W61F

Tr?i nghi?m gi?i trí ??nh cao
TIVI

W61F | LED | HD Ready | HDR| Smart TV

W610F Series
?nh c?a W61F | LED | HD Ready | HDR| Smart TV

32” (80 cm)

KDL-32W610F

7,490,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Khám phá t?ng chi ti?t?

C?ng ngh? x? ly hình ?nh X-Reality PRO s? nang c?p t?ng ?i?m ?nh ?? mang ??n ?? r? nét v??t tr?i. Trong khi phan tích các khung hình, m?i c?nh s? ???c ??i chi?u v?i c? s? d? li?u hình ?nh ??c bi?t c?a chúng t?i ?? tinh ch?nh hình ?nh và gi?m nhi?u. Xem c?u trúc c?a tòa nhà ?? ???c t?ng c??ng chi ti?t nh? th? nào.

TV và b? ?i?u khi?n t? xa hi?n th? One-button YouTube
Truy c?p YouTube? t?c thì ch? b?ng m?t ch?m

Truy c?p YouTube tr?c ti?p và th??ng th?c t?t c? video mà b?n yêu thích. V?i chi?c internet TV tích h?p YouTube này cùng nút YouTube trên ?i?u khi?n t? xa cho phép duy?t tìm d? dàng, b?n có th? m? xem các ?o?n clip v?i t?c ?? ánh sáng.

S? d?ng ?i?n tho?i th?ng minh sành ?i?u h?n

T?t c? n?i dung b?n yêu thích trên ?i?n tho?i th?ng minh hay ? USB gi? ?ay có th? ???c th??ng th?c trên màn hình l?n c?a TV v?i hình ?nh ??p ??n t?ng chi ti?t. Tính n?ng Smart Plug & Play giúp b?n d? dàng chia s? video, ?nh và nh?c t? nhi?u thi?t b?.

M?t chi?c ?i?n tho?i thông minh k?t n?i v?i TV
ClearAudio+
???c ch? t?o ?? l?ng nghe

Kết hợp xổ sốMang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

Hi?u su?t cao dù trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Kết hợp xổ sốT?n h??ng n?i dung gi?i trí mà kh?ng b? phan tam. Chi?c TV này ???c trang b? X-Protection PRO nên r?t b?n và ???c b?o v? kh?i b?i b?n, ?? ?m, dòng ?i?n t?ng v?t và c? sét ?ánh.

B?n ch? ?? c?a X-Protection PRO
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Day cáp g?n gàng, kh?ng gian thêm r?ng. Chi?c TV HDR thanh m?nh này có các vi?n ???c bo khung m? nh?m h?p c?c ??p m?t, hài hòa v?i kh?ng gian phòng khách c?a b?n. Cách b? trí cáp th?ng minh s? gi?u day cáp ch?c ch?n ? m?t tr??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

C?m xúc dang tràn v?i n?i dung gi?i trí ???c nang c?p lên ch?t l??ng cao nh?t có th?. Và v?i One-button YouTube cùng Wi-Fi tích h?p, b?n có th? th??ng th?c m?i video yêu thích ch? v?i m?t thao tác ch?m.
  • Kích th??c s?n có 32” (80 cm)

  • D?i t??ng ph?n ??ng

  • ?? phan gi?i WXGA

  • X-Reality? PRO

  • Youtoube? và nhi?u h?n n?a

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này