép kh? n?ng x? ly hình ?nh ???c t?i ?u hóa phù h?p v?i t?c ?? khung hình cao h?n c?a trò ch?i video, hi?n th? n?i dung game m??t, nh?y h?n, kh?ng b? gi?t, tr? khó ch?u.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng
?i?u khi?n t? xa thi?t k? cao c?p
Thi?t k? tuy?t ??p

?i?u khi?n t? xa v?i thi?t k? cao c?p ph? nh?m sáng bóng cùng l?p hoàn thi?n d?ng v?t tóc cho c?m giác c?m n?m t?t, hài hòa v?i phòng khách. ?i?u khi?n TV k? c? khi có v?t ch?n ???ng k?t n?i Bluetooth, s? d?ng ?a d?ng các nút m?t l?n b?m ??n gi?n ?? d? dàng qu?n ly các ch?c n?ng chính.

?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u, thi?t b? khác qua HDMI v?i TV OLED Smart ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng b? ?i?u khi?n th?ng minh có thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? h?n v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Tr?i nghi?m n?i dung ?úng y tác gi??

Kết hợp xổ sốVi?c nén k? thu?t s? hình ?nh t? phim lên TV làm kém ch?t l??ng hình ?nh, tr?i nghi?m xem kh?ng ?úng nh? y ??o di?n. M?t lo?t các tính n?ng ??c ?áo s? giúp b?n xem n?i dung gi?i trí ch?t l??ng nh? phim tr??ng ? ngay t?i nhà mà v?n c?m nh?n ???c ?úng y ?? c?a ??o di?n.

Netflix Calibrated mode
Ch?t l??ng phòng thu v?i Netflix Calibrated Mode

Kết hợp xổ sốCh? ?? này ???c phát tri?n riêng ?? b?n t?n h??ng các ch??ng trình g?c c?a Netflix và cho ch?t l??ng hình ?nh gi?ng nh? c?a màn hình theo d?i t?i phim tr??ng ngay trên TV. V?i Netflix Calibrated Mode, y ?? và t?m nhìn c?a tác gi? ???c gi? nguyên v?n.

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? th?t cho b?n tr?i nghi?m xem chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng ng?p tràn am thanh vòm.

Gia ?ình ?ang th??ng th?c phim
Logo Calman
Gi? tr?n ?am mê c?a nhà sáng t?o

?? x? ly s? bi?n ??i c?a màu s?c trong khau s?n xu?t, TV này ?? tích h?p ph?n m?m hi?u ch?nh t? ??ng Calman hi?u su?t cao c?a Portrait Displays, cho phép hi?u ch?nh ? c?p ?? ch?a t?ng có cùng kh? n?ng tinh ch?nh mà cài ??t hình ?nh th?ng th??ng kh?ng có ???c. Nh? ?ó, màu s?c ???c tái t?o v?i ?? chan th?c cao, chu?n theo tín hi?u TV g?c và có th? thích ?ng v?i nh?ng thay ??i nh? nh?t v? màu s?c xu?t hi?n theo th?i gian. TV này Tích h?p s?n Calman, cho phép khách hàng t?n d?ng ph?n m?m mà các nhà sáng t?o hình ?nh s? d?ng trong khau h?u k?, khau ki?m soát ch?t l??ng, th? hi?n m?nh m? cam k?t c?a chúng t?i trong vi?c mang ??n hình ?nh ???c hi?u ch?nh màu s?c chính xác và chuyên nghi?p cho s?n ph?m s? d?ng t?i nhà.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

T?n h??ng s? tuy?t m? t? OLED ch?t l??ng c?a Sony ? kích c? nh? g?n. V?i màu ?en sau, màu s?c s?ng ??ng và ?? t??ng ph?n t?ng c??ng, cùng am thanh ?n kh?p v?i hình ?nh, b?n s? hoàn toàn ??m chìm trong khung c?nh hành ??ng. Chi ti?t thêm v? s?n ph?m này s? s?m ra m?t vì v?y h?y chú y theo d?i t?i ?ay.

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này